Wikimedia Chapters Association/Charter

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Handvest van de Wikimedia Chapters Association (WCA)

[onofficiële vertaling - waar deze vertaling afwijkt van het Engelstalige origineel (meta:Wikimedia Chapters Association/Charter) is de oorspronkelijke Engelstalige versie bindend]

Preambule

Overwegende dat:
 • de gemeenschappelijke visie van de Wikimedia-beweging bestaat in het scheppen van een wereld waarin iedere persoon vrijelijk kan delen in het totaal van de menselijke kennis;
 • deze gemeenschappelijke visie voornamelijk moet worden gerealiseerd door gemotiveerde individuen, die daarover ook bevoegdheid en verantwoordelijkheid hebben
 • het ondersteunen van die motivatie en het mogelijk maken van die verantwoordelijkheid de fundamentele doelstelling is van de landelijke Wikimedia-verenigingen (hierna te noemen: 'Chapters'), die daarom de mogelijkheid moeten hebben uit te groeien tot sterke, capabele, duurzame en zelfonderhoudende organisaties;
 • openheid, delen, subsidiariteit, solidariteit, vertrouwen, diversiteit, effectief teamwerk en samenwerking kernwaarden van onze beweging zijn;
 • diversiteit in taal, cultuur, levensbeschouwing en benaderingswijze een belangrijk kapitaal van onze beweging vormen;
 • het onderhouden van de waarde en reputatie van de Wikimedia-beweging een gedeelde verantwoordelijkheid is, waaraan moet worden voldaan door iedereen in de beweging en die dus niet rust op een enkel individu of een enkele organisatie;

richten wij, de Chapters, hierbij de Wikimedia Chapters Association (Vereniging van Wikimedia-verenigingen, hierna te noemen: 'de WCA') op, en nemen wij het volgende Handvest aan.

Afdeling A: De WCA

Art. 1 [Doel]: Het doel van de WCA is:

 1. Het bevorderen en vertegenwoordigen van de belangen van de Chapters binnen de Wikimedia-beweging;
 2. Het opstellen, beoordelen en afwingen van standaarden op het gebied van verantwoording en verslaglegging, en van participatie onder haar leden;
 3. Het faciliteren van de uitwisseling van ervaringen, ideeën en kennis binnen de Wikimedia-beweging;
 4. Het bijstaan en ondersteunen van Chapters in de ontwikkeling van hun organisatie;
 5. Het ontwikkelen van gemeenschappelijke programma's en projecten;
 6. en het dienen als overkoepelende organisatie voor de Chapters in alle andere aspecten die hiervoor niet zijn genoemd.

Art. 2 [Waarden]: De WCA waardeert openheid, transparantie en oprechtheid over haar missie, doelen, beleid, activiteiten, bestuur, structuur, financiering en financiën.


Art. 3 [Reikwijdte]: Dit handvest is bindend van toepassing op alle activiteiten van de WCA, alsmede de lichamen, instellingen en ambtsdragers die onder dit Handvest zijn ingesteld.


Art. 4 [Handvest]: Dit Handvest van de WCA kan alleen worden aangepast door middel van een expliciet amendement op de tekst. Een amendement treedt in werking nadat het met een tweederdemeerderheid van stemmen in de Raad is aangenomen.

Afdeling B: de Raad

Art. 1 [Doel]: De Raad heeft de bevoegdheid:

 1. zijn eigen regels te stellen en zijn eigen procedures in te richten;
 2. de hoogte van de contributie van de Chapters vast te stellen, naar gelang van de financiële toestand van ieder Chapter, zodat de hoogte van de contributie betaalbaar en redelijk is voor ieder Chapter;
 3. de jaarbegroting vast te stellen;
 4. de Secretaris-Generaal en de Vice-Secretaris-Generaal te verkiezen;
 5. toe te zien op de activiteiten van het Secretariaat;
 6. om zwaarwegende redenen, met tweederdemeerderheid van stemmen, Leden van het Secretariaat te ontslaan;
 7. indien nodig extra ambtsdragers te benoemen;
 8. de gemeenschappelijke belangen van de lid-Chapters te definiëren;
 9. maatregelen te nemen, zoals het instellen van werkgroepen of commissies, het instellen van nieuwe functies, enz. die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doelstellingen van de WCA
 10. ieder besluit te nemen dat nodig om de aan de WCA toegekende bevoegdheden uit te oefenen.

Art. 2 [Funds] No funds may be disbursed unless authorised in the annual budget or individual resolutions passed by the Council. The Secretariat will publish a regular statement and account of its revenues and expenses at least once a year.

Art. 3 [Members]: The Council consists of its Members. Each Chapter selects one Council Member, by announcement of the Chapter to the Chair of the Council. Council Members serve for a term of two years. Each Council Member has one vote.

Art. 4 [Replacement of Council Members]: A Chapter may replace their Council Member for the remainder of the term according to their internal procedures by announcing a replacement Council Member to the Chair of the Council. Council Members can be removed by the Council for severe misconduct with a two third majority vote. If a Chapter leaves the Association the Council Member leaves the Council.

Art. 5 [Status of members]: Council Members are volunteers. They will be compensated by the Association only for expenses incurred in discharging the powers and duties of their office.

Art. 6 [Chair]: The Council elects from its own Members a Chair and a Deputy Chair.

Art. 7 [Majority decisions]: Unless otherwise specified, the Council decides by simple majority, meaning more votes pro than votes contra. The quorum to conduct business is half of all Council Members.

Art. 8 [Transparency]: The Council conducts its business in public and publishes minutes of its meetings, votes, etc., unless the subject matter requires confidentiality. The council makes a commitment to multilingual engagement in its internal and external communication.

Art. 9 [Meetings]: The Council meets at least once every year, and decides itself the method, date, time and place of meeting by majority. Other activities happen online or by other appropriate means. The convocation of the Council is the task of the Chair. One fifth of the Council Members can call for a meeting.

Section C: The Secretariat

Art. 1 [Purpose]: The Secretariat performs the executive powers of the Association.

Art. 2 [Composition]: The Secretariat may consist of the Secretary-General, the Deputy Secretary-General and other Members. The Secretary-General and the Deputy Secretary-General serve for a term of two years.

Art. 3 [Election]: The Secretary-General and the Deputy Secretary-General will be elected by the Council. The other Members of the Secretariat are appointed by the Secretary-General, with the consent of the Council.

Art. 4 [Compensation]: The Members of the Secretariat are compensated by the Association for expenses incurred in discharging the powers and duties of their office. They will also receive a compensation for their services, the amount of which will be determined by the Council and which will neither be increased nor decreased during the period for which they have been elected. They may not receive any other compensation from the Association, the Wikimedia Foundation, or any Chapter.

Art. 5 [Incompatibility]: A Member of the Secretariat cannot be a Council Member or hold a position in a Chapter or in the Wikimedia Foundation.

Art. 6 [Activities]: The Secretariat reports to the Council on the Association's activities and has the right to submit proposals for Council resolutions.

Afdeling D: De Chapters

Art. 1 [Toelating]: Iedere organisatie die is erkend als 'Wikimedia Chapter' komt in aanmerking om lid van de WCA te worden, en kan toetreden door middel van een formeel verzoek daartoe.

Art. 2 [Rechten, Plichten en Verplicitingen]: Bij het toetreden tot de WCA aanvaardt het Chapter alle rechten, plichten en verpichtingen voor lid-Chapters die ontstaan krachtens dit Handvest.

Art. 3 [Uittreding]: Een lid-Chapter kan uittreden uit de WCA. De plichten en verplichtingen die zijn ontstaan tot op het moment van uittreden, worden niet beëindigd door de uittreding.

Art. 4 [Sanctie]: Wanneer een lid-Chapter in ernstige mate tekortschiet in zijn verplichtingen, of zijn erkenning als Wikimedia-chapter verliest, mag de Raad, bij tweederdemeerderheid, sancties opleggen aan het Chapter van ten hoogste de verwijdering van het Chapter uit de WCA.

Afdeling E: De Auditors

Art 1 [Taakomschrijving]: De Auditors waarborgen dat de fondsen van de WCA gebruikt worden conform de missie en dat transparantie wordt gehandhaafd.

Art 2 [Benoeming]: De Auditors worden benoemd door de Raad voor een termijn van twee jaren. Zij kunnen geen leden van de Raad of van het Secretariaat zijn, noch kunnen zij enige aanstelling hebben bij een lid-Chapter of de Wikimedia Foundation.

Afdeling F: Overgangsbepalingen

Art. 1 [Ratificatie]: Dit Handvest is vastgesteld in Berlijn, op 31 maart 2012. De WCA zal worden opgericht wanneer ten minste negen Wikimedia-chapters dit Handvest aanvaarden.

Art 2. [Organen]: In een periode voorafgaande aan de eerste bijeenkomst van de Raad, kunnen de bepalingen voor de organen van de WCA afwijken van de regels in dit Handvest.

See also