Oproep kandidaat-bestuursleden 2017 - 2019

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wikimedia Nederland is op zoek naar kandidaten voor een bestuursfunctie bij de Vereniging Wikimedia Nederland. De vereniging is opgericht in 2006 met als doelstelling “het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke informatie”. De activiteiten richten zich vooral op ondersteuning van de vrijwilligers en de bewerkers van Wikipedia en haar zusterprojecten.

Wikimedia Nederland is door de Wikimedia Foundation erkend als een officieel onderdeel (chapter) van de wereldwijde Wikimedia-beweging.

Wikimedia Nederland is een zelfstandige vereniging naar Nederlands recht. De vereniging heeft ongeveer bijna 300 leden. Het budget voor 2017 bedraagt € 425.000. De vereniging heeft een kantoor in Utrecht, daar werkt ook de staf die op dit ogenblik bestaat uit een directeur en 4 medewerkers.

Informatie voor aspirant bestuursleden

 • Bestuursleden worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering. De bestuurstermijn is 2 jaren. De gekozen bestuursleden bepalen in onderling overleg de verdeling van de functies.
 • Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan het de Algemene Ledenvergadering.
 • Het bestuurswerk vergt 3 tot 6 uur per week, maar de tijdsbesteding is erg afhankelijk van de functie. Het bestuur vergadert 10 keer per jaar op een doordeweekse avond, de ene keer op kantoor in Utrecht, de andere keer via Skype. Daarnaast zijn er bijeenkomsten met vrijwilligers en partnerinstellingen waarbij aanwezigheid van een bestuurslid gewenst of noodzakelijk is.
 • De Vereniging Wikimedia Nederland is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Conform de voorwaarden die de Belastingdienst stelt ontvangen de bestuursleden geen bezoldiging. Wikimedia Nederland heeft dit in artikel 8 van de statuten vastgelegd. De leden van het bestuur ontvangen geen vacatiegeld.
 • Naast vrijwilligers die voortkomen uit de vereniging zelf zijn er ook enkele bestuursleden actief die bestuurlijke ervaring hebben op een van de werkvelden van de vereniging. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur zoeken we in het bijzonder naar kandidaten met een juridische of financieel-economische achtergrond, uiteraard met affiniteit met het delen van vrije kennis.

Er zijn functieomschrijvingen beschikbaar voor de volgende bestuursfuncties: voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen bestuurslid Internationale samenwerking, algemeen bestuurslid communicatie, bestuurslid community, algemeen bestuurslid culturele projecten. Iedere functieomschrijving begint met het doel van de functie, daarna volgen de algemene verantwoordelijkheden en taken (die voor ieder bestuurslid hetzelfde zijn), vervolgens de functie- specifieke verantwoordelijkheden en taken. De functieomschrijving wordt afgerond met een overzichtje met benodigde competenties en meer algemene functie eisen.


Algemene verantwoordelijkheden en taken van alle bestuursleden

 • Levert strategische bijdragen aan toekomst van WMNL;
 • Zoekt naar meer vrijwilligers;
 • Levert een actieve bijdrage aan het bestuur van WMNL; brede focus, niet alleen op eigen aandachtsgebied;
 • Onderhoudt contacten met de voorzitter en overige bestuursleden van WMNL, ALV en daar waar nodig contacten met andere landelijke Wikimedia-verenigingen;
 • Onderhoudt contacten met externe relaties;
 • Operationele taken die voortvloeien uit de taken/verantwoordelijkheden van het bestuurslid worden, in overleg met directie, uitgevoerd door de stafleden van WMNL.


Oproep kandidaat-bestuursleden We roepen leden nadrukkelijk op om zich kandidaat te stellen voor de komende bestuursperiode. Aarzel niet om contact op te nemen met de huidige voorzitter Frans Grijzenhout (frans@wikimedia.nl) als u nadere informatie wilt voordat u zich kandidaat stelt.

Overzicht kandidaat-bestuursleden Vereniging Wikimedia Nederland voor de periode april 2017 - april 2019

(Status per 31 maart 2017)

Peter Blok (Acornpoet) heeft, naast bestuurlijke ervaring, gewerkt op het terrein van internationale samenwerking, hoger onderwijs, HRM en kennisontwikkeling- en eigendom. Hij heeft ook de opleiding voor mediator gevolgd. Hij zou graag zijn kennis en ervaring inzetten voor Wikimedia, waarvan hij veel gebruik maakt, vanuit zijn zorg over het toenemend belang van kennis en informatie. Hij is momenteel werkzaam als docent HRM bij de Hogeschool van Amsterdam en woont in Utrecht. Voor meer info: https://www.linkedin.com/in/6547327/?trk=nav_responsive_tab_profile_pic en https://twitter.com/PBlokHRM

Justus de Bruijn (JustusdB) is sinds dit jaar secretaris van WMNL. Met de leden van het huidige bestuur en het bureau van de vereniging is het prettig werken. Dat maakt dat ik er met plezier nog een termijn aan vast wil plakken.

Frans Grijzenhout Frans Grijzenhout (Grijz) is bestuurslid sinds 2012. Van juni 2013 tot maart 2014 was hij secretaris en vanaf maart 2014 is hij voorzitter van de vereniging. Hij heeft strategische zaken en HRM in zijn portefeuille en binnen het bestuur is hij het eerste aanspreekpunt voor de directeur en de staf. Leidraad voor de komende bestuursperiode is het strategisch plan 2017 – 2020 “Elan rond vrije kennis” waarin doelen worden geformuleerd met betrekking tot het bevorderen van vrije kennis, het opbouwen van een relatie met de lezers, het ondersteunen van de bewerkers en de vernieuwing van de inhoud. Aan de internationale activiteiten van de vereniging draagt hij actief bij met het organiseren van de Boards member training voor Wikimedia chapters en user groups. Ik ben (bijna) altijd bereikbaar op 06 5333 9499 of frans@wikimedia.nl

Harriet de Man (Kenniswerker) is bestuurslid sinds 2015. Na een eerste periode als bestuurslid waarin we onder meer gezamenlijk het strategische plan 2017 - 2020 opstelden neem ik graag de uitdaging aan om eraan bij te dragen die te realiseren. Dat wil ik blijven doen vanuit de ervaring en met het netwerk dat ik heb opgebouwd in ruim dertig jaar werken voor libraries, archives and musea.

Mike Nicolaije (Taketa) - Mike Nicolaije is afstuderend arts en sinds 2008 vrijwilliger voor Wikimedia. Als schrijver op Wikipedia heeft hij zo'n 7000 artikels geschreven. Hij helpt hiernaast als moderator (2008-) en bureaucraat (2010-) voor de Nederlandstalige Wikipedia waar hij ook lid was van de arbitragecommissie (2009-10, 2012-13). Verder heeft hij enkele globale functies vervult als moderator op Wikidata (2014-), global renamer (2014-), steward (2015-16) en lid van de ombudsman commissie (2016-17) en is hij bestuurslid van de user group WikiJournal of Medicine (2015-). Hij is mede-oprichter van het Wist-je-dat-project, de WikiUilen en enkele afbeelding projecten, en organiseerde schrijfweken over Amersfoort, Noord-Brabant, Brussel en Cultureel Erfgoed. Mocht hij gekozen worden als lid van het bestuur dan wilt hij helpen bij de communicatie tussen bestuur en gemeenschap. Hij ziet graag dat Wikimedia Nederland zich richt op het bevorderen van vrije kennis, ondersteunen van vrijwilligers, en vooral ondersteuning van initiatieven die leiden tot een toename van het aantal online vrijwilligers.

Bart Nieuwenhuis (BartCasaNova (overleg)) is bestuurslid sinds 2015. Hij heeft zich de afgelopen jaren in het bestuur bezig gehouden met de algemene strategievorming, het educatieprogramma en andere aspecten gericht op samenwerken en onderzoek doen met hogescholen en universiteiten. Ik heb de afgelopen twee jaar bijzonder prettig samengewerkt met de andere collega’s in het bestuur. Ik ben geen erg actieve editor maar als lid van het bestuur kan ik toch een bijdrage leveren aan deze organisatie die me na aan het hart staat. Het kost de nodige inwerktijd om de organisatie goed te leren kennen. Ik breng die opgedane kennis en ervaring nu graag in voor een tweede periode in het bestuur. In het dagelijks leven ben ik professor Business en IT aan de Universiteit Twente en Lector Business Service Innovatie aan de Internationale Business School van Fontys Hogescholen. Ik ben verder werkzaam voor mijn eigen advieskantoor Knowledge for Business Innovatie.

Marike van Roon (Marikevanroon20) is bestuurslid vanaf 2015. Naast algemene bestuurswerkzaamheden heb ik mij de afgelopen jaren vooral bezig gehouden met het verbeteren van de relatie met de GLAM’s, met name musea en universiteitsbibliotheken. Binnen mijn eigen universiteit (Universiteit van Amsterdam), heeft dat geleid tot diverse edit-a-thons en donaties. Maar er valt voor alle partijen nog veel te winnen, ook op het gebied van educatie, daarom stel ik mij met plezier nogmaals kandidaat.

Michel Wesseling (michelgwesseling) - Ik stel me graag voor als nieuw bestuurslid van WikiMedia Nederland. De Wikipedia zie ik als Informatieprofessional als de meest waardevolle bron van informatie voor onderwijs en algemeen gebruik. Ik bewonder alle vrijwilligers die de lemma's schrijven en onderhouden. Zelf ben ik niet zo'n schrijver vandaar dat ik liever als lid van het bestuur mijn bijdrage lever. Ik vind het werken als en met vrijwilligers belangrijk en spannend. Al bijna 14 jaar ben ik vrijwilliger bij het filmhuis Chassé Cinema. Daarnaast heb ik 7 keer een groot congres georganiseerd als voorzitter van de KNVI. Die congressen worden helemaal door vrijwilligers georganiseerd. Iedere twee jaar organiseren we in Breda een groots internationaal foto festival. Als bestuurslid van BredaPhoto is het een voorrecht om met meer dan 150 vrijwilligers dit festival te mogen organiseren. Meer informatie op mijn linkedin pagina