Overleg:Jaarverslag 2020

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Vragen naar aanleiding van jaarverslag en jaarrekening

Vragen ontvangen per mail

Vraag 1. Onder 3.3 staat een inhoudelijke fout > KNAW: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.

Antwoord WMNL:
Dit wordt gecorrigeerd

Vraag 2. Het valt me op dat het overgrote deel (bijna alle) van de georganiseerde activiteiten (en communicatie) van WMNL in het teken stonden van WikiPedia In het Jaarplan 2020 staat o.a. Wikimedia Nederland biedt de vrijwilligers die actief zijn binnen een van de Wikimedia-projecten ondersteuning op praktisch, logistiek of financieel vlak. (...) Ook willen we mensen motiveren en enthousiasmeren om actief te gaan bijdragen. Via trainingen, handleidingen en tools motiveren en ondersteunen we mensen om actief bij te dragen aan de Wikimediaprojecten.

Verder staat onder in het Jaarplan 2020 onder kop 4: Vrije inhoud In 2020 willen we in onze activiteiten meer uitleg geven over de mogelijkheden van Linked Open Data in Wikimedia projecten. Centraal staat niet de vraag wat een organisatie kan bijdragen aan de Wikimedia projecten maar wat de LOD van Wikiprojecten kunnen bijdragen aan een organisatie".

Welke trainingen, handleidingen, tools maar ook activiteiten zijn er ontplooid rondom Wikidata of bv Wikisource of Wikibase?

Antwoord WMNL
In 2020 zijn er activiteiten georganiseerd rond de Isa tool en Open Refine, die allemaal een Wikidata-component hebben (blz 7-8). Ook het werk gericht op de Papiamentstalige Wikipedia heeft een Wikidatacomponent (p. 14), evenals de discussie over de AVG en gegevens over levende personen op de Wikimedia-projecten (blz. 16). We besteden in introductiebijeenkomsten over samenwerken met Wikimedia altijd aandacht aan Wikidata en we weten dat veel instellingen inmiddels zelfstandig opereren rond Wikidata (Beeld en Geluid, KB, St Academisch Erfgoed...). Wikidata is een belangrijke component in de werkprogramma's van Wikimedians in Residence bij het Nieuwe Instituut en LIMA. Er waren plannen om samen te werken met NDE rond Hackalod en om met Amsterdam Time Machine een wikidata-evenement te organiseren, maar deze gingen niet door i.v.m. de pandemie.

Vraag 3. Welke activiteiten, initiatieven zijn er rondom het onderwerp LOD door WMNL geïnitieerd?

Antwoord WMNL:
De manier waarop Wikidata een rol kan spelen in het Nederlandse beleid rond LOD was onderdeel van de Dera-verkenning. (p.10) Voor het overige is het antwoord hetzelfde als hierboven.

Vraag 4. Pagina 5 in jaarverslag ('2020 in het kort'): betreffen deze cijfers alle Wikimediaprojecten of alleen Wikipedia? Wat zijn de criteria om in deze lijst opgenomen te worden?
Antwoord WMNL.
De cijfers betreffen alle projecten. De sterke groei bij verbeterde inhoud komt vooral door de verbeteringen in Wikidata in het project Gendergap. Criterium voor opname is dat de resultaten behaald zijn behaald zijn door activiteiten die door WMNL direct of indirect zijn gesteund, of door activiteiten van partners die door eerdere activiteiten van WMNL (meer) zijn gaan bijdragen aan de Wikimedia-projecten.

Vraag 5. In het jaarplan 2020 stond ook Daarnaast willen wij een bijdrage leveren aan effectief online samenwerken en goede omgangsvormen. + kopje 3.3 "Bevorderen goede werksfeer, omgangsvormen en begeleiding nieuwe bewerkers"

Ik mis in het huidige jaarverslag een terugkoppeling over de bekende problematiek (pesterijen en ander ongemak) die met name binnen de wikiPediagemeenschap speelt. Ik zou willen vragen of het mogelijk is in ieder jaarverslag van de Vereniging WMNL ook expliciet aandacht te besteden aan dat onderwerp. Dan denk ik allereerst aan een melding van mogelijke problemen die zich hebben voortgedaan rondom bv de Safe Space Policy of ernstige verstoringen van de wikivrede onwiki maar ook offwiki. Daarnaast zou ik juist ook willen weten wát door de Vereniging WMNL wordt gedaan ter voorkoming van dit soort problemen en ter verbetering van de huidige problemen binnen de WikiPedia-gemeenschap; zo zou het Beleid Vriendelijke Ruimtes geactualiseerd worden en zou worden nagedacht over bv de wenselijkheid of noodzakelijkheid van een vertrouwenspersoon.
Antwoord WMNL
Rapportage over het Beleid Vriendelijke Ruimte is in principe mogelijk, hoewel daar natuurlijk veel privacy-aspecten spelen. Of het jaarverslag de beste plek is voor die rapportage is een punt van discussie. WMNL is begonnen met het herzien van het Beleid Vriendelijke Ruimtes. In het nieuwe beleid zullen ook richtlijnen voor melding, verslaglegging en rapportage worden opgenomen.

Vraag 6. Punt 4.4 van het Jaarplan 2020 stelt In 2020 willen we beter inzichtelijk krijgen wat er mist binnen aan Nederlandstalige artikelen, Nederlandse bronnen etc. op de verschillende Wikimedia projecten. Dit willen we doen door samen te werken met (nieuwe) partnerinstellingen. Zij zijn de inhoudelijk specialisten op hun vakgebied. Met deze instellingen willen wij in overleg over welke kennis er beschikbaar is buiten Wikimedia, wat zou er beschreven moeten zijn?

In het Jaarverslag zie ik - denk ik - deze informatie niet terug. Welke inzichten zijn verkregen? Met welke (nieuwe) partnerinstellingen is samengewerkt? Wat zou er beschreven/behandeld moeten worden op wikipedia, maar juist ook op wikidata en de andere wikimedia-projecten.

Antwoord WMNL
In 2020 is het project door capaciteitsgebrek bij WMNL (langdurige ziekte van medewerkers) niet opgestart. We hopen het in 2021 op te pakken.

Vraag 7. Jaarrekening Ik zou graag - indien mogelijk - een toelichting willen op een aantal korte punten.

  • pagina 18: bij besteed aan doelstellingen staat drie maal vermeld 'uitbesteed werk' à 4.333 + 22.092 + 1.161'. Kan globaal aangegeven worden welk werk is uitbesteed? WMNL heeft eerder o.a. aangegeven dat WMNL huurt zelf alleen freelancers in als een taak niet door vrijwilligers of medewerkers kan worden uitgevoerd en Opdrachtverlening door WMNL aan freelancers gebeurt op basis van een gedetailleerde beschrijving van uit te voeren taken, op te leveren resultaten, rapportage en feedback, tijdspad en beslissingsbevoegdheid.

(Aangezien freelancers geen term is met enige wettelijke status neem ik aan dat hier gewoon ondernemers of derden wordt bedoeld).
Antwoord WMNL
Hieronder valt zowel uitbesteed werk als inhuur van extern advies (consultants). Het betreft:

  • Inhuur van een freelance medewerker voor (gedeeltelijke) vervanging tijdens zwangerschapsverlof
  • Layout folders, handleidingen, etc.
  • Ontwikkeling nieuwe website
  • Advies voor ontwikkeling donateursstrategie