Fondsenwerving 2016

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Fondsenwerving 2016 en verder Zie ook Actielijst fondsenwerving

Doel 2016

begroting 2016
kantoor, bestuur en organisatie € 282.530 loonkosten € 214.000
programma kosten

(programma’s community, content en communicatie)

€ 138.002
totaal € 420.532
APG (WMF grant) € 340.000
te verwachten aan contributie en donaties € 35.000
te werven in 2016 € 45.000
totaal €  420.000
Daarnaast is ook financiering nodig voor het educatieprogramma - dat staat buiten de begroting 2016. Dat is in deze notitie nog niet verder uitgewerkt - gebeurt in overleg met Bart. ?€ 60.000

Kansen:

 • Wikipedia is A-merk en voor veel mensen dé toegang tot kennis en informatie
 • We hebben financierbare thema’s: Nederland en de wereld, Natuur, Gendergap en educatie
 • WiRs zijn zeer aantrekkelijk en begrijpelijk voor financiers
 • We kunnen grote en kleine financieringsmogelijkheden bieden. Van € 1.000 (materiële kosten van een evenement) tot €50.000 voor een langer lopend programma
 • Bijdragen in natura kunnen leiden tot vermindering van kosten (locaties + catering van evenementen, inzet medewerkers/studenten van partners voor bepaalde activiteiten)
 • Aanvragen voor projecten kunnen worden gedaan in samenwerking met partnerinstellingen. Veel van de partnerinstellingen zijn ook A-merken.

Uitdagingen:

 • WMNL kan geen ”’leverbaar product” op Wikipedia garanderen (in de zin van 300 nieuwe artikelen over een bepaald onderwerp), op Wikimedia Commons, Wikisource, WikiData zijn er meer mogelijkheden
 • Kosten zittend personeel zijn niet altijd te financieren in projectaanvragen terwijl de personeelskosten het grootste item in de begroting zijn. Een extra projectleider is soms makkelijker te realiseren, maar dan stijgen de kosten ook weer
 • WiR’s zijn niet in dienst van WMNL en hun financiering draagt dus niet bij aan inkomsten WMNL. We kunnen de financiering van een WiR wel meenemen in onze rapportage naar WMF als een succes/bijdrage aan de beweging
 • Activiteiten die al gestart zijn komen meestal niet voor financiering in aanmerking
 • Externe financiering kan leiden tot extra rapportageverplichtingen - kosten en baten moeten in balans blijven

Koers:

 • WMF grant reserveren we de komende jaren voor basiskosten. Samen met andere chapters pleiten we bij WMF voor invoeren van meerjarige grants. Er was twee jaar geleden besloten om dit in te voeren, maar het plan is teruggetrokken door WMF omdat men er zelf nog niet klaar voor was
 • We gaan meerjarige projectfinanciering zoeken voor financierbare thema’s als Nederland en de Wereld en Gender Gap (dit laatste mogelijk met een focus op 100 jaar vrouwenkiesrecht 2017 - 2019)
 • Omdat de meerjarige projectfinanciering mogelijk pas in 2017 beschikbaar komt, externe dekking zoeken voor materiële kosten projecten 2016 - vermoedelijk in kleinere grants. B.v. textiel project, project natuur, samenwerking met kleine GLAMs
 • We doen één gerichte actie in Q4 om grotere donaties binnen te halen, zonder daarbij in het vaarwater van WMF te komen. (crowdfunding voor een bepaalde activiteit?)
 • Voor het educatieprogramma is een aparte verkenning nodig. (Input Bart?) De financiering hiervan hebben we buiten de begroting 2016 gehouden.

Mogelijke fondsen en financiers:

Fonds voor cultuurparticipatie - Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve cultuurdeelname in Nederland. We dragen bij aan een open samenleving waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden hun creativiteit kunnen ontwikkelen. Dit doen we door met onze programma’s mensen, organisaties en overheden te ondersteunen en met elkaar te verbinden.

Fonds 21 - Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Wij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.

Fonds 1818 - Fonds 1818 is een vermogensfonds dat maatschappelijke projecten steunt in de regio Delft, Zoetermeer, Den Haag, Leiden, Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten.

Heeft in 2013 bijdrage gegeven aan Wiki Loves Monuments in Den Haag,

Mondriaanfonds - Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars (curatoren en critici), musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, archieven, galeries en opdrachtgevers. Alle bijdragen hebben tot doel het stimuleren van de productie en de presentatie van relevante beeldende kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet. Vooral de gelden die zij ter beschikking hebben voor samenwerkingsprojecten tussen musea zijn interessant.

Prins Bernhard Cultuurfonds - Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Bij de financiële steun aan personen en organisaties die zich inzetten voor cultuur en natuur geven wij voorrang aan activiteiten waarbij zelfwerkzaamheid een belangrijke rol speelt.

Heeft WiR Soorten.nl gefinancierd (aanvraag met Vlinderstichting)

VSB-fonds - Wij kennen donaties toe aan projecten op het gebied van Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij. Wij verstrekken ook studiebeurzen. Sinds zijn start in 1990 heeft VSBfonds vele initiatieven en projecten ondersteund die bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving.

In 2015 gesprek gehad over mogelijke financiering Wiki Loves Art - zeer positief. Project uiteindelijk niet verder ontwikkeld.

SIDN - fonds - SIDN fonds ondersteunt vernieuwende internetprojecten die het verschil kunnen maken. Projecten met lef, disruptieve potentie en maatschappelijke meerwaarde, die niet vanzelfsprekend financiering kunnen vinden.

Bankgiroloterij fonds - Allle door het BankGiro Loterij Fonds ondersteunde projecten zijn vernieuwende culturele initiatieven die op een verrassende wijze een breed publiek in aanraking brengen met kunst en cultuur. Samen met de initiatiefnemers zorgt het Fonds ervoor dat deze initiatieven zichtbaar worden.

matchingfonds gedeeld cultureel erfgoed

DutchCulture beheert een matchingfonds van 200.000 euro per jaar voor GCE activiteiten van Nederlandse organisaties.

Een belangrijk doel van het matchingfonds is het bevorderen van samenhang tussen GCE activiteiten. Samenhang wordt onder andere gecreëerd door aansluiting bij bij centrale thema’s: Migratie, Handel en Water en bij centrale programmalijnen: Erfgoed & Lokale ontwikkeling, Erfgoed & Kennisoverdracht en Erfgoed en Vertelkunst. Aanvragers worden verzocht aan te sluiten bij een thema én bij een programmalijn. De thema’s en programmalijnen kunt u onderaan deze pagina downloaden.

NB: onduidelijk of dit fonds na 2016 doorgaat

Een deel van het geld voor culturele samenwerking met het buitenland ligt bij de Nederlandse ambassades in die landen.

Adessium.

Adessium Foundation staat voor een open, democratische samenleving. Een samenleving waarin de beschikbaarheid van onafhankelijke en feitelijke informatie het publieke belang waarborgt en integer handelen stimuleert.

De stichting bevordert waarheidsvinding, duiding en kritische reflectie over misstanden en ontwikkelingen van maatschappelijk belang. De organisatie ondersteunt initiatieven gericht op feitenonderzoek, journalistieke analyse, publieke bewustwording en beleidsbeïnvloeding. Ook ondersteunt Adessium Foundation organisaties die tegenkrachten vormen daar waar het publieke belang in het geding is.

Kleine fondsen voor gendergap met beperkte subsidiemogelijkheden zijn misschien nog www.mamacash.org  en www.wilhelminadrucker.nl

Zie http://www.den.nl/art/uploads/files/Publicaties/Definitief_SubsidieoverzichtDigitaalErfgoed2015-2016(1).pdf voor een uitgebreider overzicht

Ook op drive

Mogelijkheden per activiteit/thema

Geld financiering mogelijke financiers/fondsen
1 Community
1.1 Actief ondersteunen van de gemeenschap Adessium voor community brede programma’s
FOKA 5.000 APG
Ondersteunen vrijwilligers: logistiek, p.r. en communicatie. 0 Google voor Hackathons etc.
Opleidingsprogramma tot Wikipedia-trainer 6.500 APG
1.2 Communicatie en ontmoeten
Wikizaterdagen Nieuwjaarsborrel 2.000 in natura (GLAM) partner voor nieuwjaarsborrel
WikiCafé’s en WikiMeets 750 APG
Wikimedia Conferentie Nederland (WCN) 8.000 in natura Meeting Plaza (loopt)
Activiteiten ter viering 15 jaar Wikipedia 10.000 APG
Reis- en verblijfskosten 10.000 APG
1.3 Faciliteren van goede werksfeer en probleemoplossing
Initiatieven tot verbetering van de omgangsvormen 17.000 APG of extern SIDN fonds voor ontwikkelen e-learning module?
1.4 Onderzoek naar kwaliteit en dekking van de Nederlandstalige Wikipedia
Een onderzoek naar de inhoudelijke kwaliteit en dekking van de Nederlandstalige Wikipedia extern

in natura

Universiteiten/hogescholen (afstudeerders)

LawClinic Univ. Tilburg - loopt

Totaal Community 59.250
2. Content
2.1 Inhoudelijk focus op 3 thema’s: natuur, global south en gender gap
Nederland in de wereld 5.000 extern Aanvraag voor langer lopend project

matchingfonds gedeeld cultureel erfgoed

Prins Bernhard fonds

Ambassadefondsen

Adessium

Natuur 5.000 extern deels al via Prins Bernhard Fonds
Gender gap 5.000 extern fonds voor cultuurparticipatie Fonds 21 bankgiroloterij fonds. Mogelijk ook SIDN-fonds (toegang tot internet) en Prins Bernhardfonds ( historische aspecten).

Aanvraag voor langer lopend programma 2017-2019 gerelateerd aan 100 jaar vrouwenkiesrecht?

Voor kleinere aanvragen Elise Mathilde Fonds?

2.2 GLAM: Samenwerking met kennis- en erfgoedinstellingen fonds voor cultuurparticipatie; vsb fonds, fonds 1818, mondriaan fonds

Diverse provinciale subsidieregelingen

Samenwerking met bestaande GLAM partners en stimuleren van nieuwe samenwerking 1.000
Mogelijkheden voor kleine GLAM instellingen 5.000 extern aanvraag loopt bij Prins Bernhard Fonds (met Erfgoed Gelderland)
Aanstelling nieuwe Wikipedians in Residence realiseren 1.000
Ondersteunen textiel project 1.500 extern
2.3 Bibliotheken
Samenwerking met openbare bibliotheken 1.000 extern Go-fonds
2.4 Educatie
Vier samenwerkingsprojecten met onderwijsinstellingen 2.500 extern Aparte verkenning nodig. Staat buiten begroting 2016.

?Adessium?

2.5 Wiki Loves.... 5.000
2.6 Internationale samenwerking
Internationale samenwerking op kernthema’s 0
Deelname Wikimedia Conference in Berlijn 5.000 APG
Delegatie naar Wikimania Italie 15.000 APG
Voortzetten van de afstemming activiteiten met Wikimedia België 0
Steun aan FKAG Brussel 4.000 ? mogelijk gezamenlijke grantaanvraag met andere chapters
Totaal Content 56.000
3. Communicatie en publiciteit
Pers en media, inclusief mediatraining 2.500
Sociale media, website, en nieuwsbrieven 16.252 APG/extern kosten meenemen in financiering programma’s
Folders herdruk 4.000 APG/extern kosten meenemen in financiering programma’s
Totaal Communicatie 22.752
4. Bestuur en organisatie
Fondsenwerving 10.000
Bestuurskosten 2.000
Rapportagekosten (accountantscontrole, kosten jaarverslag) 9.500
Totaal bestuur en organisatie 21.500
Kantoorkosten
Loonkosten 214.000
Huisvesting 22.000
IT en Telecom 11.880
Kantoorbenodigdheden 3.750
Diversen 2.100
Reiskosten medewerkers 700
Administratiekosten 6.600
totaal kantoor 261.030
Totaal € 420.532