Oproep kandidaat-bestuursleden 2021-2023

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verkiezingen Bestuursleden 2021 - 2023

Wikimedia Nederland heeft tijdens de aankomende Algemene Ledenvergadering weer verkiezingen voor haar bestuur. De vereniging is opgericht in 2006 met als doelstelling “het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke informatie”. De activiteiten richten zich vooral op Wikipedia en haar zusterprojecten, door ondersteuning van de vrijwilligers en samenwerking met instellingen die kennis en collecties willen delen.

Wikimedia Nederland is door de Wikimedia Foundation erkend als een officieel onderdeel (chapter) van de wereldwijde Wikimedia-beweging.

Wikimedia Nederland is een zelfstandige vereniging naar Nederlands recht. De vereniging heeft ongeveer 200 leden. Het budget voor 2021 bedraagt €408.500 . De vereniging heeft een kantoor in Utrecht, daar werkt ook normaliter (als de Covid-situatie het toestaat) de staf die op dit ogenblik bestaat uit een directeur en vier medewerkers.

Informatie voor aspirant bestuursleden

Bestuursleden worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering. De bestuurstermijn is 2 jaren.[1]

Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan het de Algemene Ledenvergadering. Het bestuurswerk vergt enkele uren per week, maar de tijdsbesteding is erg afhankelijk van de functie. Het bestuur vergadert 8 keer per jaar op een doordeweekse avond, normaliter de ene keer op kantoor in Utrecht, de andere keer online. Daarnaast zijn er bijeenkomsten met vrijwilligers en partnerinstellingen, en incidenteel bijeenkomsten van de internationale Wikimedia-beweging, waarbij aanwezigheid van een bestuurslid gewenst of noodzakelijk is.

De Vereniging Wikimedia Nederland is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Conform de voorwaarden die de Belastingdienst stelt ontvangen de bestuursleden geen bezoldiging. Wikimedia Nederland heeft dit in artikel 8 van de statuten vastgelegd. De leden van het bestuur ontvangen geen vacatiegeld. Sommige bestuursleden zijn actief als vrijwilliger in de Wikimedia community, anderen hebben beroepsmatige ervaring op een van de werkvelden van de vereniging. Wij zoeken in het bijzonder naar kandidaten die zich in willen zetten voor het breed toegankelijk maken van vrije kennis, via de Wikimedia projecten en in samenwerking met andere kennisinstellingen.

De gekozen bestuursleden bepalen in onderling overleg de verdeling van de functies binnen het bestuur. Er zijn functieomschrijvingen beschikbaar voor de volgende bestuursfuncties: voorzitter, secretaris, penningmeester, externe fondsenwerving, community, open kennis en partners.

Algemene verantwoordelijkheden en taken van alle bestuursleden:

  • Levert strategische bijdragen aan toekomst van WMNL;
  • Zoekt naar meer vrijwilligers en nieuwe partners;
  • Levert een actieve bijdrage aan het bestuur van WMNL; brede focus, niet alleen op eigen aandachtsgebied;
  • Onderhoudt contacten met de voorzitter en overige bestuursleden van WMNL, ALV en daar waar nodig contacten met andere landelijke Wikimedia-verenigingen;
  • Onderhoudt contacten met externe relaties;
  • Operationele taken die voortvloeien uit de taken/verantwoordelijkheden van het bestuurslid worden, in overleg met directie, uitgevoerd door de stafleden van WMNL.

Oproep kandidaat-bestuursleden

Op dit moment hebben we voor alle vijf de vacatures een kandidaat. We zijn vooral blij dat we een nieuwe kandidate hebben kunnen vinden met een marketing/communicatie achtergrond die we nog missen in het bestuur. We denken hiermee een potentieel bestuur te hebben samengesteld waar diverse achtergronden en expertises de vereniging de komende jaren de vereniging en haar activiteiten goed kan ondersteunen.

Daarnaast is het voor leden van de vereniging natuurlijk altijd mogelijk om zichzelf kandidaat te stellen voor een van de vacatures. U kunt hiervoor contact opnemen met bestuurslid Jan-Bart de Vreede (jan-bart@wikimedia.nl) .

Overzicht kandidaat-bestuursleden Vereniging Wikimedia Nederland voor de periode april 2021 - april 2023

Voordat je je hieronder kandidaat stelt het verzoek om eerst even overleg te hebben met Jan-Bart (jan-bart@wikimedia.nl)


Heleen Ririassa

Sinds twintig jaar werk ik voornamelijk als Marketing, Communicatie en PR-interimmanager. Dit doe ik nationaal en internationaal voor bedrijfsleven, overheden en not-for-profits.

Ik werk het liefst mét of vóór organisaties die een grote, positieve, maatschappelijke impact hebben. De Vereniging Wikimedia Nederland, als lid van de wereldwijde Wikimedia beweging, is zo’n organisatie. Persvrijheid, persveiligheid en onbeperkte toegang tot informatie voor iedereen op deze planeet liggen mij nauw aan het hart. Het fascineert me dat Wikimedia, gedreven door zoveel vrijwilligers, in twintig jaar tijd zo’n stempel heeft weten te drukken op ons dagelijks online leven. Ik zou het een eer vinden om als bestuurslid bij te dragen aan een nog groter engagement van reeds betrokken individuele vrijwilligers en partners en te werken aan een groter engagement van nieuwe vrijwilligers, partners en mogelijke donateurs en financiers.


Bart Nieuwenhuis

Ik zit nu zes jaar in het bestuur, waarvan de laatste vier jaar als penningmeester. Ik zou graag inhoudelijk willen bijdragen aan wikimedia, via wikidata (ik blijf een ingenieur), of met foto's aan commons, of gewoon met teksten aan wikipedia, maar ik kom er amper aan toe door te drukke werkzaamheden. Maar er gloort hoop omdat mijn werkgever me in najaar met pensioen stuurt en de kansen op inhoudelijke bijdragen stijgen. Wikimedia is fascinerend, en als het er niet was zou je het opnieuw bedenken. Wat een enorme bron van informatie waar wereldwijd door heel veel mensen aan wordt bijgedragen. Het is fascinerend om te zien hoe de organisatie zich ontwikkelt, inclusief de voortdurende spanningen tussen het hoofdkwartier in San Francisco, de locale organisaties en al die vrijwilligers. Ik wil daar nog wel een tijdje aan bijdragen, zeker nu er dus zicht is op meer tijd. Wat betreft financiën, is het goed dat we initiatieven ontwikkelen die ons onafhankelijker maken van de jaarlijkse bijdrage van WMF. En nog wat meer activiteiten kunnen ondersteunen vanuit de vereniging is een goede zaak, er zijn genoeg goede ideeën. Als relatief kleine vereniging zit het financieel soms mee en soms tegen, dus op tijd bijsturen is soms noodzakelijk, en daar komen we samen met de directeur altijd uit is mijn ervaring. Als bestuur hebben we ingezet op groei van eigen inkomsten zodat we meer armslag hebben voor mooie projecten met onze partners. Ik kijk er naar uit om de komende twee jaar als lid van het bestuur daar aan bij te dragen.


Justus de Bruijn

Mijn motivatie is erg eenvoudig : ik ervaar het werk in het bestuur als nuttig voor Wikipedia en als leuk voor mijzelf. We hebben de afgelopen jaren steeds een goed bestuur gehad waarin de samenwerking eenvoudig verliep en goed was. Als een van deze factoren zou ontbreken dan had ik mij niet opnieuw beschikbaar gesteld.


Lizzy Jongma

Sinds twee jaar hou ik mij in het bestuur bezig met Open Kennis en relaties met (erfgoed-)partners. In het dagelijks leven werk ik als Projectleider ICT aan het digitaliseren en online brengen van Erfgoed over de Tweede Wereldoorlog bij het Netwerk Oorlogsbronnen. Vanuit mijn werk ben ik betrokken geraakt bij het Open Delen van Erfgoed binnen Wikipedia/wikimedia projecten en heb de kracht van de Wiki-gemeenschap gezien. Vanuit mijn enthousiasme en overtuiging heb ik mij twee jaar geleden verkiesbaar gesteld en dat is mij buitengewoon goed bevallen. Ik hoop dat dit ook voor de leden van de Vereniging geldt. Ik stel mij graag opnieuw verkiesbaar!


Jan-Bart de Vreede

Momenteel ben ik voorzitter van de vereniging en ik span mij naast de reguliere voorzitterstaken ook in om samen met een aantal Europese affiliates een aantal nieuwe initiatieven te realiseren die het voor onze leden maar ook andere affiliates makkelijk maken om vaardigheden te leren, middelen aan te vragen of te profiteren van kennis bij andere affiliates. Ik ben gemotiveerd om onderdeel te zijn van de Wikimedia beweging omdat ik open kennis belangrijk vind, en ook vooral de mensen die hierbij betrokken zijn wil ondersteunen bij hun werkzaamheden. Helaas ben ik niet echt actief op een van de projecten. Wel ben ik betrokken bij een aantal "open" initiatieven in Nederland en ben vanuit mijn werkzaamheden bij Kennisnet betrokken bij Wikiwijs, het platform voor open leermateriaal.Voetnoot

  1. In 2021 zullen er vier bestuursleden voor een termijn van 2 jaar worden gekozen en 1 bestuurslid voor een periode van 1 jaar. Deze 1 jarige termijn zorgt er voor dat we weer in balans komen nadat we in 2020 maar 2 bestuursleden verkozen hebben. In 2022 lopen de termijnen dan van de twee bestuursleden af die in 2020 gekozen zijn. Door dit schema van vacatures in het bestuur onstaat er steeds een overlap van enkele bestuursleden, hetgeen naar verwachting de continuïteit ten goede komt.