Notulen20140904

Uit Wikimedia
(Doorverwezen vanaf Notulen 20140904)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Notulen bestuursvergadering Wikimedia Nederland, 4 september 2014, via Skype

Aanwezig: Frans Grijzenhout (vz), Jan Anton Brouwer, Ronn Boef, Ad Huikeshoven, André Engels (notulist), Sandra Rientjes, Marlon

Afwezig met kennisgeving: Justus de Bruijn (vakantie)

Opening

Frans opent de vergadering om 19:30 uur.

Notulen 23 augustus 2014

De notulen zijn nog niet gereed. De actielijst mist nog. De notulen worden vastgesteld onder aanname dat de verdere verwerking geen inhoudelijke wijzigingen zal inhouden.

Jaarplan en begroting 2015

Jaarplan 2015

Er worden verschillende opmerkingen gemaakt over het concept.

André stelt een nieuw bulletpunt onder kennis- en erfgoedinstellingen voor, het zoeken naar contacten bij kennisinstellingen die geen erfgoedinstellingen zijn.

Ad vraagt of de opbrengst wel voldoende is gegeven het budget dat we ontvangen. Jan Anton vindt dat we niet opnieuw het bedrag moeten herzien. André en Ad stellen dat het beter is om hogere doelen te stellen. Sandra, met instemming van Frans, zijn het eens dat de geplande resultaten laag zijn, maar stelt dat een hoger doel waarschijnlijk minder realistisch is. We zullen bij de indiening expliciet melden dat onze plannen realistisch zijn, en gebaseerd op de resultaten van het verleden.

Ad stelt ook voor om beter aan te geven hoe de activiteiten helpen om de doelen te bereiken. Frans stelt voor dit te doen door middel van inleidende alinea’s per hoofdstuk. Ad stemt daarmee in. Gezien het strakke tijdpad (het jaarplan moet als binnengekomen stuk voor de ALV al over 2 dagen gereed zijn) wordt besloten dit te doen in de FDC aanvraag.

Ad heeft een discussie in de Kroeg gestart. Daar kwamen naast algemene verzoeken, ook een aantal specifieke suggesties uit. Moderatorenbijeenkomsten zijn bij 1.3 toegevoegd, voorbeelden van doelen van FOKA’s worden toegevoegd.

Bij de internationale samenwerking gaan we expliciet vermelden dat we belangstelling hebben voor samenwerking met het nieuwe Belgische chapter. In de inleiding maken we nogmaals duidelijk dat we voor het land Nederland en niet voor de taal Nederlands zijn.

De punten die bij de vergadering van 23 augustus jongstleden nog open stonden, worden vastgesteld, en waar nodig gewijzigd en nader ingevuld.

Contributievoorstel

Ad heeft zijn voorstel betreffende afschaffing van de contributie en vervanging door bewerkerking van Wikimedia-projecten als voorwaarde te stellen, vervangen door een nieuw voorstel: De standaardcontributie blijft zoals die is, en actieve bewerkers kunnen een volledige of gedeeltelijke vrijstelling krijgen.

Reacties:

  • Jan Anton: Goed idee, maar veel effect heeft het niet.
  • Frans: Goed om nieuwe leden te krijgen, minder goed om bestaande leden deze korting te geven
  • Jan Anton: Wat winnen we ermee?
  • Ronn: Spreekt me niet aan, levert dit wel nieuwe leden op?
  • André: Lijkt voornamelijk een symbolische maatregel, geen echt bezwaar, maar lijkt me ook niet erg zinvol.

Op voorstel van Jan Anton wordt er een discussie in de ALV gedaan, zonder officieel voorstel om over te stemmen. Op basis daarvan wordt er voor een volgende ALV indien gewenst een werkelijk voorstel ingediend. Ad maakt een notitie voor de ALV.

Voorbereiding ALV

Als aanvangstijd voor de ALV staat nu 12:00 uur. Normaal is dit 13:30 of 14:00. De tijd wordt opnieuw vastgesteld: 13:30, afsluiting uiterlijk 17:00 met borrel na.

André (voor het jaarplan) en Jan Anton (voor de begroting) maken een korte inleiding met slides op het jaarplan. Slides worden voor de ALV nog gedeeld met de andere bestuursleden.

Nabespreking Wikimania

  • De enquête onder de Nederlandse deelnemers is nog maar door een deel van de betrokkenen ingevuld. Er zal een herinnering worden gestuurd (Ad). De bespreking wordt verdaagd tot volgende maand. Ad gaat dit voorbereiden.

Strategie 2016 en verder

Jan Anton heeft een voorstel betreffende de methode van creatie van het strategieplan gemaakt. Frans mist de verbinding met zusterchapters en WMF. Jan Anton zal dit toevoegen.

Ad adviseert input te vragen van de partners. Jan Anton is het ook hier mee eens.

Sandra en Frans gaan in de projectgroep zitten. Verdere leden worden gevraagd op de ALV, zodat er hopelijk ook 1 of meer niet-bestuursleden betrokken worden.

Procuratieschema

Het voorgestelde procuratieschema van Jan Anton, inhoudende dat naast Ad en hijzelf ook Frans gemachtigd wordt, wordt goedgekeurd.

Rondvraag

  • Marlon wil de inhoudsopgave van het jaarplan aanpassen. Sandra stelt dat het een werkversie is, en allerhande verbeteringen dus gewenst.
  • Ad wil op de volgende vergadering een ‘navergadering’ zonder de directeur. Frans zal dit zo plannen.

Sluiting

  • Frans sluit de vergadering om 10:30 uur.

Nieuwe actiepunten

20140901: Een notitie betreffende het contributievoorstel maken voor de ALV. Ad
20140902: Slides maken om het jaarplan op de ALV in te leiden André en Jan Anton