Bestuur/Visie2009

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

« Bestuur

Hieronder de ideeën zoals die eerder door de (toen nog) kandidaat-bestuursleden zijn gestuurd aan alle leden van Wikimedia Nederland. Wat hier in staat is nadrukkelijk geen volledig uitgewerkte visie maar een vertrekpunt voor de visie die we samen met de leden willen gaan bepalen.

Meer delen = meer vermenigvuldigen

Dit motto heeft een dubbele betekenis. De gedachte achter alle Wikimediaprojecten is: door informatie te delen wordt informatie vermenigvuldigd, en dat is de reden om vrije licenties te kiezen. Diezelfde gedachte willen we ook in het bestuur en de vereniging gebruiken. Ideeën en werkzaamheden willen we met elkaar delen, zodat de resultaten zich vermenigvuldigen.

In dit stuk staan onze ideeën, en hoe we die willen uitvoeren. Dit stuk is geen einde, maar het begin van een discussie over de toekomst van de vereniging. Die discussie mag wat ons betreft worden gevoerd op de ledenvergadering. Voor het begin van de zomer organiseren we een bijeenkomst waar we alle ideeën verzamelen en bespreken om tot een conclusie te komen.

Onze ideeën willen we graag presenteren in de vorm van zes thema's. Die thema's behandelen hoe we bestaande activiteiten willen gaan behandelen en uitbreiden.

Uitdagend bestuur

Een ploeg met samenhang en plannen die laat zien hoe leuk en zinvol het is om met Wikimedia bezig te zijn.

We willen een bestuur zijn dat veel onderneemt, op zo'n manier dat het anderen stimuleert om dat ook te doen. Dat gaat gemakkelijker als bestuursleden elkaars visie delen en kunnen aanvullen. De wervingsprocedure voor bestuursleden moet daarom beter. En de mening van het bestuur kan niet bestaan zonder input van de leden. Met enquêtes en regelmatige bijeenkomsten willen we onze visie blijven toetsen aan de opvattingen van de leden.

Actieve leden

Een vereniging die een werkplaats biedt, waar alles bij elkaar komt wat Wikimedianen nodig hebben om te realiseren wat ze nu eenmaal niet binnen de Wikimediaprojecten zelf kunnen uitvoeren.

Mensen kunnen lid zijn van de vereniging als supporter, uit idealisme, als consument voor de dienstverlening of gewoon voor de gezelligheid. Maar voor het succes van de vereniging zijn actieve leden onmisbaar. Een doordacht vrijwilligersbeleid is daarom essentieel om mensen die iets willen doen daarvoor de ruimte te bieden. We willen in 2009 drie ledenvergaderingen houden: nog één voor de zomer en één in het najaar. Ook leden die door hun kennis, ervaring of contacten veel aan de vereniging kunnen bijdragen willen we graag de ruimte bieden: we willen minstens twee bijeenkomsten beleggen waar zij aan het verder ontwikkelen van ideeën kunnen bijdragen. Als leden vanuit de doelstellingen van de vereniging initiatieven ondernemen stimuleren we die graag, zowel financieel als op andere manieren.

Sterkere vereniging

De leden stellen een duidelijke toekomstvisie van de vereniging vast als leidraad voor de komende jaren. Het ledental van de vereniging is in december meer dan 150.

We nemen het voortouw bij het ontwikkelen van een duidelijkere visie over de rol die Wikimedia Nederland in de samenleving wil spelen. Zo kunnen de leden richting en prioriteiten aangeven om die visie in de komende jaren waar te maken. Wij zien graag dat Wikimedia Nederland steeds zichtbaarder wordt als een natuurlijk aanspreekpunt op het gebied van vrije licenties, wiki's en open content, zowel voor andere organisaties als de overheid.

We gaan ons inspannen om de vereniging te laten groeien. We willen niet alleen nieuwe leden werven, maar ook de bestaande vasthouden. Met de wiki, 6 nieuwsbrieven per jaar en persoonlijk contact moeten leden nauwer bij de vereniging betrokken raken. De enquêtes en bijeenkomsten zijn hierbij erg belangrijk. Het leveren van een financiële bijdrage willen we ook zo eenvoudig mogelijk maken.

Versterking Wikimediaprojecten

Wikimediaprojecten profiteren van meer en beter toegeruste gebruikers en samenwerking met organisaties die vergelijkbare belangen hebben.

We willen in 2009 tenminste 4 wikimeets en 2 workshops voor de Wikimediagemeenschap organiseren. Samenwerking met initiatieven als Wikiwijs, Open Streetmap en erfgoedinstellingen gaat aansprekende resultaten opleveren. Naast Wikiportret gaan we met een fotografenworkshop proberen het beeldmateriaal aan te vullen. We zoeken samenwerking met geschikte media om dit soort initiatieven die vrije informatie opleveren meer onder de aandacht te brengen. We gaan daarnaast op zoek naar meer concrete samenwerking met Wikimedia chapters in andere landen. Ook kleinere projecten in ons taalgebied krijgen aandacht.

Uitstraling Wikimediaprojecten vergroten

Kleine en grote bijeenkomsten en slimme publiciteit maken de uitstraling van de projecten groter.

We blijven de publiciteit rond Wikimediaprojecten in het Nederlandse taalgebied volgen en proberen kansen te vinden om de aandacht voor die projecten groter te maken. We willen op zoek gaan naar aanleidingen om gratis publiciteit rondom Wikimediaprojecten los te maken, door het leveren van opiniestukjes of strategische afspraken met de media. Door goed informatiemateriaal, presentaties en workshops voor belangstellenden wordt de kennis over Wikimedia bij belangstellenden verdiept. Dit zal in ieder geval gebeuren in het kader van het lustrum van de Rijksuniversiteit Groningen. In het najaar willen we de Wikimedia Conferentie Nederland weer houden. We gaan proberen Wikimania 2010 naar Nederland te halen.

Opkomen voor vrije informatie

Belangen van auteurs die tegelijk ook gebruiker zijn worden behartigd door netwerken en lobbyen samen met gelijkgezinde organisaties.

Voor het standpunt zoals uitgewerkt in de reactie op het EU Groenboek over auteursrecht blijven we zowel in Nederland als Europa lobbyen. We willen verkennen welke andere regelgeving van belang is voor vrije informatie. Daarbij wordt gewerkt aan goede contacten met andere organisaties die zich sterk maken voor vrije informatie, ambtenaren, politici en mogelijke bondgenoten. We kijken actief of er op concrete punten als oplossingen voor verweesde werken, vrije overheidsinformatie of 'fair use' bij metadata praktische resultaten zijn te boeken, maar dit blijft een thema dat langdurig aandacht vereist. Praktisch gaat het erom dat door afspraken met andere organisaties meer beeld, geluid en andere informatie onder vrije licentie beschikbaar komt.