Jaarverslag 2011/Toelichting op de staat van baten en lasten

Uit Wikimedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Ontvangen met bijzondere bestemming

In het jaar 2010 heeft de WMF een Professionalization grant verleend aan Wikimedia Nederland voor de periode 2010-2011 met als bestemming professionalisering van WMNL.

Baten uit eigen fondsenwerving

  2011   2010
– collecten
– donaties en giften 5.798 385
– contributies 3.017 2.319
– sponsoring
– nalatenschappen
– eigen loterijen en prijsvragen
– verkoop goederen
– overige baten uit eigen fondsenwerving

Baten uit acties van derden

Aan het einde van het jaar 2010 en aan het begin van het jaar 2011 heeft WMNL deelgenomen als "payment processor" in de online fundraiser georganiseerde door de Wikimedia Foundation via banners op de website Wikipedia. Bij het opstellen van de begroting 2011 werd ervan uitgegaan dat WMNL ook aan het eind van het jaar 2011 zou deelnemen aan die fundraiser. Uiteindelijk heeft WMNL niet deelgenomen. Voor het jaar 2012 heeft WMNL subsidie (grant) aangevraagd bij de WMF, welke in principe is toegezegd.

Baten uit beleggingen

Het vermogen van WMNL staat nog steeds geheel op (spaar)rekeningen bij Nederlandse banken. De baten uit beleggingen betreffen alleen ontvangen spaarrente.

Lasten

Besteed aan doelstellingen

De statuten van Wikimedia Nederland onderscheiden twee doelstellingen.

  1. Bevorderen vrije kennis: Het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke informatie in enigerlei vorm, daarbij in het bijzonder gebruikmakend van - maar niet beperkt tot - internet, om deze informatie vast te leggen;
    • Onder deze doelstelling zijn de kosten van alle activiteiten van de vereniging zelf geschaard.
  2. Ondersteunen WMF: De vereniging tracht haar doel te bereiken door onder andere het ondersteunen van de door de in San Francisco, California (Verenigde Staten van Amerika) gevestigde Wikimedia Foundation Incorporated geformuleerde doelstellingen en met gebruikmaking van alle wettige middelen.
    • Onder deze doelstelling zijn de afdrachten aan de Wikimedia Foundation geschaard.

Omvang en samenstelling kosten

  • De omvang en samenstelling kosten is toegelicht in de specificatie en verdeling kosten naar bestemming. Tot en met het jaar 2011 had WMNL geen personeel in loondienst. Het bedrag personeelskosten betreffen de kosten van een ingehuurde freelancer.
  • In het jaar 2011 is het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten

(bestedingspercentage lasten) 89%. Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten (bestedingspercentage baten) bedroeg 425% in het jaar 2011. De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving bedroegen 0%.

Verbonden partijen

  • De algemene vergadering van de Vereniging Wikimedia Nederland heeft het recht één bestuurslid voor te dragen voor benoeming in het bestuur van de Stichting Wikimedia Nederland. Zij heeft van dat recht tot op heden geen gebruik gemaakt.