Algemene ledenvergadering 2014-03-29

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Uitnodiging

Algemene ledenvergadering van Wikimedia Nederland

Zaterdag 29 maart 2013

Locatie: Se7en, Mariaplaats 7, Utrecht
vergaderzaal 5, tweede verdieping, (boven restaurant Se7en, voormalig Carré),


Begin: 13:30 uur (inloop 13:00 uur)

Einde: 17:00 uur

Daarna: borrel en eten

Geacht lid,

We nodigen u van harte uit voor de aanstaande Algemene ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland op zaterdag 29 maart 2013. We komen bij elkaar in Utrecht. Meer informatie en de definitieve agenda sturen we ongeveer twee weken voor de vergadering.

De ALV zal een pauze met een hapje hebben en tot ca. 17:00 uur duren. Na afloop is er een borrel waarbij zoals gebruikelijk het eerste rondje voor de rekening van de vereniging is. Daarna is er nog de mogelijkheid om samen iets te eten.

Deze keer hebben we twee speciale gasten, de hoogleraar Justus Uitermark, onlangs in het nieuws met zijn oratie 'Verlangen naar Wikitopia', en Emiel Rijshouwer, die een scriptie heeft geschreven over Wikipedia.

Wikitopia is een denkbeeldige stad die net als Wikipedia door de gebruikers zelf wordt vormgegeven en beheerd. Burgers besluiten zelf samen te werken voor de samenleving, zonder tussenkomst van de overheid. Mensen doen dingen voor elkaar en worden daarbij niet geleid of gedwongen van bovenaf.

Wilt u graag vermelden dat u komt, en of u mee wilt eten? Dat kan op de wiki: http://nl.wikimedia.org/wiki/WM:O, maar ook via e-mail aan info@wikimedia.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken als u vragen heeft, voor het bespreken en aanvullen van agendapunten en voor het machtigen van een ander lid als u zelf niet kunt komen.

In de Algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer in het jaar 2013, aan de hand van het jaarverslag 2013 inclusief jaarrekening en controle verklaring van onze externe accountant.

Ook een belangrijk onderwerp op de agenda zal de verkiezing van een nieuw bestuur zijn. Wikimedia Nederland is een nog kleine vereniging in een boeiende overgangsfase. Meedenkers in het bestuur of op een andere positie daarbuiten kunnen een echt verschil maken. Op de wiki (zie link onderaan) ziet u de teksten van de kandidaten die zich hebben gemeld na onze oproep.

Het bestuur wil graag een voorstel tot verlenging van de bestuurstermijn aan de leden voorleggen. Om te te realiseren is wijziging van het Huishoudelijk Reglement nodig. Het bestuur stelt voor om artikel 3, tweede lid van het Huishoudelijk reglement te wijzigen in "Bestuursleden worden gekozen voor een periode van twee jaar en zijn terstond herkiesbaar." Zie verder de toelichting hieronder.

Graag tot 29 maart in Utrecht!

Ziko van Dijk

voorzitter Wikimedia Nederland

Link naar de documenten voor de ALV: [deze pagina]

De pagina zal nog worden aangevuld.

Agenda

 • Begin: 13:30 uur (inloop 13:00 uur)
 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Vaststellen notulen vorige ALV
 • Spreker Justus Uitermark en Emiel Rijshouwer, met discussie
 • Pauze
 • Presentatie en vaststellen Jaarverslag 2013 en décharge van het bestuur
 • Bestuursverkiezing en afscheid oudbestuursleden
 • Aanpassing Huishoudelijk Reglement (zie uitnodiging)
 • Rondvraag
 • Sluiting
 • Einde: 17:00 uur (prognose)
 • Daarna: borrel en eten

Jaarverslag 2013

Link: Jaarverslag 2013

Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement

Het bestuur stelt voor om artikel 3, tweede lid van het Huishoudelijk reglement te wijzigen in "Bestuursleden worden gekozen voor een periode van twee jaar en zijn terstond herkiesbaar."

Toelichting: In de afgelopen acht jaar werden bestuursleden gekozen voor een periode van een jaar. Sinds twee jaar heeft de vereniging personeel vast in dienst. Inmiddels werken er vijf mensen op kantoor. Om goed bestuur in de toekomst te waarborgen door te zorgen voor de nodige continuïteit vindt het bestuur het raadzaam om de bestuurstermijn te verlengen van een naar twee jaar. Het duurt immers zijn tijd voordat iemand goed is ingewerkt.

Deze wijziging staat op de agenda ná de bestuursverkiezing. Bij de bestuursverkiezing op 29 maart worden de bestuursleden in ieder geval nog conform het huidige reglement gekozen voor een periode van een jaar. Pas bij een volgende verkiezing zal, indien de reglementswijziging wordt aangenomen, de termijn zijn verlengd naar twee jaar.

Presentaties kandidaten (in alfabetische volgorde)

Ronn Boef

"Hallo, mag ik me even voorstellen?" stond ooit op mijn geboortekaartje. Het was heel ongebruikelijk begin jaren zeventig, dat een kaartje vanuit de baby werd geschreven. Dat onconventionele zit er bij mij wel in, verder onder andere een hoop enthousiasme, optimisme, creativiteit en betrokkenheid. Mijn gebruikersnaam op Wikipedia is Ronn, mijn voornaam ook, daar was ik dus even een stukje minder creatief. Haha.

Het is 10 jaar geleden dat ik me heb geregistreerd op Wikipedia en je kunt daar vooral artikelen van mijn hand vinden over kunst en geschiedenis. Ik vind het mooi om onderwerpen met elkaar te kunnen verbinden: niet alleen een gebouw als rijksmonument beschrijven, maar ook de opdrachtgever, bewoners, architect, bouwstijl, straat, enz. Je kunt me door het hele land ook bij diverse off-wiki-activiteiten tegenkomen; ik vind het leuk om mee te werken aan een edit-a-thon of achter de schermen bij een Wikimedia-conferentie of ik schuif aan bij een van de Wikimeets.

Toen ik twaalf was werd ik klassenvertegenwoordiger en eigenlijk ben ik sinds die tijd altijd bezig geweest in deelnemersparticipatie, medezeggenschaps- en bestuursfuncties. Ik wil mij nu graag als bestuurslid gaan inzetten voor Wikimedia Nederland. Onderwerpen die ik daarbij belangrijk vind zijn onder andere: Wikimedia meer op de kaart zetten, werken aan de soms ervaren kloof met Wikipedianen, duidelijke communicatie (meer is niet altijd beter) en het enthousiasmeren van mogelijk nieuwe gebruikers en organisaties (edit-a-thons/GLAM). Niet alleen verbinden zoals ik met mijn artikelen graag doe, maar ook verbinden van mensen.

Jan Anton Brouwer

Het voorbije bestuursjaar 2013-2014 was mijn eerste jaar als bestuurslid van de Vereniging Wikimedia Nederland. Het was een jaar van kennismaken, veel leren en ook veel (vooral positieve) verbazing. Ik ga graag door met het bestuurswerk om vrijwilligers te faciliteren verder te bouwen aan alles wat Wikimedia beoogt. De vele culturele projecten, de WiR's, het educatieprogramma: uitdagingen genoeg en ik draag daar graag mijn steentje aan bij.

Justus de Bruijn

 • Justus de Bruijn (1947)
 • Geboren en getogen in Den Haag, later verhuisd naar Den Bosch en het leven daar bevalt me prima.
 • Voor mijn profesionele loopbaan zie Linkedin.
 • Ik ben gepensioneerd en heb dus veel tijd, waarvan ik een groot deel wil besteden aan zinvolle zaken. Voorlopig zijn dat ons huis, de Jazz Werkplaats in Den Bosch, fietsen (de Mont Ventoux) en het fenomeen Wikipedia.
 • In 1983 raakte ik betrokken bij Viditel, een teletekst-achtige voorloper van Internet. Nogal primitief, maar als middel had het alles waar je met het moderne Internet ook tegen aanloopt. Vanaf dat moment is het verwerven, het delen en het beheren van kennis me blijven interesseren.
 • Ik denk dat ik kan helpen, gezien mijn ervaring en mijn feeling voor het type organisatie als de Vereniging Wikimedia Nederland.

Andre Engels

Ik ben Andre Engels, onder diezelfde naam ook bekend bij Wikipedia (en andere Wikimedia-projecten). Van huis uit ben ik wiskundige, momenteel werkzaam als software engineer, waarbij mijn voornaamste taak het 'harvesten' van informatie van websites is. Ik ben een van de oudste Wikipedianen - mijn eerste edit was in maart 2001, toen Wikipedia net 2 maand oud was. Binnen Wikimedia heb ik diverse rollen gehad, ik ben onder meer als botprogrammeur, moderator, steward, checkuser en betaald medewerker van de Wikimedia Foundation actief geweest, en was nauw betrokken bij het begin van Commons. Ook ben ik actief of actief geweest op Open Data projecten buiten Wikimedia, zoals Openstreetmap en Project Gutenberg.

Ik hoop met mijn bestuurslidmaatschap een bijdrage te kunnen leveren aan Open Data in het algemeen, en Wikipedia en de andere Wikimediaprojecten in het bijzonder. Wat ik het bestuur te bieden heb, is een een zeer sterke link met de Wikipedia-gemeenschap en vele personen daarbinnen, en natuurlijk mijn ruime ervaring met Wikipedia en andere verwante projecten.

Frans Grijzenhout

Frans Grijzenhout [Gebruiker:Grijz] is bestuurslid van Wikimedia Nederland sinds maart 2012. Vanaf juni 2013 is hij secretaris. Hij heeft zich met verschillende activiteiten beziggehouden: de Wikimedia Conferentie Nederland, Cosyne, Wikizaterdag, de nieuwe website en CiviCRM. Hij heeft verder HRM in zijn portefeuille en binnen het bestuur is hij het eerste aanspreekpunt voor de directeur en de staf.

Voor de komende bestuursperiode wil ik de nadruk leggen op communicatie en goede onderlinge verhoudingen, uitbreiding van de financiële basis van Wikimedia en bijdragen aan de inhoudelijke activiteiten zoals het Educatieproject, het Natuurproject en het WO-II project.

Ik ben (bijna) altijd bereikbaar op 06 5333 9499 of frans@wikimedia.nl

Ad Huikeshoven

Bijdragen aan Wikipedia is leuk. Meedoen in de Vereniging Wikimedia Nederland is nog leuker, vind ik. Na vijf jaar kascommissielid ben ik in maart 2012 toegetreden tot bestuur en vervulde de functie penningmeester. Een jaar geleden werd ik herkozen. Na een functiewissel heb ik me afgelopen jaar ingezet voor de organisatie van de Wikimedia Conferentie Nederland. Daarnaast zet ik mijn bestuurlijk toezicht in op strategie, jaarplan, financiën en rapportages. Tijdens de Wikimedia Conference in Milan en Wikimania in Hong Kong heb ik inspiratie opgedaan voor een educatieprogramma en heb me binnen het bestuur ingezet op dat in het jaarplan te krijgen. Het bestuur heeft als team gewerkt aan onderlinge samenwerking en verbetering van de communicatie. Gelet op verloop en voor de nodige continuïteit wil ik me nog een jaar committeren. Komend jaar wil ik betrokken blijven bij de verkenning van de mogelijkheden voor een educatieprogramma in Nederland. Ik studeerde economie in Maastricht en werk al bijna twintig jaar in Den Haag in de sociale zaken kolom. Ik ben gehuwd en heb twee dochters.

Marlon

Kennis met elkaar delen, zo realiseer ik mij nu als ik in deze korte zelfomschrijving voor WMNL schrijf, is een rode draad geweest in mijn onlangs afgesloten 31 jaar lange loopbaan in de ICT. In mijn rollen als mainframe systeemprogrammeur, netwerkspecialist, projectleider, testcoördinator en major incident manager bij een internationaal opererend bedrijf (CSC), heb ik mij iedere keer verbaasd hoe summier de gehanteerde werkmethodieken, processen en onderlinge afspraken beschreven en gedeeld waren.

Mijn overtuiging was dat het helder geformuleerd zijn van informatie binnen een bedrijf van groot belang is voor optimale samenwerking en prestatie. Als gevolg ontplooide ik vele initiatieven tot kennisvastlegging en deling binnen het bedrijf. Een simpel voorbeeld is de database die ik lanceerde voor kennisoverdracht binnen mijn NL team en naar het team in India.

Aanleiding was dat mijn afdeling te veel tijd spendeerde aan het telkens opnieuw en helaas niet altijd consequent uitleggen van werkwijzen. Dit werd onder andere veroorzaakt door het grote verloop van collega's in zowel Nederland als India.

In mijn vrije tijd vervul ik sinds 10 jaar de rol van redactie bij de KNNV Epe-Heerde, zit als secretaris in het bestuur van Stichting Landschapselementen Elburg (SLE) en ben lid van de IVN-Natuurtuin Nunspeet.

Als regelmatig lezer ben ik bekend met Wikipedia maar nog geen lid. Door mijn donatie aan Wikipedia werd ik per mail geattendeerd op 'de wereld achter Wikipedia' en raakte zodoende bekend met deze vacature.

Op dit moment zit ik 'tussen twee jobs in' zoals dat zo mooi heet en zoek een activiteit die aanvullend is bij mijn huidige activiteiten.

Wat trekt mij aan om actief te zijn bij WMNL? Het ideaal van vrij toegankelijke kennis voor iedereen; het samen met anderen iets waardevols van 'langere duur' te bereiken; procesverbetering; nieuwe ervaringen/kennis op doen; mijn energie kwijt te kunnen.