Jaarplan 2014/Ingedeeld naar prioriteiten

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Programma beschrijving ingedeeld naar prioriteiten voor het jaar 2014

 • (de naamgeving van programma's kan nog wijzigen)

Programma 1: Participatie, vergroten deelname - meer vrijwilligers en meer bewerkers

 • CONCEPT voel-je-vrij-en-ga-je-gang als je wilt aanvullen of verbeteren
What are the objectives of this program? Please include metrics.
 • In 2014 gaan we cursusmateriaal maken en trainers opleiden. We bieden zowel ‘algemene trainingen’ voor iedereen die belangstelling heeft, als trainingen gericht op bepaalde doelgroepen (bijv. vrijwilligersorganisaties die affiniteit hebben met kennis). Nieuwe bewerkers moeten behouden blijven: dus bieden van steun en begeleiding na trainingen en voor nieuwe bewerkers in het algemeen. (Trainingen zullen in de praktijk vaak gekoppeld zijn aan b.v. editathons en andere samenwerkingsvormen met externe partners.
 • Meetbare resultaten
  • Aantal mensen getraind en aantal getrainde trainers opgeleid
  • Getrainde bewerkers dat na 6-12 maanden nog actief is.
Which Wikimedia strategic priority (or priorities) does this program address?
 • Vergroten deelname (increase participation)
What SMART key activities and/or milestones are associated with this program?
 • Trainingen geven in bewerken van Wikipedia en zusterprojecten.
  • Ontwikkelen “train de trainer” programma. A
  • Ontwikkelen van basistraining.
  • Partnerorganisaties vinden die over een vrijwilligersbestand beschikken en daar gerichte trainingen aanbieden. A B C
 • Mentorprogramma voor nieuw opgeleide bewerkers ondersteunen.
  • Mentoren vinden en opleiden. A
  • Tea House ontwikkelen. A
How will your entity accomplish this program?
 • Uitvoering door projectleider(s) op kantoor in samenwerking met groep vrijwilligers
How will your entity measure and track success of this program?
 • Metrics meten en rapporteren

Any additional details:

Programma 2: Interactie met de gemeenschap

 • CONCEPT voel-je-vrij-en-ga-je-gang als je wilt aanvullen of verbeteren
What are the objectives of this program? Please include metrics.
 • Wikimedia Nederland heeft beperkt contact met/toegang tot de Wikipedia gemeenschap (bron: Motivaction rapport, ervaringen 2013). Wikipedia bewerkers zijn niet op de hoogte van wat WMNL voor hen zou kunnen doen. Echter, ondersteunen van de Wikipedia-gemeenschap is één van de primaire taken van de Wikimediabeweging in het algemeen, en dus ook van WMNL. Daarnaast is gebleken dat er binnen de Wikipediagemeenschap onvrede is over de werksfeer en omgangsvormen op Wikipedia (bron: Motivaction rapport).
 • Meetbare resultaten
  • Contactmomenten tussen vereniging en bewerkersgemeenschap, m.n. door bewerkers geïnitieerde contacten.
  • (Gehonoreerde) aanvragen voor steun vanuit gemeenschap.
  • Mening van gemeenschap over sfeer en omgangsvormen op Wikipedia verbeterd ten opzichte van 2013.
Which Wikimedia strategic priority (or priorities) does this program address?
 • Stabiliseren infrastructuur
What SMART key activities and/or milestones are associated with this program?
 • Stelselmatig en actief informeren van Wikipedia gemeenschap over WMNL activiteiten en Wikipedia gemeenschap actief betrekken bij WMNL. A C
 • FOKA-regeling laagdrempeliger maken en uitbreiden.
 • Initiëren discussie over omgangsvormen op Wikipedia en in de Wikimedia-beweging; stimuleren van verbetering ondersteunen van en bieden van training voor mediators en moderatoren.
How will your entity accomplish this program?
 • Wikipedia-liaison op kantoor
How will your entity measure and track success of this program?
 • Metrics meten en rapporteren
 • Klankbordgroep van Wikipedia gebruikers.

Any additional details:

Programma 3: Nieuwe inhoudelijke thema's

 • CONCEPT voel-je-vrij-en-ga-je-gang als je wilt aanvullen of verbeteren
What are the objectives of this program? Please include metrics.
 • WMNL is tradioneel sterk op het GLAM terrein en in activiteiten met een focus op beelddonaties op Wikimedia Commons. Daar zijn ook de meeste vrijwilligers actief. Het is wenselijk om daarnaast ook op andere terreinen activiteiten te ontwikkelen. Meeste kans op succes wordt verwacht bij een focus op organisaties/thema’s die uit zichzelf al affiniteit of raakvlak hebben met Wiki(m/p)edia: vrijwilligersorganisaties die actief zijn in verzamelen en ontsluiten van kennis. Op het terrein van WO II is nu ook een ‘kernploeg’ van vrijwilligers; daarnaast zal er bij het NIOD een Wikipedia in Residence actief worden. Dit terrein lijkt veelbelovend, ook met het oog op herdenkingsjaar 2015,mogelijkheden voor internationale samenwerking met andere chapters en externe financiering. Daarnaast realiseren we een Nederlandse bijdrage aan Wiki Loves Earth.
 • Meetbare resultaten
  • Nieuwe bewerkers/vrijwilliger actief op de gekozen inhoudelijke thema’s.
  • Artikelen toegevoegd of verbeterd op de gekozen inhoudelijke thema’
Which Wikimedia strategic priority (or priorities) does this program address?
 • Verhogen kwaliteit
What SMART key activities and/or milestones are associated with this program?
 • Focus bepalen op maximaal twee inhoudelijke thema’s die veelbelovend zijn voor ontwikkelen van samenwerkingsactiviteiten, mobiliseren van nieuwe vrijwilligers en ‘bevrijden van kennis’en internationale uitrol (Zie ook V.2):
  • Aansprekende activiteiten organiseren: editathons, schrijfwedstrijden etc. A B.
  • ‘Achter de schermen” bij interessante instellingen (potentiele samenwerkingspartners). A
How will your entity accomplish this program?
 • Projectleider op kantoor in samenwerking met een daarvoor ingestelde werkgroep van vrijwilligers
How will your entity measure and track success of this program?
 • Metrics meten en rapporteren

Any additional details:

Programma 4: GLAM samenwerkingen

 • CONCEPT voel-je-vrij-en-ga-je-gang als je wilt aanvullen of verbeteren
What are the objectives of this program? Please include metrics.
 • Wikimedia Nederland is een populaire samenwerkingspartner, m.n. voor GLAM instellingen. De grenzen van wat vrijwilligers en kantoor kunnen ondersteunen komen in zicht. We moeten een keuze maken waar we capaciteit op gaan inzetten, vooral als het gaat om verzoeken van relatief kleine organisaties c.q. collecties. Daarnaast gaan we vrijwilligers mobiliseren/trainen om een grotere rol te spelen in het organiseren/uitvoeren van de meest voorkomende samenwerkingsvormen (editathon, editor training). De samenwerking met openbare bibliotheken willen we nieuw leven inblazen. Voor veel mensen is de bieb de eerste toegang tot kennis. Ook gaan we verkennen of er voor WMNL mogelijkheden zijn voor een productieve samenwerking met het educatie-veld.
 • Meetbare resultaten
  • Afgesloten samenwerkingsovereenkomsten.
  • Beelddonaties en source documenten.
  • Artikelen toegevoegd of verbeterd.
Which Wikimedia strategic priority (or priorities) does this program address?
 • Verhogen kwaliteit
What SMART key activities and/or milestones are associated with this program?
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Editathons
 • Editor training
How will your entity accomplish this program?
 • Onderhouden relaties met grote GLAM instellingen waar al contacten mee zijn: Nationaal Archief/Koninklijke Bibliotheek, Rijksmuseum, Teylers Museum o.a. door (ondersteuning van) Wikipedians in Residence. B
 • Ontwikkelen pool van vrijwilligers die standaard- diensten kunnen leveren (editathon, training) voor kleinere GLAMs (ook onderdeel van Thema I).
How will your entity measure and track success of this program?
 • Metrics meten en rapporteren
 • Periodiek overleg directeur met projectleider GLAM

Any additional details:

Programma 5: Publiekscampagne, vergroten bereik

 • CONCEPT voel-je-vrij-en-ga-je-gang als je wilt aanvullen of verbeteren
What are the objectives of this program? Please include metrics.
 • Uit het Motivaction onderzoek blijkt dat de kennis van het grote publiek over Wikipedia beperkt is, vooral op aspecten als vrijwilligersparticipatie en financiering. In 2014 zal WMNL een grote publiekscampagne ontwikkelen om publiek beter te informeren over Wikipedia. Ook de rol van WMNL komt daarbij aan de orde. Deze campagne zal gebaseerd zijn op ervaringen die eind 2013 worden opgedaan met een kleinere publiekscampagne.
 • Metrics
  • Grote bekendheid onder algemeen publiek met basisfeiten van Wikipedia.
  • Toename donaties.
  • Toename aantal aangemelde bewerkers.
  • Toename aantal leden.
Which Wikimedia strategic priority (or priorities) does this program address?
 • Vergroten bereik
What SMART key activities and/or milestones are associated with this program?
 • Bepalen doel en scope campagne m.b.v professioneel adviesbureau.
 • Uitvoeren campagne.
How will your entity accomplish this program?
 • Opzetten en uitvoeren van een grote publiekscampagne: “Niemand kan zonder Wikipedia””. A
 • Advies vragen aan een professioneel reclame adviesbureau (gedeeltelijk pro bono)
How will your entity measure and track success of this program?
 • Meten en rapporteren van de metrics

Any additional details:

Programma 6: Educatie, verhogen kwaliteit - verkenning mogelijkheden

What are the objectives of this program? Please include metrics.
 • Het "Education Program" in de Wikimedia beweging richt zich op het verhogen van de kwaliteit. Het idee is om docenten aan universiteiten te verleiden Wikipedia in hun lesprogramma te gebruiken. Bijvoorbeeld door studenten opdrachten te geven artikelen te bewerken of te schrijven. Universiteiten zijn een bron van kennis. De kwaliteit van de artikelen in Wikipedia laten we verhogen door kennis op te halen bij de bron. Het education program leidt niet in de eerste plaats tot nieuwe blijvende bewerkers van Wikipedia. Bij een goede opzet zullen docenten ieder jaar opnieuw aan een nieuwe lichten studenten opdrachten geven Wikipedia te bewerken of artikelen te schrijven. Het doel voor 2014 is om de mogelijkheden in Nederland te verkennen. Dit leidt tot een plan en opzet voor een in volgende jaren uit te voeren programma
Which Wikimedia strategic priority (or priorities) does this program address?
 • Verhogen kwaliteit
What SMART key activities and/or milestones are associated with this program?
 • Projectplan voor de verkenning
 • Krachtenveldanalyse
 • Plan met opzet programma
How will your entity accomplish this program?
 • Een aan te stellen part time projectleider op tijdelijk contract zal dit project uitvoeren.
How will your entity measure and track success of this program?
 • Een begeleidingscommissie van een of meer bestuursleden aangevuld met een of meer externen en de directeur zullen de mijlpaalproducten beoordelen als stuurgroep
 • De directeur zal periodiek overleg voeren met de projectleider

Any additional details: