Strategie/Strategie 2022-2024/Toekomstbestendigheid zorg voor mensen en middelen

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Toekomstbestendigheid: zorg voor mensen en middelen

Om ervoor te zorgen dat de Wikimediaprojecten ook in de toekomst kunnen blijven gedijen zijn mensen en middelen nodig. Maar ook een samenleving waarin waardering is voor deze projecten, en waar wet- en regelgeving vrije kennis mogelijk maakt.

We identificeren hier vier clusters.

Vrijwilligers

De vrijwilligers die bijdragen aan onze projecten zijn het hart van onze beweging. Een van onze primaire taken is het faciliteren van een groei van onze gemeenschap van vrijwilligers, met name vanuit groepen die tot nu toe ondervertegenwoordigd zijn, en het bijdragen aan een gezondere samenwerking in de diverse nederlandstalige gemeenschappen. Ook richten we ons op praktische ondersteuning in de vorm van middelen voor individuele vrijwilligers.

Doelen

 • Een stabiele instroom van nieuwe bewerkers, met name uit ondervertegenwoordigde groepen, waarvan een substantieel deel ook actief blijft.
 • De bewerkers hebben de beschikking over adequate middelen om hun werk te kunnen doen.

Financiële Middelen

Naast een gezonde gemeenschap heeft onze vereniging ook een gezonde financiële basis nodig. Belangrijkste aspect hiervan is een diversiteit van inkomstenbronnen om de afhankelijkheid van de financiering van de Wikimedia Foundation te verlagen. Ook willen we de bannerfundraising door WMF op de Nederlandstalige Wikipedia ondersteunen en effectiever maken.

Doelen:

 • In 2024 willen we 250.000 euro eigen inkomsten genereren.

Wikimedia Nederland heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in het begeleiden van GLAM-instellingen. Om te zorgen dat WMNL een gezonde financiele basis behoudt zal een andere werkrelatie georganiseerd moeten worden tusssen WMNL en de GLAM wereld.

Doel:

 • Wij streven ernaar de kosten van deze activiteiten volledig  te gaan dekken uit fondsen en programma’s voor digitaal erfgoed, bij voorkeur op meerjarenbasis.

We vinden het belangrijk dat we bijdragen aan de groei van inkomsten voor de wereldwijde beweging maar tegelijkertijd hebben wij geen inzicht in de specifieke opbrengsten van de banner op de nederlandstalige projecten.

Doel:

 • Specifiek onderdeel van onze financiële doelstellingen is een groei van 15% per jaar op de inkomsten uit bannerfondsenwerving door WMF op de Nederlandstalige Wikipedia.

Lobby

De afgelopen jaren hebben aangetoond dat het belangrijk is om op nationaal en internationaal (europees) niveau beleidsmakers te informeren over diverse aspecten van open kennis en de diverse wikimedia projecten. Wikimedia Nederland, en meerdere leden van onze gemeenschap, zijn actief betrokken bij diverse lobby initiatieven. Ook dragen we (financieel) bij aan de Europese samenwerking rondom de lobby activiteiten rondom auteursrechten in de Free Knowledge Advocacy Group Europe (FKAGEU).

Doel:  

 • Nederlandse beleidsmakers en politici ondersteunen het belang van vrije kennis
 • Het Nederlandse beleid schept een positief klimaat voor de Wikimedia projecten

Bekendheid en draagvlak

Alhoewel Wikipedia bekend is bij het grote publiek, is voor velen niet duidelijk hoe Wikipedia werkt en gefinancierd wordt, en dat men zelf zou kunnen bijdragen. Daarnaast zijn diverse andere Wikimediaprojecten en “open kennis” als thema veel minder bekend. Dit heeft consequenties voor de duurzaamheid van de Wikimediabeweging en - projecten.  

Doelen:

 • Inzicht in, en waardering voor, de Wikimediaprojecten bij het brede publiek, en bij specifieke relevante doelgroepen,  is toegenomen
 • Algemene en gespecialiseerde media publiceren met regelmaat positieve berichten over de Wikimediaprojecten

Onderstaande diagram geeft de relatie aan tussen dit thema en de bijbehorende doelen en een vertaling naar de activiteiten die Wikimedia Nederland gaat verrichten om deze doelen te behalen. De doelen zijn niet SMART maar zullen in de jaarplannen wel voorzien worden van concrete indicatoren en doelstellingen.

Toekomstbestendigheid.png


Toelichting op activiteiten van Wikimedia Nederland

Activiteiten Vrijwilligers

 • Actief werven van nieuwe bewerkers en vrijwilligers, met name jongeren en leden van ondervertegenwoordigde groepen.

Meer dan in het verleden zullen we ons richten op de doelgroepen die in lijn liggen met de doelstellingen van onze vereniging (dus bijvoorbeeld minder vertegenwoordigde doelgroepen en GLAM instellingen). Zie ook overkoepelende kopje “Werkvormen” .

 • Bieden van logistieke, praktische en financiële ondersteuning van de huidige WMNL-gemeenschap

Een aantal leden van onze gemeenschap hebben af en toe hulp nodig in de vorm van een kleine onkostenvergoeding, een reiskostendeclaratie, wat coördinatie tussen verschillende partijen of met wat middelen (zoals bijvoorbeeld een foto camera). Dit willen wij de komende jaren blijven doen.

Activiteiten Financiële Middelen

 • Vergroten van de eigen inkomsten door ontwikkeling van gerichte donateurscampagnes, en het verkrijgen van structurele, meerjarige financiering uit fondsen voor specifieke programmaonderdelen.

Het is duidelijk dat we als organisatie een betere basis nodig hebben qua personeel en projectbegroting. Tegelijkertijd is het duidelijk dat we de nodige financiële middelen voor de noodzakelijke groei het overgrote deel niet van de Wikimedia Foundation kunnen verwachten.

Daarom willen we diverse strategieën uitwerken om aanvullende middelen te verwerven. Dit zijn onder andere het voorzetten van onze donateursstrategie en het verkrijgen van projectsubsidies op gebieden die in het verlengde liggen van de doelstellingen van onze wereldwijde beweging.  

Activiteiten Lobby

 • Lobby en beleidsbeïnvloeding, in samenwerking met de Free Knowledge Advocacy Group EU, om te zorgen voor gunstige wet- en regelgeving en beter begrip bij beleidsmakers

Diverse leden van onze gemeenschap zijn actief betrokken bij diverse lobby initiatieven. We gaan verkennen hoe we hen als vereniging beter kunnen ondersteunen en hoe we effectiever kunnen beïnvloeden. Ook dragen we (financieel) bij aan de Europese samenwerking rondom de lobby-activiteiten rondom auteursrechten.

Activiteiten Bekendheid en draagvlak

 • Communicatie naar en engagement met het grote publiek om bekendheid, draagvlak en waardering voor Wikimedia projecten/WMNL te vergroten.

Er is behoefte aan een Marketing/Communicatie plan dat een integrale aanpak biedt rondom communicatie richting het brede publiek en de donor strategie. Zie ook overkoepelende kopje “Communicatie Marketing Plan”

← Terug | Lees verder →