Belastingdienst-8-3-2005

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Belastingdienst
Belastingdienst/Oost-Brabant
Kantoor 's-Hertogenbosch
> Postbus 70505 5201 CG 's Hertogenbosch Telefoon 08000543
Telefax (073) 624 51 93
Team ART.24
Doorkiesnummer (073) 624 58 59
Gerard Meijssen
Olstgracht 51
1315 BH ALMERE.
Datum
8-3-2005
Uw kenmerk
Kenmerk
Betreft
Algemene informatie art 24 stichtingen

Geachte heer/mevrouw,

Heden vroeg u aan welke criteria een instelling( stichtingen of verenigingen) dient te voldoen wil deze in aanmerking komen voor rangschikking art 24 Successiewet 1956 als algemeen nut beogende instelling.

Allereerst zal het u duidelijk zijn dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dient te beogen.
Daartegenover zullen dus instellingen die particuliere belangen beogen; of die slechts werkzaam zijn voor een groep leden; of die commerciële belangen nastreven niet voor rangschikking in aanmerking komen.

De hierover ontstane juirisprudentie is te omvangrijk om die hier in het kort weer te geven.

Andere criteria voor rangschikking art 24 zijn:
-de instelling dient in Nederland te zijn gevestigd; het feit dat een of meer bestuursleden niet in Nederland wonen, kan er toe leiden dat de instelling niet (langer) in Nederland is gevestigd. Bepalend hierbij is de plaats waar de feitelijke leiding van de instelling wordt uitgeoefend.
-de instelling beoogt geen winst
-statutair dient te zijn vastgelegd dat de instelling minimaal 3 bestuursleden heeft
- Om de onafhankelijkheid van het bestuur te waarborgen dient de feitelijke samenstelling van het bestuur dusdanig te zijn dat een eventueel aanwezige relatie van bestuursleden altijd een minderheid vormt.
Onder relatie wordt verstaan:
- familieleden t/m de 4e graad
- gehuwden
-    samenwonenden.

-bij stemming in vergaderingen zijn de stemmen van de bestuursleden van gelijke waarde
-bestuursleden ontvangen geen beloning/een onkostenvergoeding die niet bovenmatig is, is toegestaan
-een eventueel batig saldo bij liquidatie van de instelling dient besteed te worden overeenkomstig het
  doel van de instelling of dient besteed te worden door een andere algemeen nut beogende instelling
-bij wijzigingen van de statuten of samenstelling van het bestuur dient men vooraf de inspecteur
 Belastingdienst/Oost-Brabant kantoor 's-Hertogenbosch te raadplegen.
-jaarlijks dient een financieel verslag (jaarstukken) te worden ingeleverd bij de inspecteur Belastingdienst/Oost-Brabant kantoor 's-Hertogenbosch die controleert of de feitelijke werkzaamheden overeenstemmen met het in de statuten genoemde doel.

Instellingen kunnen een verzoek tot rangschikking indienen. Deze aanvraag is vormvrij en kosteloos.

Het verzoek moet men sturen naar de Belastingdienst/Oost-Brabant kantoor 's-Hertogenbosch, t.a.v. Y.P.G. Kwaks-Stolzenbach, art 24
'Postbus 70505 5201 CG 's-Hertogenbosch.

'Bij het verzoek dient men een kopie van de notarieel verleden statuten ; een afschrift van de laatste jaarstukken (financieel verslag), een (recent) uittreksel uit de Kamer van Koophandel en zoveel mogelijk informatie met betrekking tot het doel en de (te verwachten) feitelijke werkzaamheden bij te voegen.
Tevens verzoeken wij u o het sofinummer van de stichting of vereniging te vermelden.

Gezien de kosten die verbonden zijn aan het opmaken van de notariele statuten is het raadzaam de conceptakte vooraf (met een lijst van bestuurders) ter beoordeling voor te leggen.

De fiscale gevolgen van de rangschikking zijn: bij eventueel te belasten schenkingen of verkregen legaten uit nalatenschappen betaalt de instelling slechts 8% ( anders zou dat 41 % zijn) en men heeft een hogere vrijstelling voor successie-en schenkingsrechten.
Schenkingen door de gerangschikte instelling, conform de statutaire doelstelling, zijn geheel vrijgesteld van schenkingsrecht ingevolge art. 33, lid 1, ten 10e van de Successiewet 1956.

Daarnaast kan de schenker op grond van artikel 6.32 tot en met artikel 6.40 wet inkomstenbelasting 2001 onder bepaalde voorwaarden de schenking aftrekking als een aftrekbare gift.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
 Belastingdienst/Oost-Brabant kantoor 's-Hertogenbosch,
de inspecteur,
namens deze,


Y.P.G. Kwaks-Stolzenbach.

In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden Bezoekadres
Kooikersweg 1c
's-Hertogenbosch

Zie ook

Oprichting organisatie