Strategie/Concept Strategie 2013-2015 - versie voor bespreking 30 juni 2012

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

STRATEGIE WIKIMEDIA NEDERLAND 2013 – 2015

Voorstel juni 2012

Visie en missie

De vereniging Wikimedia Nederland (WMNL) is in 2006 opgericht, met als doelstelling "het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke informatie in enigerlei vorm, daarbij in het bijzonder gebruikmakend van - maar niet beperkt tot - internet, om deze informatie vast te leggen".

De visie van de vereniging Wikimedia Nederland is die van de gehele Wikimedia-beweging:

Stel je een wereld voor waarin iedereen vrijelijk gebruik kan maken van het geheel van alle menselijke kennis.

Deze visie is de basis voor de missie van de vereniging:

Wikimedia Nederland is onderdeel van een wereldwijde beweging en zorgt in Nederland voor een omgeving waar vrijwilligers en organisaties samenwerken om wereldwijd vrije kennis bijeen te brengen en te verspreiden

Wikimedia Nederland brengt een omgeving tot stand waar vrijwilligers samen kunnen werken om de visie "wereldwijd vrije kennis bijeen te brengen en te verspreiden" te realiseren, door hun bijdrage aan Wikipedia en door op andere manieren bij te dragen aan de Wikimedia-projecten.

De Vereniging licht het publiek voor over het concept van vrije kennis, over de structuur en werkwijze van de Internet encyclopedie Wikipedia, van de Wikimedia-projecten en de Wikimedia-beweging. Zij stimuleert mensen en organisaties om zelf vrije licenties toe te passen op inhoud die zij creëren en beheren, onder meer door hen te stimuleren zelf aan de Wikimedia-projecten bij te dragen. Zij draagt uit, met de Wikimedia-projecten en activiteiten als voorbeeld, dat vrije kennis en vrije licenties succesvol kunnen worden toegepast en een waardevolle bijdrage aan de samenleving zijn. De vrije encyclopedie Wikipedia neemt daarbij een centrale plaats in.

Deze strategie zet voor de periode 2013-2015 de koers uit voor de Vereniging Wikimedia Nederland. Ze identificeert de doelen die de Vereniging in die periode wil realiseren en geeft kaders van de activiteiten die WMNL gaat ontwikkelen.

Stakeholders

De Vereniging Wikimedia Nederland is onderdeel van de grotere Wikimedia-gemeenschap, die op haar beurt weer onderdeel is van een veel breder veld. Deze strategie is onder andere gebaseerd op een analyse van de verschillende stakeholders (belanghebbenden) van Wikimedia Nederland en hun relatie met Wikimedia Nederland en onderling. Al deze belanghebbenden zijn mensen of groeperingen die direct of indirect invloed (kunnen) hebben op de mate waarin het Wikimedia Nederland zal lukken om succesvol invulling te geven aan haar missie.

 • Algemeen publiek: de groep mensen die WMNL binnen Nederland kan bereiken;
 • Donateurs: alle in Nederland gevestigde/wonende individuen of organisaties die geld hebben gegeven aan Wikimedia of Wikipedia, of individuen en organisaties waar ook ter wereld die rechtstreeks geld hebben gegeven aan WMNL;
 • Vrijwilligers: mensen die zich inzetten voor Wikimedia activiteiten in Nederland;
 • Bewerkers: mensen die zich actief bezig houden met het bewerken van de Nederlandstalige Wikipedia en andere Wikimedia-projecten;
 • Leden: leden van de vereniging WMNL;
 • Internationaal: nationale Wikimedia-verenigingen in andere landen, de Wikimedia Chapters Association (WCA) en de Wikimedia Foundation (WMF);
 • Instellingen: organisaties, instellingen, overheden en bedrijven werkzaam op terreinen met een direct raakvlak aan de missie c.q de activiteiten van WMNL.
 • Lezers/hergebruikers: mensen en instellingen die regelmatig inhoud lezen of hergebruiken die via Wikipedia of andere Wikimedia-projecten en activiteiten vrij beschikbaar wordt gesteld;
 • Gemeenschap: het totaal van vrijwilligers, bewerkers, leden en donateurs.
Schillenmodel van de Wikimedia-beweging in Nederland

De stakeholders (en hun onderlinge relaties) zijn in beeld gebracht in het hierboven afgebeelde 'schillenmodel'. Hoe verder 'naar binnen', hoe groter de betrokkenheid bij de Wikimedia-beweging. Dit impliceert geen hiërarchie: de binnenste schillen zouden niet kunnen bestaan zonder de buitenste. De grenzen tussen de schillen zijn niet scherp, maar diffuus: er zijn bijvoorbeeld leden die zich voldoende betrokken voelen om lid te worden en te blijven, maar die niet de ambitie hebben om zich diepgaand met het bestuur en beleid van de vereniging bezig te houden, of concreet vrijwilligersactiviteiten te ontplooien. Zo zijn er mensen betrokken bij het bewerken van Wikipedia of bij (mede) door de vereniging georganiseerde activiteiten zonder lid te zijn.

De vereniging wil de komende jaren met name mensen 'naar binnen' laten bewegen en hun daadwerkelijke betrokkenheid bij de missie vergroten: lezers/hergebruikers van Wikipedia worden bewerkers, leden algemeen publiek worden donateur of lid, instellingen die werkzaam zijn op het terrein gaan actief samenwerken met de Vereniging bv door het beschikbaar stellen van van content, techniekleden worden actief binnen de Vereniging.

Daarnaast wil de Vereniging meer verbindingen tot stand brengen met groepen die momenteel niet of nauwelijks betrokken zijn – of op de hoogte zijn – van het bestaan van Wikimedia Nederland en haar taken en missie. Meer buitenwereld binnen de schillen brengen, daarom gaat het.  

SWOT: sterke en zwakke kanten, kansen en bedreigingen

De tweede pijler onder de strategie - naast de stakholderanalyse – is een analyse van sterke en zwakke punten van WMNL op dit moment, en kansen en bedreigingen die de komende jaren worden verwacht in de wereld waarin WMNL opereert.

Sterke punten

 • Actieve vrijwilligers
 • Loyale donateurs
 • Associatie met sterk merk Wikipedia
 • Succesvolle activiteiten zoals b.v. Wiki loves monuments
 • Goede werkrelaties met erfgoedsector
 • Vaste financieringsbasis door Wikimedia Foundation
 • Gemotiveerd en deskundig bestuur
 • Flexibiliteit en creativiteit
 • Kennis/expertise op gebied van ‘wiki-werken’
 • ANBI status

Zwakke punten

 • Beperkte naamsbekendheid Wikimedia Nederland
 • Focus activiteiten en inzet nog niet duidelijk
 • Nog geen duidelijke positie in werkveld / tussen andere instellingen en organisaties
 • Geen goede doelen keurmerk
 • Te weinig inzicht in wensen / verlangens / motivatie van vrijwilligers en leden
 • Grote afhankelijkheid van één financier
 • Beperkte ervaring in fondsenwerving
 • Beperkte ervaring in lobby
 • Gebrek aan professionele organisatie en infrastructuur
 • Weinig leden
 • Afhankelijk van de mate waarin inbreng en expertise vrijwilligers beschikbaar is
 • Interne communicatie niet optimaal

Kansen

 • Ontwikkelingen op gebied van IT, waaronder mobiele technologie, geven meer mensen makkelijker toegang tot Internet
 • Heroriëntatie in culturele sector: nieuwe samenwerkingsvormen
 • Goede aanknopingspunten voor samenwerking met de onderwijssector
 • Groeiende maatschappelijke en politieke belangstelling voor kwesties inzake auteursrecht, internettoegang etc.
 • Wikimedia biedt een nieuwe vorm van vrijwilligerswerk en vereniging voor nieuwe maatschappelijke verhoudingen
 • Internationale ontwikkelingen binnen WMF, met name op het gebied van de positie van de nationale verenigingen

Bedreigingen

 • Bezuinigingen en daardoor meer concurrentie met andere organisaties voor financiering
 • Opkomst van groeperingen en trends binnen de Nederlandse samenleving die laatdunkend zijn m.b.t. culturele participatie;
 • Vrijwilligers/leden haken af als gevolg van professionalisering/strategische keuzes
 • Tegenstrijdige wensen en behoeftesvan de verschillende stakeholders binnen de gemeenschap van leden, vrijwilligers en donateurs.
 • Reputatie WMNL kan worden aangetast door negatieve publiciteit rondom andere nationale verenigingen, Wikimedia Chapters Association (WCA), Wikimedia Foundation (WMF) of Wikipedia
 • Internationale ontwikkelingen WMF, met name veranderingen in internationale geldstromen.

Prioriteiten 2013 - 2015

Stakeholder analyse en SWOT leiden samen tot het vaststellen van de prioriteiten van WMNL voor de periode 2013 – 2015.

Deze zijn geclusterd rond zes thema’s:

I. COMMUNITY: ondersteunen en mobiliseren van vrijwilligers en bewerkers

De missie van Wikimedia Nederland kan alleen gerealiseerd worden wanneer mensen zich actief inzetten om kennis vrij beschikbaar te maken via Wikipedia en andere Wikimedia activiteiten en projecten. Het creëren van mogelijkheden voor vrijwilligers en bewerkers om actief te zijn en het bieden van ondersteuning aan hun inzet is de komende jaren een kerntaak van Wikimedia Nederland, evanals het motiveren en activeren van nieuwe vrijwiligersgroepen. Het doel voor de komende jaren: meer actieve bewerkers en vrijwilligers die effectief worden ondersteund vanuit de Vereniging.

II. WERK: Inhoudelijke oriëntatie, samenwerking en activiteitenontwikkeling

Wikimedia Nederland wil een aansprekend pakket van activteiten ontwikkelen die een concrete bijdrage leveren aan de beschikbare vrije informatie in Nederland. In eerste instantie gaan we verder met het uitbouwen van onze activiteiten op het gebied van cultureel erfgoed en het verstevigen van de samenwerking met instellingen op dit terrein.

Vanzelfsprekend blijven we ook steun geven aan de Nederlandstalige Wikipedia . Waar nodig en gewenst mengen we ons in het politieke en maatschappelijke debat als pleitbezorger voor vrije kennis en vrije licenties.

Ook willen we blijven deelnemen in activiteiten die bijdragen aan innovatie en ontwikkeling.

III. VERENIGING: participatie, draagvlak en naamsbekendheid

Om haar missie te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat Wikimedia Nederland als organisatie kan rekenen op naamsbekendheid - en nog belangrijker op een goede naam - bij belangrijke stakeholdergroepen en het brede publiek.

De steun van leden is essentieel. Onze leden zijn de ambassadeurs en pleitbezorgers van de organisatie; bovendien vergroot een goed ontwikkeld ledenbestand de impact van de organisatie en haar statuur in de buitenwereld. De leden zijn een waardevolle bron van kennis, expertise en inzet. De komende jaren gaan we werken aan het uitbreiden van het ledenbestand en het intensiveren van de relatie met de leden.

IV. MIDDELEN: Stevige en duurzame financiële positie Ruime financiële middelen en een verscheidenheid van inkomstenbronnen maken de vereniging zelfstandiger en schokbestendig. Het is principieel ongewenst dat WMNL afhankelijk blijft van slechts één of enkele financiers. De komende jaren zal er gewerkt worden aan het ontwikkelen en in stand houden van een relatie met de huidige donateurs en het ontwikkelen van relaties met nieuwe donateurs en (project) financiers.

V. WERELD: Internationale samenwerking

WMNL is onderdeel van een wereldwijde beweging en wil daarin een actieve rol spelen binnen. We zullen een open oog en oor houden voor internationale ontwikkelingen en willen bekend worden als een betrouwbare en deskundige samenwerkingspartner voor andere nationale verenigingen en voor partners buiten de Wikimedia-beweging. Waar mogelijk zullen we kansen aangrijpen om onze activiteten een internationale dimensie te geven,.

VI. ORGANISATIE: bestuur , beheer en ondersteuning

Wikimedia Nederland stelt zich ten doel om zich de komende jaren te ontwikkelen tot een professionele organisatie zonder dat de flexibiliteit en spontaniteit binnen de Vereniging worden belemmerd. De kern van deze organisatie bestaat uit een team van beroepskrachten die werkzaam zijn op het verenigingsbureau en het bestuur.

Bij het bepalen van deze prioriteiten hebben we ook rekening gehouden met de doelen die de Wikimedia Foundation heeft gesteld voor de hele beweging:

 • Stabiliseren infrastructuur
 • Vergroten deelname
 • Verhogen kwaliteit
 • Vergroten bereik
 • Stimuleren van innovatie.

In de volgende hoofdstukken worden de zes prioriteiten nader uitgewerkt.

Doelen en activiteiten 2013 - 2015

COMMUNITY: ondersteunen en mobiliseren van vrijwilligers

De missie van Wikimedia Nederland kan alleen gerealiseerd worden wanneer mensen zich inzetten om kennis vrij beschikbaar te maken via Wikipedia of in andere activiteiten en projecten. Het creëren van mogelijkheden voor geinteresseerden om actief te zijn en het bieden van ondersteuning is een kerntaak van Wikimedia Nederland, evanals het motiveren en activeren van nieuwe vrijwiligersgroepen.

Vrijwilligers en bewerkers kunnen zowel online als offline rekenen op de ondersteuning van Wikimedia Nederland bij allerhande activiteiten: bij het creëren van content, de contacten met (potentiële) partnerorganisaties ('instellingen') en het op andere manieren bevorderen van vrije kennis.

De vereniging werkt hieraan door aansluiting te zoeken op individuele competenties, voorkeuren en wensen. Vraaggericht en individueel wordt een breed scala van mogelijkheden en faciliteiten aangeboden. Dit gebeurt mede door het bieden van een sociale infrastructuur waarbinnen de vrijwilligers zich kunnen ontplooien en kunnen samenwerken om tot resultaten te komen.

Doelen

 1. De instroom van vrijwilligers en bewerkers is vergroot: nog meer mensen zijn zelf actief in Wikipedia of andere activiteiten en projecten
 2. Vrijwilligers en bewerkers krijgen van Wikimedia Nederland effectieve, doelgerichte steun die hen in staat stelt optimaal en met plezier actief te zijn en te blijven;
 3. De communicatie met vrijwilligers en bewerkers loopt via korte en informele lijnen
 4. De vrijwilligers en bewerkers voelen zich gewaardeerd om hun betrokkenheid en voelen zich niet geremd om initiatief te tonen

Activiteiten

 • 1.1 Organiseren van publieksevenementen, projecten en activiteiten die de actieve deelname van geïnteresseerden stimuleren
 • 1.2 In de periode 2013 - 2015 wil de vereniging activiteiten ontwikkelen die effectief bijdragen aan werven van vrijwilligers en bewerkers van Wikipedia.
 • 2.1 Op regelmatige basis bij bewerkers nagaan welke soort en vorm van ondersteuning zij wensen.
 • 2.2 Zelf organiseren / aanbieden van kennis, trainingen en opleidingen zodat vrijwilligers en bewerkers zich kunnen ontwikkelen
 • 2.3 Deelname van vrijwillgers en bewerkers aan cursussen, congressen en workshops mogelijk maken
 • 3.1 Voor de periode 2013 - 2015 stelt de vereniging een afzonderlijk communicatieplan op met uiteenzetting van communicatiestrategie en communicatieactiviteiten.
 • 4.1 Vriijwiligers en bewerkers nader bij vereniging betrekken als 'specialisten' en leden adviesgroepen etc.
 • 4.2 Organiseren van kleinschalige 'community events' zoals Wiki-zaterdag, Wiki takes….

HET WERK: Inhoudelijke oriëntatie, samenwerking en activiteitenontwikkeling

Wikimedia Nederland wil een ambitieus en aansprekend pakket van projecten en activIteiten ontwikkelen die een concrete bijdrage leveren aan de beschikbare vrije informatie in Nederland. Vooral de interesse bij vrijwilligers is leidend bij de prioriteitstelling, maar daarnaast wordt er gekeken naar de interesse bij de buitenwereld en de mogelijheden om te komen tot meerwaarde door productieve samenwerking met partners.

In eerste instantie gaan we verder met het uitbouwen van onze activiteiten op het gebied van cultureel erfgoed en het verstevigen van de samenwerking met instellingen op dit terrein. Door samen te werken ontstaat een maatschappelijke meerwaarde die de doelstellingen van zowel de Wikimedia-beweging als deze instellingen weerspiegelt.

Naast erfgoedinstellingen zouden ook samenwerkingsverbanden met (hoger) onderwijs en de diverse overheidsinstellingen mogelijk kunnen zijn. Dit gaan we verkennen. Ook willen we blijven deelnemen in activiteiten die bijdragen aan innovatie en ontwikkeling. Vanzelfsprekend blijven we ook steun geven aan de nederlandstalige Wikipedia.

Daarnaast gaan we ons inzetten als pleitbezorgers voor het principe van vrije kennis en vrije licenties en zullen we actief deelnemen aan het maatschappelijke en politieke debat hierover.

Doelen

 1. Door duurzame samenwerkingsverbanden aan te gaan heeft de Vereniging relevante samenwerkingspartners in bijvoorbeeld het erfgoeddomein gestimuleerd om kennis vrij te geven en vrije kennis te produceren.
 2. Er zijn optimale omstandigheden voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandstalige Wikipedia
 3. Wikipedia is als een succesvol voorbeeld van vrije kennis bekend en geaccepteerd bij beleidsmakers en het grote publiek.
 4. WMNL is op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en beleid met betrekking tot auteursrechten en vrije kennis en zet zich in als pleitbezorger voor de belangen van vrije kennis.
 5. Informatie over het principe en de maatschappelijke baten van vrije kennis is makkelijk toegankelijk en beschikbaar en het principe is breder bekend en geaccepteerd

Activiteiten

 • 1.1 WMNL op relevante fora presenteren als nuttige partner voor instellingen met aansluitende doelstellingen
 • 1.2 Ontwikkelen en distribueren van voorlichtingsmaterialen over mogelijkheden en voordelen van samenwerking met WMNL
 • 1.3 Actief benaderen van mogelijke samenwerkingspartners en adequaat reageren op verzoeken om informatie/samenwerking
 • 1.4 Gezamenlijke activiteiten met erfgoedsector ontplooien Werven en opleiden van vrijwilligers voor samenwerking met erfgoed sector
 • 1.5 Ontwikkelen van technische aansluitmogelijkheden van de systemen van de Wikimedia-beweging op de systemen van partners
 • 1.6 De samenwerking met erfgoedinstellingen regelmatig evalueren; .statistieken over de resultaten van activiteiten verzamelen en presenteren, de verrijking van culturele data als gevolg van de activiteiten terug koppelen naar de instellingen
 • 2.1 In de periode 2013 - 2015 wil de vereniging activiteiten ontwikkelen die gericht zijn op het verhogen van de kwaliteit van Wikipedia artikelen.
 • 3.1 In de periode 2013 - 2015 wil de vereniging activiteiten ontwikkelen gericht op vergroten van de bekendheid van Wikiepedia en ter bescherming van de reputatie van Wikipedia.
 • 4.1 In de periode 2013 - 2015 wil de vereniging activiteiten ontwikkelen zodat ze op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving over auteursrechten e.d.
 • 4.2 Waar nodig als belangengroep deel nemen in de politieke discussie over auteursrechten en vrije kennis
 • 5.1 Trainingen bieden en middelen geven inzake technische en praktische aspecten van vrij beschikbaar maken van kennis, zoals handleidingen, kant-en-klare modellen en infrastructuur

De VERENIGING: participatie, draagvlak en naamsbekendheid

Om haar missie te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat Wikimedia Nederland als organisatie kan rekenen op naamsbekendheid - en nog belangrijker op een goede naam - bij belangrijke stakeholdergroepen en het brede publiek.

De steun van leden is essentieel. Als vereniging is Wikimedia Nederland afhankelijk van de actieve inbreng van leden bij de organisatie van activiteiten. De leden zijn een waardevolle bron van kennis, expertise en inzet. Verder zijn leden ambassadeurs en pleitbezorgers van de organisatie en vergroot een goed ontwikkeld ledenbestand de impact van de organisatie en haar statuur in de buitenwereld. De Vereniging wil de leden stimuleren actief betrokken te blijven bij de Vereniging. De leden moeten weten dat de Vereniging hen op waarde schat.

Doelen:

 1. Belangrijke stakeholders hebben een adequaat beeld van missie, doelen en activiteiten van Wikimedia Nederland en zien Wikimedia Nederland als een betrouwbare organisatie en een professionele samenwerkingspartner.
 2. Het algemeen publiek ziet vaker dat achter de vrije encyclopedie 'Wikipedia' een goede doelen organisatie staat met naam 'Wikimedia Nederland'
 3. De Vereniging heeft een laagdrempelig en uitnodigend karakter, waarin de leden zich betrokken voelen bij de activiteiten en bij het besturen van de Vereniging.
 4. De relatie met de leden is verstevigd en verdiept.
 5. Het aantal leden is toegenomen.
 6. Er is inzicht in de wensen en verwachtingen van leden.

Activiteiten

 • 1.1 Ontwikkelen en uitvoeren van een communicatiestrategie gericht op de belangrijkste stakeholdergroepen
 • 2.1 Missie, doelstelling en activiteiten van Wikimedia Nederland via website duidelijk naar voren brengen
 • 2.2 Belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen via persberichten en nieuwsbrieven onder de aandacht brengen
 • 3.1 In de periode 2013 - 2015 wil de vereniging activiteiten ontwikkelen met een laagdrempelig en uitnodigend karakter.
 • 4.1 Leden nadrukkelijk bedanken voor hun bijdrage (bijvoorbeeld in de vorm van een kleine, symbolische tegenprestatie)
 • 5.1 Proces van lid worden herzien en zo nodig versimpelen
 • 6.1 Regelmatig onderzoeken welke verwachtingen er onder de leden leven

GELD: Stevige en duurzame financiële positie

Ruime financiële middelen en een verscheidenheid van inkomstenbronnen maken de vereniging zelfstandiger en schokbestendig. Het is principieel ongewenst dat de vereniging afhankelijk blijft van slechts één of enkele financiers. De komende jaren zal er gewerkt worden aan het ontwikkelen en in stand houden van een relatie met de huidige donateurs en het ontwikkelen van relaties met nieuwe donateurs. Ook streven we naar meer externe financiering van projecten en activiteiten door fondsen, subsidiegevers en sponsoren.

Een belangrijk voordeel van het in eigen beheer hebben van de fondsenwerving via de WMF-websites is direct contact met de donateurs. Als blijkt dat de voordelen groter zijn dan de nadelen, zal WMNL zich inzetten om de jaarlijkse fundraiser van de Wikimedia Foundation opnieuw in eigen beheer te krijgen

Doelen

 1. Wikimedia Nederland verkrijgt een geschikt keurmerk voor goede doelen, omdat dit een dergelijk kenmerk belangrijk blijkt voor donateurs.
 2. Het aantal donateurs is toegenomen. Bestaande donateurs zijn behouden voor de organisatie. De relatie met de huidige donateurs is verstevigd en verdiept
 3. Meerdere projecten en activiteiten zijn (mede) gefinancierd door fondsen, subsidiegevers en sponsoren
 4. Wikimedia Nederland voert de jaarlijkse fondsenwerving van de Wikimedia Foundation opnieuw in eigen beheer uit.

Activiteiten

 • 1.1 Onderzoeken welk keurmerk voor Wikimedia Nederland het meest in aanmerking komt en realiseren dat de organisatie aan die criteria voldoet
 • 2.1 Donateurs heldere informatie aan bieden over resultaten en activiteiten en duidelijke voorlichting over de verschillende donatiemogelijkheden
 • 2.2 Huidige en nieuwe donateurs adequaat voorlichten over de belastingaftrekbaarheid van giften
 • 2.3 Ontwikkelen van online methoden voor periodieke donaties:
 • 3.1 Ontwikkelen van een financiering strategie, inclusief inventaris van mogelijke financieringsbronnen en actieplan voor benaderen van deze bronnen.
 • 3.2 Onderzoeken wenselijkheid vermelding in charity navigator
 • 4.1 Analyseren voor- en nadelen van betalingsverwerking door Wikimedia Nederland

De WERELD: Internationale samenwerking

WMNL is onderdeel van een wereldwijde beweging en wil daarin een actieve rol spelen. We zullen een open oog en oor houden voor internationale ontwikkelingen en willen bekend worden als een betrouwbare en deskundige samenwerkingspartner voor andere chapters. Waar mogelijk zullen we kansen aangrijpen om onze activiteten een internationale dimensie te geven.

De Vereniging volgt nauwlettend de belangrijkste discussies op internationaal niveau binnen de Wikimedia beweging, met name over de relatie tussen de nationale verenigingen en de Wikimedia Foundation. De vereniging moet flexibel zijn om te kunnen inspelen op fundamentele internationale veranderingen.

Doelen

 1. Wikimedia Nederland werkt actief en intensief samen met andere landelijke Wikimedia-verenigingen, WCA en WMF
 2. Tenminste één innovatieve door Wikimedia Nederland ontwikkelde activiteit, zoals bijvoorbeeld Wiki Loves Monuments, wordt internationaal uitgevoerd
 3. Wikimedia Nederland neemt deel aan relevante internationale activiteiten en projecten

Activiteiten

 • 1.1 Actieve contacten onderhouden en informatie uitwisselen met andere nationale organisaties en WMF over activiteiten en ontwikkelingen.
 • 1.2 Ontwikkelen van duurzame samenwerkingsvormen met internationale partners
 • 1.3 Deelnemen aan Chapters Conference / Fundraising Summit
 • 1.4 Deelnemen aan Wikimania.
 • 2.1 Verder ontwikkelen van / deelnemen aan Wiki Loves Monuments International
 • 3.1 Reisbudget beschikbaar maken voor buitenlandse reizen vrijwilligers
 • 3.2 Participeren in EU Cosyne project

De ORGANISATIE: bestuur, beheer en ondersteuning

Wikimedia Nederland wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een professionele organisatie waarbij effectiviteit, transparantie en betrouwbaarheid kernwaarden zullen zijn. Flexibiliteit en spontaniteit binnen de organisatie zullen daarbij behouden blijven.

Wikimedia Nederland heeft te maken met twee stakeholders die direct invloed kunnen uitoefenen op haar beleid: de leden, die rechtstreeks het bestuur kiezen en via de algemene vergadering ook mede het beleid kunnen bepalen, en de Wikimedia Foundation die haar merken ter beschikking stelt en direct of indirect een groot deel van de financiering van WMNL verzorgt. Met beide partijen heeft WMNL afspraken gemaakt op het gebied van koers, beleid en rapportage die het kader zullen vormen voor de verdere ontwikkeling en uitbouw van de organisatie.

Doelen

 1. Een door vaste krachten bemand en door een directeur geleid verenigingsbureau ondersteunt o.a. communicatie, uitvoering van projecten van vrijwilligers, fondsenwerving en bestuursactiviteiten
 2. Processen inzake planning, verslaglegging en rapportage voldoen aan duidelijke normen die in overeenstemming zijn met vereisten van keurmerken en richtlijnen van WMF
 3. Het bestuur als geheel heeft de kwaliteiten om zijn wettelijke en andere verplichtingen na te komen én de verdere koers van de vereniging uit te zetten en te realiseren.

Activiteiten

 • 1.1 Beschrijving van verdeling vanm bevoegdheden en taken tussen verschillende onderdelen van WMNL (bestuur, directeur+medewerkers, ALV, werk- en projectgroepen)
 • 1.2 Werven, selecteren, aanstellen van medewerkers van het bureau en het zorgen voor een goed werkklimaat
 • 2.1 Ontwikkelen en uitvoeren van de eerder genoemde communicatie- en financiële strategie.
 • 2.2 Ontwikkelen van een administratieve organisatie, inclusief procedures en criteria voor verslaglegging en rapportage; en vastlegging daarvan in een handboek
 • 2.3 Tijdig publiceren van transparante jaarplannen, begrotingen en jaarverslagen
 • 3.1 Inventariseren van binnen bestuur aanwezige competenties en opstellen van ontwikkelingsplan om eventuele lacunes te vullen
 • 3.2 Duidelijke verslaglegging van beslissingen en werkwijze van het bestuur, o.a. in een bestuurshandboek