Jaarplan 2015/eerste ideeën voor jaarplan 2015

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Hieronder staat een eerste ruwe schets van activiteiten die Wikimedia Nederland in 2015 zou kunnen uitvoeren. Die is gebaseerd op een brainstorming op wikizaterdag 21 juni.

De ideeën die tijdens die sessie zijn geopperd zijn in dit document geordend volgens de structuur van de Wikimedia Nederland Strategie 2013 - 2015. De strategie kent zes hoofdthema's en per thema een aantal te realiseren doelen.

Voel je vrij om aanvullingen, commentaar en vragen te plaatsen op de overlegpagina.

Thema I: COMMUNITY - Ondersteunen en mobiliseren van vrijwilligers en bewerkers

De missie van Wikimedia Nederland kan alleen gerealiseerd worden wanneer mensen zich actief inzetten om kennis vrij beschikbaar te maken via Wikipedia en andere Wikimedia-activiteiten en projecten. Het doel voor de komende jaren: meer actieve bewerkers en vrijwilligers die effectief worden ondersteund vanuit de Vereniging. Het creëren van mogelijkheden voor vrijwilligers en bewerkers om actief te zijn en het bieden van ondersteuning aan hun inzet is de komende jaren een kerntaak van Wikimedia Nederland, evenals het motiveren en activeren van nieuwe vrijwilligersgroepen. Het moet breed bekend zijn dat Wikipedia een vrijwilligersproject is, waar iedereen aan kan meewerken.


I.1 De instroom van bewerkers is vergroot: er worden mensen zelf actief in Wikipedia en andere Wikimedia-projecten

ervaring 2014

Bij werving/training bewerkers is retentie <5%. Werving nieuwe vrijiwilligers is beter We moeten realistisch zijn in onze verwachtingen op het gebied van nieuwe bewerkers.


mogelijke activiteiten 2015

 • Follow up bieden na eerste training bewerkers.
 • Veel activiteiten blijven organiseren (let op risico vrijwilliger burn-out) . Diversiteit in activiteiten - kijken wat werkt/effect heeft
 • Wervingsactiviteiten richten op groepen met potentieel (vrijwilligersorganisaties).
 • Wiki-avonden organiseren bij geïnteresseerden thuis! Risicovol, weet ik, maar het zou veel meer het idee geven van "Werken aan Wikipedia is thuis zijn, in je veilige omgeving"
 • Succesvolle activiteiten van andere landen overnemen, zoals bijvoorbeeld rond Barcelona

I.2 Vrijwilligers en bewerkers krijgen van Wikimedia Nederland effectieve, doelgerichte steun die hen in staat stelt optimaal en met plezier actief te zijn en te blijven

ervaring 2014

Komt verbetering in. Gemeenschap uit vooral waardering voor praktische, logistieke steun.


mogelijke activiteiten 2015

 • Vooral inzetten op gericht verbeteren samenwerking met huidige vrijwilligers/gemeenschap
 • Focus verschuiven van interactie naar actief ondersteunen.
 • Inventariseren waar mensen iets aan hebben (capacity building (bv presentatietraining), event organising, aanschaffen materiaal?).
 • Faciliteren van discussies of werkgroepen, b.v. over relatie met zusterprojecten, auteursrechtprpoblemen
 • Software ontwikkeling als activiteit voor WMNL - inventariseren of dat relevante taak kan zijn voor WMNL.
 • Invoeren/bruikbaar maken visual editor op NLWP.
 • de gemeenschap helpen inzake omgangsvormen, conflicten etc. Moet altijd in overleg met de gemeenschap. Van digitale communicatie naar irl communicatie/ontmoeten.
 • Wikipedia hulplijn bij conflicten, problemen


I.3 De communicatie met vrijwilligers en bewerkers loopt via korte en informele lijnen

ervaring 2014

Loopt goed. Nieuwsbrief breed verspreid. Meer communicatie tussen WMNL en gemeenschap via irc, kroeg, wiki.


mogelijke activiteiten 2015

 • Dialoog in Nederland starten. Bekende wikipedianen interviewen. Waardering geven en inventariseren wat er speelt..
 • doorgaan met organiseren Wikizaterdagen voor en door vrijwilligers, maar wel met vooraf besproken agenda's (met versnaperingen, en met externe gasten)
 • De sceptische gebruikers ook proberen voor je te winnen.Thema II: WERK: Inhoudelijke oriëntatie, samenwerking en activiteiten

Wikimedia Nederland wil een aansprekend pakket van activiteiten ontwikkelen die een concrete bijdrage leveren aan de beschikbare vrije informatie in Nederland. In eerste instantie gaan we verder met het uitbouwen van onze activiteiten op het gebied van culturele samenwerking en het verstevigen van de relaties met instellingen op dit terrein. Vanzelfsprekend blijven we ook steun geven aan de Nederlandstalige Wikipedia. Waar nodig en gewenst mengen we ons in het politieke en maatschappelijke debat als pleitbezorger voor vrije kennis en vrije licenties. Ook willen we blijven deelnemen in activiteiten die bijdragen aan innovatie en ontwikkeling.


II.1 De hoeveelheid vrij beschikbare kennis in het culturele domein is toegenomen + II.2 Laagdrempelige, aansprekende publieksevenementen en activiteiten stimuleren de actieve deelname van geïnteresseerden bij produceren en toegankelijk maken van vrije kennis in het culturele domein

ervaring 2014

1. Inhoudelijk focus Focus op beperkt aantal inhoudelijke thema’s bevalt goed. Wiki Loves Earth/thema natuur succesvol in aantrekken nieuwe vrijwilligers en externe samenwerking. Thema WO II moeilijker om vrijwilligers te activeren, wel externe samenwerking en contentdonaties.

2. GLAM Aantal betrokken vrijwillgers in ‘traditionele’GLAM - domein is afgenomen (aantal zijn nu Wikipedian in residence of bestuurslid). Interne processen binnen GLAM-instellingen lopen soms traag, moeilijk om structurele samenwerking van de grond te krijgen

3. Educatie Verkenning uitgevoerd om haalbaarheid educatieprogramma in beeld te brengen. resultaten zijn positief.


Mogelijke activiteiten 2015

1. Inhoudelijk focus

 • keuze voor 2 of 3 thema’s vasthouden - dit geldt voor inzet WMNL. Vrijwilligers kunnen zelf andere thema’s aankaarten - en daar ook steun voor krijgen.
 • Gemeenschap betrekken bij keuze voor thema's.
 • WO II mee doorgaan in 2015
 • Wiki Loves activiteiten: niet meer dan één per jaar. Afwisselen cultureel erfgoed en natuurlijk erfgoed? In 2015 nog een keer monumenten? Maar dan met follow up in sfeer van artikelen. Andere opties: Wiki Loves Science (m.n. sociale wetenschappen) en Wiki Loves Artworks
 • Gender gap? We missen artikelen over bepaalde thema’s, missen vrouwelijke bewerkers. Hoe pak je punt 2 structureel aan om punt 1 op te lossen? WMNL kan contact leggen met organisaties die kennis hebben over dit onderwerp en vrouwelijke bewerkers ondersteunen
 • meer focus op artikelen dan op beeld(donaties)


2. GLAM

 • Wikipedians in Residence: aanstellingen lopen veelal dit jaar af. Dit najaar al contacten leggen om te zorgen voor continuïteit/nieuwe WiRs. WiR is middel, geen doel.
 • GLAM focus verbreden tot alle kennis- en erfgoedinstellingen (bv NIOD).
 • Samenwerking met GLAMs richting WikiSource. Bijvoorbeeld door aansluiting bij bestaande vrijwilligersinitiatieven op het gebied van digitaliseren oude docs/archiefmateriaal.
 • Mogelijkheid tot vragen stellen in persoon. Meer outreach naar mensen/instellingen die kennis hebben. Op bezoek om vragen te beantwoorden: spreekuur.
 • Lobby voor vrijgeven metadata onder CC0 zodat het op Wikidata gebruikt kan worden.

3. Educatie

 • Aantal proefprojecten starten over educatie
 • Zie ook Catalonia

II.3 Er zijn optimale omstandigheden voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van (de Nederlandstalige) Wikipedia door de bewerkers

 • steun geven aan verbetering omgangsvormen, vriendelijkheid in community/on wiki
 • Steun geven aan deelgemeenschappen op ‘minority’ onderwerpen


II.4 Wikipedia is als een succesvol voorbeeld van vrije kennis bekend en geaccepteerd bij beleidsmakers en het grote publiek

ervaringen 2014

 • Publieksactie is in voorbereiding. Staat gepland voor Q4,


mogelijke activiteiten 2015

 • De publieksactie herhalen in 2015? Doelen die in 2014 niet aan de orde komen in 2015 agenderen? Hangt ook af van uitkomsten Motivaction onderzoek 2.
 • Meer doen aan capaciteitsontwikkeling voor structureel pr beleid.
 • Proactief omgaan met de pers. Ontwikkeling capaciteit vrijwilligers in omgaan met de pers.
 • Zie eerder over metadata CC0 voor Wikidata


II.5 WMNL is op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en beleid met betrekking tot auteursrechten en vrije kennis en zet zich in als pleitbezorger voor de belangen van vrije kennis

 • werkgroep auteursrechtvraagstukken verschillende projecten faciliteren?Thema III: VERENIGING - Participatie, draagvlak en naamsbekendheid

De steun van leden is essentieel. Onze leden zijn de ambassadeurs en pleitbezorgers van de organisatie; bovendien vergroot een goed ontwikkeld ledenbestand de impact van de organisatie en haar statuur in de buitenwereld. De leden zijn een waardevolle bron van kennis, expertise en inzet. De komende jaren gaan we werken aan het uitbreiden van het ledenbestand en het intensiveren van de relatie met de leden. Om onze missie (vrije kennis voor iedereen) te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat Wikimedia Nederland als organisatie kan rekenen op naamsbekendheid - en nog belangrijker op een goede naam - bij belangrijke stakeholdergroepen en het brede publiek Wikimedia Nederland moet een gewilde samenwerkingspartner worden voor een breed spectrum aan organisaties.


III.1 Het aantal leden is toegenomen


III.2 Er is inzicht in de wensen en verwachtingen van leden en de leden voelen zich betrokken bij de activiteiten en bij het besturen van de vereniging

 • herhalen motivaction survey Q1 2015


III.3 Belangrijke stakeholders – en het algemeen publiek - hebben een adequaat beeld van missie, doelen en activiteiten van Wikimedia Nederland en zien Wikimedia Nederland als een betrouwbare organisatie en een professionele samenwerkingspartner

 • Verzorgen van themas op fb en twitter die wij kunnen voeden, bv een terugkerende "Wat is encyclopedie-waardig" rubriekje, met intro’s van GLAMs, vrijgegeven werken, enzThema IV: GELD - Stevige en duurzame financiële positie

Ruime financiële middelen en een verscheidenheid van inkomstenbronnen maken de vereniging zelfstandiger en schokbestendig. Het is principieel ongewenst dat WMNL afhankelijk blijft van slechts één of enkele financiers. Diversificatie van financieringsbronnen is noodzakelijk. De komende jaren zal er gewerkt worden aan het ontwikkelen van relaties met nieuwe donateurs en (project) financiers.


IV.1 Wikimedia Nederland beschikt over een erkend keurmerk voor goede doelen

IV.2 WMNL ontvangt in 2015 ten minste 350.000 € aan inkomsten door de financiering van projecten en activiteiten door externe fondsen, subsidiegevers en sponsoren

IV.3 Het aantal donateurs neemt jaarlijks met 20% toe en de inkomsten uit donaties groeit elk jaar met 30%

IV.4 In 2015 heeft WMNL een beslissing genomen t.a.v. de wenselijkheid om de jaarlijkse Wikimedia fundraiser weer in eigen beheer uit te voeren


Thema V: WERELD - Internationale samenwerking

WMNL is onderdeel van een wereldwijde beweging en wil daarin een actieve rol spelen. We zullen een open oog en oor houden voor internationale ontwikkelingen en willen bekend worden als een betrouwbare en deskundige samenwerkingspartner voor andere landelijke Wikimedia-verenigingen. Waar mogelijk zullen we kansen aangrijpen om onze activiteiten een internationale dimensie te geven. De Vereniging volgt nauwlettend de belangrijkste discussies op internationaal niveau binnen de Wikimedia-beweging, met name over de relatie tussen de landelijke verenigingen en de Wikimedia Foundation. De vereniging moet flexibel zijn om te kunnen inspelen op fundamentele internationale veranderingen.


V.1 Wikimedia Nederland werkt actief en intensief samen met andere landelijke Wiki- media-verenigingen, met de Wikimedia Foundation en andere entiteiten binnen de beweging

 • Internationale samenwerking. Nl gemeenschap veel kennis/ervaring in huis: internationale hackathon, Wikimedia Conferentie,
 • GLAM Wiki conferentie volgend jaar


V.2 Ten minste één innovatieve door Wikimedia Nederland ontwikkelde activiteit wordt internationaal uitgevoerd

 • Monet project - thema kiezen en alle musea ter wereld dragen iets bij
 • Samenwerkingen met meertalige initiatieven (weet niet precies wat)


V.3 Wikimedia Nederland neemt deel aan relevante internationale activiteiten en projecten


Thema VI: ORGANISATIE - Bestuur, beheer en ondersteuning

Wikimedia Nederland stelt zich ten doel om zich de komende jaren te ontwikkelen tot een professionele organisatie zonder dat de flexibiliteit en spontaniteit binnen de Vereniging worden belemmerd. De kern van deze organisatie bestaat uit een team van beroepskrachten die werkzaam zijn op het verenigingskantoor en het bestuur.


VI.1 Een door vaste krachten bemand en door een directeur-geleid verenigingsbureau ondersteunt o.a. communicatie, uitvoering van activiteiten door vrijwilligers, fondsenwerving en bestuursactiviteiten.


VI.2 Processen inzake planning, verslaglegging en rapportage voldoen aan duidelijke normen die in overeenstemming zijn met vereisten van keurmerken en richtlijnen van de WMF.


VI.3 Het bestuur als geheel heeft de kwaliteiten om zijn wettelijke en andere verplichtingen na te komen en de verdere koers van de vereniging uit te zetten en te realiseren.