Oproep kandidaat-bestuursleden 2019-2021

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Oproep kandidaat-bestuursleden 2019 - 2021

Wikimedia Nederland is op zoek naar kandidaten voor een bestuursfunctie bij de Vereniging Wikimedia Nederland. De vereniging is opgericht in 2006 met als doelstelling “het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke informatie”. De activiteiten richten zich vooral op ondersteuning van de vrijwilligers en de bewerkers van Wikipedia en haar zusterprojecten.

Wikimedia Nederland is door de Wikimedia Foundation erkend als een officieel onderdeel (chapter) van de wereldwijde Wikimedia-beweging.

Wikimedia Nederland is een zelfstandige vereniging naar Nederlands recht. De vereniging heeft ongeveer 250 leden. Het budget voor 2019 bedraagt € 445.000. De vereniging heeft een kantoor in Utrecht, daar werkt ook de staf die op dit ogenblik bestaat uit een directeur en 4 medewerkers.

Informatie voor aspirant bestuursleden

Bestuursleden worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering. De bestuurstermijn is 2 jaren.[1]

Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan het de Algemene Ledenvergadering. Het bestuurswerk vergt enkele uren per week, maar de tijdsbesteding is erg afhankelijk van de functie. Het bestuur vergadert 8 keer per jaar op een doordeweekse avond, de ene keer op kantoor in Utrecht, de andere keer online. Daarnaast zijn er bijeenkomsten met vrijwilligers en partnerinstellingen waarbij aanwezigheid van een bestuurslid gewenst of noodzakelijk is.

De Vereniging Wikimedia Nederland is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Conform de voorwaarden die de Belastingdienst stelt ontvangen de bestuursleden geen bezoldiging. Wikimedia Nederland heeft dit in artikel 8 van de statuten vastgelegd. De leden van het bestuur ontvangen geen vacatiegeld. Sommige bestuursleden zijn actief als vrijwilliger in de Wikimedia community, anderen hebben beroepsmatige ervaring op een van de werkvelden van de vereniging. Wij zoeken in het bijzonder naar kandidaten die zich in willen zetten voor het breed toegankelijk maken van vrije kennis, via de Wikimedia projecten en in samenwerking met andere kennisinstellingen.

De gekozen bestuursleden bepalen in onderling overleg de verdeling van de functies binnen het bestuur. Er zijn functieomschrijvingen beschikbaar voor de volgende bestuursfuncties: voorzitter,secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid fondsenwerving, community, educatie, inhoudelijke projecten.

Algemene verantwoordelijkheden en taken van alle bestuursleden:

  • Levert strategische bijdragen aan toekomst van WMNL;
  • Zoekt naar meer vrijwilligers;
  • Levert een actieve bijdrage aan het bestuur van WMNL; brede focus, niet alleen op eigen aandachtsgebied;
  • Onderhoudt contacten met de voorzitter en overige bestuursleden van WMNL, ALV en daar waar nodig contacten met andere landelijke Wikimedia-verenigingen;
  • Onderhoudt contacten met externe relaties;
  • Operationele taken die voortvloeien uit de taken/verantwoordelijkheden van het bestuurslid worden, in overleg met directie, uitgevoerd door de stafleden van WMNL.

Oproep kandidaat-bestuursleden

We roepen leden nadrukkelijk op om zich kandidaat te stellen voor de komende bestuursperiode. U kunt hiervoor contact opnemen met de huidige voorzitter Frans Grijzenhout (frans@wikimedia.nl) of met de secretaris Justus de Bruijn (justus@wikimedia.nl).

Overzicht kandidaat-bestuursleden Vereniging Wikimedia Nederland voor de periode april 2019 - april 2021

(Status per 30 januari 2019)

Justus de Bruijn (Gebruiker:JustusdB) is bestuurslid sinds 2013, eerst als algemeen lid, later als secretaris. Hij heeft fondsenwerving en wetgeving in zijn portefeuille en wordt ook ingezet voor ad hoc zaken.

Frans Grijzenhout (Gebruiker:Grijz) is bestuurslid sinds 2012. Van juni 2013 tot maart 2014 was hij secretaris en vanaf maart 2014 is hij voorzitter van de vereniging. Hij heeft strategische zaken en HRM in zijn portefeuille en binnen het bestuur is hij het eerste aanspreekpunt voor de directeur en de staf. Aan de internationale activiteiten van de Wikimedia beweging draagt hij bij door het organiseren van de bijeenkomsten van de voorzitters van de verschillende Wikimedia Chapters en het organiseren van de jaarlijkse Board Member Training voor bestuursleden van Wikimedia chapters en user groups. Ik stel me verkiesbaar voor een laatste termijn van 1 jaar. Ik ben bereikbaar op 06 5333 9499 of frans@wikimedia.nl.

Lizzy Jongma (Gebruiker:LizzyJongma) stelt zich kandidaat als bestuurslid. Lizzy is historicus en sinds 1996 actief op gebied van digitaliseren en toegankelijk maken van erfgoedcollecties. Begonnen als coordinator ICT bij het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging en later bij de Museumvereniging en het Rijksmuseum. Sinds 2016 werkt Lizzy als ICT Projectleider voor het Netwerk Oorlogsbronnen (www.oorlogsbronnen.nl). Lizzy zet zich al jaren in voor het open stellen en open delen van digitaal Erfgoed. Ze stond aan de wieg van de Rijksmuseum API en het open data register van Oorlogsbronnen (https://opendata.oorlogsbronnen.nl/) en werkt aan het digitaal beschikbaar stellen van bronnenmateriaal op Wikimedia Commons en Wikidata. Lizzy zet zich in voor open, op feiten en bronnen gebaseerde kennisdeling in een tijd waarin feit en fictie regelmatig met elkaar verward worden.

Bart Nieuwenhuis is vanaf 2015 bestuurslid. De laatste twee jaar was hij penningmeester van de vereniging. De afgelopen twee jaar was bij betrokken bij de overgang naar een nieuwe accountant en vernieuwing van de jaarrapportages. Hij heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan de initiatieven om naast de grant van WMF ook andere (Nederlandse) inkomstenbronnen te verwerven. Dankzij giften en legaten hebben we de afgelopen jaren eigen inkomsten weten te genereren. De vereniging vaart wat betreft de financiën een stabiele koers. Bart levert verder een bijdrage aan de algemene bestuurswerkzaamheden en onderhoudt onder meer relaties met universiteiten en hogescholen. Voor de komende bestuursperiode wil hij graag bijdragen aan groei van het aantal vrijwilligers. Hij is verder geïnteresseerd in de ontwikkeling van nieuwe Wikimedia-technologieën. Bart wil zich ook de komende twee jaar weer inzetten voor Wikimedia als penningmeester in het bestuur. Voor meer informatie zie https://www.linkedin.com/in/ljmnieuwenhuis/. Hij is bereikbaar via bart@wikimedia.nl en 06 52455327.

Marike van Roon (Gebruiker:Marikevanroon20) is bestuurslid vanaf 2015. Naast algemene bestuurswerkzaamheden heeft zij zich de eerste jaren vooral bezig gehouden met het verbeteren van de relatie met musea en universiteitsbibliotheken. Binnen haar eigen universiteit (Universiteit van Amsterdam), heeft dat geleid tot diverse edit-a-thons en donaties. De laatste tijd maakt zij zich sterk voor het gebruik van Wikipedia binnen het (academisch) onderwijs.

Jan-Bart de Vreede Ik stel mij graag kandidaat als bestuurslid. Ik ben werkzaam bij Stichting Kennisnet en ben daar verantwoordelijk voor een aantal projecten rondom open onderwijs en open leermaterialen (zoals Wikiwijs). Ik ben tot eind 2015 negen jaar lid geweest van het bestuur van de Wikimedia Foundation. Na een "wiki-break" lijkt het hem leuk om zich ook de komende jaren weer in te spannen voor de diverse projecten van Wikimedia.Ik ben zelf niet actief binnen de diverse Wikimedia projecten, maar vind het juist leuk om betrokken mensen te helpen en beter samen te laten werken. Onderwerpen die mij vooral interesseren zijn projecten die de diversiteit van onze gemeenschap vergroten (zoals het verkleinen van de Gender Gap) en projecten die zich richten op een gezonde(re) sfeer binnen de Nederlandse community. Daarnaast probeer ik overal ambassadeur van "open" te zijn.

Michel Wesseling

Ik ben sinds 2017 bestuurslid van WikiMedia Nederland. Wikicommons, Wikidata en Wikipedia zie ik als informatieprofessional als de meest waardevolle bronnen van informatie voor onderwijs en algemeen gebruik. Ik bewonder alle vrijwilligers die ervoor zorgen dat onze diensten en projecten zo succesvol zijn. In de afgelopen twee jaar heb ik me vooral ingezet om de verbinding met de archieven en bibliotheken te verbeteren en om meer inkomsten te borgen uit sponsorgelden. Die verbinding met archieven en bibliotheken krijgt steeds meer vorm. Daar ben ik blij mee. De komende jaren wil ik verder werken aan: 1.) Verder uitbouwen van de relatie met archieven en bibliotheken en met de open information en open science communities in brede zin, onder andere door ons congres samen met andere partijen te organiseren; 2.) Zorgen dat er nog meer vrijwilligers komen die hun tijd willen besteden aan onze projecten (Wikipedians); 3.) Zorgen dat we meer sponsors krijgen zodat we minder afhankelijk worden van onze enige financiele bron WMF. Als je meer wilt weten kijk dan op mijn linkedin pagina, of me gewoon eens wilt spreken: mijn email is michel@wikimedia.nl en mijn telno +31653362067.

Voetnoot

  1. In 2019 zullen er eenmalig drie bestuursleden voor een termijn van 1 jaar worden gekozen. Tijdens de verkiezingen van 2020 zullen er wederom voor drie vacatures verkiezingen worden georganiseerd. In het daaropvolgende jaar loopt de termijn van de vier bestuursleden af die in 2019 gekozen zijn. De bestuurstermijn van de drie bestuursleden die in 2020 zijn gekozen loopt nog een jaar door. Etc. Door de eenmalige aanpassing onstaat er steeds een overlap van enkele bestuursleden, hetgeen naar verwachting de continuïteit ten goede komt.