Data over levende personen op Wikidata en Wikipedia/reactie deskundigen/Wikimedia Foundation

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Reactie Wikimedia Foundation

Vraag 1. Op Wikidata en op Wikipedia worden data over levende personen verzameld, gestructureerd en wereldwijd beschikbaar gemaakt. Hieronder is ook informatie die traditioneel als ‘gevoelig’ of ‘zeer persoonlijk’ wordt beschouwd. Al deze informatie is al eerder in verschillende betrouwbare bronnen gepubliceerd. Is dit binnen nationale en internationale wet- en regelgeving toegestaan?

A1: Helaas kunnen we dit niet met ja of nee beantwoorden omdat we niet in staat zijn om direct juridisch advies te geven aan de afdelingen of individuele vrijwilligers vanwege onze ethische verplichtingen als juristen voor de Wikimedia Foundation.

Wat ik wel kan zeggen is dat WMF tot op heden niet verplicht is om materiaal te verwijderen uit onze projecten op basis van de privacywetgeving met betrekking tot dit soort persoonlijke gegevens. Het is mogelijk dat we in de toekomst verplicht zullen zijn om dit te doen, maar we evalueren dit soort verzoeken geval per geval.

We hebben een aantal van dit soort verzoeken ontvangen en die verzoeken zijn tot nu toe in specifieke gevallen opgelost door acties van de gemeenschap, zoals het vrijwillig verwijderen van namen of het verbergen van informatie op foto's in het belang van de bescherming van de privacy. Ook heeft een van onze juristen onlangs onderzoek gedaan naar de kwestie van foto's van privé-eigendom en hebben we een educatief artikel over dat onderwerp op meta geplaatst: https://meta.wikimedia.org/wiki/Works_depicting_private_property_limited_by_privacy_and_trespass_rights_don%E2%80%99t_meet_the_requirements_of_free_cultural_works

A1: So, unfortunately we can’t answer this with a yes or no because we’re not able to give direct legal advice to the chapters or individual volunteers due to our ethical obligations as lawyers for the Wikimedia Foundation.

What I can say is that to the present date, the Foundation has not been obligated to remove any material from our projects based on privacy laws relating to this kind of personal data. It is possible that we will be obligated to do so in the future, but we evaluate these kinds of requests on a case by case basis.

We have received some requests of this nature and those requests have thus far been resolved by community activity in specific cases, such as voluntarily removing names or obscuring information in photographs in the interest of protecting privacy. Also, one of our legal fellows did recently research the issue of photographs of private property and we posted an educational article on that topic on meta: https://meta.wikimedia.org/wiki/Works_depicting_private_property_limited_by_privacy_and_trespass_rights_don%E2%80%99t_meet_the_requirements_of_free_cultural_works


Vraag 2. Als het is toegestaan, is er dan - op basis van b.v. jurisprudentie, of lopende politieke en maatschappelijke discussies - reden om te verwachten dat het op deze manier verzamelen en beschikbaar maken van persoonlijke data in de nabije toekomst aan aanvullende regels zal worden gebonden?

A2: Het lijkt erop dat de privacywetgeving op een paar punten steeds strenger zal worden. Een daarvan is dat er wereldwijd een beweging is geweest om de macht van individuele betrokkenen te vergroten door hen nieuwe rechten en controle over hun persoonlijke informatie te geven. Ten tweede dringen veel overheden aan op meer controle over informatie die zij als vals of publiekelijk schadelijk beschouwen (bijvoorbeeld terroristische informatie, of valse politieke of medische informatie). Persoonsgegevens kunnen in sommige gevallen in deze categorieën vallen.

In het bijzonder is er een goede kans dat de uitzonderingen voor de verwerking per land zullen verschillen, zodat er inconsistentie kan bestaan tussen locaties wat betreft de vraag welke gegevens aanvaardbaar zijn voor openbare onderwijs- en archiefdoeleinden, en of de betrokkene het recht heeft om verwijdering van die gegevens te eisen.

Het is ook belangrijk op te merken dat de wet op dit soort onderwerpen zich vaak sprongsgewijs ontwikkelt op basis van schandalen en dergelijke. Zaken als Cambridge Analytica & Facebook hebben een grote invloed op de juridische ontwikkelingen. Voor Wikipedia betekent dit dat als een persoon, zelfs onbedoeld, ernstig zou worden geschaad door Wikipedia/Wikidata informatieverzameling, de kans dat de wet zou veranderen om de mogelijkheid van onze beweging om dit soort persoonlijke gegevens te verzamelen te beperken, nogal groot zou zijn. Het is misschien het beste om na te denken over het eigen beleid van de beweging vanuit het perspectief van het voorkomen van dat soort schade om te helpen voorkomen dat veranderingen in de wet die uiteindelijk slecht geschreven of overbroad zouden kunnen worden als ze in haast worden gedaan.

A2: It does seem likely that privacy laws are going to continue to grow stricter in a couple ways. One is that, worldwide, there has been a move to increase the power of individual data subjects by giving them new rights and control over their personal information. The second is many governments are pushing for greater control over information that they deem false or publicly harmful (for example terrorist information, or false political or medical information). Personal data could, in some cases, fall into these categories.

In particular, there’s a good chance that exceptions for processing are going to vary country by country, so there may be inconsistency between locations as to what data is acceptable for public educational and archival purposes and whether or not the data subject has the right to demand removal of that data.

It’s also important to note that the law on this type of subject often develops in leaps based on scandals and similar. Things like Facebook’s Cambridge Analytica issue significantly impact legal developments. For Wikipedia, this means that if a person were to be severely harmed, even unintentionally, by Wikipedia/Wikidata information collection, the odds that the law would change to limit our movement’s ability to collect this kind of personal data would go up quite a lot. It may be best to think about the movement’s own policies from the perspective of preventing that kind of harm to help prevent changes in the law that could end up being poorly written or overbroad if done in haste.


Vraag 3. Is het op deze manier systematisch verzamelen, structureren en beschikbaar maken van (persoonlijke) informatie over levende personen op Wikipedia en Wikidata in overeenstemming met de Terms of Use voor de Wikimedia-sites en ander relevant richtinggevend beleid van de Wikimedia Foundation?

A3: Ook hier kunnen we geen ja of nee antwoorden. De gebruiksvoorwaarden van WMF beperken bepaalde zaken. Dit omvat het overtreden van de wet als individuele gebruiker, maar ook activiteiten zoals intimidatie en stalking. Ik zou me een scenario kunnen voorstellen waarbij iemand gegevens verzamelt met de bedoeling een persoon te intimideren of te stalken (of misschien te onderwerpen aan toekomstige intimidatie), en dat zou niet toegestaan zijn, zelfs niet als meer algemene gevallen zouden worden toegestaan. In het algemeen is het systematische gebruik van gegevens voor encyclopedische doeleinden echter niet verboden door de gebruiksvoorwaarden van de Stichting.

A3: Again, there isn’t a yes or no answer that we can give here. The Foundation’s Terms of Use restrict certain things. This includes violating the law as an individual user, but also includes activities such as harassment and stalking. I could imagine a scenario where somebody collects data with the intent of harassing or stalking a person (or perhaps subjecting them to future harassment), and that would not be allowed even if more general cases were permitted. In general, the systemic use of data for encyclopedic purposes is not banned by the Foundation’s Terms of Use, though.


Vraag 4. Is op basis van bestaande inzichten en ervaring in te schatten of het systematisch verzamelen, structureren en permanent beschikbaar maken van persoonlijke data (die op zich al wel openbaar waren) kan leiden tot nadelige gevolgen voor betrokken personen? Is aan te geven welke data in die zin het meest risicovol zijn?

A4: In lijn met sommige van de bovenstaande antwoorden zou ik willen speculeren dat er specifieke gevallen zijn die mogelijk schade kunnen veroorzaken, maar dat het in het algemene geval zeer moeilijk te beantwoorden is. Dingen zoals iemands huisadres, werkplek, telefoonnummer of soortgelijke contactinformatie vormen waarschijnlijk het grootste risico, omdat die informatie het mogelijk maakt dat iemand lichamelijk letsel oploopt. Ook dingen die kunnen leiden tot motivatie voor haat-delicten, zoals seksuele geaardheid, ras, etniciteit, religie en dergelijke, kunnen in sommige gevallen risico's opleveren. Tegelijkertijd kan een deel van deze informatie in ieder geval in sommige gevallen waardevolle openbare informatie zijn (bijvoorbeeld het benadrukken van opmerkelijke leiders voor rassengelijkheid of het verstrekken van informatie over een beroemd historisch gebouw zouden geschikte redenen kunnen zijn om dit soort informatie te verzamelen).

A4: Per some of the answers above, I would speculate that there may be specific cases that potentially could cause harm, but that it’s very difficult to answer in the general case. Things like a person’s home address, place of work, telephone number or similar contact information are likely to be the greatest risk because that information could allow a person to be physically harmed. Similarly, things that could lead to motivation for hate crimes such as sexual orientation, race, ethnicity, religion and similar may create risks in some cases. At the same time, some of this information may be valuable public information in at least some cases (for example, highlighting notable leaders for racial equality or providing information about a famous historical building could be appropriate reasons to collect this type of information).

Vraag 5. Ziet u in zijn algemeenheid een noodzaak om het beleid inzake omgaan met persoonlijke data op Wikipedia en Wikidata aan te passen?

A5: Ik denk dat er veel onzekerheid is over wat er de komende jaren gaat gebeuren met de juridische structuren rond persoonlijke informatie, zodat het moeilijk is om deze vraag te beantwoorden. Ons doel bij de juridische afdeling van WMF is over het algemeen om de gemeenschappen een zo breed mogelijk scala aan mogelijkheden te geven om werk te doen ter ondersteuning van onze vrije-kennisbeweging. Tegelijkertijd ondersteunen we geen situaties die mensen grote schade toebrengen. Ik zou de gemeenschappen willen aanmoedigen om dit beleid te blijven herzien, niet om de mogelijkheid te beperken om informatie over mensen in het algemeen te verzamelen, maar om een goed proces te hebben voor het verwijderen of corrigeren van informatie in specifieke situaties waar iemand een probleem signaleert.

A5: I think there’s a lot of uncertainty about what is going to happen with the legal structures around personal information over the next several years, so that it’s difficult to answer this question. Our goal at the Foundation legal department is generally to give the communities the broadest range of options possible to do work in the support of our free knowledge movement. At the same time, we don’t support situations that cause people significant harm. I would encourage the communities to continue to review these policies not to limit the ability to collect information about people in general, but to have a good process for deleting or correcting information in specific situations where somebody identifies a problem.

Vraag 6. Wilt u de Wikimedia-gemeenschap een advies meegeven?

A6: We hebben geen problemen met het feit dat de hierboven gegeven antwoorden in de loop van de door Wikimedia Nederland gefaciliteerde community discussie worden gedeeld met de leden van de gemeenschap.Maar verder ben ik bang dat ik moet verwijzen naar de ethische verplichtingen die al naar voren kwamen in het antwoord op de eerste vraag.

A6: We have no concerns about the answers provided above being shared with community members as appropriate in the course of Wikimedia Nederland’s community conversation facilitation project. Beyond that, I am afraid I have to refer to the ethical obligations that already surfaced in the answer to the first question.