Werkplan 2010

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Inleiding

Het jaar 2009 stond voor Wikimedia Nederland in het teken van groei en investeringen in de toekomst. In 2010 wil de vereniging die ambitie vasthouden en vertalen naar nieuwe activiteiten met een groter bereik. Dit werkplan weerspiegelt die ambitie en geeft ook richting aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Door de organisatie te versterken, te professionaliseren en door slimme samenwerkingsverbanden te zoeken met partners, wordt de slagkracht van Wikimedia Nederland vergroot. Dat is noodzakelijk om de uiteenlopende projecten te kunnen initiëren en uitvoeren. Het ondersteunen van vrijwilligers staat daarbij centraal. Zij zijn en blijven de kern van de Wikimediaprojecten en van het werk van Wikimedia Nederland.

Wie wij zijn

Vereniging Wikimedia Nederland heeft tot doel vrije informatie in enigerlei vorm te verzamelen en ontsluiten, vast te leggen en te bevorderen. De vereniging werkt daarbij nauw samen met de Wikimedia Foundation en de vrijwilligers van de Wikimediaprojecten, zoals Wikipedia.

Om haar doelen te verwezenlijken hanteert de vereniging een aantal deels overlappende speerpunten.

 • Techniek - we dragen bij aan de techniek die verzameling en ontsluiting van kennis mogelijk maakt
 • Gemeenschap - we investeren in de vrijwilligers achter de projecten
 • Outreach - we maken meer mensen bekend met de idealen van Wikimedia en moedigen hen aan er zelf aan bij te dragen
 • Content - we werken samen met (culturele) instellingen om waardevolle collecties vrij beschikbaar te maken, in het bijzonder voor de Wikimediaprojecten
 • Organisatie - we versterken onze organisatie om onze idealen steeds beter te kunnen verwezenlijken

Techniek

Aan de basis van alle kennisprojecten van Wikimedia ligt natuurlijk een uitgebreide technische infrastructuur. Wikimedia Nederland wil bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van de techniek achter de projecten, in het bijzonder ook waar die voor activiteiten van de vereniging wordt gebruikt.

In 2010 ondersteunt Wikimedia Nederland opnieuw twee translation rallies, gericht op het vertalen van systeemboodschappen van MediaWiki en andere open source projecten en producten. Met de financiële steun van Wikimedia Nederland werden in 2009 tienduizenden systeemberichten vertaald en ook in 2010 hoopt de vereniging op deze manier een bijdrage te leveren aan de vertaling van open source applicaties in vele talen.

Voor foto-acties is specifieke software nodig


Ook investeert de vereniging in 2010 specifiek in de ontwikkeling van betere software voor publieksacties gericht op foto-uploads. Voortbouwend op de ervaringen met Wikiportret en Wiki loves art laat Wikimedia Nederland software ontwikkelen om het faciliteren van de uploadprocessen achter die projecten te vereenvoudigen. De nieuwe software wordt zo vormgegeven dat hij breed inzetbaar is voor publieksacties in Nederland, maar ook gebruikt kan worden voor uiteenlopende projecten in andere landen.

In samenwerking met 6 partnerorganisaties neemt Wikimedia Nederland deel aan CoSyne, een initiatief van de Universiteit van Amsterdam. In het kader van het CoSyneproject wordt onder een vrije licentie programmatuur ontwikkeld die het makkelijker maakt om wijzigingen in een wikipagina automatisch door te voeren in diezelfde wikipagina in andere talen. De vereniging speelt in dit omvangrijke project met name een rol in het verkennen van de bruikbaarheid van de software.


Gemeenschap

De drijvende kracht achter de Wikimediaprojecten is de grote gemeenschap van vrijwilligers. Iedere dag bouwen duizenden mensen aan de enorme verzameling van vrije kennis die door Wikimedia wordt beheerd. De kwaliteit en diversiteit van de inhoud van de projecten hangt dan ook nauw samen met de vitaliteit en samenstelling van de gemeenschap van gebruikers. Wikimedia Nederland wil daarom in 2010 nog meer investeren in die gemeenschap en vrijwilligers waar mogelijk ondersteunen.

Mensen bij elkaar brengen

 • Er worden tenminste drie niet-inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd waar vrijwilligers elkaar in een informele omgeving kunnen leren kennen en ervaringen kunnen uitwisselen. Na de positieve reacties in het afgelopen jaar zal daar ook in 2010 een zomerse barbecue bij horen.
 • Naast gezelligheidsbijeenkomsten organiseert Wikimedia Nederland in 2010 tenminste twee kleinschalige, interactieve workshops rond specifieke thema's die relevant zijn voor de vrijwilligers van Wikipedia en de andere projecten. Aan elk van deze specifieke workshops nemen tenminste 10 Wikimedianen deel.
 • Ook wordt tenminste één bredere, inhoudelijke activiteit georganiseerd om overleg en discussie te faciliteren, specifiek voor Wikipedianen. Aan deze activiteit nemen tenminste 25 actieve Wikipedianen deel.

Al deze activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers.

Tenslotte stelt de vereniging in 2010 opnieuw een aantal kleine subsidies ter beschikking voor initiatieven vanuit de gemeenschap, die bijdragen aan de missie van Wikimedia. Het bestuur zet zich ervoor in het bestaan van de subsidie en de eraan verbonden spelregels meer onder de aandacht te brengen en het gebruik ervan te stimuleren.

Outreach

De vereniging wil in 2010 de missie en projecten van Wikimedia bij nog meer mensen onder de aandacht brengen. Doel is niet alleen het bewustzijn van het werk van Wikimedia te vergroten, maar ook meer mensen enthousiast te maken en uit te nodigen zelf mee te werken aan een wereld waarin iedereen vrije toegang heeft tot alle informatie.

Om iedereen die interesse heeft in het werk van Wikimedia Nederland op de hoogte te houden van activiteiten, versterkt de vereniging haar primaire communicatiekanalen. Ondersteuning door een medewerker is hierbij gewenst.

 • Er wordt tenminste 4 maal een nieuwsbrief uitgestuurd. In 2010 wordt inschrijving voor de nieuwsbrief ook mogelijk voor niet-leden en wordt de inhoud op die bredere doelgroep aangepast.
 • De website van de vereniging wordt vernieuwd en er wordt gezocht naar manieren om de inhoud ervan meer up to date te maken en sneller informatie aan te bieden over actuele ontwikkelingen, zoals via een blog.
 • Het gebruik van populaire sociale netwerkkanalen als Twitter en Facebook wordt verbeterd
 • De vereniging werkt verder aan verbetering van de persstrategie en verstuurt persberichten over alle relevante activiteiten

Fotoprojecten

 • Na het succes van Wiki loves art in 2009 organiseert Wikimedia Nederland in 2010 opnieuw een grootschalige fotowedstrijd voor het grote publiek. Door de aansprekende vorm, een goede communicatiestrategie en laagdrempelige opzet wordt een groot publiek bereikt en uitgedaagd een actieve bijdrage te leveren aan het werk van Wikimedia. Hoewel het thema en de uitwerking van het project dit jaar anders zullen zijn is het doel opnieuw tenminste 5000 foto's onder een vrije licentie beschikbaar te maken. Het project heeft een passief bereik van tenminste 200.000 mensen. De uitvoering van dit project wordt ondersteund door een werknemer.
 • Het bestaande project Wikiportret wordt verbeterd en er wordt geïnvesteerd in de bekendheid ervan. Op basis van nieuwe software wordt het project klaargemaakt voor de toekomst en voorbereid op een groeiend aantal uploads van foto's van bekende Nederlanders.
 • Er wordt tenminste een lokale, eendaagse of kort durende “fotosafari" georganiseerd, met de nadruk op rijksmonumenten in die stad. Er nemen tenminste 10 mensen deel.Wiki loves bieb

Wikimedia Nederland start in 2010 samen met bibliotheken een breed pilotproject in de regio Vlissingen met het doel de kwaliteit en het gebruik van Wikipedia te bevorderen. In het kader van de samenwerking worden uiteenlopende activiteiten ontplooid rond de thema's mediawijsheid en cultureel erfgoed. Het project moet een basis leggen voor structurele en duurzame samenwerking tussen Wikimedia Nederland en de sector openbare bibliotheken (ook in andere regio's). Binnen dit project worden onder meer:

 • Mediacoaches en docenten getraind om workshops en gastlessen te geven aan scholieren over Wikimeda, Wikipedia en vrije licenties in het algemeen. Zo wordt een multiplier-effect gecreëerd.
 • Lesmateriaal over Wikimedia en Wikipedia ontwikkeld en gastlessen gegeven.
 • Informatie- en discussieavonden georganiseerd voor ouders en het algemene publiek.
 • Samenwerkingsverbanden opgezet met lokale erfgoedinstellingen en andere partners om kennis en beeldmateriaal via Wikipedia te ontsluiten.
 • Voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor lokale erfgoedinstellingen over Wikipedia en de kansen die samenwerking met Wikimedia kan bieden.

Naast concrete projecten onderneemt Wikimedia Nederland ook meer algemene activiteiten om de missie van de vereniging uit te dragen en het maatschappelijk bewustzijn rond vrije kennis te vergroten. Vertegenwoordigers van de vereniging nemen deel aan en geven presentaties bij uiteenlopende bijeenkomsten van relevante partijen.

Richting geven aan beleidsvorming

Bijzondere aandacht gaat uit naar het uitdragen van de missie in een politieke context. De vereniging houdt zich in 2010 actief bezig met het volgen van besluitvormingsprocessen op het gebied van auteursrechten en vrije licenties en vervult waar mogelijk een rol als voorvechter van vrije kennis. De vereniging levert daarvoor gevraagd en ongevraagd advies. Zo draagt de vereniging bij aan de ontwikkeling van politieke en maatschappelijke randvoorwaarden voor een betere verspreiding van vrij toegankelijke informatie voor iedereen.

Content

Brede publieksacties met een laagdrempelig karakter zijn natuurlijk bedoeld om direct of indirect bij te dragen aan de kwaliteit en kwantiteit van de inhoud van de Wikimediaprojecten. Daarnaast onderneemt Wikimedia Nederland echter ook meer specifieke activiteiten om bestaande collecties vrij beschikbaar te maken. Daarvoor wordt op verschillende manieren samengewerkt met erfgoedinstellingen.

Conferentie Vrij Cultureel Erfgoed

In 2010 organiseert Wikimedia Nederland een eendaagse conferentie om professionals en vrijwilligers uit de culturele sector beter bekend te maken met het gebruik van vrije licenties en de kansen die daarmee samenhangen. Bezoekers worden geïnformeerd over de mogelijkheden die vrije licenties bieden met betrekking tot ontsluiting en (her)gebruik van collectiemateriaal en het bereiken van nieuwe doelgroepen. Ook krijgen zij meer inzicht in manieren waarop vrije licenties en samenwerking met bijvoorbeeld Wikipedia de waarde van hun collectie kan vergroten doordat materiaal in een relevante en breed gebruikte context wordt geplaatst. De conferentie is toegankelijk voor alle geïnteresseerden maar de nadruk ligt op het bereiken van vertegenwoordigers van culturele instellingen als musea, bibliotheken, archieven, kerken etc. Lokale en landelijke (voor de discussie relevante) beleidsmakers worden eveneens benaderd.

De conferentie biedt een platform voor discussie over de uitdagingen rond het gebruik van vrije licenties en de daarover bestaande misverstanden. Aan de bezoekers van de conferentie worden bovendien praktische handvatten geboden om zelf vrije licenties effectief toe te passen. Het project heeft dan ook nadrukkelijk tot doel te leiden tot vervolginitiatieven om daadwerkelijk materiaal onder vrije licenties beschikbaar te maken.

Er wordt naar gestreefd tenminste 150 bezoekers op de conferentie te verwelkomen. De communicatiestrategie is erop gericht tenminste 500 culturele instellingen direct te benaderen. Via de sitenotice op relevante Wikimediaprojecten, persberichten, vakbladen, website en andere eigen communicatiekanalen wordt gestreefd naar een bereik van tenminste 1.500.000 personen.

Naar aanleiding van de conferentie worden tenminste drie concrete samenwerkingsverbanden met culturele instellingen gefaciliteerd, gericht op het vrijgeven van collectiemateriaal voor Wikipedia. De organisatie van de conferentie en het natraject worden ondersteund door een medewerker.

Organisatie

De kern van de organisatiestructuur van Wikimedia Nederland wordt gevormd door de leden. Zij geven sturing aan de vereniging en vervullen waar mogelijk een actieve rol in de activiteiten. Leden van de vereniging worden uiteraard op de hoogte gehouden van en uitgenodigd voor alle relevante activiteiten en bijeenkomsten die door Wikimedia Nederland worden georganiseerd.

 • Ten minste twee maal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering georganiseerd om leden expliciet in staat te stellen input te leveren op het werk en bestuur van de vereniging.

Om een ambitieus werkplan te kunnen realiseren, in 2010 maar ook in de jaren daarna, werkt Wikimedia Nederland dit jaar verder aan een professionaliseringsslag in de vereniging. Hoewel vrijwillige inzet de primaire basis blijft voor het werk van de vereniging, en ook het bestuur bij vrijwilligers blijft rusten, worden in 2010 een aantal belangrijke stappen gezet naar een meer professionele werkorganisatie ter ondersteuning van de vrijwillige activiteiten.

 • Er wordt een zorgvuldig plan ontwikkeld voor de inrichting van de werkorganisatie en taken van betaalde werknemersuren
 • Er wordt een kantoorruimte gehuurd
 • Er wordt tenminste 1 medewerker aangetrokken die de uitvoering van het werkplan ondersteunt; wanneer mogelijk en wenselijk worden aanvullende personeelsleden aangesteld.
 • Het bestuur draagt zorg voor de verantwoordelijkheden die het werkgeverschap voor de vereniging met zich meebrengt, en laat zich daarbij ondersteunen door professionals van binnen en buiten de vereniging.

Fondsenwerving als investering in de toekomst

Om een betaalde werkorganisatie en een groot aantal activiteiten duurzaam mogelijk te maken, investeert te vereniging in verbetering en uitbreiding van de fondsenwerving. Op het gebied van fondsenwerving wordt gestreefd naar ondersteuning door een medewerker.

 • Er wordt, in overleg met de Wikimedia Foundation, een fondsenwervingsstrategie ontwikkeld die in de internationale strategie past, maar ook is aangepast op de Nederlandse donateurs.
 • De vereniging neemt deel aan de Wikimediabrede fundraiser in het najaar van 2010.
 • Relevante medewerkers en bestuursleden krijgen de kans via cursussen en de aanschaf van informatief materiaal kennis op te doen over fondsenwerving in het algemeen en specifieke vormen daarvan.
 • Het bestuur en/of werknemers verdiepen zich in de mogelijkheden van fondsenwerving uit particuliere- en overheidsfondsen.
 • Er wordt specifiek aandacht besteed en advies ingewonnen mbt communicatie in het kader van fondsenwerving.