Jaarplan 2017

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springenJaarplan 2017

Jaarplan 2017 van de Vereniging Wikimedia Nederland

goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 24 september 2016

1. Inleiding

Het jaarplan 2017 is het eerste jaarplan dat wordt ontwikkeld onder de nieuwe meerjarenstrategie. Deze strategie is ontwikkeld in dialoog met de Nederlandse Wikimedia-gemeenschap en zet de koers voor de jaren 2017 - 2020. Vergeleken met de voorgaande jaren is er geen sprake van een radicale koerswijziging, wel van aanscherpen en aanpassen op basis van de ervaringen opgedaan in de voorgaande jaren.

Om optimaal invulling te kunnen geven aan de missie wil Wikimedia Nederland de komende jaren een koers varen die in gelijke mate recht doet aan de belangen van bewerkers, van kennishoudende instellingen en van lezers. Onder kennishoudende instellingen verstaan we elke organisatie die bereid is om kennis, data of collecties te delen via de Wikimedia-projecten.

Prioriteitstelling in activiteiten en de besteding van middelen door Wikimedia Nederland gebeurt op basis van afweging van te verwachten rendement voor de Wikimedia-projecten - en de belangen van bewerkers, partnerinstellingen en (toekomstige) lezers.

Primaire focus is het vrij beschikbaar maken van in Nederland aanwezige of voor Nederland relevante kennis. Een van de manieren waarop daaraan invulling wordt gegeven is het ondersteunen van de in Nederland gevestigde Wikimedia-gemeenschap, die zich op vrijwillige basis inzet om kennis te delen en beschikbaar maken.

Het vullen van lacunes in de kennis die door Wikimedia-projecten beschikbaar wordt gesteld, en het relevant houden van de Wikimedia-projecten voor huidige en toekomstige lezers is even belangrijk.

Daarnaast zijn ook de wensen en behoeften van kennishoudende instellingen essentieel bij het stellen van prioriteiten.

Wat willen we bereiken voor 2020?

Elan rond de vrije kennis projecten van de Wikimediabeweging, in een open community die bruist van positieve energie en in samenwerking met een breed spectrum aan samenwerkingspartners.

 • Bevorderen vrije kennis: Bijdragen aan de Wikimedia-projecten door het vrijgeven of delen van kennis wordt voor instellingen een vanzelfsprekendheid. In samenwerking met kennisinstellingen en bewerkersgemeenschap werken we er aan dat de door de Wikimedia-projecten vrijgegeven kennis zo breed en divers mogelijk is. We willen nog nauwer gaan samenwerken met externe organisaties en daarbij ook meer inspelen op wat hen motiveert om kennis en cultuur uit te dragen via onze projecten. In het bijzonder willen we ons richten op kennisvelden die nu nog ondervertegenwoordigd zijn.
 • Relatie met de lezers: Onze visie is vrije toegang tot alle kennis voor iedereen. Tot nu toe heeft onze aandacht vooral gelegen op de aanbod kant: meer en betere inhoud. Maar er is ook een vraagkant: waar hebben de lezers van de Nederlandstalige WP behoefte aan? Voldoen de projecten aan hun vraag? We willen de komende jaren investeren in het krijgen van meer inzicht in de wensen en ervaringen van Wikipedia-lezers. Stimuleren van mogelijkheden tot directe communicatie met of feedback van lezers. Onder lezers rekenen we ook de deskundigen: we willen inzicht krijgen in hoe professionals de op hun vakgebied geboden informatie beoordelen. Lezerservaring gaan we gebruiken voor het ontwikkelen van projecten en keuze van partners.
 • Ondersteunen bewerkers: Optimale ondersteuning van bewerkers blijft een prioriteit. We willen eraan meewerken dat de Wikimedia-projecten een plezierige werkomgeving zijn met lage drempels en goede omgangsvormen. De vereniging blijft zich inspannen om de bewerkers logistiek en financieel te ondersteunen. Ook werken we samen met de gemeenschap om zwakke punten te verbeteren door het aanbieden van trainingen, het faciliteren van discussies en het actief werven van nieuwe bewerkers.
 • Vernieuwing inhoud: Andere tijden bieden andere vormen van kennisrepresentatie zoals het gebruik van infographics, video en geluid, animaties, etc. Wikimedia Nederland gaat bewerkers en partners ondersteunen om dit te realiseren. Dit kan ook inhouden het verstrekken van opdrachten waardoor de ontwikkeling van andere vormen van kennisrepresentatie door de gebruikers wordt vereenvoudigd. Voorts willen we het gebruik van data bevorderen waarbij we vooral bijdragen aan Wikidata willen stimuleren.

Proces van totstandkoming

Het jaarplan 2017 is ontwikkeld in dialoog met de Nederlandse Wikimediagemeenschap:

Vanaf 3 juli 2016 kon iedereen suggesties voor activiteiten doen via de wiki van de Vereniging Wikimedia Nederland.

Op 16 augustus 2016 werd een eerste concept gedeeld. Via de mailinglijst en mededelingenpagina’s werd de gemeenschap opgeroepen om commentaar te leveren.

Het definitieve voorstel is op 9 september 2016 gepubliceerd.

Op 17 september 2016 kon er tijdens een Wikizaterdag (online) gesproken worden met voorzitter en directeur over de inhoud van het jaarplan.

Op 24 september 2016 werd het jaarplan tijdens de Algemene  Ledenvergadering voorgelegd aan de leden.

2. Prioriteiten 2017 en samenvatting begroting

Uitgangspunten voor jaarplan 2017

De ervaring heeft geleerd dat het niet altijd mogelijk is om in het jaarplan een gedetailleerde en concrete uitwerking te geven van alle te ontwikkelen activiteiten. De omgeving waarin Wikimedia Nederland opereert is dynamisch en wat de organisatie van maand tot maand doet hangt in niet geringe mate af van ideeën, plannen en beschikbaarheid van vrijwilligers en partnerinstellingen.

In het Jaarplan 2017 worden activiteiten specifiek benoemd en begroot waarvan grote zekerheid bestaat dat ze door de gezamenlijke inzet van bestuur, vrijwilligers en medewerkers kunnen worden gerealiseerd. In andere gevallen moet worden volstaan met een afbakening van thema, gewenste resultaten en mogelijke samenwerkingspartners.

Kernpunten

 • We gaan door met de inhoudelijke thema’s gendergap, Nederland en de wereld en natuur als kapstok voor content donaties door onze partners, online en offline activiteiten gericht op het verbeteren van de inhoud op de Wikimedia-projecten, en motiveren van mensen om te gaan bijdragen. Streven daarbij is dat na een aantal jaren intensieve steun door het kantoor, de projecten hun eigen momentum ontwikkelen en vrijwilligers en samenwerkingspartners rechtstreeks samenwerken.
 • We willen de samenwerking met partners in erfgoed en hoger onderwijs intensiveren, waarbij we vooral focussen op verbetering van de inhoud van de Wikimedia-projecten. We worden selectiever in het faciliteren van content donaties en uploads en richten ons vooral op donaties die duidelijk in een (kennis)behoefte voorzien. Deze gaan we actiever ondersteunen, desnoods door inhuur capaciteit.
 • We ontwikkelen activiteiten gericht op vergroten van kennis en praktische vaardigheden bij vrijwilligers en medewerkers van partnerinstellingen.
 • We intensiveren onze praktische ondersteuning aan community, met vooral aandacht voor omgangsvormen, conflictoplossing en de verwelkoming van nieuwelingen. Dit laatste gaan we waar relevant ook doen op platforms buiten Wikipedia.

Samenvatting van de begroting

uitgaven 2017 2016 (begroot) 2016 prognose
programma inhoud €55.000 €56.000 €26.000*
programma community €66.050 €59.250 €53.000
communicatie €24.000 €23.500 €19.700
bestuur, kantoor en organisatie €278.150 €282.000 €285.000
€423.200 €420.750 €385.251

*de uitgaven op het programma inhoud zijn minder dan begroot, hoewel de activiteiten volgens plan zijn uitgevoerd. Om te garanderen dat in 2017 de activiteiten ook kunnen worden uitgevoerd, is besloten om het begrote bedrag niet te verlagen.

inkomsten 2017 2016 (begroot) 2016 prognose
WMF grant €340.000 €340.000 €340.000
donaties €15.000 €4.500 €13.000
contributie €5.000 €4.500 €4.800
projectfinanciering €63.200 €71.000 €20.000
€423.200 €420.000 €377.800

3. Beschrijving activiteiten

3.1   Programma Ondersteuning van de community

Inleiding

Meer dan duizend mensen zijn regelmatig actief op de Nederlandstalige Wikipedia. Ook zijn er mensen actief op de Engelstalige Wikipedia, de beeldbank Wikimedia Commons en de databank. Daarnaast dragen bewerkers ook actief bij aan de andere Wikimedia-projecten en aan anderstalige Wikipedia’s, waaronder de Friestalige, de Nedersaksische en de Limburgse Wikipedia.

Het ondersteunen van de bewerkers van alle verschillende Wikimedia-projecten is een van de hoofdtaken van WMNL. Dit kan praktische, logistieke of financiële ondersteuning zijn.

Uit onderzoeken die we onder bewerkers hebben gehouden blijkt dat de werkomgeving door een groot aantal gebruikers als niet plezierig wordt ervaren en dat men ontevreden is over de introductie van nieuwelingen en conflicthantering. WMNL wil de gemeenschap ook ondersteunen bij het zoeken van oplossingen.

Doelen

 1. Een gezonde Wikimedia-gemeenschap, waar in een goede sfeer constructief wordt samengewerkt.
 2. Een gestage instroom van nieuwe bewerkers, waarvan een substantieel deel ook actief blijft.
 3. De bewerkers hebben de beschikking over adequate middelen om hun werk te kunnen doen.

Activiteiten 2017

1. Een gezonde Wikimedia-gemeenschap

1.1 Verder ontwikkelen en opschalen van in 2016 gestarte capacitybuilding programma online communicatie en conflictoplossing. Zowel e-learning als trainingen face to face.

Meetbare resultaten
 • 75 mensen hebben e-learning training gedaan
 • Verloop editors NL Wikipedia is verminderd
 • Retentie nieuwe bewerkers hoger
 • Tevredenheid over werksfeer en conflictoplossing toegenomen

1.2 Organiseren van WikiZaterdagen, wikimeets en andere gelegenheden waar Wikimedianen elkaar kunnen ontmoeten

1.3 Organiseren van de Wikimedia Conferentie Nederland

Meetbare resultaten
 • Toename van 10% in aantal individuele bezoekers aan WikiZaterdagen
 • 20 WikiZaterdagen
 • 150 bezoekers aan de WCN, waarvan 40 voor de eerste keer aanwezig
 • Gemiddelde waardering voor WCN 'ruim voldoende/goed'

1.4 Trainingen en delen technische vaardigheden

We gaan door met het organiseren van workshops waar ervaren vrijwilligers hun kennis en vaardigheden delen met anderen.

In andere Wikimedia-gemeenschappen zijn goede ervaringen met het organiseren van meerdaagse bijeenkomsten waar leden van de gemeenschap samenwerken aan projecten en kennis delen. Wij willen testen of deze formule ook in de Nederlandse gemeenschap kansen biedt.

Meetbare resultaten
 • Tenminste drie trainingen georganiseerd met elk tenminste 6 deelnemers
 • Tenminste één wiki-camp georganiseerd met tenminste 20 deelnemers
 • Wikicamp: concrete producten aan het eind van bijeenkomst
 • Positieve waardering van deelnemers aan wikicamp en trainingen betreffende relevantie en kwaliteit
2. Instroom van nieuwe bewerkers

2.1 Beginnersgids voor Wikipedia

Uit onze ervaring bij edit-a-thons en gebruikerstrainingen weten wij dat het voor nieuwe bewerkers lastig is om een antwoord te vinden op praktische vragen over het bewerken van Wikipedia. De informatie is versnipperd en vaak niet erg toegankelijk voor beginners. Daarom gaan we een aantal instapdocumenten voor Wikipedia ontwikkelen. De documenten worden gebaseerd op de huidige documentatie en de ervaringen die zijn opgedaan met trainingen. Tezamen vormen de documenten een naslagwerk voor nieuwe bewerkers. Het gaat om laagdrempelige, overzichtelijke info voor nieuwe bewerkers voor gebruik bij trainingen etc., ook ondersteund met video’s/animaties.

Meetbare resultaten
 • Inhoud ontwikkeld en getest
 • Gids online
 • Gids gebruikt bij edit-a-thons/trainingen
 • Gids 100 keer gedownload en 750 keer geraadpleegd

3. Steun voor de bewerkers

 • Via het fonds kleine activiteiten blijven we financiële ondersteuning bieden voor projecten van bewerkers, aanschaf vakliteratuur, aanschaf/huur apparatuur
 • We ondersteunen bewerkers bij geschillen over onjuist gebruik van tekst en beeld dat onder open licentie op de Wikimediaprojecten is vrijgegeven
 • Het kantoor ondersteunt door vrijwilligers georganiseerde evenementen of activiteiten op het gebied van communicatie en logistiek
 • We vergoeden reis- en verblijfskosten van vrijwilligers i.v.m. hun werk voor de Wikimedia-projecten, ook internationaal (waaronder scholarships voor deelname aan Wikimania 2017 in Montreal)
Meetbare resultaten
 • 20 aanvragen voor steun vai FOKA ontvangen en afgehandeld
 • Reisbeurzen verstrekt voor internationale hackathon en Wikimania

3.2 Programma Inhoud: verbeteren van de inhoudelijke kwaliteit van de Wikimedia-projecten

Wikimedia Nederland wil een concrete bijdrage leveren aan de beschikbare vrije kennis in Nederland, en in het bijzonder aan de kwaliteit van de Wikimedia-projecten die voor veel mensen de toegang vormen tot vrije kennis. Dit doen we in samenwerking met kennis- en erfgoedinstellingen en het hoger onderwijs. Waar nodig en gewenst mengen we ons in het politieke en maatschappelijke debat als pleitbezorger voor vrije kennis en vrije licenties.

Doelen

 1. We willen nog nauwer gaan samenwerken met externe organisaties en daarbij ook meer inspelen op wat hen motiveert om kennis en cultuur uit te dragen.
 2. De door de Wikimedia-projecten vrijgegeven kennis is zo breed en divers mogelijk. In het bijzonder willen we ons richten op kennisvelden die nu nog ondervertegenwoordigd zijn.
 3. Meer inzicht in de wensen en ervaringen van Wikipedia-lezers en inzicht krijgen in hoe professionals de op hun vakgebied geboden informatie beoordelen.
 4. Stimuleren en ondersteunen van gebruik van andere vormen van kennisrepresentatie, zoals audio, video, animaties en infographics.
 5. We zetten waar nodig in als pleitbezorgers voor vrije kennis en geven informatie en voorlichting over de manier waarop de Wikimedia-projecten aan vrije kennis bijdragen.

Van partners wordt verwacht dat ze actief bijdragen en willen investeren in de samenwerking. Bij projecten zullen we ernaar streven duurzame en rechtstreeks relaties tot stand te brengen tussen instellingen en vrijwilligers.

Activiteiten 2017

1. Samenwerken met externe organisaties

1.1 Aanstelling nieuwe Wikipedians in Residence realiseren, o.a. door participeren in financieringsaanvragen van GLAM-instellingen*. Samenwerking met en waar nodig ondersteunen van Wikipedians in Residence door het faciliteren van de interactie met GLAM - vrijwilligers.

*GLAM = Galleries, libraries, archives and museums, oftewel galerieën, bibliotheken, archieven en musea.

Meetbare resultaten
 • Tenminste twee nieuwe Wikipedians in Residence in 2017

1.2 Samenwerking met bestaande GLAM partners voortzetten (Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, CatharijneConvent, Museum Wereldculturen, Instituut voor Beeld en Geluid, Naturalis) en waar nodig fungeren als liaison tussen partners en (internationale) Wikimedia-gemeenschap. Stimuleren van gezamenlijke activiteiten en van bijdrages van partners aan WMNL activiteiten, schrijfweken en andere activiteiten. Ondersteunen van de Nederlandse inbreng bij internationale GLAM-activiteiten zoals de Europeana-challenge.

Meetbare resultaten
 • Organiseren van twee periodieke overleggen van GLAM-Wiki coördinatoren en WiR's
 • Elke partner draagt tenminste 2 keer bij aan een activiteit
 • Actieve deelname vanuit Nederland aan Europeana-challenge

1.3 Content- en beelddonaties ondersteunen en stimuleren o.a. door organiseren van trainingen in gebruik van upload tools, organiseren van hackathons en uploadsessies en (financiële) ondersteuning van kleine GLAMs. Vervolgens het gebruik van het gedoneerde materiaal stimuleren door online schrijfevenementen, challenges en edit-a-thons. Uitgangspunten: content toevoegen die ertoe doet en gebruikt gaat worden.

Meetbare resultaten
 • Tenminste 8 donaties van content ondersteund door WMNL
 • Tenminste 15.000 items gedoneerd
 • Tenminste 8 online schrijfevenementen of edit-a-thons
 • Tenminste 20% van gedoneerd materiaal in gebruik op een van de Wikimedia-projecten

1.4 Voortzetten en uitbreiden samenwerking met universiteiten en hogescholen gericht op het toevoegen/verbeteren van inhoud als onderdeel van het curriculum.

Meetbare resultaten
 • Tenminste 12 activiteiten met tenminste 6 verschillende instellingen, waarbij tenminste 200 studenten betrokken zijn.
 • Tenminste 200 artikelen aangemaakt/verbeterd.
 • Maken en beschikbaar stellen van model-onderwijsprogramma’s en lesmateriaal.

1.5 Ontwikkelen en aanbieden van een toolkit voor openbare bibliotheken die Wikipedia gerelateerde projecten willen ontwikkelen. Verbinden van openbare bibliotheken aan Wikipedianen in hun stad/streek.

Meetbare resultaten
 • Toolkit beschikbaar
 • In tenminste 10 openbare bibliotheken activiteiten gericht op Wikipedia en/of andere Wikimedia-projecten
2. Brede en diverse kennis

Ontwikkelen van activiteiten rond de thema’s: natuur, Nederland en de wereld, en gendergap met als doel het verbeteren van inhoud en het motiveren van mensen en instellingen om bij te dragen. De gedachte is dat na een aantal jaren van steun door het kantoor er rond de thema’s zichzelf in standhoudende samenwerking tussen vrijwilligers en GLAM-partners ontstaat.

2.1. Nederland en de wereld

Doel is het beschikbaar stellen van materiaal uit de collecties van Nederlandse erfgoedinstellingen die in het bijzonder relevant is voor andere delen van de wereld (de landen waarmee Nederland banden heeft door koloniaal-, handels- of migratieverleden).

Meetbare resultaten
 • Ontwikkelen en onderhouden van een platform waar vraag van Wikipedianen en Wikimedia chapters kan worden gekoppeld aan het aanbod van Nederlandse GLAM partners.
 • Tenminste 10 gerichte contentdonaties door Nederlandse instellingen
 • Tenminste 20.000 items toegevoegd aan Wikimedia-projecten
 • Samenwerking met tenminste 5 Wikimedia chapters
 • Tenminste 5 (internationale) schrijfevents, challenges etc.
 • Tenminste 500 artikelen aangemaakt of verbeterd

2.2 Natuur

Doel is het verbeteren van de inhoud rond het thema natuur op Wikimedia-projecten. In 2017 wordt er samengewerkt met de Wikipedian in Residence in dienst van Soorten.nl. WMNL is lid van de stuurgroep die toezicht houdt op de activiteiten van deze WiR en is betrokken bij het organiseren van trainingen en schrijfbijeenkomsten (extern gefinancierd). Daarnaast ondersteunt WMNL de projectgroep natuur bij de door haar ontwikkelde activiteiten. In 2017 start er een nieuwe samenwerking met de verzamelde botanische tuinen.

Meetbare resultaten
 • Tenminste 4 edit-a-thons of schrijftrainingen i.s.m. Soorten.nl
 • Tenminste 500 artikelen aangemaakt of verbeterd
 • Tenminste 5000 beelden toegevoegd, waarvan 25% in gebruik
 • Tenminste 2 activiteiten met botanische tuinen

2.3 Gendergap

Doel is het verrijken van inhoud met betrekking tot vrouwen, vrouwengeschiedenis en onderwerpen die in het bijzonder relevant worden geacht voor vrouwen, én het motiveren van vrouwen om bij te dragen aan Wikipedia. Afhankelijk van het succes van een financieringsaanvraag zal er speciaal aandacht zijn voor het thema ‘100 jaar vrouwenkiesrecht’. Daarnaast ondersteunt WMNL de Gendergap groep die zich inzet voor het verbeteren van de inhoud van de Wikimedia-projecten over vrouwen die een belangrijke rol spe(e)l(d)en in de samenleving en over onderwerpen die traditioneel door vrouwen belangrijk worden gevonden.

Meetbare resultaten
 • (indien externe financiering toegekend): activiteiten rond 100 jaar vrouwen kiesrecht i.s.m. Atria.
 • Tenminste 3 schrijfbijeenkomsten online of op locatie
 • Tenminste 300 artikelen toegevoegd/verbeterd rond thema Gendergap.

2.4 Wiki Loves.... Monuments

Wiki Loves Monuments 2017 zal minder gericht zijn op het stimuleren van de uploads van monumentenfoto’s in den brede. De nadruk zal liggen op het verkrijgen van foto’s van monumenten waar nog geen afbeelding van beschikbaar is, en het verrijken van de inhoud van Wikipedia en Wikidata op het gebied van monumenten. Daarnaast zullen voor het eerst ook monumenten in Suriname en de Antillen in de wedstrijd worden meegenomen. In samenwerking met de activiteit Nederland en de Wereld is er ook aandacht mogelijk voor Nederlandse monumenten in andere delen van de wereld.

Meetbare resultaten
 • 70% van ontbrekende Rijksmonumenten krijgt foto
 • gegevens in Wikidata betreffende monumenten aanzienlijk verbeterd
 • Doelstelling betreffende monumenten in Suriname en Antillen, en andere delen van de wereld, nog te definiëren
  • aantal artikelen geschreven over Rijksmonumenten nog te bepalen
3. Lobby en voorlichting over vrije kennis

3.1 Bijdrage aan de Free Knowledge Advocacy Group EU-groep in Brussel door financiële ondersteuning, leveren van inhoudelijk input en waar nodig ontwikkelen van activiteiten in Nederland ter versterking van Brusselse lobby door de Free Knowledge Advocacy Group EU.

Meetbare resultaten
 • Deelname aan Big Fat Brussels meeting
  • Inhoudelijke bijdrage geleverd aan realiseren doelstellingen werkprogramma FKAGEU:
   • intensivering contacten met EU ambtenaren en politici
   • deelname aan consultaties en bijeenkomsten mbt auteursrecht
   • samenwerking met relevante sectoren als digitale en tech industrie, civil society, bibliotheken, academische wereld, auteurs
   • EU auteursrecht meer in lijn gebracht met belangen Wikimedia-projecten
4. Andere vormen van kennisrepresentatie: audio, video, animaties en infographics

4.1 Samenwerking aangaan met Grafisch Lyceum en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht met als doel specifieke vragen van bewerkers naar animaties en infographics als illustratie bij artikelen om te zetten in opdrachten voor studenten.

Meetbare resultaten
 • Tenminste 10 studenten leveren bijdragen
 • Andere doelstelling nader te bepalen in overleg met instellingen en Wikipedia-gemeenschap

3.3 Communicatie, stakeholders en draagvlak

Inleiding

Communicatie is een integraal onderdeel van de programma’s content en gemeenschap. Elke activiteit binnen deze programma’s heeft een eigen communicatiestrategie gericht op de groepen en personen die relevant zijn om de doelen succesvol te kunnen uitvoeren.

Daarnaast ontwikkelt Wikimedia Nederland communicatie-activiteiten die niet gekoppeld zijn aan een specifiek project of activiteit, maar die organisatiebreed worden ingezet om optimaal gebruik te maken van kansen en adequaat te reageren op bedreigingen.

Doelen

 • Wikimedia Nederland zet effectieve communicatiekanalen in die interactie en uitwisseling met alle belangrijke stakeholders mogelijk maken, maar met name met de Wikipedia-gemeenschap.
 • Belangrijke doelgroepen zijn actief en tijdig benaderd met voor hun relevante informatie over Wikimedia Nederland, Wikimedia-projecten en vrije kennis in het algemeen.
 • Verhoging van het aantal volgers met 15% op de verschillende social media kanalen.
 • Verhoging van het aantal nieuwsbrief ontvangers met 10%.
 • Aantal ontvangers van de online nieuwsbrief middels overleg pagina’s gestegen van 6 naar 100 ontvangers.
 • Naamsbekendheid van Wikimedia Nederland, positieve waardering voor Wikimedia Nederland en Wikipedia en inzicht in structuur en werkwijze van Wikipedia bij het brede publiek zijn toegenomen.
 • Stijging van 5% in het aantal weergaven van de verschillende uitlegvideo’s.

Activiteiten 2017

 • Wikimedia Nederland zet effectieve communicatiekanalen in die interactie en uitwisseling met alle belangrijke stakeholders mogelijk maken, maar met name met de Wikipedia-gemeenschap.
  • Promoten van de optie om de online nieuwsbrief op overlegpagina’s te ontvangen.
  • Standaard gebruik van alle door de gemeenschap gebruikte kanalen om melding te doen van WMNL activiteiten.
  • Twee/drie keer per jaar online (vragen)sessie (live) over waar WMNL mee bezig is, vergelijkbaar met WMF metrics live.
 • Belangrijke doelgroepen zijn actief en tijdig benaderd met voor hun relevante informatie over Wikimedia Nederland, Wikimedia-projecten en vrije kennis in het algemeen.
  • Bij grote activiteiten betaalde Facebook-advertenties inzetten om de doelgroep te bereiken.
  • Actief opzoeken van belangrijke doelgroepen door aanwezig te zijn op voor hen belangrijke evenementen c.q. media.
 • Opbouwen van een relatie met de lezers.
  • Uitvoeren van een onderzoek onder de lezers van Wikipedia gericht op het verkrijgen van inzicht in de wensen en ervaringen van Wikipedia lezers.
  • Inzicht krijgen in hoe professionals de op hun vakgebied geboden informatie beoordelen.
 • Verhoging van het aantal volgers met 15% op de verschillende social media kanalen.
  • Ontwikkelen en uitvoeren van een sociale-mediastrategie.
 • Verhoging van het aantal nieuwsbrief ontvangers met 10%.
  • Bij alle georganiseerde activiteiten deelnemers benaderen met de vraag of ze de nieuwsbrief willen ontvangen.
 • Naamsbekendheid van Wikimedia Nederland, positieve waardering voor Wikimedia Nederland en Wikipedia, en inzicht in structuur en werkwijze van Wikipedia bij het brede publiek zijn toegenomen.
  • Onderhouden van goede contacten met de media en het regelmatig actief informeren van media over belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen.
  • Organiseren van een media-training voor vrijwilligers.

4. Overzicht kosten

kosten dagen kantoor
Programma 1: Ondersteuning van de community
Een gezonde Wikimedia-gemeenschap
 • Verder ontwikkelen en opschalen van in 2016 gestarte capacitybuilding programma online communicatie en conflictoplossing. Zowel e-learning als trainingen face to face
17.500 20
 • Organiseren van wikizaterdagen, wikimeets en wiki-café's en andere gelegenheden waar Wikimedianen elkaar kunnen ontmoeten
2.500 18
 • Organiseren van de Wikimedia Conferentie Nederland
8.000 20
trainingen en delen technische vaardigheden, inclusief Wikicamp
 • wikicamp
4.000 10
 • trainingen
750 5
Instroom van nieuwe bewerkers
 • Handboek Wikipedia.
2.500 15
Steun voor de bewerkers
 • fonds kleine activiteiten
3.000 4
 • ondersteuning op het gebied van communicatie en logistiek
1.000 40
 • reis- en verblijfskosten
10.000 5
 • internationaal (waaronder Wikimania 2017 in Montreal + Int hackathon)
16.800 4
totaal programma community €66.050 141
Programma 2:  Inhoud
Samenwerken met externe organisaties
 • Aanstelling nieuwe Wikipedians in Residence realiseren,
500 10
 • Samenwerking met bestaande GLAM partners voortzetten
2.000 75
 • Content- en beelddonaties ondersteunen en stimuleren
13.000
 • Voortzetten en uitbreiden samenwerking met universiteiten en hogescholen
5.000 45
 • Ontwikkelen en aanbieden van een toolkit voor openbare bibliotheken
2.500 15
Brede en diverse kennis
 • Nederland en de wereld.
5.000 40
 • Natuur
5.000 40
 • Gender gap
5.000 40
 • Wiki Loves.... Monuments.
5.000 15
Lobby en voorlichting over vrije kennis 9.000 5
Andere vormen van kennisrepresentatie: audio, video, animaties en infographics. 3.000 15
totaal programma inhoud €55.000 300
Programma 3: Communicatie
Pers en media,mediatraining 2.500 5
Social, media, website 17.500 50
Folders en ander pr materiaal 4.000 5
totaal communicatie €24.000 60
Bestuur, kantoor en organisatie
Rapportage 14.000
bestuur 1.500
internationaal overleg 3.000
fondsenwerving
loonkosten 224.000
huisvesting 22.000
IT en Telecom 5.650
Kantoorbenodigdheden 2.000
Diversen 2.400
administratiekosten 3.600
totaal bestuur, kantoor en organisatie €278.150 224
totaal programma kosten €145.050 501
Totaal bestuur, kantoor en organisatie €278.150 224
totaal €423.200 725

PDF-versie

Jaarplan 2017