Notulen20060930

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Aanwezig:

 • Dolledre
 • Effeietsanders (notulist)
 • Ellywa
 • Galwaygirl
 • Oscar (voorzitter)
 • RonaldB

1:Welkom

2:Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld:

 1. Welkom
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen vorige bestuursvergadering
 4. Beknopte samenvatting, overzicht en ervaringsuitwisseling van afgelopen activiteiten
  1. Ervaringen Wikimania 2006
  2. Verslag Chapterontmoetingen in Boston Volledig verslag Effeietsanders
  3. Verslag Berlijnreis Oscar
 5. Huidige stand van zaken
  1. Definitieve vaststelling bestuursfuncties
  2. Contract met Wikimedia Foundation
  3. Verdeling toegang tot "internal"
  4. "Commissie van wijze mannen" betreffende Stichting - Vereniging
  5. Overige op te richten werkgroepen, zie Activiteiten_2006/2007
 6. Aanstelling kascommissie
 7. Begroting 2007
 8. Evaluatie WCN, organisatorisch en financieel
 9. Planning en doorspreken activiteiten die nog komen gaan
  1. Fondsenwerving (centraal/per project of beide?)
  2. Wikimania 2008, bod uitbrengen voor NL? Zie http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimania_2008/Bids
  3. Wikis in het bedrijfsleven, inventarisatie (zie ook De Kroeg)
  4. Activiteiten naar buiten toe, conferenties, voordrachten en aanstaande reizen
  5. Communicatie
 10. Rondvraag
 11. Afspraak volgende bestuursvergadering
 12. Afsluiting

3:Notulen vorige vergadering

De notulen worden vastgesteld behoudens enkele spellingsfouten.

4:Samenvattingen

4.1:Wikimania 2006

Oscar en Effeietsanders zijn naar Wikimania 2006 geweest in Cambridge, Massachusetts, en geven een kort verslag.

4.2:Chapterontmoeting in Camebridge

Aansluitend op het vorige punt vertelt Oscar dat er een chapterontmoeting is geweest op de zondagmorgen dat hij zou vertrekken. Deze heeft een half uur geduurd. Naar aanleiding van die ontmoeting is er een tweede ontmoeting gepland die avond, die langer duurde. Oscar was toen weg, Effeietsanders was erbij. Hij geeft aan dat het vooral nuttig was voor mensen die van plan waren om een chapter te beginnen. Het is goed geweest ook voor ervaringsuitwisselingen. Er is gesproken over het gebruik van logo's en merknamen. Er zijn destijds geen nadere afspraken gemaakt.

4.3: Verslag Berlijnreis

Oscar is op persoonlijke titel naar de Wizard of OS-conferentie geweest in Berlijn. Hij heeft het er erg naar zijn zin gehad en roemt het Duitse chapter.

5:Huidige stand van zaken

5.1:Bestuursfuncties

Ronald geeft aan dat de mutaties succesvol zijn doorgevoerd. Art. 24 (Successiewet) sluit buitenlandse bestuurders niet uit. Bepalend is waar de feitelijke leiding ligt. Ronald zal informeren bij de belastingdienst of het benoemen van Dries tot vice-voorzitter een belemmering kan zijn voor het toekennen van de art. 24 status. Duidelijk is dat hij in ieder geval wel als zodanig zal functioneren. De overige functies stonden al vast.

5.2: Contract met WMF

Oscar zal contact opnemen met Brad Patrick van de Wikimedia Foundation over een contract voor het gebruik van logo en naamrecht van de wikimedia-projecten.

5.3: Verdeling toegang tot internal

Tot nu toe hebben Galwaygirl en Oscar alvast toegang gekregen tot "Internal", een interne Wiki en mailinglist van de Foundation met bepekte toegang. Oscar zal probereren toegang te krijgen voor Ronald, Dolledre en Effeietsanders. Omdat er maar vijf accounts zijn toegestaan volgens een resolutie van de Chapters Committee, ziet Elly af van toegang. Wanneer nodig zal Elly uiteraard geïnformeerd worden.

5.4:Commissie

Bij de afgelopen ledenvergadering is een commissie ingesteld om een advies uit te brengen medio september over de verhouding tussen de stiching en vereniging Wikimedia Nederland. Het bestuur stelt vast nog niets te hebben vernomen.

5.5:Op te richten werkgroepen

Elly is bezig met de vrije media-werkgroep. Op 13 oktober is in Utrecht een openbare bijeenkomst, belangstellenden worden uitgenodigd. Details worden dan besproken.

6: Kascommissie

Er zijn vier aanmeldingen. Dit is meer dan de gevraagde twee. Het bestuur stelt voor deze vier te benoemen in de kascommissie. De vier zijn:

 • LvdMoosdijk
 • Obarskyr
 • Dedalus
 • Londenp

Galwaygirl neemt contact op met deze vier. Er wordt opgemerkt dat het uiteraard wel een vereiste is dat een van de commissieleden aanwezig is op de ALV om verslag uit te brengen. De commissie dient dit onderling te regelen.

7: Begroting 2007

Ronald geeft een samenvatting van de huidige financiële situatie. Hij geeft aan dat de begroting erg afhangt van wat we willen. Oscar stelt voor na te denken over onkostenvergoedingen. Ronald stelt dat er meer moet worden gedaan aan inkomsten dan alleen contributie. Hij verwijst hierbij naar een uitspraak van Kurt op de WCN. Oscar denkt onder anderen aan een Nederlandstalige variant op "Wikipedia, das Buch". Ronald wil uitzoeken wat de interesse is bij de uitgevers.

Oscar zal de subsidies uitzoeken. Ronald zal ruim voor de eerste ALV van 2007 een conceptbegroting opsturen per email.

8:Wikimedia Conferentie Nederland

Oscar geeft aan dat de conferentie wat hem betreft geslaagd was. Ronald geeft aan dat er een positief financiëel resultaat is geboekt. Effeietsanders legt uit dat hij een evaluatie is gestart, en loopt snel de punten door. Hij wil een lijst maken met alles wat fout is gegaan of net niet fout is gegaan en waar een volgende keer in ieder geval op moet worden gelet. Op termijn moet dit, naar advies van Elly, moeten resulteren in een soort van draaiboek, zodat het steeds makkelijker kan worden om iets vergelijkbaars te organiseren.

9: Planning en doorspreken activiteiten

9.1: Fondsenwerving

Oscar vraagt een fondsenboek aan op CD-ROM voor de Vereniging. Elly wil kijken naar subsidies voor het project "vrije media". Verdere communicatie geschiedt per e-mail.

9.2: Wikimania 2008

Het bestuur ziet momenteel geen mogelijkheden voor het uitbrengen van een bid voor Wikimania 2008.

9.3: Wiki's in het bedrijfsleven

IIVQ heeft via de kroeg en de vergadering bij Kennisnet een idee te berde gebracht over een Wiki-dag voor bedrijven. Het idee wordt positief ontvangen. Galwaygirl stelt dat er een professioneel organisator op gezet moet worden. Ronald denkt dat het zal helpen om methodiek en processen te verbreden en dat dat de Wikimedia-projecten weer zal helpen. Ronald wil een lijst maken met geïnteresseerde partijen. Oscar wil er graag op de Wiki over praten. Het kan namelijk op verschillende manieren. Galwaygirl vindt dat wel haast moet worden gemaakt met het maken van plannen, omdat het anders al wellicht door een ander wordt gedaan. Oscar wil een analyse maken voor wie de doelgroep moet zijn. Dolledre zal een e-mail sturen met een resolutie.

Er wordt besloten dat de secretaris zorg zal dragen voor het nummeren van besluiten.

9.4: Activiteiten naar buiten toe

Hier was geen tijd meer voor.

9.5: Communicatie

Hier is niet meer in de vergadering over gesproken.

10: Rondvraag

Er zijn geen vragen

11: Afspraak

Er wordt geen afspraak gemaakt voor een volgende vergadering. Er wordt besloten alleen een vergadering te beleggen als er een direct punt op tafel ligt dat aandacht behoeft. Oscar stelt voor meer per IRC te vergaderen.