Broken/Nl\x3aWikipedia\x3aKennisnet20050202Nl

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verslag van een gesprek tussen enkele "vertegenwoordigers" van Wikipedia - Nederland en Kennisnet gehouden op 2 februari 2005, te Zoetermeer.

(An English translation of this report is available at nl.wikipedia.)


aanwezig:


vooraf

(voor wie het nog niet precies weet:)

Kennisnet is de internetorganisatie voor het onderwijs,
meer in het bijzonder voor het:
  • primair onderwijs (PO)
  • voortgezet onderwijs (VO)
  • beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE)

De indeling in deze drie zgn. sectoren is essentieel; men vindt deze al direct op de homepage van kennisnet.nl (http://www.kennisnet.nl) terug. Binnen elk van de drie sectoren zijn twee doelgroepen onderscheiden: leerlingen / cursisten en docenten. Daarnaast worden nog als aparte doelgroepen de schoolleiding, resp. het management gezien en wordt speciale aandacht aan het "groene" beroepsonderwijs geschonken.

Zie http://corporate.kennisnet.nl voor info over organisatie

Kennisnet is niet de leverancier van infrastructuur. Kennisnet bemiddelt actief bij het aanbieden van voor het onderwijs relevante content en biedt een aantal daarop gerichte diensten, zoals portals, gebruikersnaam-entree, Thinkquest (wedstrijd), voorlichting, vak-communities, Davindi (zoekmachine), etc.

Kennisnet is een publieke stichting die niet marktverstorend wil werken. Daarom bestaat er grote belangstelling voor Open Source.


Een eerste verkennend gesprek tussen Wikipedianen (GerardM en Oscar) en vertegenwoordigers van Kennisnet heeft plaatsgevonden op 15 december 2004 (zie beknopt verslag).

Naar aanleiding van dit eerste gesprek worden een aantal mogelijkheden tot samenwerking nader onder de loep genomen. De bedoeling is om kansrijke samenwerkingsmogelijkheden te inventariseren en deze te vertalen in een voorstel:

1. Nederlandse cache-server (mirror) voor Wikimedia

Deze kan het beste vergeleken worden met de Franse cache-server. De database blijft in Florida. Juridisch blijft de eigendom geheel bij Wikimedia. Wikimedia dient root-rechten op de server te hebben.

Vergelijk ook de ondersteuning van Tucows door Kennisnet: http://tucows.kennisnet.nl

De vraag is of hiervoor een Nederlandse rechtspersoon nodig is. Zie onder 2.

2. Financiële ondersteuning

Voor Kennisnet geldt in het algemeen dat ondersteuning vooral vorm krijgt door het scheppen van faciliteiten en concrete samenwerking in projecten. Voorbeeld: het beschikbaar stellen van cache-servers.

Daarvoor lijkt wel een voorwaarde dat er samengewerkt kan worden met een Nederlandse rechtspersoon ("Wikimedia Nederland" oid). Zo'n organisatie hoeft geen inhoudelijke taken te hebben. Het gaat om een contractpartner, die namens de Wikimedia foundation kan optreden als het gaat om het creëeren van randvoorwaarden en facilitering van Wikimedia-projecten en ondersteuning van de Nederlandse Wikimedia-gemeenschap.

Vergelijk de ondersteuning die Kennisnet biedt aan Edu Standaard:

http://www.edustandaard.nl


3. Mediawiki Software

Er bestaat bij Kennisnet belangstelling voor het installeren van de software. Om er ervaring mee op te doen, om na te gaan of er binnen de organisatie gebruik van zou kunnen worden gemaakt en om na te gaan in hoeverre bijgedragen zou kunnen worden aan ontwikkeling.

Voordelen:

  • levert feedback op (richting Wikimedia foundation)
  • verbreedt expertise in twee richtingen
  • wederzijds gebruik op servers

Concrete afspraken moeten nog gemaakt worden.

4. Kennisnet Specials en Wikinews

De Kennisnet Specials (http://specials.kennisnet.nl) worden 10 - 15 keer per jaar gemaakt. Kennisnet levert zelf geen content. Deze moet van docenten, maatschappelijke organisaties, leerlingen etc. komen. Vanuit Kennisnet wordt gedacht aan een mogelijke integratie met Wikinews. Jan-Bart zal als eerste opzet een (Nederlandstalig) prototype maken, ingebed in de Kennisnet-omgeving. Daarnaast zal hij op Wikipedia oproepen tot participatie in een voorbeeld-project.

5. Kennisnet-redacteuren op Wikipedia / Wikinews

Jan-Bart zal stimuleren dat redacteuren van Kennisnet zich op een herkenbare manier aanmelden op Wikipedia etc. als gebruiker.

6. Doelgroep

De doelgroep die Kennisnet bestrijkt is erg breed: van kinderen in de eerste groepen van het basisonderwijs tot de hoogste klassen VO, MBO en volwassenen-educatie. In het algemeen zullen Wikipedia, Wikinews etc. zich richten op leerlingen uit de hogere klassen VO en MBO etc. Voor jongere leerlingen wordt gedacht aan een Nederlandse versie van het recent in de startblokken geplaatste Wikijunior.

zie: http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikijunior

7. Nieuw project waarin Kennisnet participeert: Teleblik

Ter informatie: Kennisnet is één van de deelnemers in een nieuw project ter ontsluiting van een groot aantal oude beeld- en geluidsbronnen: http://www.teleblik.nl

8. Wikipedia op school

Afgesproken wordt dat binnen Wikipedia gewerkt zal gaan worden aan het systematiseren van informatie over de mogelijkheden van Wikipedia in het onderwijs (en het belang van het onderwijs voor Wikipedia). De manieren waarop dat vorm moet gaan krijgen zijn nog open; daarover zal in eerste instantie op Wikipedia-Nl naar deskundigheid, ervaringen, ideeën gezocht worden. Maar de blik kan ook op het buitenland gericht worden, bijv:

http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Eichendorffschule

Vanuit Kennisnet zal aan de informatie van Wikipedia aandacht worden besteed in nieuwsbrieven e.d.

Speciaal voor de doelgroep docenten / systeembeheerders zal informatie worden aangeleverd over vandalisme(-bestrijding). Teneinde meer zicht te krijgen op het vandalisme vanuit onderwijsinstellingen zou een database met gebruikersadressen nuttig zijn.

9. Training redacteuren

Kennisnet kent drie soorten redacteuren:

  • interne redacteuren: 4 - 10 personen
  • externe redacteuren: ca. 50 personen: mensen van buiten de Kennisnet-organisatie die veelal om niet een bijdrage leveren, vaak in het kader van samenwerkingsovereenkomsten. Bijv. medewerkers van uitgeverijen e.d.
  • docenten die voor de vak-communities schrijven en bronnen beoordelen voor Davindi: 50 - 100 personen

Zowel de interne als de externe redacteuren zullen in de gelegenheid worden gesteld een training bij te wonen over Wikimedia. Deze training zal door vrijwilligers van Wikimedia worden gegeven. Voor de derde groep redacteuren is wellicht de relatiedag, die jaarlijks in maart of april wordt gehouden, een goede gelegenheid voor nadere kennismaking.

10. Juridische ondersteuning door Kennisnet

Zowel wat betreft de oprichting van een stichting of vereniging Wikimedia-NL als wat betreft auteursrechten-kwesties zal Kennisnet trachten zijn deskundigheid ter beschikking te stellen.

11. Wikiwoordenboek

Ten behoeve van de opname van de ecologische en medische thesaurus van de EG in wikiwoordenboek is een geldbedrag van ca. € 5000 nodig. Kennisnet zal nagaan of hier middelen voor zijn. (vgl. het woordenboek van http://www.ziekenhuis.nl )

Er zijn meer van deze adhoc-projecten. In dit verband kan ook gedacht worden aan spin-off richting de thesaurus van OpenOffice.

12. Davindi en Wikipedia

In de zoekmachine Davindi worden alle opgenomen links eerst nagelopen door docenten / redacteuren. Verwijzingen naar Wikipedia worden al regelmatig opgenomen. Tussen Davindi en Wikipedia zou een hechtere integratie tot stand kunnen worden gebracht. Vanuit Kennisnet zal een voorstel hiervoor ontwikkeld worden.

13. Kwaliteitscontrole van Wikipedia-content door experts

Overeenstemming bestaat over het toekomstbeeld: over 5 jaar kan er een briljant product zijn. Hoe dat precies tot stand moet komen weten we nog niet. Ook kunnen we nog niet precies zichtbaar maken wat de bijdrage vanuit Kennisnet daaraan kan zijn. Maar mogelijkheid op dit moment is er al met gebruik patrol-functie. Voor de nabije toekomst wordt gedacht aan een systeem van rating. Daarbij zijn ook de ervaringen in andere talen van belang.