Oproep kandidaat-bestuursleden 2022-2024

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verkiezingen Bestuursleden 2022 - 2024

Wikimedia Nederland heeft tijdens de aankomende Algemene Ledenvergadering weer verkiezingen voor haar bestuur. De vereniging is opgericht in 2006 met als doelstelling “het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke informatie”. De activiteiten richten zich vooral op Wikipedia en haar zusterprojecten, door ondersteuning van de vrijwilligers en samenwerking met instellingen die kennis en collecties willen delen.

Wikimedia Nederland is door de Wikimedia Foundation erkend als een officieel onderdeel (chapter) van de wereldwijde Wikimedia-beweging.

Informatie voor aspirant bestuursleden

Bestuursleden worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering. De bestuurstermijn is 2 jaren.<ref>In 2022 zullen er vier bestuursleden voor een termijn van 2 jaar worden gekozen.

Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan het de Algemene Ledenvergadering. Het bestuurswerk vergt enkele uren per week, maar de tijdsbesteding is erg afhankelijk van de functie. Het bestuur vergadert 8 keer per jaar op een doordeweekse avond, normaliter de ene keer op kantoor in Utrecht, de andere keer online. Daarnaast zijn er bijeenkomsten met vrijwilligers en partnerinstellingen, en incidenteel bijeenkomsten van de internationale Wikimedia-beweging, waarbij aanwezigheid van een bestuurslid gewenst of noodzakelijk is.

De Vereniging Wikimedia Nederland is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Conform de voorwaarden die de Belastingdienst stelt ontvangen de bestuursleden geen bezoldiging. Wikimedia Nederland heeft dit in artikel 8 van de statuten vastgelegd. De leden van het bestuur ontvangen geen vacatiegeld. Sommige bestuursleden zijn actief als vrijwilliger in de Wikimedia community, anderen hebben beroepsmatige ervaring op een van de werkvelden van de vereniging. Wij zoeken in het bijzonder naar kandidaten die zich in willen zetten voor het breed toegankelijk maken van vrije kennis, via de Wikimedia projecten en in samenwerking met andere kennisinstellingen.

De gekozen bestuursleden bepalen in onderling overleg de verdeling van de functies binnen het bestuur. Er zijn functieomschrijvingen beschikbaar voor de volgende bestuursfuncties: voorzitter, secretaris, penningmeester, externe fondsenwerving, community, open kennis en partners.

Algemene verantwoordelijkheden en taken van alle bestuursleden:

  • Levert strategische bijdragen aan toekomst van WMNL;
  • Zoekt naar meer vrijwilligers en nieuwe partners;
  • Levert een actieve bijdrage aan het bestuur van WMNL; brede focus, niet alleen op eigen aandachtsgebied;
  • Onderhoudt contacten met de voorzitter en overige bestuursleden van WMNL, ALV en daar waar nodig contacten met andere landelijke Wikimedia-verenigingen;
  • Onderhoudt contacten met externe relaties;
  • Operationele taken die voortvloeien uit de taken/verantwoordelijkheden van het bestuurslid worden, in overleg met directie, uitgevoerd door de stafleden van WMNL.

Oproep kandidaat-bestuursleden

Op dit moment hebben we voor alle vier de vacatures een kandidaat. Naast Jan-Bart de Vreede en Michel Wesseling (die zich kandidaat stellen voor nog een verlenging) zijn we blij dat oud-bestuurslid Marike van Roon zich weer kandidaat heeft gesteld. Ten slotte zijn we blij met een nieuw gezicht als kandidaat: Migiza Victoriashoop. We denken hiermee een potentieel bestuur te hebben samengesteld waar diverse achtergronden en expertises de vereniging de komende jaren de vereniging en haar activiteiten goed kan ondersteunen.

Het is altijd mogelijk om naast de bovenstaande vier kandidaten jezelf als kandidaat beschikbaar te stellen. Hier is een oproep voor gedaan in de vooraankondiging van de ALV. Hier zijn geen extra kandidaten uit voort gekomen. Wil je je alsnog kandidaat stellen neem dan zsm contact op met Jan-Bart de Vreede (jan-bart@wikimedia.nl) om dit door te spreken.

Overzicht kandidaat-bestuursleden Vereniging Wikimedia Nederland voor de periode oktober 2022 - oktober 2024

Voordat je je hieronder kandidaat stelt het verzoek om eerst even overleg te hebben met Jan-Bart (jan-bart@wikimedia.nl)


Marike van Roon

Tegenwoordig werk ik als zelfstandig kunsthistoricus en als interim voor erfgoedinstellingen; tot juli 2021 was ik hoofdconservator bij het Allard Pierson, waarin het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties van de Universiteit Amsterdam zijn opgegaan. Daar begeleidde ik regelmatig studenten bij het schrijven voor Wikipedia. Sinds 2013 lever ik zelf bijdragen aan Wikipedia, met name op het gebied van de textielnijverheid en kunstnijverheid in het algemeen. Ik was al eerder bestuurslid bij Wikimedia Nederland, van 2015 tot 2020, maar moest daar wegens te grote werkdruk mee stoppen. Nu er weer ruimte is in de agenda zet ik mij graag weer in voor Wikimedia, een van de mooiste vrijwilligersprojecten ter wereld.

Michel Wesseling

In 2016 begon ik als bestuurslid van WMNL: WikipediA lag me nauw aan het hart en ik wilde er aan meewerken om de Nederlandstalige versie (nog) verder te verbeteren. Wat ik nu weet is dat er veel meer achter de Wikimedia Movement schuilgaat: een beweging die daadwerkelijk iedereen in de wereld vrije toegang tot kennis wil geven, waarbij naast WikipediA ook andere projecten als WikiData, Commons en Wikiwoordenboek een belangrijke rol spelen.

Vanuit mijn bestuursrol wil ik me vooral hard blijven maken om de financiële positie van WMNL via het werven van donateurs verder te verbeteren zodat we vrijwilligers, Wikipedianen en partners nog beter kunnen bedienen en dat alles om uiteindelijk de inhoud van onze projecten te versterken en de lezers van dienst te zijn.

Daar wil ik me ook de komende zittingsperiode hard voor (blijven) maken.

Migiza Victoriashoop

Mijn naam is Migiza Victoriashoop. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Projectmanager digitale informatievoorziening bij het Waterlands Archief. Waar ik overheden help hun informatie op orde te krijgen, zodat ze betere dienstverlening aan inwoners en bedrijven kunnen realiseren. Daarnaast stort ik me vanuit mijn voorliefde voor - en opleidingsachtergrond in - marketing en communicatie op manieren om prachtige stukken uit (archief)collecties toegankelijk te maken voor geïnteresseerden.

Als het gaat om het toegankelijk maken van informatie voor iedereen, dan is Wikimedia wel hét voorbeeld voor hoe het wel kan. In mijn dagelijkse werkzaamheden maak ik dan ook gretig gebruik van Wikimedia-producten zoals Wikipedia en Wikidata. Toen ik gepolst werd om plaats te nemen in het bestuur hoefde ik daar niet lang over na te denken. Het lijkt me erg gaaf om na te denken over en richting te geven aan mooie projecten en samenwerkingen om Wikimedia nog meer op de kaart te zetten. Daarbij wil ik vooral kijken hoe de brug verder geslagen kan worden met archiefinstellingen en - vanwege mijn geografische herkomst - hoe het Caraïbisch gebied en Suriname meegenomen kan worden in het beter toegankelijk maken van de lokale informatie of informatie over het gebied.


Jan-Bart de Vreede

Momenteel ben ik voorzitter van de vereniging en ik span mij naast de reguliere voorzitterstaken ook in om samen met een aantal Europese affiliates een aantal nieuwe initiatieven te realiseren die het voor onze leden maar ook andere affiliates makkelijk maken om vaardigheden te leren, middelen aan te vragen of te profiteren van kennis bij andere affiliates. Ik ben gemotiveerd om onderdeel te zijn van de Wikimedia beweging omdat ik open kennis belangrijk vind, en ook vooral de mensen die hierbij betrokken zijn wil ondersteunen bij hun werkzaamheden. Helaas ben ik niet echt actief op een van de projecten. Wel ben ik betrokken bij een aantal "open" initiatieven in Nederland en ben vanuit mijn werkzaamheden bij Kennisnet betrokken bij Wikiwijs, het platform voor open leermateriaal.

Ik ben vorig jaar voor 1 jaar verkozen om het gefaseerd wisselen van het bestuur mogelijk te maken. Ik ben graag beschikbaar voor nog een 2 jarige termijn.Voetnoot