Strategie/Strategie 2022-2024/Impact kennis van, voor en door iedereen

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Impact: kennis van, voor en door iedereen

De breedte van onderwerpen waarover op de Wikimediaprojecten informatie te vinden is, en de afgewogen variëteit van perspectieven is cruciaal voor de geloofwaardigheid, acceptatie en draagvlak van Wikipedia als geheel.

De community bestaat uit vrijwilligers. Zij schrijven over onderwerpen die zij interessant vinden of belangrijk achten. Dat zijn subjectieve afwegingen die vaak samenhangen met een sociaal-culturele achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, leeftijd, enzovoort. Bij een te homogene bewerkersgroep blijven bepaalde onderwerpen onderbelicht. Deze onderwerpen kunnen juist voor andere groepen wel belangrijk of interessant zijn. Ook is bij een te eenzijdige bewerkersgroep de kans groter dat er onbedoeld een bias in de kennis sluipt. Met name als het gaat om onderwerpen met potentieel een grote impact op het leven van mensen, moeten de WIkimediaprojecten zo volledig en accuraat mogelijke informatie bieden.

Inzicht (Stand van zaken)

Voordat we aan de slag kunnen met het onderwerp impact is het belangrijk om een beter beeld te krijgen van de stand van zaken. We willen beter inzicht krijgen in de mate waarin de Wikimediaprojecten en de Wikimediagemeenschap representatief zijn voor de bredere samenleving, en met name de mate waarin van oudsher ondervertegenwoordigde groepen actief (bewerkers) en passief deelnemen. We willen hierbij voortbouwen op de uitkomsten van eerdere gebruikersonderzoeken en de focus richten op groepen die daarbij naar voren zijn gekomen

Doel:

 • Beter inzicht in de representativiteit van onze projecten en gemeenschap

Kennis door en over

De komende jaren blijft WMNL in ieder geval de nadruk leggen op het ondersteunen van activiteiten gericht op het toevoegen van kennis van, voor en door tot nu toe ondervertegenwoordigde groepen;

 • vrouwen
 • lgbti+
 • historische of recente migrantengemeenschappen

Daarvoor werken we samen met partners uit de GLAM- en educatiesector, en organisaties uit de betreffende gemeenschappen.

Doel:

 • de deelname van deze ondervertegenwoordigde groepen stijgt significant
 • er is op de Wikipediaprojecten meer en betere informatie over onderwerpen die van belang zijn voor/verbonden zijn aan deze ondervertegenwoordigde groepen

Kennis voor

Los van de focus op meer vertegenwoordiging voor ondervertegenwoordigde groepen willen we ook dat deze doelgroepen meer bekend worden met de diverse projecten van Wikimedia. Doel:

 • Bekendheid en gebruik van de Wikimediaprojecten  bij ondervertegenwoordigde groepen verhogen

Prioritaire thema’s

De komende jaren wil WMNL in ieder geval aandacht besteden aan twee inhoudelijke thema’s met grote maatschappelijke relevantie:

 1. de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs - Sustainable Development Goals) zoals deze door de Verenigde Naties zijn vastgesteld,
 2. de-koloniseren van kennis: het delen van kennis in Nederlandse collecties die bijzonder relevant is voor/betrekking heeft op landen waarmee Nederland banden heeft door het koloniale en handelsverleden, zoals Suriname, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Indonesië, Caribisch Nederland, Ghana, Zuid-Afrika, Sri Lanka, Japan, Verenigde Staten (New York)  

Doelen:

 • Er is meer en betere informatie  over de Sustainable Development Goals beschikbaar op de  Wikimediaprojecten, met name voor het Nederlandse publiek.
 • Er is een gestage stroom van kennis uit Nederlandse collecties  naar de Wikimediaprojecten over landen waarmee Nederland banden heeft door het koloniale en handelsverleden.


Impact overzicht voor MJP 2022

Toelichting op activiteiten van Wikimedia Nederland

Onderzoek/ nul-meting

Het is belangrijk om goed inzicht te krijgen in het het speelveld en om te kijken wat de beste manier is om de ondervertegenwoordigde groepen bekend te maken met de diverse Wikimediaprojecten en vervolgens kennis te delen. Dit zou inzicht moeten geven op welke manier we de doelgroepen het beste kunnen bereiken en welke partnerorganisatie daarbij voor de hand liggen.

We willen ook een duidelijk beeld hebben van de uitdagingen die er zijn. Gaat het vooral om een tekort aan relevante inhoud, of is het juist moeilijk voor deze doelgroep om hun eigen bijdrage te laten leveren? Het kan ook zijn dat deze doelgroep überhaupt weinig op onze projecten komt omdat de perceptie bestaat dat het niet relevant is voor ze.

Daarnaast  doen we onderzoek

 • naar lacunes, verifieerbaarheid en neutraliteit van de inhoud van de Wikimediaprojecten
 • naar mogelijkheden om kennisvormen uit niet-westerse tradities, zoals oral history, een plaats te geven in de Wikimediaprojecten.

Prioriteren van GLAM partners die de ondervertegenwoordigde groepen bedienen

Wikimedia Nederland zal bij het selecteren van GLAM en Educatie Partnersprioriteit geven aan de instellingen die de ondervertegenwoordigde doelgroepen bedienen en/of relevante kennis en collecties beheren.

Focus op ondervertegenwoordigde groepen bij training en outreach

Daar waar we de werkvormen (zie pagina 7) inzetten willen we de prioriteit hiervoor leggen bij de ondervertegenwoordigde groepen. Ook proberen de deze groepen pro actief op te zoeken.

Toegang tot Kennis

Los van de focus op meer vertegenwoordiging voor ondervertegenwoordigde groepen willen we ook dat deze doelgroepen meer bekend worden met de diverse projecten van Wikimedia.

Prioritaire thema’s

Naast het inzetten van de diverse werkvormen (zie pagina 7) voor deze thema’s hebben we ook een specifieke activiteit voor de SDG’s

Meer informatie over de Sustainable Development Goals beschikbaar.

Middels diverse werkvormen en actief op zoek gaan naar partners die kunnen helpen bij het ontsluiten van deze informatie.


Ontwikkelen van partnerships met Wikimedia affiliates en Wikimedianen in diverse regios die prioriteit krijgen.

Wikimedia Nederland richt zich op het (verder) ontwikkelen van partnerships met Wikimedia affiliates en Wikimedianen in Suriname, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Indonesië, Caribisch Nederland, Ghana, Zuid-Afrika, Sri Lanka, Japan, Verenigde Staten (New York)

WMNL als liaison tussen partners in Nederland en Wikimediagemeenschap; promoten digitising on demand

Bij nieuwe partnerships prioriteit voor instellingen met relevante kennis

← Terug | Lees verder →