EU richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Positie Wikimedia

Er moeten geen voorschriften zijn die platformen dwingen om gebruikersuploads vooraf te filteren. Wij ondersteunen waarborgen voor werken in het publieke domein, vrijheid van panorama, door gebruikers gegenereerde inhoud, tekst- en datamining. En natuurlijk de bescherming van het normale gebruik van internet, zoals het delen van foto's van publieke ruimtes, onderzoek doen en het maken en delen van educatieve content.

Achtergrondinformatie

De Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt is een voorgestelde Europese richtlijn met als doel harmonisatie van auteursrechtaspecten in de digitale interne markt van de Europese Unie. Het betreft een aanpassing van het auteursrecht voor het internet door aanvullende bescherming voor de eigenaren van materiaal.

De op 14 september 2016 door de Europese Commissie voorgestelde richtlijn voorziet onder meer in de mogelijkheid voor uitgevers om betaling te vragen voor het gebruik van korte stukken tekst, waardoor commerciële websites die voornamelijk user-generated content hosten worden gedwongen "effectieve en proportionele" maatregelen te treffen om ongeoorloofde publicatie van auteursrechtelijk beschermd materiaal te voorkomen, en in uitzonderingen op het auteursrecht voor text- en datamining door wetenschappelijke onderzoeksinstellingen. Omdat zowel de licenties als de uitzonderingen op nationaal niveau dienen te worden geregeld, zouden de artikelen 11 en 13 zorgen voor een versplintering van de Europese markt, wat in tegenspraak is met de intentie van de richtlijn. Een Brits parlement heeft een voorstel gedaan om ook uploadfilters, zoals noodzakelijk voor de uitvoering van de richtlijn, te gebruiken voor het weren van "extremistisch materiaal" van het internet.

Op 26 april 2018 ondertekenden 145 organisaties op het gebied van digitale en mensenrechten, vrije media, uitgeverij, bibliotheek, onderwijs, softwareontwikkeling en ook internetproviders een protestbrief tegen de voorgestelde wetgeving. Onder de opposanten bevinden zich Creative Commons, de Electronic Frontier Foundation, European Digital Rights, diverse Wikimedia-onderdelen en, sinds 29 juni 2018, ook de Wikimedia Foundation, de eigenaar van Wikipedia. Vooraanstaande individuen die zich tegen de richtlijn hebben gekeerd zijn Tim Berners-Lee en Vinton Cerf, die zich zorgen maken over de kosten en de effectiviteit van de uploadfilters en de negatieve effecten op de vrijheid van meningsuiting online. Een petitie tegen de voorgestelde richtlijn op Change.org kende meer dan 600.000 ondertekenaars. De voorgestelde richtlijn wordt ondersteund door vele uitgeefhuizen en mediabedrijven. Tot de voorstanders behoren David Guetta, drie grote platenlabels en de Independent Music Companies Association.

Bron: Artikel op Nederlandstalige Wikipedia. Zie ook Artikel op Engelstalige Wikipedia

Stand van zaken

Op 5 juli stemde het Europees Parlement over de verdere behandeling van de voorgestelde wijziging van het Europees auteursrecht, zoals vastgesteld door de commissie Juridische Zaken. Om te realiseren dat er over het voorstel een plenaire stemming zou worden gehouden, werd er vóór 5 juli actief gelobbyd, ook door de Wikimedia-beweging. Op een aantal taalversies van Wikipedia werden banners geplaatst. Sommige sites gingen zelfs op zwart.  

Het Europees Parlement besloot inderdaad dat het over het voorstel een plenaire stemming zou moeten worden gehouden, conform regel 63 (c) 3. Deze vindt plaats op 12 september. Procedure: het is pas de tweede keer dat er gestemd wordt na een beroep op regel 63 (c) 3, daarom lijkt niemand zeker te weten hoe alles gaat lopen. Wat we weten is dat de basis van de stemming de tekst van 14 september 2016 is. Daarna zal er stemming zijn om voor de verdere behandeling over te stappen naar de de versie die bij de behandeling in de commissieJuridische Zaken is vastgesteld, met uitzondering van artikelen waarover verschil van mening is. Over 'betwiste' artikelen wordt er apart gestemd; dit betekent dat er per artikel verschillende concurrerende amendementen zullen zijn om uit te kiezen.

Uitslag stemming

Op 12 september stemde het EP. Het resultaat is niet waarop we hadden gehoopt. Het uploadfilter waar vanuit de Wikimediabeweging veel kritiek op kwam, gaat door (met een uitzondering voor niet-commerciele organisaties). Voor wat betreft vrijheid van panorama verbetert de situatie niet, en ook niet voor User Generated Content.

Meer informatie:

Positie Wikimedia

Het Wikimedia-standpunt over de richting die de auteursrechthervormingen moeten hebben is eenvoudig: de hervormingen moeten de vele manieren waarop EU-burgers het internet nu al gebruiken erkennen en omarmen, en niet proberen het te verankeren in verouderde copyrightnormen.

Wat dit praktisch betekent, is dat er geen voorschriften moeten zijn die platformen dwingen om gebruikersuploads vooraf te filteren. Wij ondersteunen ook waarborgen en uitzonderingen voor werken in het publieke domein, vrijheid van panorama, door gebruikers gegenereerde inhoud, en tekst- en datamining, en de bescherming van het normale gebruik van internet, zoals het delen van foto's van publieke ruimtes, onderzoek doen en het maken en delen van educatieve content.

Zulke bepalingen beïnvloeden Wikipedia mogelijk niet direct, maar Wikipedia bestaat als onderdeel van een groter internet-ecosysteem dat op grote schaal zou profiteren van een positieve insteek van EU-auteursrecht. (bron: mail J. Gerlach - WMF, 7 september 2018)

Concreet

Bescherm het publieke domein

Het Europees Parlement moet ervoor zorgen dat iedereen online kan genieten van werken in het publieke domein, net zoals ze dat in levende lijve kunnen. Werk in het publieke domein verrijkt de wereld van kennis en cultuur, en maakt educatieve projecten zoals Wikipedia uiteindelijk nog relevanter.

Vrijheid van panorama

Burgers en bezoekers van EU-lidstaten kunnen vrijelijk genieten van belangrijke Europese kunstwerken in de publieke ruimte en van onze prachtige architectuur, maar in veel landen omvat die vrijheid niet de mogelijkheid om foto's van die bezienswaardigheden online te delen. Auteursrechtwetgeving die alledaagse activiteiten als het online delen van foto's van de openbare ruimte omarmt, zou helpen om de EU-regels in lijn te brengen met hoe mensen tegenwoordig het internet gebruiken.

Uitzondering voor door gebruikers gegenereerde inhoud

Onze wetgeving moet aanhaken bij de realiteit en de garantie bieden dat de manier waarop we online communiceren - door video's te delen, memes te maken en naar nieuwsartikelen te linken - niet wordt verboden of onnodig ingeperkt.

Uitzonderingen voor tekst- en datamining

Door uitzonderingen voor tekst- en datamining kan iedereen met een computer nieuwe inzichten genereren uit gegevens waar zij wettig toegang toe hebben. Op die manier kan iedereen bijdragen aan vooruitgang in wetenschap en onderzoek.

Uploadfilters

Er moeten geen vooraf-filterverplichtingen komen voor platformproviders; dit zou het internet fundamenteel veranderen in een medium waar mensen alleen kunnen communiceren na toestemming van een bedrijf. Dit beschadigt de cultuur van delen die nodig is om Wikipedia te laten groeien en bloeien.

Welke amendementen steunt Wikimedia?

De tekst van alle ingediende amendementen is nu beschikbaar.

Wikimedia gaat steun geven aan de volgende amendementen

Kijk hieronder hoe je de lobby voor deze amendementen kunt steunen.

Benader een Nederlandse Europarlementariër

  • Stuur een mail naar een Nederlandse Europarlementariërs om uit te leggen waarom jij je zorgen maakt over de herziening van het EU-auteursrecht. Deze Wikimedia-site helpt je op weg.
  • BitsOfFreedom vraagt je om Nederlandse politieke partijen via Twitter aan te spreken over hoe 'hun' Europarlementariërs gaan stemmen over het uploadfilter. Kijk hier

Blog voorzitter Wikimedia Foundation

Maria Sefidari, de voorzitter van de Wikimedia Foundation, legt in een blog uit waarom de voorgestelde herziening van het EU - Auteursrecht risico's heeft voor Wikipedia.

Meer lezen?

Behandeling in Europees Parlement

Artikelen, blogs, opinie-stukken over de Richtlijn

Blogs, position papers etc. Wikimedia-beweging

Wikipedia in het nieuws

Activiteiten Wikimedia Nederland

Brief aan Ministerie van Veiligheid en Justitie - 2016

Mail van Wikimedia Nederland aan Nederlandse Europarlementariërs - 4 juli 2018

Morgen stemt het Europees Parlement over de voortgang van het 'Voorstel voor een richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt.” Als de voorgestelde regelgeving in 2001 wet was geweest, had Wikipedia nooit bestaan.

Lobby stemming 12 september 2018

Brief aan Europarlementariers met Kennisland

Samen met Kennisland heeft Wikimedia Nederland op 10 september 2018 een brief gestuurd aan Nederlandse Europarlementariërs waarin de standpunten van beide organisaties betreffende de ingediende amendementen werd toegelicht.

Brief aan Ministerie van OC&W 21 februari 2021

Binnenkort houdt het Ministerie van OC&W zogenaamde stakeholdergesprekken. In deze gesprekken worden "marktpartijen" uitgenodigd om hun visie te geven op de wijze waarop de Europese richtlijn over het nieuwe auteursrecht in Nederlands recht zullen worden omgezet. De Wikimedia DSM-werkgroep heeft een standpunt voorbereid dat in de laatste bestuursvergadering is goedgekeurd. Dit Standpunt is met een aanbiedingsbrief gestuurd aan het ministerie van OC&W. Hier de brief en het standpunt van WMNL in deze.

Wikiproject

Om de informatie op Wikipedia te actualiseren en bij te werken, is een Wikiproject opgezet: het Wikiproject Copyright. Vanuit het Wikiproject zal ook aandacht zijn voor de informatie op Wikidata.

Geïnformeerd worden of meewerken

Wil je meewerken? Zet je naam dan hieronder.

  1. Jane023 (overleg) 21 aug 2018 13:35 (CEST)[reageren]
  2. JustusdB (overleg) 28 feb 2021 10.17 (CEST)
  • ..

Op de hoogte blijven?

  • Informatie over activiteiten inzake lobby en public affairs binnen de Wikimedia-beweging worden verspreid via de public policy mailinglist.