Directiereglement

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Directiereglement Vereniging Wikimedia Nederland

Vastgesteld door het bestuur op 15 februari 2018

PDF versie


HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen en terminologie

Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 18 van de statuten van de Vereniging Wikimedia Nederland (de ‘vereniging’).


HOOFDSTUK II. FUNCTIEPROFIEL

Artikel 2. Samenstelling, beoordeling en bezoldiging

1. De Vereniging heeft een eenhoofdige directie.  Het bestuur stelt een profiel voor de directeur op, waarin de vereiste kwaliteiten van de directeur worden beschreven. Bij het ontstaan van een vacature, gaat het bestuur na of het profiel nog voldoet en stelt dit zonodig bij. Het huidige profiel waaraan de directeur dient te voldoen, is opgenomen in Bijlage 1.

2. Een delegatie uit het bestuur voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur. De uitkomsten hiervan worden besproken door het bestuur. Van het functioneringsgesprek en van de bespreking wordt een verslag opgemaakt dat door of namens het bestuur wordt gearchiveerd.

3. De structuur en de hoogte van de bezoldiging van de directeur sluit aan bij het karakter van de vereniging en zijn in overeenstemming met eventuele wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden.


HOOFDSTUK III. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

Artikel 3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

1. Bij de directeur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de vereniging aan haar worden opgedragen.

2. De directeur is belast met het voorbereiden van bestuursbesluiten in het algemeen en het uitvoeren van de besluiten van het bestuur en de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging.

3. De directeur bereidt de volgende plannen voor wanneer het bestuur daar om vraagt en herziet deze zonodig:

(a) een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;

(b) een voortschrijdend meerjaren beleidsplan;

(c) eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen.


Artikel 4. Taken

Tot de taken van de directeur behoort onder meer:

  1. Het met inachtneming van het gestelde in de wet en de Statuten onder verantwoordelijkheid van het bestuur uitvoering geven aan het realiseren van de doelstelling van de vereniging en voorts het invulling geven aan de dagelijkse leiding binnen de Vereniging.
  2. Het vervullen van het werkgeverschap in de meest ruime zin van het woord ten aanzien van alle personen verbonden aan de vereniging, waaronder begrepen het aanstellen, schorsen of ontslaan van medewerkers.
  3. Het voorbereiden van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag en de rapportages aan de Wikimedia Foundation.
  4. Het zorg dragen voor een adequate financiële administratie.
  5. Het tijdig informeren van het bestuur en over al die zaken die voor het adequaat kunnen uitoefenen van zijn functie van belang zijn.
  6. Het verschaffen van alle verlangde informatie aan het bestuur.
  7. Het verzorgen van het secretariaat van het Bestuur.
  8. Het onderhouden van contacten met de Wikimedia Foundation en andere Wikimedia affiliates.
  9. De directeur verschaft aan het bestuur tijdig alle inlichtingen die het voor uitoefening van haar bestuursfunctie nodig heeft. In reguliere bestuursvergaderingen informeert de directeur het Bestuur over de totale resultaten en vooruitzichten met betrekking tot het algemene, strategische en financiële beleid.
  10. Het informeren van het bestuur over conflicten binnen de vereniging, over conflicten met een of meer medewerkers respectievelijk een eventuele personeelsvertegenwoordiging en over conflicten met derden.  


HOOFDSTUK IV. VERGADERINGEN EN WERKWIJZE

Artikel 5. Vergaderingen en werkwijze

1. De directeur fungeert als communicatiepartner van het bestuur.

2. De directeur woont op verzoek van het bestuur de bestuursvergaderingen van de vereniging bij, tenzij er zaken aan de orde komen die het functioneren van de directeur persoonlijk betreffen.


HOOFDSTUK V. TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING

Artikel 6. Transparantie en Verantwoording

1. De directeur meldt elke nevenfunctie aan het bestuur. Als uitgangspunt geldt dat voorafgaande toestemming is vereist bij betaalde nevenfuncties en bij onbetaalde nevenfuncties waar een potentieel tegenstrijdig belang aan de orde is.