Overleg:Oprichting organisatie/structuur discussie

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

afbakening organisatie

Gegeven: er is een wiki gemeenschap, de grootste sub-gemeenschap is (in dit kader) de (Nederlandstalige) wikipedia gemeenschap. Er zijn vele sub-gemeenschappen, allen informeel.

Gegeven: het heeft voordelen een formele organisatie te hebben in zakelijke contacten.

Gemaakte Keuzes: (althans, op 11-9-2005 leek er weinig discussie over) Een dergelijke organisatie...

 • is gebonden aan een Natie (Nederland) met haar wetgeving. (dus niet aan een taalgebied)
 • heeft geen zeggenschap over de inhoud op de projecten
 • is niet aansprakelijk voor inhoud jegens derden
 • kan de gemeenschap dringend adviseren om bepaalde dingen te doen of na te laten, omdat (bijvoorbeeld via schadeclaims) het hele fenomeen wiki bedreigd zou kunnen worden; maar heeft geen formele zeggenschap.
 • is los verbonden aan de Wikimedia Foundation, Florida; er is geen gezagsverhouding; er zijn contracten over licenties voor naam en beeldmerken

Vereniging of Stichting

Veel hangt af van de wenselijke gezagsstructuren.

Wensenlijstje:

 • De Nieuwe Organisatie (DNO) moet meer mooie dingen mogelijk maken (of makkelijker maken) dan nu het geval is.
 • Mensen die voor DNO actief zijn moeten zo min mogelijk gehinderd worden door inspraak en formele procedures
 • Mensen die voor DNO actief zijn moeten teruggefloten kunnen worden als ze:
 1. draagvlak verliezen
 2. activiteiten ondernemen die schade berokkenen aan projecten of gemeenschappen

gezagstructuur

Het leek er (11-9-2005) het meest op, dat er een Vereniging komt met een relatief klein aantal leden. Er is gesproken over sociale inbedding in de gemeenschap. Dit is je kracht, omdat dit vers bloed aantrekt voor aktiviteiten die wiki bevorderen. (Alleen pagina's editen is niet voldoende: er moet ook iemand zijn die de server draaiend houdt.)

Ik hou even de terminologie van een Vereniging aan. Dan zijn er leden en donateurs mogelijk:

 • Leden worden door het bestuur al dan niet toegelaten, en hebben stemrecht.
 • Leden betalen al dan niet contributie.
 • Donateurs zijn mensen die geld geven, niet per se in ruil voor rechten.

Stemrecht en inspraak

Wie gaat er inspraak krijgen?

 • Elke wikipediaan?
 • Elke wikiPediaan die zich aanmeldt als lid van wikiMedia.NL ?
 • Alleen leden die door het bestuur geselecteerd worden?

Ik ben voor een structuur waarbij in principe elke wikipediaan wordt toegelaten als wikimedia-lid. Om coupes te voorkomen zou je kunnen stellen dat iemand minimaal al 6 maanden actief moet zijn, voordat er stemrecht is. Het lijkt me niet handig als het bestuur leden weert; beter is de omgekeerde procedure dat leden na toelating geroyeerd kunnen worden.

werkwijze bestuur

Er zijn een aantal keuzes te maken over de wijze waarop het bestuur besluiten neemt. Dit om te voorkomen dat een deel van het bestuur een eigen koers gaat varen:

 • Een vergadering is pas rechtsgeldig bij X aanwezigen.
 • Een vergadering kan wel of niet in cyberspace.
 • Een vergadering moet zus en zo worden aangekondigd.
 • Een vergadering is wel of niet openbaar / cq. onder welke voorwaarden besloten/geheim?
 • Een bestuur is beperkt beslissingsbevoegd als het aantal (bestuurs)leden onder de X zakt.
 • Bestuursleden kunnen maximaal 1? 4? 7? jaar zitting hebben.
 • Bestuursleden worden elk jaar herkozen dan wel voor de hele periode ineens.
 • Het Bestuur kan een bestuurslid ontslaan of niet?
 • De Ledenvergadering kan bestuursleden ten alle tijde ontslaan.
 • Leden kunnnen een ledenvergadering bijeenroepen wanneer het bestuur dit weigert?

autonomie bestuur

Het beste is dat het bestuur een algemeen plan / beleid aan de ledenvergadering voorlegt, waarna alle activiteiten die in het beleid passen zonder formele ruggespraak met de leden kunnen worden ontplooid.

Het is aan het bestuur om te bepalen hoeveel informele info men vrij geeft; als de leden hierover ontevreden zijn kunnen ze desnoods het bestuur wegsturen.

In informele discussies zou voortdurend draagvlak gepeild moeten worden; bovendien: uit de botsing van meningen kan een betere oplossing gevonden worden dan iemand alleen had bedacht.


Zo, even een aanzetje voor practische punten. Hier moet eerst over gepraat en beslist worden voordat je woordelijk de statuten uitschrijft. Lijkt mij. Groet, Dekuiper 11 sep 2005 19:56 (UTC)


Belgie

Het lijkt mij goed aan de Vlamingen op wikipedia te vragen of er belangstellenden zijn een vlaamse wikimedia.be op te richten? Dekuiper 11 sep 2005 19:56 (UTC)