Strategie/Strategie 2013-2015

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
STRATEGIE WIKIMEDIA NEDERLAND 2013 – 2015
Vastgesteld door de ALV op 23 september 2012

Visie en missie

De Vereniging Wikimedia Nederland (WMNL) is in 2006 opgericht, met als doelstelling "het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke informatie in enigerlei vorm, daarbij in het bijzonder gebruikmakend van - maar niet beperkt tot - internet, om deze informatie vast te leggen".

De visie van de Vereniging Wikimedia Nederland is die van de gehele Wikimedia-beweging: Stel je een wereld voor waarin iedereen vrijelijk gebruik kan maken van het geheel van alle menselijke kennis. Deze visie is de basis voor de missie van de vereniging: Wikimedia Nederland is onderdeel van een wereldwijde beweging en zorgt in Nederland voor een omgeving waar vrijwilligers en organisaties samenwerken om wereldwijd vrije kennis bijeen te brengen en te verspreiden. Wikimedia Nederland brengt een omgeving tot stand waar vrijwilligers samen kunnen werken om de visie "wereldwijd vrije kennis bijeen te brengen en te verspreiden" te realiseren, door hun bijdrage aan Wikipedia en door op andere manieren bij te dragen.

De Vereniging licht het publiek voor over het concept van vrije kennis, over de structuur en werkwijze van de vrije encyclopedie Wikipedia, van de andere Wikimedia-projecten en de Wikimedia-beweging. Zij stimuleert mensen en organisaties om zelf vrije licenties toe te passen op inhoud die zij creëren en beheren, onder meer door hen te stimuleren zelf aan de Wikimedia-projecten bij te dragen. Zij draagt uit, met de Wikimedia-projecten en activiteiten als voorbeeld, dat vrije kennis en vrije licenties succesvol kunnen worden toegepast en een waardevolle bijdrage aan de samenleving zijn. De vrije encyclopedie Wikipedia neemt daarbij een centrale plaats in.

Deze strategie zet voor de periode 2013-2015 de koers uit voor de Vereniging Wikimedia Nederland. Ze identificeert de doelen die de Vereniging in die periode wil realiseren en geeft kaders van de activiteiten die WMNL gaat ontwikkelen.

Stakeholders

De Vereniging Wikimedia Nederland is onderdeel van de grotere Wikimedia-gemeenschap, die op haar beurt weer onderdeel is van een veel breder veld - de beweging voor vrije kennis. Deze strategie is onder andere gebaseerd op een analyse van de verschillende stakeholders (belanghebbenden) van Wikimedia Nederland en hun relatie met Wikimedia Nederland en onderling. Al deze belanghebbenden zijn mensen of groeperingen die direct of indirect invloed (kunnen) hebben op de mate waarin het Wikimedia Nederland zal lukken om succesvol invulling te geven aan haar missie.

 • Algemeen publiek: de groep mensen die WMNL binnen Nederland kan bereiken;
 • Lezers/hergebruikers: mensen en instellingen die regelmatig gebruik maken van infomatie die via Wikipedia of andere Wikimedia-projecten en activiteiten vrij beschikbaar wordt gesteld;
 • Donateurs: alle in Nederland gevestigde/wonende individuen of organisaties die geld hebben gegeven aan Wikimedia Nederland of Wikipedia, of individuen en organisaties waar ook ter wereld die rechtstreeks geld hebben gegeven aan WMNL;
 • Gemeenschap: het totaal van vrijwilligers, bewerkers en leden;
 • Instellingen: organisaties, instellingen, overheden en bedrijven werkzaam op terreinen met een direct raakvlak aan de missie c.q de activiteiten van WMNL;
 • Bewerkers: mensen die zich actief bezig houden met het bewerken van de Nederlandstalige Wikipedia en andere Wikimedia-projecten;
 • Leden: leden van de Vereniging WMNL;
 • Vrijwilligers: mensen die zich inzetten voor Wikimedia-activiteiten in Nederland;
 • Internationaal: de Wikimedia Foundation en andere entiteiten in de Wikimedia-beweging.
Schillenmodel van de Wikimedia-beweging in Nederland

De stakeholders (en hun onderlinge relaties) zijn in beeld gebracht in het hierboven afgebeelde 'schillenmodel'. Hoe verder 'naar binnen', hoe groter de betrokkenheid bij de Wikimedia-beweging. Dit impliceert geen hiërarchie: de binnenste schillen zouden niet kunnen bestaan zonder de buitenste. De grenzen tussen de schillen zijn niet scherp, maar diffuus: er zijn bijvoorbeeld leden die zich voldoende betrokken voelen om lid te worden en te blijven, maar die niet de ambitie hebben om zich diepgaand met het beleid van de vereniging bezig te houden, of concreet vrijwilligersactiviteiten te ontplooien. Zo zijn er mensen betrokken bij het bewerken van Wikipedia of bij (mede) door de Vereniging georganiseerde activiteiten zijn zonder lid te zijn.

De vereniging wil de komende jaren met name mensen 'naar binnen' laten bewegen en hun daadwerkelijke betrokkenheid bij de missie vergroten: lezers/hergebruikers van Wikipedia worden bewerkers, leden algemeen publiek worden donateur of lid, instellingen die werkzaam zijn op het terrein gaan actief samenwerken met de Vereniging bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van van content, techniekleden worden actief binnen de Vereniging.
Daarnaast wil de Vereniging meer verbindingen tot stand brengen met groepen die momenteel niet of nauwelijks betrokken zijn – of op de hoogte zijn – van het bestaan van Wikimedia Nederland en haar taken en missie. Meer buitenwereld binnen de schillen brengen, dus.  

SWOT: sterke en zwakke kanten, kansen en bedreigingen

De tweede pijler onder de strategie - naast de stakholderanalyse – is een analyse van sterke en zwakke punten van WMNL op dit moment, en kansen en bedreigingen die de komende jaren worden verwacht in de wereld waarin WMNL opereert.

Sterke punten

 • Actieve vrijwilligers
 • Loyale donateurs
 • Associatie met sterk merk Wikipedia
 • Succesvolle activiteiten zoals b.v. Wiki loves monuments
 • Goede werkrelaties met erfgoedsector
 • Vaste financieringsbasis door Wikimedia Foundation
 • Gemotiveerd en deskundig bestuur
 • Flexibiliteit en creativiteit
 • Kennis/expertise op gebied van ‘wiki-werken’
 • ANBI status

Zwakke punten

 • Beperkte naamsbekendheid Wikimedia Nederland
 • Focus activiteiten en inzet nog niet duidelijk
 • Nog geen duidelijke positie in werkveld / tussen andere instellingen en organisaties
 • Geen goede doelen keurmerk
 • Te weinig inzicht in wensen / verlangens / motivatie van vrijwilligers en leden
 • Grote afhankelijkheid van één financier
 • Beperkte ervaring in fondsenwerving
 • Beperkte ervaring in lobby
 • Gebrek aan professionele organisatie en infrastructuur
 • Weinig leden
 • Afhankelijk van de mate waarin inbreng en expertise vrijwilligers beschikbaar is
 • Interne communicatie niet optimaal

Kansen

 • Ontwikkelingen op gebied van IT, waaronder mobiele technologie, geven meer mensen makkelijker toegang tot Internet
 • Heroriëntatie in culturele sector: nieuwe samenwerkingsvormen
 • Goede aanknopingspunten voor samenwerking met de onderwijssector
 • Groeiende maatschappelijke en politieke belangstelling voor kwesties inzake auteursrecht, internettoegang etc.
 • WMNL biedt nieuwe vorm van vrijwilligerswerk + vereniging voor nieuwe maatschappelijke verhoudingen
 • Internationale ontwikkelingen binnen WMF, met name met betrekking tot de positie van de landelijke Wikimedia-verenigingen

Bedreigingen

 • Bezuinigingen en daardoor meer concurrentie met andere organisaties voor financiering
 • Opkomst van groeperingen en trends binnen de Nederlandse samenleving die laatdunkend zijn m.b.t. culturele participatie
 • Vrijwilligers/leden haken af als gevolg van professionalisering/strategische keuzes
 • Tegenstrijdige wensen en behoeftes van de verschillende stakeholders binnen de gemeenschap van leden, vrijwilligers en donateurs
 • Reputatie WMNL kan worden aangetast door negatieve publicitieit rondom andere entiteiten in de Wikimedia-beweging of Wikipedia
 • Internationale ontwikkelingen in de Wikimedia-beweging, met name veranderingen in internationale geldstromen


Prioriteiten 2013 - 2015

Stakeholder analyse en SWOT leiden samen tot het vaststellen van de prioriteiten van WMNL voor de periode 2013 – 2015. Bij het bepalen van deze prioriteiten hebben we ook rekening gehouden met de doelen die de Wikimedia Foundation heeft gesteld voor de hele beweging:

 • Stabiliseren infrastructuur
 • Vergroten deelname
 • Verhogen kwaliteit
 • Vergroten bereik
 • Stimuleren van innovatie


I. COMMUNITY
ondersteunen en mobiliseren van vrijwilligers en bewerkers

De missie van Wikimedia Nederland kan alleen gerealiseerd worden wanneer mensen zich actief inzetten om kennis vrij beschikbaar te maken via Wikipedia en andere Wikimedia-projecten en activiteiten. Het doel voor de komende jaren: meer actieve bewerkers en vrijwilligers die effectief worden ondersteund vanuit de Vereniging. Het creëren van mogelijkheden voor vrijwilligers en bewerkers om actief te zijn en het bieden van ondersteuning aan hun inzet is de komende jaren een kerntaak van Wikimedia Nederland, evenals het motiveren en activeren van nieuwe vrijwiligersgroepen. Het moet breed bekend zijn dat Wikipedia een vrijwilligersproject is, waar iedereen aan kan meewerken en in onze outreach activiteiten gaan we daar de nadruk op leggen.

II. WERK
Inhoudelijke oriëntatie, samenwerking en activiteitenontwikkeling

Wikimedia Nederland wil een aansprekend pakket van activiteiten ontwikkelen die een concrete bijdrage leveren aan de beschikbare vrije informatie in Nederland. In eerste instantie gaan we verder met het uitbouwen van onze activiteiten op het gebied van culturele samenwerking en het verstevigen van de relaties met instellingen op dit terrein, maar we staan ook open voor samenwerking met andere instellingen en organisaties. Vanzelfsprekend blijven we ook steun geven aan de Nederlandstalige Wikipedia.
Waar nodig en gewenst mengen we ons in het politieke en maatschappelijke debat als pleitbezorger voor vrije kennis en vrije licenties. Ook willen we blijven deelnemen in activiteiten die bijdragen aan innovatie en ontwikkeling.

III. VERENIGING
participatie, draagvlak en naamsbekendheid

De steun van leden is essentieel. Onze leden zijn de ambassadeurs en pleitbezorgers van de organisatie; bovendien vergroot een goed ontwikkeld ledenbestand de impact van de organisatie en haar statuur in de buitenwereld. De leden zijn een waardevolle bron van kennis, expertise en inzet. De komende jaren gaan we werken aan het uitbreiden van het ledenbestand en het intensiveren van de relatie met de leden. Om onze missie (vrije kennis voor iedereen) te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat Wikimedia Nederland als organisatie kan rekenen op naamsbekendheid - en nog belangrijker op een goede naam - bij belangrijke stakeholdergroepen en het brede publiek. Wikimedia Nederland moet een gewilde samenwerkingspartner worden voor een breed spectrum aan organisaties.

IV. MIDDELEN
Stevige en duurzame financiële positie

Ruime financiële middelen en een verscheidenheid van inkomstenbronnen maken de vereniging zelfstandiger en schokbestendig. Het is principieel ongewenst dat WMNL afhankelijk blijft van slechts één of enkele financiers. Diversificatie van financieringsbronnen is noodzakelijk. De komende jaren zal er gewerkt worden aan het ontwikkelen van relaties met (project) financiers en vergroten van het aantal donateurs.

V. WERELD
Internationale samenwerking

WMNL is onderdeel van een wereldwijde beweging en wil daarin een actieve rol spelen. We zullen een open oog en oor houden voor internationale ontwikkelingen en willen bekend worden als een betrouwbare en deskundige samenwerkingspartner voor andere entiteiten en voor internationale partners buiten de Wikimedia-beweging. Waar mogelijk zullen we kansen aangrijpen om onze activiteiten een internationale dimensie te geven.

VI. ORGANISATIE
bestuur, beheer en ondersteuning

Wikimedia Nederland stelt zich ten doel om zich de komende jaren te ontwikkelen tot een professionele organisatie zonder dat de flexibiliteit en spontaniteit binnen de Vereniging worden belemmerd. De kern van deze organisatie bestaat uit een team van beroepskrachten die werkzaam zijn op het verenigingskantoor en het bestuur.

In de volgende hoofdstukken worden de zes prioriteiten nader uitgewerkt. Daarbij geven we ook aan voor welke jaren de activiteiten zijn gepland en kwantificeren we – waar mogelijk en zinvol – ook de resultaten die we willen behalen.

Doelen en activiteiten 2013 - 2015

COMMUNITY: ondersteunen en mobiliseren van vrijwilligers

De missie van Wikimedia Nederland kan alleen gerealiseerd worden wanneer mensen zich actief inzetten om kennis vrij beschikbaar te maken via Wikipedia en andere Wikimedia-projecten en activiteiten. Het doel voor de komende jaren: meer actieve bewerkers en vrijwilligers die effectief worden ondersteund vanuit de Vereniging. Het creëren van mogelijkheden voor vrijwilligers en bewerkers om actief te zijn en het bieden van ondersteuning aan hun inzet is de komende jaren een kerntaak van Wikimedia Nederland, evenals het motiveren en activeren van nieuwe vrijwilligersgroepen. Het moet breed bekend zijn dat Wikipedia een vrijwilligersproject is, waar iedereen aan mag meewerken en in onze outreach activiteiten gaan we met name daar de nadruk op leggen.

Vrijwilligers en bewerkers kunnen zowel online als offline rekenen op de ondersteuning van Wikimedia Nederland bij hun activiteiten: bij het creëren van content, de contacten met (potentiële) partnerorganisaties en het op andere manieren bevorderen van vrije kennis. De vereniging werkt hieraan door aansluiting te zoeken op individuele competenties, voorkeuren en wensen. Vraaggericht en individueel wordt een breed scala van mogelijkheden en faciliteiten aangeboden. Dit gebeurt mede door het bieden van een sociale infrastructuur waarbinnen de vrijwilligers zich kunnen ontplooien en kunnen samenwerken om tot resultaten te komen.

Doelen

 1. De instroom van vrijwilligers en bewerkers is vergroot: nog meer mensen zijn zelf actief in Wikipedia of andere activiteiten en projecten
 2. Vrijwilligers en bewerkers krijgen van Wikimedia Nederland effectieve, doelgerichte steun die hen in staat stelt optimaal en met plezier actief te zijn en te blijven;
 3. De communicatie met vrijwilligers en bewerkers loopt via korte en informele lijnen
 4. De vrijwilligers en bewerkers voelen zich gewaardeerd om hun betrokkenheid en voelen zich niet geremd om initiatief te tonen

Activiteiten

 • 1.1 Organiseren van laagdrempelige, aansprekende publieksevenementen, projecten en activiteiten die de actieve deelname van geïnteresseerden stimuleren en mogelijk maken
 • 1.2 Contact en samenwerking zoeken met andere vrijwilligersorganisaties om hun achterban te interesseren en mobiliseren voor Wikimedia-projecten en activiteiten
 • 1.3 Opzetten van introductie-cursussen voor potentiële Wikipedia-bewerkers en het trainen van trainers voor deze cursussen
 • 2.1 Regelmatig bij bewerkers en vrijwilligers nagaan welke soort en vorm van ondersteuning zij nodig hebben
 • 2.2 Deelname van vrijwilligers en bewerkers aan cursussen, congressen en workshops mogelijk maken
 • 2.3 Op uitleenbasis beschikbaar stellen van apparatuur aan vrijwilligers en bewerkers
 • 2.4 Vrijwilligers en bewerkers desgevraagd ondersteuning bieden door medewerkers
 • 2.5 Beschikbaar stellen van fondsen voor (kleine) projecten en activiteiten van vrijwilligers en bewerkers
 • 3.1 Aanbieden van duidelijke kanalen voor directe communicatie tussen Vereniging en alle vrijwilligers c.q. optimaliseren van bestaande kanalen
 • 4.1 Vrijwilligers en bewerkers nader bij vereniging betrekken als ‘specialisten’, in adviesgroepen etc.
 • 4.2 Organiseren van kleinschalige ‘community events’ zoals Wiki-zaterdag, Wiki meets….

HET WERK: Inhoudelijke oriëntatie, samenwerking en activiteitenontwikkeling

Wikimedia Nederland wil een ambitieus en aansprekend pakket van projecten en activiteiten ontwikkelen die een concrete bijdrage leveren aan de beschikbare vrije informatie in Nederland. Vooral de interesse bij vrijwilligers is leidend bij de prioriteitstelling, maar daarnaast wordt er gekeken naar de interesse bij de buitenwereld en de mogelijkheden om te komen tot meerwaarde door productieve samenwerking met partners.

In eerste instantie gaan we verder met het uitbouwen van onze activiteiten op het gebied van culturele samenwerking en het verstevigen van de relaties met instellingen op dit terrein (GLAM: galeries, libraries, archives and museums) maar we staan ook open voor samenwerking met andere instellingen en organisaties. Door samen te werken ontstaat een maatschappelijke meerwaarde die de doelstellingen van zowel de Wikimedia-beweging als deze instellingen weerspiegelt. Verder gaan we verkennen of ook samenwerkingsverbanden met (hoger) onderwijs en de diverse overheidsinstellingen mogelijk zijn. Ook willen we blijven deelnemen in activiteiten die bijdragen aan innovatie en ontwikkeling.

Vanzelfsprekend blijven we ook steun geven aan de Nederlandstalige Wikipedia.Daarnaast gaan we ons inzetten als pleitbezorgers voor het principe van vrije kennis en vrije licenties en zullen we actief deelnemen aan het maatschappelijke en politieke debat hierover.

Doelen

 1. De vereniging heeft relevante organisaties in het GLAM-domein gestimuleerd om kennis vrij te geven en vrije kennis te produceren;
 2. Er zijn optimale omstandigheden voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandstalige Wikipedia door de bewerkers
 3. Wikipedia is als een succesvol voorbeeld van vrije kennis bekend en geaccepteerd bij beleidsmakers en het grote publiek;
 4. WMNL is op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en beleid met betrekking tot auteursrechten en vrije kennis en zet zich in als pleitbezorger voor de belangen van vrije kennis;
 5. Informatie over het principe en de maatschappelijke baten van vrije kennis is makkelijk toegankelijk en beschikbaar en het principe is breder bekend en geaccepteerd.

Activiteiten

 • 1.1 WMNL op relevante fora presenteren als nuttige partner voor instellingen met aansluitende doelstellingen
 • 1.2 Ontwikkelen en distribueren van voorlichtingsmaterialen over mogelijkheden en voordelen van samenwerking met WMNL
 • 1.3 Actief benaderen van mogelijke samenwerkingspartners
 • 1.4 Adequaat reageren op verzoeken om informatie/samenwerking;
 • 1.5 Werven en opleiden van vrijwilligers voor samenwerking met culturele sector;
 • 1.6 Ontwikkelen van technische aansluitmogelijkheden van de systemen van de Wikimedia-beweging op de systemen van partners, waaronder upload faciliteiten;
 • 1.7 De samenwerking met culturele instellingen regelmatig evalueren en meerwaarde duidelijk maken;
 • 2.1 Bieden van ondersteuning aan de bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia (zie ook de activiteiten hiervoor in onderdeel I.);
 • 2.2 Stimuleren van onderzoek dat bouwstenen biedt voor verdere ontwikkeling/verbetering van Wikipedia of dit onderzoek zelf laten uitvoeren.
 • 3.1 Uitvoeren van een publiekscampagne gericht op bekend maken van het feit dat Wikipedia geschreven en onderhouden wordt door vrijwilligers en zich in kwaliteit kan meten met traditionele encyclopedieën;
 • 3.2 Actief reageren op (negatieve) berichten omtrent Wikipedia in de media;
 • 4.1 Ontwikkelen en onderhouden van contacten met organisaties en individuen die betrokken zijn bij discussies over vrije kennis en auteursrechten, met name in politiek, media en wetenschap;
 • 4.2 Waar nodig deel nemen in de politieke discussie over auteursrechten en vrije kennis;
 • 5.1 Informatie beschikbaar maken over technische en praktische aspecten van vrij beschikbaar maken van kennis, zoals handleidingen, kant-en-klare modellen en infrastructuur
 • 5.2 Participeren in EU Cosyne project en soortgelijke projecten gericht op innovatie en ontwikkeling van kennis die relevant is voor de missie van Wikimedia Nederland en de bredere Wikimedia-beweging.

De VERENIGING: participatie, draagvlak en naamsbekendheid

De steun van leden is essentieel. Als vereniging is Wikimedia Nederland afhankelijk van de actieve inbreng van leden bij de organisatie van activiteiten. De leden zijn een waardevolle bron van kennis, expertise en inzet. Verder zijn leden ambassadeurs en pleitbezorgers van de organisatie en vergroot een goed ontwikkeld ledenbestand de impact van de organisatie en haar statuur in de buitenwereld. De Vereniging wil de leden stimuleren actief betrokken te blijven bij de vereniging. De leden moeten weten dat de vereniging hen op waarde schat.
Om haar missie te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat Wikimedia Nederland als organisatie kan rekenen op naamsbekendheid - en nog belangrijker op een goede naam - bij belangrijke stakeholdergroepen en het brede publiek.

Doelen:

 1. De vereniging heeft een laagdrempelig en uitnodigend karakter, waarin de leden zich betrokken voelen bij de activiteiten en bij het besturen van de vereniging.
 2. Het aantal leden is toegenomen
 3. Er is inzicht in de wensen en verwachtingen van leden.
 4. Belangrijke stakeholders hebben een adequaat beeld van missie, doelen en activiteiten van Wikimedia Nederland en zien Wikimedia Nederland als een betrouwbare organisatie en een professionele samenwerkingspartner
 5. Het algemeen publiek ziet vaker dat achter de vrije encyclopedie 'Wikipedia' een goede doelen organisatie staat met naam 'Wikimedia Nederland'

Activiteiten

 • 0.1 Onderzoek (laten) uitvoeren naar inzicht in en steun voor missie en activiteiten van WMNL binnen verschillende maatschappelijke groepen en geledingen om beter richting te kunnen geven aan ledenwerf- en communicatieactiviteiten;
 • 0.2 Ontwikkelen en uitvoeren van een communicatiestrategie gericht op het onderhouden c.q ontwikkelen van goede relaties met de belangrijkste stakeholdergroepen;
 • 1.1 Onderzoek naar waardering en behoefte leden inzake communicatie met vereniging
 • 1.2 Onderzoek naar waardering en behoefte leden inzake communicatie met vereniging
 • 1.3 Leden actief en regelmatig informeren over relevante ontwikkelingen binnen en buiten WMNL via nieuwsbrief, jaarverslag en events - en daarbij stelselmatig feedback mogelijkheden creëren;
 • 2.1 Gerichte ledenwerf campagnes onder groepen die sympathiek staan tegenover de missie van WMNL;
 • 2.2 Procedure van lid worden zo laagdrempelig mogelijk maken en bij alle WMNL-uitingen en -campagnes wijzen op mogelijkheid om lid te worden;
 • 3.1 Regelmatig onder de leden peilen welke wensen en verwachtingen er bij hen leven en hoe zij het functioneren van WMNL beoordelen;
 • 4.1 Missie, doelstelling en activiteiten van Wikimedia Nederland via website en andere communicatie uitingen duidelijk naar voren brengen;
 • 4.2 Actief zoeken naar mogelijkheden om in (massa) media aandacht te vestigen op WMNL, bijvoorbeeld door gesponsorde advertenties en free publicity;
 • 4.3 Belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen via persberichten onder de aandacht brengen.

GELD: Stevige en duurzame financiële positie

Ruime financiële middelen en een verscheidenheid van inkomstenbronnen maken de vereniging zelfstandiger en schokbestendig. Het is principieel ongewenst dat de vereniging afhankelijk blijft van slechts één of enkele financiers. De komende jaren gaan we werken aan het verstevigen en diversificeren van onze financieringbasis: ons streven is dat in 2015 nog maximaal 50% van onze jaarlijkse inkomsten afkomstig is van de Wikimedia Foundation. We gaan actief op zoek naar externe financiering van projecten en activiteiten door fondsen, subsidiegevers en sponsoren. Daarbij zullen we ons vooral richten op financieringsbronnen die bij de jaarlijkse fundraiser door de Wikimedia Foundation onbenut blijven. Daarnaast zorgen we dat we onze huidige donateurs behouden en nieuwe donateurs aantrekken.

Bij al onze fondsenwervende activiteiten streven we naar maximale transparantie. Behoud van geloofwaardigheid en identiteit van WMNL zijn richtinggevend bij het aangaan van financieringsrelaties.Een belangrijke stap zal zijn dat we een erkend keurmerk voor fondsenwervende organisaties verkrijgen, zoals het CBF-keurmerk. Dit verhoogt onze aantrekkelijkheid voor potentiële financiers.

Momenteel voert WMNL de jaarlijkse WMF-fundraiser niet in eigen beheer uit – tot 2015 zal dit niet veranderen. Aan het eind van de strategieperiode zal WMNL bezien of het strategische voordelen biedt om dit wel weer in eigen beheer uit te voeren.

Doelen

 1. Wikimedia Nederland beschikt over een erkend keurmerk voor goede doelen;
 2. WMNL ontvangt in 2015 tenminste 350.000 € aan inkomsten door de financiering van projecten en activiteiten door externe fondsen, subsidiegevers en sponsoren;
 3. Het aantal donateurs neemt jaarlijks met 20% toe en de inkomsten uit donaties groeit elk jaar met 30%;
 4. In 2015 heeft WMNL een beslissing genomen t.a.v. de wenselijkheid om de jaarlijkse WMF-fundraiser weer in eigen beheer uit te voeren.

Activiteiten

 • 1.1 Onderzoeken welk keurmerk voor Wikimedia Nederland het meest in aanmerking komt en realiseren dat de organisatie aan die criteria voldoet;
 • 2.1 Ontwikkelen van een financiering strategie, inclusief inventaris van mogelijke financieringsbronnen en actieplan voor benaderen van deze bronnen;
 • 2.2 Externe financiering mobiliseren voor WMNL-projecten en activiteiten
 • 2.3 Bieden van trainingen aan vrijwilligers en bestuurders inzake fondsenwerving, acquisitie en project ontwikkeling;
 • 3.1 Donateurs heldere informatie aan bieden over resultaten en activiteiten en duidelijke voorlichting over de verschillende donatiemogelijkheden en belastingaftrekbaarheid;
 • 3.2 Ontwikkelen en beheren van een efficiënte donateursadministratie;
 • 4.1 Analyseren voor- en nadelen van betalingsverwerking fundraiser door Wikimedia Nederland na 2015.

De WERELD: Internationale samenwerking

WMNL is onderdeel van een wereldwijde beweging en wil daarin een actieve rol spelen. We zullen een open oog en oor houden voor internationale ontwikkelingen en willen bekend worden als een betrouwbare en deskundige samenwerkingspartner voor andere landelijke Wikimedia-verenigingen. Waar mogelijk grijpen we kansen aan om onze activiteiten een internationale dimensie te geven.

De Vereniging volgt nauwlettend de belangrijkste discussies op internationaal niveau binnen de Wikimedia-beweging, met name over de relatie tussen de nationale Wikimedia-verenigingen en de Wikimedia Foundation. De Vereniging moet flexibel zijn om te kunnen inspelen op fundamentele internationale veranderingen.

Doelen

 1. Wikimedia Nederland werkt actief en intensief samen met andere landelijke Wikimedia-verenigingen en met de Wikimedia Foundation ;
 2. Tenminste één innovatieve door Wikimedia Nederland ontwikkelde activiteit, zoals bijvoorbeeld Wiki Loves Monuments, wordt internationaal uitgevoerd
 3. Wikimedia Nederland neemt deel aan relevante internationale activiteiten en projecten

Activiteiten

 • 1.1 Actieve contacten onderhouden en informatie uitwisselen met andere nationale organisaties en WMF over activiteiten en ontwikkelingen.
 • 1.2 Deelnemen aan Wikimedia Chapters Association, Wikimedia Conference en Fundraising Summit;
 • 2.1 Verder ontwikkelen van / deelnemen aan Wiki Loves Monuments International
 • 3.1 Reisbudget beschikbaar maken voor buitenlandse reizen vrijwilligers o.a. deelname aan Wikimania;
 • 3.2 Ontwikkelen van duurzame samenwerkingsvormen met internationale partners buiten de Wikimedia-beweging.

De ORGANISATIE: bestuur, beheer en ondersteuning

Wikimedia Nederland wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een professionele organisatie waarbij effectiviteit, transparantie en betrouwbaarheid kernwaarden zullen zijn. Flexibiliteit en spontaniteit binnen de organisatie zullen daarbij behouden blijven.

Wikimedia Nederland heeft te maken met twee stakeholders die direct invloed kunnen uitoefenen op haar beleid: de leden, die rechtstreeks het bestuur kiezen en via de algemene vergadering ook mede het beleid kunnen bepalen, en de Wikimedia Foundation die haar merken ter beschikking stelt en direct of indirect een groot deel van de financiering van Wikimedia Nederland verzorgt. Met beide partijen heeft WMNL afspraken gemaakt op het gebied van koers, beleid en rapportage die het kader zullen vormen voor de verdere ontwikkeling en uitbouw van de organisatie.

Doelen

 1. Een door vaste krachten bemand en door een directeur geleid verenigingsbureau ondersteunt o.a. communicatie, uitvoering van projecten van vrijwilligers, fondsenwerving en bestuursactiviteiten
 2. Processen inzake planning, verslaglegging en rapportage voldoen aan duidelijke normen die in overeenstemming zijn met vereisten van keurmerken en richtlijnen van WMF
 3. Het bestuur als geheel heeft de kwaliteiten om zijn wettelijke en andere verplichtingen na te komen én de verdere koers van de vereniging uit te zetten en te realiseren.

Activiteiten

 • 1.1 Beschrijving van verdeling bevoegdheden en taken tussen verschillende onderdelen van WMNL (bestuur, directeur en medewerkers, ALV, werkprojectgroepen)
 • 1.2 Werven, selecteren, aanstellen van medewerkers van het bureau en het zorgen voor een goed werkklimaat
 • 2.1 Ontwikkelen en uitvoeren van de eerder genoemde communicatie- en financiële strategie.
 • 2.2 Ontwikkelen van een administratieve organisatie, inclusief procedures en criteria voor verslaglegging en rapportage; en vastlegging daarvan in een handboek
 • 2.3 Tijdig publiceren van transparante jaarplannen, begrotingen en jaarverslagen
 • 3.1 Inventariseren van binnen bestuur aanwezige competenties en opstellen van ontwikkelingsplan om eventuele lacunes te vullen
 • 3.2 Duidelijke verslaglegging van beslissingen en werkwijze van het bestuur, o.a. in een bestuurshandboek

Zie ook

 • Het pdf-bestand dat met enkele wijzigingen is goedgekeurd door de ALV