Jaarplan 2024/Aangepaste begroting 2024

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Toelichting op bijgestelde begroting 2024

Goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van 8 februari 2024.

De directeur heeft op basis van de meest recente informatie een bijgestelde begroting 2024 opgesteld. We hebben deze begroting woensdag 31/1/2024 besproken. Voorlopig baseren we ons op de laatste prognoses met betrekking tot het resultaat 2023. Er wordt een klein positief resultaat verwacht van € 9.551.

Aan de inkomstenkant is al eerder gemeld dat de aangevraagde uitbreiding van de WMF-grant van  €50.000 niet is toegekend. Verder is de “reguliere” aanvraag voor de WMF-grant niet volledig toegekend. Voor 2024 komen we nu uit op €411.840. Bijzonder goed nieuws is de bijdrage uit het fonds PB van € 60.000. Zij doen gemiddeld eens per drie jaar een donatie zonder strenge eisen (we kunnen hun bijdrage naar eigen inzicht besteden). We zijn daarom gewend de bijdrage over drie jaren te verdelen: elk jaar € 20.000. De begrote projectfinanciering van €50.000 is op dit moment nog onzeker. Mocht hij worden toegekend dan kunnen we deze waarschijnlijk niet volledig naar eigen inzicht besteden omdat er ook deliverables moeten worden geproduceerd.

Uit de uitgavenkant hadden we in de oorspronkelijke begroting een bedrag van € 615.490. We hebben afgesproken dan ook af te zien van de uitgave van €50.000 voor de 1 FTE uitbreiding. Daarmee komt de oorspronkelijk voorziene uitgave uit op €565.490. Op basis van de oorspronkelijke begroting komen we dan uit op een (negatief) resultaat van -€20.150.

Waar zitten de grootste onzekerheden?

  • Aan de inkomstenkant hebben we in 2024 te maken met de onzekerheid of de projectfinanciering doorgaat. En als de projectfinanciering wel doorgaat, in welke mate kunnen we die dan inzetten voor onze reguliere activiteiten? Het is dus niet ondenkbaar dat daardoor het negatieve resultaat hoger wordt. Het negatieve resultaat, zeg maar het tekort, moeten we financieren uit onze algemene reserves.
  • In relatie tot de algemene reserve zullen we ook verder moeten kijken dan 2024. Vorig jaar dachten we nog te kunnen rekenen op een meerjarige toekenning van de WMF-grant. Helaas is dat veranderd. Dit jaar is de inflatie niet volledig gecompenseerd en onduidelijk is wat er in 2025 gaat gebeuren. We zullen daarom onze algemene reserves op peil moeten houden. Het is dan niet verstandig in 2024 uit te komen op een al te groot tekort.

Er is daarom gezocht naar mogelijkheden om de lasten in 2024 te verlagen. Dat is gelukt. De uitgaven komen nu uit op €539.490. In het gunstigste scenario van inkomstenwerving komen we dan uit op een klein (positief) resultaat van €5.580. In het ongunstige scenario - als onze initiatieven voor fondsenwerving helemaal niet succesvol zijn, komen we dan uit op een (negatief) resultaat van circa -€44.000.

Bart Nieuwenhuis, penningmeester - 1/2/2024

Aangepaste begroting

Aangepaste begroting 2024
uitgaven
aangepaste begroting oorsponkelijk begroot 2024 verschil toelichting op aanpassing prognose 2023 (indicatief d.d. 8/12/23) begroot 2023
toekomstbestendigheid € 108.500 € 113.500 € 5.000 Terugschroeven ambitie aantal beurzen voor Wikimania. € 51.000 € 86.000
veiligheid en inclusie € 6.000 € 6.000 € 0 € 6.060 € 3.500
impact € 5.750 € 9.250 € 3.500 Minder materiele kosten WikiGoesCaribbean als project Aruba wordt gefinancierd (onder voorbehoud) € 4.000 € 10.400
kennis en ontmoeten € 17.490 € 22.490 € 5.000 Zaalhuur Wikicon wordt geschonken door B7G € 8.000 € 23.000
vaardigheden en leiderschap € 5.250 € 5.250 € 0 € 2.100 € 500
gelijkwaardigheid in besluitvorming € 16.500 € 19.000 € 2.500 Minder deelname bestuur/kantoor Wikimania € 12.500 € 5.000
kantoor € 42.500 € 42.500 € 0 € 35.000 € 59.000
personeel € 337.500 € 347.500 € 10.000 Vermindering uren € 340.000 € 320.750
optie: 1 fte uitbreiding € 50.000 € 50.000 Geen uitbreiding
totaal € 539.490 € 615.490 € 76.000 € 458.660 € 508.150
inkomsten
aangepaste begroting oorsponkelijk begroot 2024 verschil toelichting op aanpassing prognose 2023 begroot 2023
WMF grant € 411.840 € 419.328 -€ 7.488 toegekende grant lager dan gevraagd € 396.000 € 403.200
optie: grant uitbreiding 1 fte € 50.000 -€ 50.000 uitbreiding afgewezen
donaties € 60.000 € 60.000 € 0 onder voorbehoud - in 2023 €50.000 € 46.790 € 50.000
contributies € 3.500 € 3.500 € 0 € 3.700 € 3.500
projectfinanciering € 50.000 € 50.000 € 0 streven - nog niet gerealiseerd € 11.721 € 20.000
St PB € 20.000 € 20.000 totaal subsidie is €60.000. Voorstel om dit te verdelen over drie jaar. € 10.000 € 10.000 uit bestemmingsreserve
Onttrekking uit algemene reserve € 0 - € 21.450 uit algemene reserve*
totaal € 545.340 € 582.828 -€ 37.488 € 468.211 € 508.150
Resultaat € 5.850 -€ 32.662
* geplande onttrekking uit reserve, bedoeld voor investering in communicatie en donateurswerving. Uitgesteld tot 2024.

Uitgaven in detail

Budget 2024
Projectnr. Projecten Personeel Materiële

kosten

Voorgestelde aanpassingen
uren Euro
2 TOEKOMSTBESTENDIGHEID
21000 Bijeenkomsten en trainingen vrijwilligers 316 8.000
21100 Cursussen (train trainer) 250 2.000
21200 Seizoensbijeenkomsten 66 6.000
21999 Diversen bijeenkomsten en trainingen 0
22000 Werven nieuwe bewerkers en vrijwilligers voor activiteiten 478 9.500
22100 Jongeren betrekken bij activiteiten 320 8.000
22200 Werving nieuwe vrijwilligers voor on- en off-wiki activiteiten 158 1500
22999 Diversen werven nieuwe bewerkers/vrijwilligers 0
23000 Financiële en inhoudelijke ondersteuning van vrijwilligers 334 22500
23100 Fonds Ondersteuning Kleine Activiteiten (FOKA 46 5000
23200 Scholarships en onkostenvergoedingen 28 17.500 -5000 12.500 Terugschroeven ambitie om veel beurzen te verstrekken voor Wikimania.
23300 Algemene ondersteuning 260
23999 Diversen financiële/inhoudelijke ondersteuning vrijwilligers 0
24000 Zichtbaarheid 946 38.000
24100 Communicatiestrategie 110 10.000
24101 Pers en media 49
24200 Bekendheid en draagvlak 60 25.000
24201 Blogs 80
24202 Website 162
24203 Nieuwsbrief 350
24204 Sociale media 80
24205 Survey lezers Wikipedia 0
24206 Verbindingsprijs 30 2500
24999 Diversen zichtbaarheid 25 500
25000 Fondsenwerving 500 10000
25100 Fondsenwerving 360
25200 Donateurswerving 140 10000
25999 Diversen fondsenwerving 0
26000 Rapportage en audit 324 17500
26100 Rapportage en metrics 120
26200 Accountantscontrole en jaarrekening 80 15000
26300 Jaarverslag 84 2500
26400 Jaarplan 2025 40
26999 Diversen rapportage en audit 0
27000 Lobby en public affairs 48 8000
27100 FKAGEU 24 8000
27999 Diversen lobby en public affairs 24
Totaal Toekomstbestendigheid 2.612 113.500 108.500
3 VEILIGHEID EN INCLUSIE
31000 0
31100 Beleid Vriendelijke Ruimtes en Universal Code of Conduct 40 3000
31300 Effectief Online Samenwerken 20 3.000
31999 Diversen bevorderen goede werksfeer, etc. 0
Totaal Veiligheid en inclusie 60 6000 6000
4 IMPACT
41000 Kennisgelijkheid 835 7000
41100 Gendergap en LHBTIQ+ 175 3000
41300 Nederland en de Wereld 110
41301 Wiki goes Caribbean 415 4000 -3500 500 Indien aanvraag bij FCP wordt gehonoreerd
41303 Wiki loves Monuments Caribbean 80
41304 Wiki loves Monuments Suriname 55
41999 Diversen kennisgelijkheid 0
43000 Samenwerking met partners 220
43101 Samenwerking met hoger onderwijs 40
43300 Overige kennis- en erfgoedinstellingen 130
43301 Mediakunst op Wikipedia 34
43999 Diversen samenwerking met partners 16
44000 Schrijfweken en Wikicompetities 144 2250
44200 International Museum Day 25 250
44300 Wiki loves Fashion 83 2000
44999 Diversen schrijfweken en wikicompetities 36
Totaal Impact 1199 9250 5750
5 KENNIS EN ONTMOETEN
51000 Kennis 271 1990
51100 Wiki Coördinatorenoverleg 63 800
51200 Kennisplatform 208 1190
51400 GLAM-Wiki Summer School voor erfgoedstudenten en -professionals 0
51999 Diversen kennis 0
52000 Ontmoeten 455 20500
52100 Presentatie Wikimedia op conferenties / congressen 40 500
52200 WikiconNL 2023 395 20000 -5000 15.000 Indien B&G locatie sponsort.
52999 Diversen ontmoeten 20
Totaal Kennis en ontmoeten 726 22490 17490
6 ONTWIKKELING VAARDIGHEDEN EN LEIDERSCHAP
61000 Ontwikkeling vaardigheden 128 5000
61300 Deel je data 128
61999 Diversen ontwikkeling vaardigheden 0 5000
62000 Ontwikkeling leiderschap 16 250
62100 Introductiecursus Wikimedia 16 250
62999 Diversen ontwikkeling leiderschap 0
Totaal Ontwikkeling vaardigheden en leiderschap 144 5250 5250
7 GELIJKWAARDIGHEID IN BESLUITVORMING
72000 Bestuur 205 2000
72100 Bestuursvergaderingen 120 1000
72999 Diversen bestuur 85 1000
73000 Verenigingszaken en ALV 120 3000
73100 ALV 88 2000
73999 Diversen verenigingszaken 32 1000
74000 Internationale zaken 348 14000
74202 Deelname kantoor/bestuur Wikimedia Summit, GLAM conferenties, 50 4000
Deelname kantoor/bestuur WIkimania 173 10000 -2500 -2500 Verminderde deelname aan Wikimania
74300 Movement Strategy 2030 50
74400 Samenwerken met andere chapters 75
74999 Diversen internationale zaken 0
Totaal Gelijkwaardigheid in besluitvorming 673 19000 16500
8 KANTOOR 0
81000 Administratie 300 10000
81100 Financiële administratie 260 10000
81200 Ledenadministratie 40
82000 Officemanagement 1125 32500
82100 Huisvesting 20 20000
82200 IT en Telecom 30 10000
82300 verzekeringen en representatie 5 500
82400 Officemanagement algemeen 1070 2000
totaal kantoor 1425 42500 42500
83000 Personeel
83100 Personele zaken 51 346000 -10000 vermindering uren
Optioneel: uitbreiding 1 fte 50000 -50000
83200 Intern overleg, cursussen, bila's etc. 225 1500
totaal personeel 276 397500 337500
-26000 totaal kortingen
Totaal 7.115 615.490 589.490 Nieuw totaal