Wikipedians in Special Residence

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.

Read in English

Rijksmuseum
EYE Filminstituut
Rijksdienst Cultureel Erfgoed
NIOD
Vredespaleis
Afrika-Studiecentrum
KITLV
IHS
Atria
IHLIA
NKI-AVL
Boekmanstichting

> Meer over dit project op Wikipedians in Special Residence (Wikipedia).

Wikipedians in Special Residence is een project waarbij tussen 2013 en 2015 twee Wikipedians in Residence proberen een verbinding te leggen tussen de kennis en gegevens van 12 Nederlandse bibliotheken en Wikipedia. Daarbij zullen de collecties ingezet worden die deze bibliotheken beheren, wordt de onderlinge samenwerking bevorderd en zal de aanwezige kennis vergroot worden. Naar verwachting zullen zowel Wikipedia als Wikimedia Commons hiervan profiteren. Het project wordt uitgevoerd onder auspiciën van de WSWB, de Werkgroep Speciale Wetenschappelijke Bibliotheken, een samenwerkingsverband van 25 Nederlandse bibliotheken.

Doelstellingen

Het doel van het project Wikipedians in Special Residence is vierledig:
1. Inbreng van data van de 12 betrokken bibliotheken in Wikipedia en Wikimedia
2. Inbreng van de expertise van de betrokken bibliotheken in Wikipedia
3. Vergroten van de kennis van andere dan traditionele kennismedia bij de medewerkers van bibliotheken, actieve participatie en onderlinge samenwerking.
4. Uitbreiden van Wikipedia en bijdragen Wikimedia op onderdelen waar aanvulling nodig is, op basis van betrouwbare informatie vanuit expertisebibliotheken.

Verwacht eindresultaat

- Ten minste 25.000 uploads van afbeeldingen (etc.) naar Wikimedia Commons.
- Ten minste 1.000 gestarte of verbeterde lemmata in Wikipedia.
- Nieuwe context voor data en collecties op basis van de thematische aanpak.
- Vergrote kennis bij de medewerkers.
- Versterkte samenhang tussen de speciale bibliotheken binnen WSWB.

Opzet

De opzet van het project Wikipedians in Special Residence is het delen van collecties en data van wetenschappelijke bibliotheken via Wikipedia. Dat zal vooral gebeuren door het toevoegen van beeld en tekst aan Wikimedia en Wikipedia, maar ook door bewustmaking van het belang van andere manieren van outreach van de collecties binnen de betrokken wetenschappelijke bibliotheken. De vorm waarin dit project gerealiseerd zal worden is via de inzet van twee Wikipedians in Residence (voor zowel de inzet van beeld als van tekst, maar ook voor andere kennisdisseminatie –zie verderop) waarbij zes thema’s centraal staan. Het project vindt plaats in het samenwerkingsverband WSWB (Werkgroep Speciale Wetenschappelijke Bibliotheken, waarin ca. 25 Nederlandse bibliotheken zich verenigd hebben).

Thema’s en betrokken bibliotheken

De volgende thema’s zijn geselecteerd, met daarbij aangegeven de kandidaatbibliotheken:
1. Kunst & cultuurdata (Bibliotheken van het Rijksmuseum, Filminstituut EYE, Boekmanstichting, Rijksdienst Cultureel Erfgoed)
2. Oorlog en vrede (Bibliotheken van het NIOD, Vredespaleis)
3. Wereldcollecties (Afrika-Studiecentrum, KITLV, IHS)
4. Gender en diversiteit (Atria, IHLIA)
5. Gezondheid (NKI-AVL)
De thema’s moeten niet te strikt gezien worden. In de samenwerking kunnen de thema’s juist gekoppeld worden en met de dwarsverbanden zullen interessante wisselwerkingen ontstaan. Per thema leveren de kandidaatbibliotheken het grootste deel van de input (gebaseerd op de onderscheidende verzamelgebieden). Daarnaast zal binnen het project een kruisbestuiving plaatsvinden, doordat de thema’s waar mogelijk aangevuld zullen worden met data en bronnen uit de collecties van de andere deelnemende bibliotheken. Deze kruisbestuiving vergroot de mogelijkheden voor hergebruik van de collecties en een veelzijdiger gebruikersperspectief. De thema’s zijn breed gedefinieerd, juist om de Wikipedians in Residence de vrijheid te geven niet de collecties of de organisaties centraal te stellen, maar die onderdelen van Wikipedia die uitbreiding behoeven. (Dus: vraaggericht, niet aanbodgericht). De Wikipedian in Residence is binnen de instelling waar hij of zij resideert binnen de thema’s vrij in de keuze van onderwerp en collectie. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er Wikipedia-PR-berichtjes voor de betrokken instellingen gemaakt worden; het is wel de bedoeling om de collecties, afbeeldingen, informatie en metadata van de instellingen op een nuttige manier in Wikipedia –en daarmee open binnen het bereik van een groot publiek- in te zetten.

Samenwerking

De samenwerking in dit project is tweeledig. Allereerst werken de Wikipedians in Residence per thema samen met de collega’s in de kandidaatbibliotheken (en andersom). Maar minstens even belangrijk is de samenwerking tussen de verschillende bibliotheken in het project. De collecties komen samen in de verschillende thema’s, wat kruisbestuiving in de hand werkt. De Wikipedians spelen daarin een verbindende rol. Dit zorgt voor verrijking van de individuele collecties en een brede profilering van Nederlands erfgoed online. Het zal vervolgens het gebruik van de collecties online en on site ten goede komen.

Werkwijze & tijdsplanning

De twee Wikipedians worden voor een periode van 14 maanden ingehuurd (als zzp'er). Twee maanden zullen gaan zitten in uitwerking van het project, en vervolgens volgen twee maanden per thema en twee maanden afsluitende werkzaamheden. De bedoeling is niet om zoveel mogelijk te digitaliseren (al is digitalisering mogelijk een klein onderdeel) maar het doel is
(1) om door de instellingen gedigitaliseerde "voorwerpen" een plek te geven in Wikipedia (via Wikimedia);. De Wikipedian in Residence verzamelt materiaal over een bepaald onderwerp (Indonesië, DES-kinderen, een kunstenaar, oorlog) en breidt artikelen in Wikipedia uit met tekst, verwijzingen, links en beeld
(2) om de expertise van de betrokken instellingen "af te tappen" en Wikipedia-artikelen uit te breiden met tekst, beeld, verwijzingen en externe links.
(3) De Wikipedian in Residence stimuleert de staf via een workshop over Wikipedia om zelf aan Wikipedia bij te dragen. In de afsluitende fase van het project kan een Wikiweek worden georganiseerd, waarin de WiR een praktische rol krijgt (workshops, trainingen).

Voortgangs- en contentbewaking: Een klankbordgroep zal worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemende bibliotheken en vertegenwoordigers van de Wikimedia-gemeenschap om voortgang en contentontwikkeling van het project te bewaken. De klankbordgroep komt gedurende de looptijd een aantal keer bij elkaar, onder voorzitterschap van de projectleider. Ook de Wikipedians in Residence wonen deze bijeenkomsten bij. Focus van de klankbordgroep: algemene voortgangs- en projectbewaking, afstemming thema’s.

Tijdsplanning:
-Voorbereidingsfase: juni – augustus 2013
-Sollicitatieprocedure Wikipedians in Residence: september 2013
-Oriëntatie en uitwerking project oktober – november 2013
-Projectfase per thema december 2013 – september 2014
-Afsluitende fase oktober – december 2014
-Uitloop januari - maart 2015

Vacature Wikipedians in Special Residence

De vacaturemelding voor de Wikipedians in Special Residence was hier te vinden.

November 2013: twee Wikipedians gaan aan de slag

In november gaan twee Wikipedians in Special Residence aan de slag bij twaalf speciale Nederlandse bibliotheken. De “Wikipedianen” Hans Muller en Arie Sonneveld gaan dan veertien maanden lang de kennis en gegevens van deze bibliotheken en Wikipedia verbinden. Ze hopen daarmee de diversiteit en de kwaliteit van Wikipedia te vergroten door inzet van de collecties en de kennis van de instellingen. Sonneveld en Muller zijn allebei ervaren Wikipedianen, als respectievelijk Theobald Tiger en Hansmuller. Ze hebben duizenden artikelen in Wikipedia bewerkt en honderden lemmata geschreven. Muller heeft een achtergrond als natuurkundige en archivist. Hij werkte onder meer als sterrenkundige in Rome, als docent en als organisator bij Wikimedia Nederland. Sonneveld studeerde in Wageningen, is redacteur en vertaler en werkte in het management van boekhandel en bibliotheek. Met hun brede belangstelling zijn ze samen in staat de zeer uiteenlopende aandachtsgebieden van de 12 betrokken bibliotheken op een goede manier te betrekken bij Wikipedia (en andersom). Ook een "Wikitraining" voor bibliotheekmedewerkers staat op het programma. Vysotsky (overleg) 31 okt 2013 23:18 (CET)[reageren]

> Meer over dit project op Wikipedians in Special Residence (Wikipedia).