Jaarplan 2022

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Beste lezer, hieronder tref het jaarplan 2022 van Vereniging Wikimedia Nederland aan. Het jaarplan is gebaseerd op suggesties van leden, gemeenschap, GLAM partners en kantoor Wikimedia Nederland. Een overzicht van de suggesties die ontvangen zijn, zijn in dit document in te zien. Het jaarplan is op 25 september 2021 goedgekeurd door de leden van Wikimedia Nederland tijdens de Algemene Ledenvergadering.

1. Inleiding, resultaten en samenvatting begroting

Het jaarplan 2022 is gebaseerd op de lijnen die zijn ingezet in de meerjarenstrategie 2022-2024 van WMNL.

In deze strategie geeft WMNL aan optimaal te willen aansluiten bij  de Wikimedia Movement Strategy 2030. De nadruk ligt daarbij op de prioriteiten:

Wij hebben voor deze onderwerpen gekozen omdat ze voortbouwen op onze ervaring en successen in de afgelopen jaren, en omdat ze aansluiten bij de kansen en bedreigingen die we voor de komende jaren verwachten.

De nadruk van ons programma 2022 ligt enerzijds op het streven naar vergroting van diversiteit - zowel inhoudelijk in de Wikimediaprojecten als binnen de Wikimediagemeenschap (knowledge equity). Anderzijds willen we GLAM-instellingen, kennisinstituten en hoger onderwijs in staat te stellen om zelfstandig hun kennis en collecties te delen via de Wikimediaprojecten. (capacity building)

In verband met de prioriteit die binnen de mondiale Wikimediabeweging wordt gelegd op duurzame financiering, blijven we tijd investeren in donateurs- en fondsenwerving uit Nederlandse en Europese bronnen.  

1.1. Structuur

 • Het jaarplan presenteert een basisprogramma. De praktijk leert dat WMNL regelmatig benaderd wordt door instellingen of personen met onverwachte ideeën voor contentdonaties, bijeenkomsten of de aanstelling van een Wikimedian in Residence. Deze verzoeken worden, net als in het verleden, opgepakt wanneer ze passen bij de strategie en wanneer er voldoende middelen voor zijn. Dit kan ook betekenen dat activiteiten die in dit jaarplan omschreven plaats maken voor activiteiten die in de loop van het jaar op ons pad komen.

1.2. Inhoudelijke resultaten: Metrics

Vooralsnog hebben we dezelfde metrics aangehouden als in voorgaande jaren. De Wikimedia Foundation heeft echter aangekondigd dat de verplichte ‘global’ metrics (deelnemers, nieuwe bewerkers en toegevoegde inhoud) mogelijk zullen worden vervangen.

Metrics deelnemers aan activiteiten nieuwe bewerkers toegevoegde /verbeterde inhoud (Wp, WMC, WS. WD apart berekenen toegevoegde inhoud anderstalige WM-projecten bewerkers-

retentie

2. Duurzaamheid, zorgen voor mensen en middelen 220 30 1040 10 3
3. Veiligheid en inclusie 410 0 0 0 0
4. Impact 715 230 27905 820 27
5. Kennis en ontmoeten 335 5 10 0 0
6. Investeren in ontwikkelingen vaardigheden en leiderschap 110 10 1100 0 2
7. Zorgen voor gelijkwaardigheid in besluitvorming 20 0 0 0 0
Totaal 1810 275 30055 830 32

1.3. Samenvatting begroting

Inkomsten

begroot 2022 prognose 2021 begroot 2021 realisatie 2020
WMF grant € 360.000 € 352.000 €352.000 € 380.500
donaties € 45.000 € 35.000 €30.000 € 34.681
onttrekking uit bestemmingsreserve € 15.000 € 21.500 €21.500
contributies € 4.000 € 4.000 €5.000 € 4.404
projectfinanciering € 15.650 € 7.500 € 55.750
€ 439.650 € 420.000 € 408.500 € 475.335

Uitgaven

kosten uren
duurzaamheid € 59.500 1.792
veiligheid en inclusie € 4.500 140
impact € 10.150 1.775
kennis en ontmoeten € 16.000 570
vaardigheden en leiderschap € 13.000 400
gelijkwaardigheid in besluitvorming € 13.500 490
kantoor € 323.000 1.112
€ 439.650 6.279

Omdat de indeling van het jaarplan is veranderd ten opzichte van eerdere jaren, is ook de indeling van de begroting aangepast. Om vergelijking van de uitgaven met eerdere jaren mogelijk te maken, presenteren wij hieronder begrote uitgaven 2022 in de oude indeling.

uitgaven in oude indeling begroting 2022 prognose 2021 begroot 2021 besteding 2020
gemeenschap € 31.250 € 17.000 € 39.000 € 8.351
vrije kennis & thema's € 32.400 € 15.000 € 16.500 € 31.976
outreach € 30.500 € 30.000 € 37.000 € 1.783
bestuur en organisatie € 10.500 € 5.000 € 9.500 € 5.200
kantoor en personeel € 335.000 € 310.000 € 306.500 € 314.372
€ 439.650 € 377.000 € 408.500 € 370.682

2. Duurzaamheid, zorgen voor mensen en middelen

Om ervoor te zorgen dat de Wikimediaprojecten ook in de toekomst kunnen blijven gedijen zijn mensen en middelen nodig. Maar er is ook een omgeving nodig waarin waardering is voor deze projecten en waar wet- en regelgeving is die vrije kennis mogelijk maakt.

Doelen op basis van meerjarenstrategie:

 • Een gestage instroom van nieuwe bewerkers, waarvan een substantieel deel ook actief blijft.
 • De bewerkers hebben de beschikking over adequate middelen om hun werk te kunnen doen.
 • Nederlandse beleidsmakers en politici ondersteunen het belang van vrije kennis, en het Nederlandse beleid schept een positief klimaat voor de Wikimediaprojecten
 • Inkomsten uit donaties en door projectfinanciering dekken 50% van de begroting van WMNL; donaties via de bannercampagne op de Nederlandstalige Wikipedia zijn met 15% gestegen
 • Zowel bij het brede publiek, als bij relevante stakeholdergroepen, is bekendheid met en waardering voor vrije kennis, de Wikimediaprojecten en Wikimedia Nederland toegenomen

2.1. Bijeenkomsten en trainingen

We zullen, ongeacht hoe groot of hoe klein de Coronadreiging in 2022 ook is, een activiteitenpakket aanbieden dat een goede balans houdt tussen online en offline activiteiten, om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om aan te sluiten bij bijeenkomsten. Fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd wanneer de situatie het toelaat.

We signaleren inmiddels een zogenaamde Zoom-moeheid. We zoeken daarom voortdurend naar nieuwe manieren om online sessies zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor deelnemers.

2.1.1. Cursussen

 • Mediatraining

We organiseren een mediatraining voor Wikimedianen die hebben aangegeven bereid zijn om te pers te woord te staan.

 • Train-trainers Engelstalige Wikipedia

Steeds vaker krijgt WMNL de vraag om ondersteuning van schrijfbijeenkomsten en educatieprogramma’s op de Engelstalige Wikipedia. We verwachten dat we voor ons inhoudelijk thema Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ook meer Engelstalige bewerkers zullen verwelkomen. Er is behoefte aan trainers die in staat zijn om dergelijke activiteiten te begeleiden

 • Introductiecursussen Wikimediaprojecten

Onze ervaring is dat deelnemers aan introductiecursussen alleen actief blijven als er duidelijk vervolgactiviteiten zijn. We koppelen net als voorgaande jaren introductieworkshops voor Wikipedia, Wikidata of Wikimedia Commons aan inhoudelijke thema’s, de programma’s GLAM en educatie, of aan schrijfweken.

2.1.2. Seizoensbijeenkomsten

Wij organiseren de traditionele nieuwjaarsborrel, zomerbijeenkomst en kerstborrel. We willen in 2022 aan deze bijeenkomsten een inhoudelijke component toevoegen, om meer verspreid over het jaar de mogelijkheid tot uitwisselen van kennis te bieden. Dit zal uiteraard niet ten koste gaan van het sociale doel van deze bijeenkomsten.

2.2. Werven nieuwe bewerkers en vrijwilligers voor activiteiten

2.2.1. Jongeren betrekken bij activiteiten

Wikimedia Nederland zal zich in 2022 met name richten op jongere bewerkers (onder de 25 jaar). We zien deze groep niet of nauwelijks vertegenwoordigd bij onze activiteiten. We willen meer inzicht te krijgen in wat hen drijft om zo:

 • interessante activiteiten voor deze doelgroep te kunnen bieden en
 • nieuwe jonge bewerkers beter te kunnen benaderen.

2.2.2. Werving nieuwe vrijwilligers voor on- en off-wiki activiteiten

WMNL ontvangt gedurende het jaar veel verzoeken voor het geven van Wikimedia introductiesessies, workshops en presentaties en voor begeleiding bij edit-a-thons. Om aan de vraag te kunnen voldoen, zonder de huidige vrijwilligers te overbelasten, zullen we in 2022 inzetten op werving van vrijwilligers specifiek voor begeleiding van on- en off-wiki activiteiten.

2.3. Financiële en inhoudelijke ondersteuning van vrijwilligers

2.3.1. FOKA - Fonds Kleine Activiteiten

We bieden financiële ondersteuning voor kleinere projecten en activiteiten van vrijwilligers die vallen binnen de doelstellingen van Wikimedia Nederland en bijdragen aan Wikimediaprojecten.

2.3.2. Scholarships en onkostenvergoeding

WMNL stelt door vergoeding van reiskosten leden van de gemeenschap in staat om deel te nemen aan (internationale) bijeenkomsten en activiteiten.

2.3.3. Algemene ondersteuning

We bieden vrijwilligers technische en inhoudelijke ondersteuning, eventueel ook door het inhuren van technische expertise.

2.4. Zichtbaarheid

Dit onderdeel heeft het doel de naamsbekendheid van Wikimedia te vergroten de visie van de beweging uit te dragen en het grote publiek, erfgoedinstellingen en beleidsmakers ervan te overtuigen dat deze visie het waard is om aan bij te dragen.

2.4.1.Communicatiestrategie

Op basis van het nieuwe meerjarenplan ontwikkelen we een communicatiestrategie.

2.4.2. Online

Met onze blogs vestigen we de aandacht op interessante ontwikkelingen op het gebied van vrije, open kennis, datadeling, techniek en auteursrecht. Auteurs komen uit de Wikimediabeweging of van daarbuiten. We informeren ons netwerk periodiek via de nieuwsbrief van Wikimedia Nederland en onze sociale media kanalen, en leveren een bijdrage aan This Month in GLAM.

2.5. Fondsenwerving

WMNL wil zich financieel minder afhankelijk maken van de bijdrage van één hoofdsponsor, de Foundation. We volgen daarbij twee lijnen: verkrijgen van projectsubsidies en werven van donateurs.

 • Fondsen (projectsubsidies)

Met het verkrijgen van projectsubsidies bij fondsen hebben we de afgelopen jaren successen geboekt. We blijven dit voortzetten en streven ernaar om ook langerlopende brede programmafinanciering te realiseren. We hopen hiermee personeelsuitbreiding te kunnen realiseren.

 • Donateurs (individuele bijdragen)

In 2021 hebben we een pilot gedaan om te identificeren welke groepen het meest bereid zijn om donateur van Wikimedia Nederland te worden. Op basis van deze ervaring zullen we in 2022 een of meer campagnes ontwikkelen om donateurs te werven.

3. Veiligheid en inclusie

Wikimedia Nederland voelt een verantwoordelijkheid voor het welbevinden van de gemeenschap, zowel bij deelnemers aan de eigen activiteiten als de bredere Wikimedia-

gemeenschap. Allen moeten zich welkom weten in een veilige en respectvolle omgeving. Dit geldt vooral voor groepen die in de samenleving te maken hebben met uitsluiting en discriminatie en individuen die fysieke of mentale uitdagingen ervaren om op gelijke voet mee te doen.

Doelen op basis van meerjarenstrategie:

 • alle evenementen, activiteiten, platforms en kanalen van WMNL zijn toegankelijk, veilig en verwelkomend voor iedereen
 • Een representatieve en diverse Wikimediagemeenschap, waar in een goede sfeer constructief wordt samengewerkt.

3.1. Bevorderen goede werksfeer, omgangsvormen en begeleiding nieuwe bewerkers

3.1.1. Beleid vriendelijke ruimtes en Universal Code of Conduct (UCoC)

WMNL vraagt van deelnemers om zich bij off- en online evenementen te conformeren aan het beleid vriendelijke ruimtes. Dit beleid is in 2021 geactualiseerd in afstemming met gemeenschap en samenwerkingspartners. In 2022 gaan we dit beleid volledig implementeren; dit houdt o.a. in het bieden van trainingen aan vrijwilligers.

We ondersteunen desgevraagd de Wikimediagemeenschap bij het invoeren van de UCoC op de Wikimediaprojecten, o.a. door faciliteren van moderator- en arbcomoverleggen en waar gewenste zorgen voor professionele ondersteuning en expertise.

3.1.2. Gebruikersonderzoek

(Wanneer niet in 2021 gerealiseerd): We voeren ons driejaarlijks onderzoek onder de Nederlandse Wikipediagemeenschap uit. In het bijzonder focus op diversiteit, werksfeer. Parallel daaraan doen wij (voor het eerst) een onderzoek naar de Nederlandstalige Wikidatagemeenschap.

3.2. Verbeteren communicatie met gemeenschap

We inventariseren via welke bestaande kanalen en media we grotere groepen Wikimedianen kunnen bereiken en zullen die gebruiken om de gemeenschap te informeren over onze activiteiten en de ondersteuning die we kunnen bieden.

4. Impact

De community bestaat uit vrijwilligers. Zij bewerken over onderwerpen die zij interessant vinden of belangrijk achten. Dat zijn subjectieve afwegingen die vaak samenhangen met sociaal-culturele achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, leeftijd, opleiding, enzovoort. Bij een te homogene bewerkersgroep blijven bepaalde onderwerpen onderbelicht. Deze onderwerpen kunnen juist voor andere groepen wel belangrijk of interessant zijn. Bovendien is de variëteit en breedte van onderwerpen cruciaal voor de geloofwaardigheid, acceptatie en draagvlak van de Wikimediaprojecten als geheel.

Doelen op basis van meerjarenstrategie:

 • de Wikimediaprojecten bieden een zo breed mogelijk groep mensen relevante en betrouwbare kennis; hierbij gaat het met name om kennis voor, door en over groepen die binnen het Koninkrijk der Nederlanden te maken hebben, of in het verleden te maken hebben gehad, met discriminatie, uitsluiting of onderdrukking
 • de Wikimediaprojecten bieden betrouwbare en neutrale kennis over onderwerpen met een grote maatschappelijke relevantie voor het Nederlandse taalgebied

4.1. Kennisgelijkheid

Wikimedia Nederland wil bijdragen aan vrije kennis voor en door iedereen - dit is onze interpretatie van knowledge equity. Iedereen moet op de Wikimediaprojecten informatie kunnen vinden die voor hem of haar relevant is, en iedereen moet zich binnen de gemeenschap veilig en welkom voelen om kennis bij te dragen.

Wij ondersteunen partners en de gemeenschap bij activiteiten die zich richten op het signaleren en/ of aanvullen van ontbrekende inhoud om zo binnen de Wikimediaprojecten de diversiteit van onderwerpen vergroten. Wij willen ondervertegenwoordigde groepen uitnodigen om actief te gaan bijdragen.

Het denken over diversiteit en inclusiviteit is in de maatschappij constant in ontwikkeling. En ook Wikimedia ontwikkelt zich continue op dit terrein. Wij zetten ons in om de Wikimediagemeenschap te ondersteunen met het vinden van betrouwbare (nieuwe) bronnen, en door de gemeenschap in contact te brengen met specialisten op deze onderwerpen.

4.1.1. Vrouwen

Samen met partners en vrijwilligers werken wij eraan om meer en betere informatie over vrouwengerelateerde (gendergap project) onderwerpen beschikbaar te maken via de Wikimediaprojecten. Daarnaast proberen we om nieuwe bewerkers met kennis van of interesse in deze onderwerpen te motiveren om bij te gaan dragen aan Wikimediaprojecten.

We werken op nationaal, en waar mogelijk internationaal niveau, samen met Wikimedianen en Wikimedia Chapters.

In 2022

 • Stimuleren en faciliteren van samenwerking met organisaties die relevante kennis en collecties willen delen; in 2022 in ieder geval met Atria, LIMA en Het Nieuwe Instituut.
 • Organiseren/ondersteunen van bijeenkomsten en activitieiten waaronder de reguliere schrijfmiddagen.
 • Organiseren van een of meer activiteiten rond Internationale Vrouwendag.
 • Werven en ondersteunen van bewerkers en vrijwilligers die zich willen inzetten rond dit thema.

4.1.2. LHBTIQ+

Met partners zoals IHLIA en de UvA vakgroep genderstudies, en met de vrijwilligers zetten we ons ervoor in om meer kennis over LHBTIQ+ gerelateerde onderwerpen beschikbaar te maken binnen de Wikimediaprojecten. Ook willen we bijdragen aan een beter begrip van LHBTIQ+-issues binnen de gemeenschap.

In 2022:

 • Stimuleren en faciliteren van samenwerking met organisaties die relevante kennis en collecties willen delen; in 2022 in ieder geval IHLIA en UvA (genderstudies).
 • Ondersteunen van discussies binnen de gemeenschap door faciliteren input van deskundigen.
 • Organiseren/ondersteunen van bijeenkomsten en activiteiten, waaronder de reguliere schrijfmiddagen en een of meer bijeenkomsten rondom Pride
 • Werven en ondersteunen van bewerkers en vrijwilligers die zich willen inzetten rond dit thema.

4.1.3. Nederland en de Wereld

In de collecties van Nederlandse archieven, bibliotheken, musea en onderzoekinstellingen is veel materiaal te vinden dat bijzonder relevant is voor andere delen van de wereld. WMNL wil met het project Nederland en de wereld de vrije toegang tot dit materiaal vergroten en actieve deelname van instellingen en individuele Wikimedianen, zowel in Nederland als in andere landen, bevorderen. Wij werken hiervoor actief samen met Wikimedia chapters/usergroups in andere delen van de wereld.

In 2022:

 • Stimuleren en faciliteren van samenwerking met organisaties die relevante kennis en collecties willen delen.
 • Groepen met een recente of historische migratieachtergrond stimuleren om zelf actief te worden binnen de Wikimediaprojecten.
 • Onderzoeken hoe orale geschiedenis een rol kan spelen bij het vergroten van de relevante content. We gaan een pilot doen rond oral history: op welke manier kan dit soort kennis verantwoord worden gebruikt binnen de Wikimediaprojecten?
4.1.3.1. Wiki goes Caribbean

Het deelproject 'Wiki goes Caribbean' wil de informatie over het Caribisch gebied op de Wikimediaprojecten uitbreiden en verbeteren. Prioriteit voor 2022 is het ondersteunen van de ontwikkeling van de Papiamentse Wikipedia.

In 2022:

 • Ondersteuning van de gemeenschap achter de Papiamentse Wikipedia.
 • Samenwerken met de University of Curaçao bij het ontwikkelen van een educatieprogramma.
 • Organiseren/ondersteunen van activiteiten, challenges en wedstrijden om mensen te stimuleren bij te dragen aan de Papiamentse Wikipedia.
 • Ondersteunen van periodieke Wiki goes Caribbean bijeenkomsten in het Nationaal Archief of online.
 • Contact zoeken met onderwijs- en jongerenorganisaties met banden met het Caribisch gebied om hen bij het project c.q. de Wikimediaprojecten te betrekken.
4.1.3.2. Samenwerking met Wikimedia Indonesia

WMNL werkt al een paar jaar samen met zusterorganisatie Wikimedia Indonesia. Doel van de samenwerking is het uitbreiden en verbeteren van de informatie die op de Wikimediaprojecten beschikbaar is over de gedeelde geschiedenis van Indonesië en Nederland, en over beide landen in het algemeen.

In 2022:

 • Organiseren van een gezamenlijke schrijfwedstrijd met Wikimedia Indonesia.
 • Organiseren van een gezamenlijke werksessie voor de Indonesische en Nederlandse wikigemeenschappen, m.n. gericht op Wikidata en Wikimedia Commons.
 • Waar nodig ondersteunen van samenwerking tussen Wikimedia Indonesia en Nederlandse erfgoedinstellingen.

4.2. Duurzame ontwikkelingsdoelen

WMNL wil een bijdrage leveren aan het verder toegankelijk maken van betrouwbare kennis over de de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs - Sustainable Development Goals) zoals deze door de Verenigde Naties zijn vastgesteld.

In 2022:

 • Contact leggen met SDG-coördinatoren en andere organisaties/specialisten die zich richten op het behalen van Duurzame ontwikkelingsdoelen. Creëren van bewustwording van het belang om voor het grote publiek volledige, verifieerbare kennis beschikbaar te hebben binnen Wikimediaprojecten.
 • We leggen contact met de Wikimedians for Sustainable Development User Group om kansen voor samenwerking te vergroten en kennis en informatie uit te wisselen.
 • We faciliteren een een pilot rondom implementatie, gebruik en ontwikkeling van Wikibase binnen Nederlandse GLAMs (zie 5.5.).
 • (Alleen bij externe financiering) Bieden van Deel je Data trainingen/Masterclasses om de organisaties zelf in staat te stellen om Wiki-activiteiten te ontplooien op het gebied van Duurzame Ontwikkelingsdoelen. (zie 6.4.).

4.3. Samenwerking met partners

4.3.1. Educatiesector

We blijven samenwerken met Universiteiten en Hogescholen die Wiki-activiteiten in hun programma hebben opgenomen. We informeren en ondersteunen kennisinstellingen die dit voorbeeld willen volgen.

 • Stageprogramma’s

In de zomer van 2020 heeft WMNL een pilot stageprogramma opgezet met KITLV met als doel het toevoegen van kennis over de pre-koloniale geschiedenis van de voormalige Nederlandse Antillen. We blijven dit project ook in 2022 steunen.

Sinds enkele jaren werken we samen met ITV Hogeschool voor tolken en vertalers. Studenten kunnen voor hun stage Wikipedia-artikelen in het Nederlands vertalen. We willen in 2022 experimenteren met mogelijkheden om m.n. het plaatsen van de vertaalde artikelen op Wikipedia efficiënter te laten verlopen.

 • Samenwerking in colleges en andere werkvormen

Met de Universiteiten van Leiden, Amsterdam en Maastricht blijven we samenwerken om bijdragen aan de Wikimediaprojecten te integreren in colleges en practica. Ook blijven we ondersteuning bieden aan de University of Curaçao bij de doorstart van hun Wiki activiteiten.(zie ook WikiGoesCaribbean)

4.3.2. Bibliotheken

We zetten onze samenwerking met Nederlandse academische, speciale en openbare bibliotheken voort in de vorm van het begeleiden van contentdonaties, trainingen voor medewerkers en gebruikers, ondersteuning van lokale wiki-groepen en evenementen voor de Wikigemeenschap.

4.3.3. Overige kennis- en erfgoedinstellingen

4.3.1.1. Mediakunst op Wikipedia

WMNL is betrokken bij het project Mediakunst op Wikipedia waarbij het platform voor mediakunst LIMA zich samen met het Van Abbemuseum, Frans Hals Museum, Stedelijk Museum Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzet om mediakunst via Wikimediaprojecten beter toegankelijk te maken. Wikimedia Nederland adviseert de projectleiders, heeft een coördinerende rol tussen de projectgroep en de Wikimedia beweging en heeft zitting in de klankbordgroep.

4.3.1.2. Project Canon van Limburg

WMNL is betrokken bij de vernieuwing van de Canon van Limburg door de werkgroep Herijking Canon van Limburg. Wikimedia Nederland geeft advies over koppelingen van lokale collecties met Wikidata, Wikimedia Commons en Wikipedia, en koppelt de werkgroep met (technische) gemeenschapsleden.

Een van de activiteiten voor 2022 is een pilot ‘Pronkstukken uit de provincie’, waar regionale erfgoedinstellingen één topstuk uit hun collectie beschikbaar maken via Wikimedia Commons/Wikipedia/Wikidata. Doel is om kleine erfgoedinstellingen op laagdrempelige wijze hun eerste ervaringen laten opdoen met Wikimedia.

4.3.1.3. Wiki Loves Art

In 2009 werd Wiki Loves Art georganiseerd, een initiatief waarbij Wikipedianen met hun fototoestellen de musea door heel het land binnen mochten, om stukken uit de collectie te fotograferen. Sinds de oorspronkelijke Wiki Loves Art in 2009 is er veel veranderd in de GLAM-wereld en binnen Wikimedia. Er worden nu hogere eisen aan kwaliteit gesteld van gedigitaliseerd materiaal. We bekijken in 2022 of een aangepaste, meer inhoudelijk toegespitste variant van Wiki Loves Art past binnen Museum Day, het project Canon van Limburg, binnen Wiki Goes Caribbean of binnen andere reeds lopende activiteiten in de GLAM-wereld.

4.4. Schrijfweken en Wikicompetities

4.4.1. Maand van de geschiedenis

We zetten de samenwerking met Maand van de Geschiedenis voort in 2022. We organiseren in oktober 2022 schrijfweken binnen het thema “Wat een ramp!”, waarbij we naast schrijven voor Wikipedia ook bewerken van Wikidata en Wikimedia Commons stimuleren.

4.4.2. International Museum Day

We sluiten in mei 2022 aan bij de International Museum Day competition, een initiatief van Wikimedia Oostenrijk. Deze competitie laat geïnteresseerde GLAM medewerkers maar ook Wikimedianen op een laagdrempelige manier kennismaken met Wikidata en draagt direct bij aan nieuwe kennis op Wikidata. Ook voor ervaren Wikidata bewerkers is dit een positieve, enthousiasmerende actie.

5. Kennis en ontmoeten - coördineren tussen verschillende belanghebbenden

We zorgen voor uitwisseling van informatie, kennisoverdracht en netwerkmogelijkheden met alle belanghebbenden van de beweging, en partners die onze visie delen.

Doelen op basis van meerjarenstrategie:

 • WMNL is een centraal punt in een levendig en productief netwerk van partners rond het thema vrije kennis
 • Informatie, tools, handleiding en advies zijn toegankelijk en beschikbaar voor eenieder die wil bijdragen aan de Wikimediaprojecten

5.1. Wiki Coördinatorenoverleg

WMNL organiseert 3 keer per jaar een Wiki Coördinatorenoverleg. Dit overleg is voor medewerkers van GLAM instellingen die zich bezighouden met, of interesse hebben in, delen van collecties met Wikimedia.

5.2. Kennisplatform

Onze opzet is om in de toekomst meer ondersteuning te bieden aan erfgoedinstellingen via een kennisplatform, waar erfgoedinstellingen in hun eigen tijd en eigen tempo aan de slag kunnen met Wiki activiteiten en minder afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van kantoor. Het platform zal handleidingen, presentaties, instructiefilmpjes enzovoorts bevatten en heeft tevens een belangrijke documentatiefunctie voor deelnemers van trainingen. In 2022 zullen we het platform, in 2021 ontwikkeld met steun van Netwerk Digitaal Erfgoed, verder vormgeven. Het platform zal regelmatig worden geupdate bij nieuwe ontwikkelingen.

5.3. Introductievideo’s

We zetten ons in 2022 extra in om nieuwe gemeenschapsleden te werven en om GLAM medewerkers op een laagdrempelige manier te introduceren in de Wikimediaprojecten. Om een eerste beeld te geven van wat er mogelijk is, nog voordat ze bij een eerste bijeenkomst of gesprek aansluiten ontwikkelen we een korte introductievideo. Deze video gaat in op hoe je bij kunt dragen aan Wikimediaprojecten.

5.4. GLAM-Wiki Summer School voor erfgoedstudenten en -professionals

Gebruik van Wikimediaprojecten (vooral Wikimedia Commons en Wikidata) in de culturele sector is populair. We merken dat in de culturele sector de kennis over dit onderwerp niet of slechts beperkt aanwezig is. Er is actieve training nodig waarbij trainees aan het werk gaan, begeleid worden, en de Wikimedia Community actief leren kennen. We willen daarom een praktijkgerichte summer school bieden naar het model van de Masterclass serie voor Suriname en de Nederlandse Cariben van voorjaar 2021. Voor dit project is een langere aanlooptijd nodig. In 2022 verkennen we financieringsmogelijkheden verkennen en vragen financiering aan, met als doel om in 2023 de Summer School te organiseren.

5.5. Pilot project Wikibase

Binnen de internationale GLAM-wereld is er steeds meer interesse voor Wikibase als een valide optie als triple store voor Linked Open Data. Het is momenteel ondoorzichtig door wie op welke wijze en waarom Wikibase wordt ingezet binnen Nederlandse GLAMs.

We ondersteunen daarom een pilot project rondom implementatie, gebruik en ontwikkeling van Wikibase binnen Nederlandse GLAMs.

5.6. High level kennissessie bibliotheken

Voor een duurzaam samenwerkingsprogramma met bibliotheken is enthousiasme en begrip nodig is op managementniveau. Voor management van bibliotheken willen we, wanneer Corona het toelaat, in 2022 in samenwerking met OCLC een kennissessie organiseren waarin op managementniveau kennis wordt uitgewisseld over samenwerking van bibliotheken en Wikimedia

5.7. Presentatie Wikimedia op conferenties / congressen

WMNL participeert in relevante (online) congressen (bijvoorbeeld Museumcongres, Nationaal Bibliotheekcongres, KNVI congres, Nationale Archief Dagen). Daarbij richten we ons vooral op bijeenkomsten en congressen waar mogelijke nieuwe en interessante samenwerkingspartners bijeenkomen.

Publiekdomeindag: Wikimedia Nederland ondersteunt Publiekdomeindag 2022 en zal net als in 2019 vrijgekomen afbeeldingen uploaden naar Wikimedia Commons.

Hackalod 2022: We brengen Wikidata als open kennisbank onder de aandacht van de organisatie van Hackalod en wijzen de gemeenschap op de mogelijkheden om deel te nemen.

5.8. WikiconNL 2022

We organiseren onze jaarlijkse conferentie waarbij een programma van presentaties en workshops wordt geboden voor zowel medewerkers van kennis- en erfgoedinstellingen als leden van de Wikimediagemeenschap. We gaan uit van een eendaagse bijeenkomst.

6. Investeren in de ontwikkeling van vaardigheden en leiderschap

We bieden individuele bewerkers en medewerkers van de samenwerkingspartners de mogelijkheid om hun technische en menselijke vaardigheden verder te ontwikkelen.

Doelen op basis van meerjarenstrategie:

 • binnen de Nederlandse Wikimediagemeenschap is er een levendige cultuur van onderlinge kennisoverdracht, en een infrastructuur die dat faciliteert
 • bewerkers en partners hebben toegang tot relevante trainingen en opleidingen
 • Nederlandse Wikimedianen zijn actief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van internationale activiteiten en, bijeenkomsten

6.1. Thema-overkoepelende Techstorm

We organiseren in 2022 een Techstorm die betrekking heeft op alle inhoudelijke thema’s waar WMNL aan werkt. Zo willen we interactie tussen de werkgroepen stimuleren, en meer vrijwilligers motiveren om actief te worden in de organisatie van grote evenementen.

Een voorwaarde om de Techstorm te kunnen organiseren is dat er een actieve en brede werkgroep is die zich hiervoor wil inzetten. WMNL zal de leden van het bestaande organiserende comité actief ondersteunen om nieuwe leden te werven.

6.2. Hackathon

Wikimedia Nederland geeft ondersteuning voor een kleinschalige hackathon (ca 30 deelnemers) die het versterken van de huidige gemeenschap van Wikimedia-ontwikkelaars tot doel heeft. Net als bij de Techstorm is ook bij de Hackathon essentieel dat er een actieve groep vrijwilligers bereid is zich hiervoor in te zetten.

6.3. WikiZaterdagen

Wegens teruglopende belangstelling binnen de gemeenschap zijn er in 2022 geen vaste Wikizaterdagen meer gepland. Het kantoor en/of de online Zoom omgeving is ook buiten kantoortijden op aanvraag open voor groepen vrijwilligers en/of voor thematische bijeenkomsten.

6.4. Deel je data - (alleen bij beschikbare externe financiering)

In 2019 en 2021 heeft WMNL het Deel je Data programma uitgevoerd, een serie masterclasses voor medewerkers van erfgoed- en kennisinstellingen over alle aspecten van het samenwerken met de Wikimediaprojecten, met een afsluitende sessie waar concreet met collecties en data wordt gewerkt.

 • In 2022 zullen we opnieuw Deel je data sessies aanbieden, specifiek gericht op thema’s die vallen binnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en/of voor organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan het delen van kennis over deze doelstellingen.
 • We gaan proberen om de deel je data sessies als cursus format (vergelijkbaar met WikiMOOC) op het kennisplatform aan te bieden.

7. Zorgen voor gelijkwaardigheid in besluitvorming

Delen van verantwoording en verantwoordelijkheid door te zorgen voor gelijkwaardige mogelijkheden voor deelname aan besluitvorming

Doelen op basis van meerjarenstrategie:

 • Nederlandse Wikimedianen zijn actief betrokken bij discussies en besluitvorming in de internationale beweging
 • Er is een actieve en open dialoog tussen Wikimedia Nederland en de Nederlandse Wikimediagemeenschap inzake bestuur en beleid van de Vereniging

7.2. Lobby en public affairs

WMNL blijft de Free Knowledge Advocacy Group EU (FKAGEU) financieel ondersteunen en wil in 2022 ook inhoudelijk betrokken blijven bij het werk.

WMNL ondersteunt ook in 2022 de werkgroep die vanuit de Nederlandse gemeenschap de ontwikkelingen op Europees niveau volgt.

WMNL zal binnen haar mogelijkheden participeren in, en steun geven aan, initiatieven in Nederland die een bijdrage leveren aan open kennis en de vrijheid van het internet.

7.3. Bestuur

7.3.1. Internationale zaken

De bijdrage van WMNL aan internationale activiteiten wordt in 2021 gecontinueerd. We concentreren ons daarbij op bijdragen aan good governance en participatie in internationale activiteiten.

 • Good governance: deelname aan en mede-organisator van de vergaderingen van de chapter ED’s en de chapter voorzitters. Regulier overleg met WMF.
 • Participatie in internationale activiteiten: board member training, Wikimedia Summit, Wikimania, Internationale Hackathon en Glam-conferenties
 • SWAN - WMNL ziet SWAN als een belangrijk platform binnen de Wikimediabeweging en zal actief bijdragen aan de verdere ontwikkeling.

7.3.2. Movement Strategy 2030

Wikimedia Nederland zal actief deelnemen aan discussies over de implementatie van aanbevelingen in het Movement Strategy 2030 proces.

7.3.3. Samenwerken met andere chapters

We versterken de samenwerking met onze buur-chapters in België, Duitsland en Verenigd Koninkrijk. Doel is om gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen en deelname van Wikimedianen aan activiteiten over en weer te stimuleren. (Experimenteren met hub-structuur)

8.  Kantoor

Het kantoor zal in 2022 een bezetting van 4,0 fte aanhouden, net als in voorgaande jaren.

Begroting

2. Duurzaamheid, zorgen voor mensen en middelen 1.792 € 59.500
2.1 Bijeenkomsten en trainingen
2.1.1 Cursussen 40 € 2.000
2.1.2 Seizoensbijeenkomsten 40 € 8.000
2.2 Werven nieuwe bewerkers en vrijwilligers voor activiteiten
2.2.1 Jongeren betrekken bij activiteiten 40 € 3.000
2.2.2. Werving nieuwe vrijwilligers voor on- en off-wiki activiteiten 40 € 500
2.3 Financiële en inhoudelijke ondersteuning van vrijwilligers
2.3.1. FOKA 32 € 4.000
2.3.2. Scholarships en onkostenvergoeding 40 € 5.000
2.3.3. Algemene ondersteuning 60
2.4. Zichtbaarheid
2.4.1.Communicatiestrategie
2.4.2 Online 850 € 20.000
2.5 Fondsenwerving 300 € 5.000
2.6 Rapportage en audit 350 € 12.000
3. Veiligheid en inclusie 140 € 4.500
3.1. Bevorderen goede werksfeer, omgangsvormen en begeleiding nieuwe bewerkers
3.1.1. Beleid vriendelijke ruimtes en Universal Code of Conduct 60 € 3.500
3.1.2 Gebruikersonderzoek pm pm
3.2 Verbeteren communicatie met gemeenschap 80 € 1.000
4. Impact 1.775 € 10.150
4.1. Kennisgelijkheid
4.1.1. Vrouwen 300 € 2.000
4.1.2. LHBTIQ+ 300 € 2.000
4.1.3. Nederland en de Wereld
4.1.3.1 Wiki goes Caribbean 300 € 2.000
4.1.3.2 Samenwerking met Wikimedia Indonesia 150 € 500
4.2 Duurzame ontwikkelingsdoelen 200 € 2.000
4.3 Samenwerking met partners
4.3.1 Educatiesector 120
4.3.2 Bibliotheken 30
4.3.3. Overige kennis- en erfgoedinstellingen
4.3.1.1. Mediakunst op Wikipedia 100
4.3.1.2. Project Canon van Limburg 75
4.3.1.3. Wiki Loves Art 40 € 750
4.4 Schrijfweken en Wikicompetities
4.4.1. Maand van de geschiedenis 80 € 500
4.4.2. International Museum Day 80 € 400
5. Kennis en ontmoeten - coördineren tussen verschillende belanghebbenden 570 € 16.000
5.1. Wiki Coördinatorenoverleg 40 € 500
5.2 Kennisplatform 80 € 1.000
5.3 Introductievideo’s 40 € 3.000
5.4 GLAM-Wiki Summer School voor erfgoedstudenten en -professionals 50
5.5 Pilot project Wikibase 60 € 1.000
5.6. High level kennissessie bibliotheken 40
5.7. Presentatie Wikimedia op conferenties / congressen 60 € 500
5.8. WikiconNL 2022 200 € 10.000
6. Investeren in de ontwikkeling van vaardigheden en leiderschap 400 € 13.000
6.1. Thema-overkoepelende Techstorm 300 € 10.000
6.2. Hackathon 80 € 2.500
6.3 WikiZaterdagen 20 € 500
6.4 Deel je data - (alleen bij beschikbare externe financiering)
7. Zorgen voor gelijkwaardigheid in besluitvorming 490 € 13.500
7.1. Lobby en public affairs 100 € 8.000
7.2. Bestuur 100 € 2.000
7.3 Verenigingszaken en ALV 50 € 2.000
7.4. Internationale zaken 100 € 1.500
7.5. Movement Strategy 2030 100
7.6. Samenwerken met andere chapters 40
8. Kantoor 1.112 € 323.000
financiele administratie 250 € 8.000
office management 600 € 5.000
IT, telecom, hardware, software, licenties 40 € 6.500
ledenadministratie 32
huisvesting € 20.000
intern overleg 150
personeels en personeelszaken 40 € 283.500
6.279 € 439.650