Jaarplan 2016

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jaarplan Wikimedia Nederland 2016

Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 26 september 2015


De Vereniging Wikimedia Nederland ondersteunt in Nederland bewerkers van Wikipedia en zusterprojecten daarvan, organiseert projecten en activiteiten, en werkt samen met culturele en kennisinstellingen in Nederland. Er is geen één op één relatie tussen Wikimedia Nederland en de Nederlandstalige Wikipedia. De gemeenschap in Nederland kent ook personen die bijdragen aan de Friestalige, Limburgstalige, Zeeuwstalige en Nedersaksische Wikipedia, en andere taalversies. Buiten Nederland wonen miljoenen sprekers van Nederlands, waarvan een deel ook bijdraagt aan de Nederlandstalige Wikipedia. De Vereniging heeft geen enkele inhoudelijke of juridische verantwoordelijkheid voor de Nederlandstalige Wikipedia. Wikimedia Nederland is een formeel erkend chapter binnen de wereldwijde Wikimedia-beweging.


Inleiding

Het jaarplan 2016 is het laatste plan dat wordt ontwikkeld op basis van de meerjaren strategie 2013 - 2015. Inmiddels is de discussie over het volgende meerjarenplan gestart.
Het jaarplan 2016 is ingedeeld in dezelfde vier onderdelen als het plan 2015: drie thematisch-inhoudelijk, en één logistiek-bestuurlijk:

 1. Community + participation
 2. Content
 3. Communicatie
 4. Bestuur en organisatie


Prioriteiten 2016

Steun aan de gemeenschap Het programma onderdeel community + participation is gebaseerd op de resultaten van de survey onder de Nederlandse bewerkersgemeenschap uit 2015. We willen de gemeenschap ondersteunen bij het aanpakken van knelpunten op het gebied van werksfeer en conflictoplossing die in de survey werden gesignaleerd. We gaan dit doen door het aanbieden van trainingen en door het organiseren en ondersteunen van gelegenheden waar bewerkers elkaar ‘in levende lijve’ kunnen ontmoeten.. Verder blijven wij natuurlijk praktische financiële en logistieke steun geven aan initiatieven vanuit de gemeenschap. Omdat de gemeenschap heeft aangegeven behoefte te hebben aan een onderzoek naar de inhoudelijke kwaliteit en dekking van de Nederlandstalige Wikipedia, willen we zo’n onderzoek gaan ontwikkelen. Hiervoor willen we externe financiering realiseren.

Inhoudelijk In het programmaonderdeel Content blijven we ven verder werken aan het thema ‘natuur’: hier ontstaat een dynamische samenwerking tussen de vrijwilligers van de projectgroep natuur, ondersteund door het kantoor, en een divers cluster van externe partners waaronder Naturalis, Soorten.nl en IVN. Als tweede thema introduceren we ‘Nederland in de wereld’’: ons streven zal zijn om zoveel mogelijk in Nederland aanwezige kennis vrij beschikbaar te maken die in het bijzonder relevant is voor mensen in andere delen van de wereld, met name Afrika, Azië en het Caraïbisch gebied. Hierbij zoeken we samenwerking met kennisinstellingen in Nederland, Wikimedia chapters en met gemeenschappen in Nederland met wortels in die delen van de wereld

De programma’s gendergap en educatie gaan ook in 2016 door. Bij educatie gaan we ons expliciet ook richten op middelbare en hogere beroepslopleidingen waar studenten vaardigheden leren die voor de Wikimedia projecten relevant zijn, zoals fotografie, muziek, en interactieve media.

In ons GLAM-programma gaan we de samenwerking met bestaande partners verstevigen en gaan we mogelijkheden ontwikkelen waardoor kleine GLAM-instellingen ook kunnen bijdragen aan de Wikimediaprojecten. Ook hiervoor willen we externe financiering realiseren.


Algemene overwegingen voor het Jaarplan 2016

Wikimedia Nederland streeft niet naar grote groei van personeelsbestand of begroting, De omvang van het werkprogramma en bijbehorende begroting is 4% groter dan de laatste prognose van kosten in 2015.


totaal overzicht geschatte kosten en opbrengsten 2016, vergeleken met gegevens 2015

(bij de begroting en besteding 2015 is Glam wiki 2015 niet meegerekend)

begroting 2016K begroting 2015** prognose 2015 (1/8)
kosten kantoor, bestuur en organisatie € 282,530 € 282.994 € 285.000
programma kosten: programma’s community, content en communicatie € 138,002 € 127.000 € 110.000
totaal € 420.532 € 409.994 € 395.000
Opbrengsten APG (WMF grant) € 340.000 € 340.000 € 304.000
€ 80.000 € 70.000 € 55.000
Totaal € 420.000 € 410.000 359.000


In 2015 organiseerde Wikimedia Nederland eenmalig de GLAMWiki-conferentie. Voor deze activiteit is aparte financiering verkregen (€59.995). Om vergelijking van kosten en opbrengsten over de jaren te vergemakkelijken is deze activiteit niet opgenomen in het bovenstaande overzicht.
glamwiki 2015

begroting 2015 realisatie 2015
kosten €40.000 €59.996
opbrengsten €40.000 €59.995

(gedetailleerd overzicht van programma- en kantoorkosten 2016 in bijlage 1)

In het Jaarplan 2016 worden alleen die activiteiten specifiek benoemd en begroot waarvan grote zekerheid bestaat dat ze door de gezamenlijke inzet van bestuur. vrijwilligers en medewerkers kunnen worden gerealiseerd. Het jaarplan is in die zin een echt werkplan, en geen wensenlijst. In het jaarplan zijn een aantal activiteiten benoemd die Wikimedia Nederland wil ontwikkelen maar alleen zal uitvoeren als er externe financiering (d.w.z. buiten de financiering door de Wikimedia Foundation) voor gevonden kan worden. De kosten en personele inzet van uitvoering zijn niet in jaarplan en begroting opgenomen.

Totstandkoming jaarplan 2016

Het jaarplan 2016 is ontwikkeld in nauwe samenspraak met de gemeenschap van leden en bewerkers. Op 6 augustus is een eerste concept op de Verenigingswiki geplaatst. Op 29 augustus is er een brainstormsessie geweest waaraan iedereen (lid of geen lid) kon meedoen. Ook via de Verenigingswiki zijn suggesties voor het jaarplan gedaan. Via oproepen in de Kroegen van Wikimedia-projecten is dit bekend gemaakt onder de gemeenschap. Een tweede concept van jaarplan en begroting 2016 is op 1 september op de Verenigingswiki geplaatst met de mogelijkheid om commentaar te leveren voordat het bestuur het jaarplan en begroting aanbood aan de ALV.

Wikimedia Nederland in cijfers

1/9 2015 31/12 2014 31/12 2013 31/12 2012
Leden 247 243 215 165
Medewerkers op langlopende contracten 6 (4,1 fte) 5 (3,4 fte) 5 (3,4 fte) 3 (2,3 fte)
Donateurs 198 373 288 172


1. Community + Participation

Strategisch kader 2013 - 2015

 • I.2 Vrijwilligers en bewerkers krijgen van Wikimedia Nederland effectieve, doelgerichte steun die hen in staat stelt optimaal en met plezier actief te zijn en te blijven
 • I.3 De communicatie met vrijwilligers en bewerkers loopt via korte en informele lijnen
 • II.2 Er zijn optimale omstandigheden voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van (de Nederlandstalige) Wikipedia door de bewerkers


Ervaringen 2015

Uit het onderzoek onder bewerkers dat in 2015 is uitgevoerd blijkt dat een meerderheid van de Wikipediabewerkers niet tevreden is over de werksfeer op de Nederlandstalige Wikipedia en het aantal conflicten (te) hoog vindt. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat een meerderheid van de bewerkers tevreden is met de manier van werken van Wikimedia Nederland - er blijkt echter ook uit dat een deel van de gemeenschap niet of nauwelijks op de hoogte is van wat Wikimedia Nederland voor hen zou kunnen doen. Vanuit de gemeenschap is in 2015 aangegeven dat er behoefte is aan meer inzicht in inhoudelijke kwaliteit en dekking van de Nederlandstalige Wikipedia.
In 2016

 • gaan we de gemeenschap ondersteunen inzake verbetering van omgangsvormen, voorkomen en oplossen van conflicten etc. In het bijzonder willen we trainingen bieden inzake conflicthantering en communicatie, en mogelijkheden scheppen voor communicatie en ontmoetingen ‘in real life’
 • blijven we ons inzetten op het gericht verbeteren van de samenwerking met de huidige vrijwilligers/gemeenschap. We zijn pro-actief in het benaderen van de bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia en de gemeenschappen achter de kleinere zusterprojecten om hen te wijzen op de mogelijkheden die WMNL ook hen kan bieden
 • gaan we een programma ontwikkelen om nieuwe bewerkers te ondersteunen
 • willen we (met externe financiering) een onderzoek opzetten naar kwaliteit en dekking van de Nederlandstalige Wikipedia.


Mogelijke activiteiten 2016

1.1 Actief ondersteunen van de gemeenschap

 • Doorgaan met FOKA (Fonds Kleine Activiteiten) voor bijvoorbeeld kosten bijwonen evenementen, abonnementen, kleine software-ontwikkeling etc
 • Ondersteunen van vrijwilligers op het gebied van logistiek, p.r. en communicatie.
 • NIEUW: Aanbieden van een opleidingsprogramma tot Wikipedia-trainer voor ervaren vrijwilligers


Meetbare resultaten

 • 20 aanvragen voor steun via FOKA ontvangen en afgehandeld
 • trainingsprogramma ontwikkeld
 • 5 personen ronden opleiding tot trainer af


1.2 Communicatie en ontmoeten

 • De Wikizaterdagen waarop het kantoor om de twee weken op een zaterdag is geopend en de Nieuwjaarsborrel gaan gewoon door.
 • Ook zullen we activiteiten organiseren (of ondersteunen) in andere delen van het land, zoals WikiCafé’s en WikiMeets
 • In november 2016 organiseren we de jaarlijkse Wikimedia Conferentie Nederland (WCN)
 • We vergoeden reis- en verblijfskosten van leden van de community aan (internationale) bijeenkomsten om deelname aan dergelijke activiteiten te stimuleren
 • In 2016 bestaat Wikipedia 15 jaar. We organiseren evenementen om dat te vieren en ondersteunen initiatieven vanuit de gemeenschap.


Meetbare resultaten

 • toename van 10% in aantal individuele bezoekers aan Wikizaterdagen
 • 20 Wikizaterdagen
 • 5 WikiCafé’s
 • 150 bezoekers aan de WCN, waarvan 40 voor de eerste keer aanwezig
 • gemiddelde waardering voor WCN ‘ruim voldoende/goed’
 • tenminste drie activiteiten ter viering van 15-jarig bestaan van Wikipedia.


1.3 Faciliteren van goede werksfeer en probleemoplossing

 • Wikimedia Nederland stimuleert en ondersteunt initiatieven tot verbetering van de omgangsvormen, bevorderen van vriendelijkheid in de groep gebruikers van de Nederlandstalige Wikipedia ‘on wiki’, en het voorkomen en oplossen van conflicten. Dit doen we - in nauw overleg met de gemeenschap - o.a. door gerichte trainingen aan te bieden.Ook in nauw overleg met de gemeenschap gaan we steun bieden aan de introductie en begeleiding van nieuwe bewerkers, door het ontwikkelen van trainingen, het ondersteunen van mentoren en coaches en het scheppen van online en offline gelegenheden waar nieuwe bewerkers elkaar kunnen ontmoeten


Meetbare resultaten

 • verloop editors NL Wikipedia verminderd
 • retentie nieuwe editors hoger
 • meer vrouwen zijn bewerker deze doelstellingen nog nader te kwantificeren)
 • 30 mensen hebben training bijgewoond


1.4 Onderzoek naar kwaliteit en dekking van de Nederlandstalige Wikipedia

 • NIEUW; We willen een onderzoek (laten) uitvoering naar de inhoudelijke kwaliteit en dekking van de Nederlandstalige Wikipedia. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen sturing geven aan samenwerking met externe partners, contentdonaties etc.


Meetbare resultaten

 • onderzoeksresultaten beschikbaar en besproken


2. Content


Strategisch kader 2013 - 2015

 • II.1 De hoeveelheid vrij beschikbare kennis in het culturele domein is toegenomen
 • I.1 Laagdrempelige, aansprekende publieksevenementen en activiteiten stimuleren de actieve deelname van geïnteresseerden bij produceren en toegankelijk maken van vrije kennis
 • V.1 Wikimedia Nederland werkt actief en intensief samen met andere landelijke Wikimedia-verenigingen, met de Wikimedia Foundation en andere entiteiten binnen de beweging
 • V.2 Ten minste één innovatieve door Wikimedia Nederland ontwikkelde activiteit wordt internationaal uitgevoerd


Ervaring 2015

In 2014 hebben we ervoor gekozen ons te focussen op een twee inhoudelijke thema’s (natuur en de Tweede Wereldoorlog). Deze werkwijze bevalt goed: het biedt samenwerkingspartners een duidelijk focus en creëert synergie, motiveert bewerkers en vrijwilligers, en leidt tot duidelijke meetbare resultaten. Rondom het thema natuur is een actieve en dynamische samenwerking ontstaan met kennisinstellingen en vrijwilligersorganisaties, én een projectgroep van online en offline vrijwilligers die met ondersteuning van het kantoor activiteiten organiseren. Rondom het thema Tweede Wereldoorlog ontwikkelt een kleine groep bewerkers inmiddels zelfstandig activiteiten in samenwerking met kennisinstellingen. Dit thema lijkt zich echter minder te eigenen voor het organiseren van off-wiki activiteiten. In 2015 zijn we begonnen om samen met de Koninklijke Bibliotheek een vorm van samenwerking te ontwikkelen met openbare bibliotheken. Hoewel er bij alle betrokken partijen veel enthousiasme is, is het nog niet duidelijk hoe zo’n samenwerking concreet resultaten kan opleveren voor de Wikimedia projecten. De proefprojecten in het educatieprogramma zijn succesvol; met de vertaalstagiaires van ITV bieden we een welkome ondersteuning voor de Wikipedia-bewerkers. Studenten met vakvaardigheden kunnen voor een educatieprogramma even relevant zijn als studenten met inhoudelijk-academische kennis. We organiseerden Wiki Loves Monuments en hoewel de activiteit weer nieuw beeldmateriaal van monumenten opleverde, constateerden we dat na 5 zeer succesvolle jaren de energie rondom deze activiteit minder werd. In 2015 organiseerden we GLAMWiki 2015; de driedaagse bijeenkomst was zeer succesvol maar de organisatie legde een groot beslag op de capaciteit van het kantoor in de eerste vier maanden van het jaar. We ontwikkelden onze eerste ervaringen met lobbyen toen er actie moest worden gevoerd om een beperking van de panoramavrijheid in Nederland en een aantal andere EU-landen tegen te gaan.

In 2016

 • Houden we een inhoudelijk focus op de thema’s natuur en het verkleinen van de gender gap. We laten het thema Tweede Wereldoorlog los maar blijven de samenwerking met het NIOD voortzetten.
 • We introduceren een nieuw thema ‘Nederland in de wereld’. Er is in Nederland veel kennis beschikbaar die te maken heeft me de geschiedenis, de cultuur en de natuur van Azië, Afrika en het Caraïbisch gebied. Ook samenwerkingspartners van Wikimedia Nederland zoals Tropenmuseum. Naturalis, Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief en NIOD beschikken over relevante collecties. We zoeken verder samenwerking met kennisinstellingen in Nederland, Wikimedia chapters en met gemeenschappen in Nederland met wortels in die delen van de wereld
 • Deze thematische prioriteiten gebruiken we ook voor het werven van nieuwe bewerkers
 • Naast de thematische prioriteiten onderhouden en verstevigen we de samenwerking met onze bestaande GLAM-partners en met Wikipedians in Residence. In het bijzonder gaan we werken aan een manier waarop kleine GLAM-instellingen ook kunnen bijdragen aan de Wikimedia-projecten.
 • We gaan verder met het educatieprogramma. Kerntaak zal zijn om in 2016 financiering en draagvlak te realiseren voor een voortzetting van een volwaardig educatieprogramma tot/met 2018. We gaan verder met concrete educatie-projecten om ervaring op te doen en om ‘proof of concept’ te verkrijgen. Daarbij werken we ook samen met middelbare en hogere beroepsopleidingen: kunnen studenten hun vakvaardigheden op het gebied van b.v. fotografie, muziek of multimedia design inzetten voor de Wikimedia projecten?
 • Het programma met openbare bibliotheken zetten we voort maar uiterlijk juni 2016 gaan we evalueren of dit voldoende resultaten oplevert.
 • Streven we ernaar een nieuwe grote fotowedstrijd volgens de Wiki Loves formule te organiseren.
 • Zullen we geen grote internationale bijeenkomst organiseren.
 • Blijven we actief betrokken bij en steun geven aan de Free Knowledge Advocacy Group, het Brusselse samenwerkingverband van Wikimedia chapters.


Mogelijke activiteiten 2016

2.1 Inhoudelijk focus op 3 thema’s: natuur, Nederland in de wereld en gender gap

 • We genereren een breed palet aan online en offline activiteiten rondom de thema’s Nederland in de wereld en natuur
 • WMNL blijft activiteiten gericht op het verkleinen van de gender gap ondersteunen, o.a. door contact te leggen met organisaties en het geven van logistieke steun.


Meetbare resultaten Op elk van de thema’s natuur en Nederland in de wereld

 • 500 artikelen verbeterd of aangemaakt
 • substantiële hoeveelheid relevante content toegevoegd (nader te specificeren in overleg met partners)
 • 5 nieuwe bewerkers (nog actief na 6 maanden)


Rond thema ‘gender gap’:

 • 5 nieuwe vrouwelijke bewerkers (nog actief na 6 maanden)
 • nader te bepalen resultaten voor content


2.2 GLAM: Samenwerking met kennis- en erfgoedinstellingen

 • Onderhouden van samenwerking met bestaande GLAM partners en stimuleren van nieuwe samenwerking
 • NIEUW: Ontwikkelen van mogelijkheden voor kleine GLAM instellingen om bij te dragen aan Wikimedia-projecten
 • Aanstelling nieuwe Wikipedians in Residence realiseren
 • Ondersteunen textiel project
 • NIEUW: onderzoeken mogelijkheid (internationale) summer school voor potentiële Wikipedians in Residence.Meetbare resultaten

 • 4x per jaar overleg met alle WiRs en GLAM wiki coordinatoren
 • 2 nieuwe Wikipedians in Residence
 • tenminste 20 kleinere GLAM-instellingen betrokken bij activiteit
 • substantiële contentdonaties door alle betrokken instellingen


2.3 Bibliotheken

In samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek gaan we onderzoeken of een productieve samenwerking mogelijk is tussen openbare bibliotheken en de Wikimedia-projecten. We doen pilots met een aantal bibliotheken en bepalen in juni 2016 of het programma voldoende potentieel heeft om te worden voortgezet.

Meetbare resultaten

 • pilot activiteiten met tenminste 2 openbare bibliotheken uitgevoerd
 • resultaten geëvalueerd en beslissing genomen over continueren programma


2.4 Educatie

 • Om een duurzaam en stabiel educatieprogramme te kunnen ontwikkelen, gaan we meerjarige externe financiering mobiliseren en lobbyen voor bredere integratie van Wikipedia-werk in het curriculum van het hoger onderwijs
 • Wij gaan tenminste vier samenwerkingsprojecten met onderwijsinstellingen uitvoeren, waarvan twee met middelbare of hogere beroepsopleidingen zodat studenten vakvaardigheden op het gebied van b.v. fotografie, muziek of multimedia design kunnen inzetten voor de Wikimedia projecten. In ieder geval zullen we de samenwerking met ITV opleiding voor tolken en vertalers voortzetten


Meetbare resultaten

 • externe financiering voor voortzetting educatieprogramma tot/met 2018
 • vier projecten uitgevoerd
 • tenminste 50 studenten hebben deelgenomen; 50 door studenten toegevoegde of sterk verbeterde artikelen
 • tenminste 8 studenten leveren een bijdrage aan Wikimedia projecten anders dan door het schrijven/verbeteren van artikelen


2.5 Wiki Loves....

We willen in 2016 een nieuwe grote fotowedstrijd volgens de Wiki Loves-formule organiseren die even inspirerend kan zijn als Wiki Loves Monuments. We gaan steun geven aan de discussies in de gemeenschap over zo’n nieuwe Wiki Loves - en aan de vrijwilligersgroep die het voortouw gaat nemen bij de organisatie


Meetbare resultaten

 • keuze voor nieuw Wiki Loves thema
 • werkgroep van actieve vrijwilligers
 • wedstrijd georganiseerd
 • nader te bepalen aantal deelnemers en uploads


2.6 Internationale samenwerking

 • We gaan op onze kernthema’s natuur en Nederland in de wereld, en rond het thema gender gap samenwerking zoeken met andere chapters
 • Deelname Wikimedia Conference in Berlijn
 • Delegatie naar Wikimania Italië
 • Voortzetten van de afstemming activiteiten met Wikimedia België.


Meetbare resultaten

 • WMNL draagt bij aan ten minste twee internationale activiteiten rondom de kernthema’s
 • Afvaardiging bestuur en directeur nemen deel aan Wikimedia conferentie
 • Gevarieerde delegatie aan Wikimania van ten minste 10 personen
 • 2x bestuurlijk overleg met WMBE

3. Communicatie en publiciteit


Strategisch kader 2013 - 2015

 • II.3 Wikipedia is als een succesvol voorbeeld van vrije kennis bekend en geaccepteerd bij beleidsmakers en het grote publiek
 • II.5 WMNL is op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en beleid met betrekking tot auteursrechten en vrije kennis en zet zich in als pleitbezorger voor de belangen van vrije kennis
 • III.4 Belangrijke stakeholders – en het algemeen publiek - hebben een adequaat beeld van missie, doelen en activiteiten van Wikimedia Nederland en zien Wikimedia Nederland als een betrouwbare organisatie en een professionele samenwerkingspartner


Ervaringen 2015

In 2015 deed Motivaction in opdracht van WMNL onderzoek onder het Nederlandse publiek naar hun kennis en mening over Wikipedia. ‘De Nederlander’ kent en gebruikt Wikipedia, heeft een behoorlijk positief beeld over de kwaliteit maar weet weinig over hoe Wikipedia tot stand komt en gefinancierd is.

Wikimedia Nederland en Wikipedia kwamen regelmatig in het nieuws, met name rondom de toekenning van de Erasmusprijs. We organiseerden een training omgaan met de pers voor vrijwilligers.

Het aantal volgers op social media en het aantal ontvangers van de nieuwsbrief groeide gestaag,


Activiteiten 2016

 • We blijven proactief omgaan met de pers, b.v. door het actief benaderen van media. Ook gaan we vrijwilligers trainingen aanbieden in het omgaan met de pers.
 • Vanzelfsprekend gaan we door met optimale inzet van sociale media, website, en nieuwsbrieven. Hierbij besteden we ook aandacht aan het 15-jarig bestaan van Wikipedia.


Meetbare resultaten

 • ten minste 5 uitingen in de media n.a.v. initiatieven door WMNL
 • stijging aantal bezoekers, volgers en abonnees van tenminste 25%
 • 10 nieuwsbrieven gepubliceerd

4. Bestuur en organisatie


Strategisch kader 2013 - 2015

 • II.1 Het aantal leden is toegenomen
 • III.2 Er is inzicht in de wensen en verwachtingen van leden en de leden voelen zich betrokken bij de activiteiten en bij het besturen van de vereniging
 • IV.2 WMNL ontvangt in 2015 ten minste 350.000 € aan inkomsten door de financiering van projecten en activiteiten door externe fondsen, subsidiegevers en sponsoren
 • IV.3 Het aantal donateurs neemt jaarlijks met 20% toe en de inkomsten uit donaties groeit elk jaar met 30%
 • VI.2 Processen inzake planning, verslaglegging en rapportage voldoen aan duidelijke normen die in overeenstemming zijn met vereisten van keurmerken en richtlijnen van de WMF.
 • VI.3 Het bestuur als geheel heeft de kwaliteiten om zijn wettelijke en andere verplichtingen na te komen en de verdere koers van de vereniging uit te zetten en te realiseren.


Ervaringen 2015

Het aantal leden en donateurs blijft stijgen hoewel Wikimedia Nederland bewust geen grote campagnes op dit terrein ontwikkelt. We voldeden aan al onze verplichtingen inzake rapportage en verslaglegging en kregen een goedkeurende accountantsverklaring. Onze financiële administratie werd door de WMF als zeer degelijk beoordeeld. Er waren uitdagingen op het gebied van werving en behoud van medewerkers en bestuurders. Het is niet makkelijk voor ‘buitenstaanders’ om te integreren in Wikimediawereld, danwel voor ervaren Wikimedianen om de overstap te maken van vrijwilliger naar een meer formele rol.


In 2016

 • voorzien we geen grote wijzigingen in bestuurlijke organisatie
 • houden we de vaste personele bezetting op het huidige niveau van 4,1 fte; indien nodig huren we extra capaciteit in op tijdelijke basis
 • streven we naar bestendiging van de administratieve organisatie op het huidige niveau
 • NIEUW: gaan we een strategie ontwikkelen voor donateurswerving
 • NIEUW: gaan we professionele expertise inhuren om ons te assisteren bij externe fondsenwerving
 • NIEUW: meerjarenstrategie vaststellen.Activiteiten 2016

4.1 Verenigingszaken

 • Het bestuur voldoet aan alle wettelijke en statutaire verplichtingen
 • Besluiten van de ALV worden uitgevoerd
 • In april 2016 stelt de ALV een meerjarenstrategie vast die onder andere zal dienen als basis voor mogelijke meerjarige financiering


Meetbare resultaten

 • 2x ALV georganiseerd
 • Notulen bestuursvergaderingen gepubliceerd
 • Meerjarenstrategie vastgesteld en gepubliceerd


4.2 Financiën en rapportage

 • we voldoen aan al onze rapportageverplichtingen naar financiers en leden.
 • in 2016 krijgen we een APG toekenning die ons in staat stelt het traject van gestage groei voort te zetten
 • we blijven actief fondsen en subsidiegevers benaderen om externe (niet WMF) financiering voor onze activiteiten te genereren
 • we zullen onze zesmaandelijkse donateursbrieven voortzetten
 • we ontwikkelen een strategie voor donateurswerving
 • de inzet van een adviseur voor fondsenwerving resulteert in toename van externe fondsen voor WMNL activiteiten


Meetbare resultaten

 • Goedkeurende accountantsverklaring
 • Impactreport en halfjaarrapport tijdig ingediend en positief beoordeeld door WMF
 • APG aanvraag tijdig ingediend; tenminste 90% van aangevraagde bedrag toegekend
 • donateursbrieven verzonden
 • Aantal donateurs met 20% toegenomen
 • Strategie donateurswerving vastgesteld en gestart met uitvoering
 • tenminste € 70.000 externe financiering waarvan tenminste € 40.000 als direct resultaat van inzet adviseur fondsenwerving

Bijlage 1: overzicht materiële kosten en inzet in uren medewerkers

  Geld Personeel
1 Community dagen
1.1 Actief ondersteunen van de gemeenschap
FOKA 5.000 40
Ondersteunen vrijwilligers: logistiek, p.r. en communicatie. 0 40
opleidingsprogramma tot Wikipedia-trainer 6.500 25
1.2 Communicatie en ontmoeten
Wikizaterdagen Nieuwjaarsborrel 2.000 18
WikiCafé’s en WikiMeets 750 5
Wikimedia Conferentie Nederland (WCN) 8.000 20
Activiteiten ter viering 15 jaar Wikipedia 10.000 15
Reis- en verblijfskosten 10.000
1.3 Faciliteren van goede werksfeer en probleemoplossing
Initiatieven tot verbetering van de omgangsvormen 17.000 20
1.4 Onderzoek naar kwaliteit en dekking van de Nederlandstalige Wikipedia
Een onderzoek naar de inhoudelijke kwaliteit en dekking van de Nederlandstalige Wikipedia 5
Totaal Community €59.250 152
2. Content
2.1 Inhoudelijk focus op 3 thema’s: natuur, global south en gender gap
Nederland in de wereld 5.000 40
Natuur 5.000 40
Gender gap 5.000 40
2.2 GLAM: Samenwerking met kennis- en erfgoedinstellingen
Samenwerking met bestaande GLAM partners en stimuleren van nieuwe samenwerking 1.000 100
Mogelijkheden voor kleine GLAM instellingen 5.000 5
Aanstelling nieuwe Wikipedians in Residence realiseren 1.000 10
Ondersteunen textiel project 1.500 5
2.3 Bibliotheken
Samenwerking met openbare bibliotheken 1.000 16
2.4 Educatie
Vier samenwerkingsprojecten met onderwijsinstellingen 2.500 45
2.5 Wiki Loves.... 5.000 15
2.6 Internationale samenwerking
Internationale samenwerking op kernthema’s 0 10
Deelname Wikimedia Conference in Berlijn 5.000 5
Delegatie naar Wikimania Italie 15.000 20
Voortzetten van de afstemming activiteiten met Wikimedia België 0 5
Steun aan FKAG Brussel 4.000
Totaal Content €56.000 356
3. Communicatie en publiciteit
Pers en media, inclusief mediatraining 2.500 20
sociale media, website, en nieuwsbrieven 16.252 50
folders herdruk 4 5
Totaal Communicatie €22.752 75
4. Bestuur en organisatie
fondsenwerving 10.000 25
bestuurskosten 2.000
Rapportagekosten (accountantscontrole, kosten jaarverslag) 9.500
Totaal bestuur en organisatie 21.500 25
Kantoorkosten
loonkosten 214.000
huisvesting 22.000
IT en Telecom 11.880
Kantoorbenodigdheden 3.750
Diversen 2.100
reiskosten medewerkers 700
administratiekosten 6.600
totaal kantoor € 261.030 244
Totaal € 420.532 852