Jaarplan 2019

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Beste lezer, hieronder tref je het concept-jaarplan 2019 van de Vereniging Wikimedia Nederland aan zoals dat op de ALV van 29 september 2018 aan de leden zal worden voorgelegd. We zijn benieuwd naar wat je ervan vindt. Daarom nodigen we je uit je commentaar, suggesties of andere ideeën met ons te delen op de Overlegpagina.

De eerste versie van dit concept-jaarplan werd op 31 juli online gezet. De wijzigingen tussen beide versies kunnen in deze diff (vergelijking tussen versies) ingezien worden.

1. Inleiding

Het jaarplan 2019 wijkt in een aantal opzichten af van de eerdere jaarplannen:

 • het programma onderdeel communicatie is nu vervangen door een breder programma ‘outreach’. Dit omvat alle activiteiten die tot doel hebben om een breder publiek te benaderen, dus ook conferenties en andere publieksevenementen. Dit is gedaan om dit onderdeel van ons werk zichtbaarder te maken
 • in overleg met de Wikimedia Foundation zijn de te behalen kwantitatieve resultaten (global metrics) bepaald voor de overkoepelende programma’s  gemeenschap, vrije inhoud en outreach, en niet zoals in eerdere jaren per activiteit

1.1. Proces van totstandkoming

De eerste versie van dit jaarplan is samengesteld door het kantoorteam, in overleg met het bestuur van Wikimedia Nederland. Het hieruit resulterende concept is voorgelegd aan de Nederlandse Wikimedia-gemeenschap.

2. Uitgangspunten en samenvatting

2.1. Uitgangspunten jaarplan 2019

 1. Dit jaarplan presenteert een zogenaamd basisprogramma. Dit basisprogramma bestaat uit een beknopte lijst van activiteiten die Wikimedia Nederland in 2019 wil organiseren. Het laat voldoende ruimte over om activiteiten op te pakken die in de loop van het jaar op ons pad komen. De praktijk leert namelijk dat Wikimedia Nederland regelmatig benaderd wordt door instellingen of personen met ideeën voor contentdonaties, bijeenkomsten of de aanstelling van een WiR. Deze verzoeken worden, net als in het verleden, in behandeling genomen wanneer ze passen bij de strategie van de vereniging, en wanneer het kantoor er voldoende middelen voor vrij kan maken. Het beknopte basisprogramma laat hier expliciet ruimte voor.
 2. Het programma streeft ernaar diversiteit te vergroten - zowel binnen de inhoud van de Wikimedia-projecten als binnen de Wikimedia-gemeenschap.
 3. Het programma maakt optimaal gebruik van de ruimte die de WMF - als belangrijkste financier - biedt om in 2019 te experimenteren of te reorganiseren.[1] Deze ruimte wordt grotendeels voor de volgende doelen gebruikt:
  1. Experimenteren met nieuwe formats voor activiteiten en andere inhoudelijke prioriteiten.
  2. Interne structuren aanpassen aan veranderende rol van vereniging en kantoor.
  3. Deelname van bestuur, medewerkers en gemeenschap aan de vorming van de Strategic direction.[2]
 4. Net als voorgaande jaren baseert het jaarplan 2019 zich op de meerjarenstrategie 2017-2020. Hieruit komen de drie kernprogramma’s van Wikimedia Nederland naar voren:
  1. Gemeenschap (Community): projecten en activiteiten die tot doel hebben om de bestaande Wikimedia-gemeenschap te ondersteunen in haar werk.
  2. Vrije inhoud: projecten, activiteiten en samenwerkingsverbanden met kennis- en erfgoedinstellingen[3] met als doel om digitale collecties beschikbaar te maken voor hergebruik op Wikimedia.
  3. Outreach: projecten en activiteiten die zich richten op het grotere publiek, (nationale en Europese) beleidsmakers en kennis- en erfgoedinstellingen die zich (nog) niet actief met Wikimedia bezighouden.

2.2. Samenvatting resultaten

De verwachte resultaten zijn weergegeven in de zogenaamde shared metrics en grantee-defined measures zoals die ook in de rapportage naar de WMF gebruikt worden.[4]

shared metric 1: deelnemers shared metric 2: nieuwe bewerkers shared metric 3: inhoud grantee-

defined measure 1: anderstalige inhoud

grantee- defined measure 2: bewerkers-

retentie

Gemeenschap 250 175 2000 500 20
Vrije inhoud 500 25 38000 3000 0
Outreach 1500 0 0 0 0
Totaal 2250 200 40000 3500 20
Opmerkingen Wikimedia Nederland streeft ernaar dat minimaal 15% van bovenstaande resultaten voortkomt uit resultaten die georganiseerd zijn in het kader van één van de inhoudelijke thema’s Gendergap en Nederland en de Wereld (zie 3.1, beneden).

2.3. Samenvatting begroting

uitgaven (€) 2019 begroot 2018 begroot 2018 prognose 2017*
programma community 45.700 78.000 46.000 55.000
programma inhoud 33.250 57.500 67.000 35.000
outreach 27.200
Communicatie 25.500 26.000 24.000
bestuur en organisatie 7.500 16.000 20.000
kantoor en algemene kosten

(waarvan 29.500 communicatie)

330.625 281.688 283.000 278.000
444.725 458.688 442.000 392.000
inkomsten (€) 2019 begroot 2018 begroot 2018 prognose 2017*
WMF grant 340.000 340.000 340.000 340.000
giften 30.000 30.000 30.000 12.000
contributie 5.000 5.000 5.200 5.000
projectfinanciering en fondsenwerving 39.275 46.000 27.000 100.000
uit bestemmingsreserve donatie 2017 30.000 37.688 37.688
444.725 458.688 439.888 457.000

*globale cijfers 2017

3. Kernprogramma’s Wikimedia Nederland

3.1. Inhoudelijke thema’s

Net als in voorgaande jaren wordt ook in 2019 een deel van de activiteiten die Wikimedia Nederland organiseert of ondersteunt opgehangen aan zogenaamde inhoudelijke thema’s. Dit zijn onderwerpen waarvan de vereniging vindt dat deze meer aandacht verdienen. Deze inhoudelijke thema’s worden ondersteund door activiteiten te organiseren binnen de verschillende kernprogramma’s. Zij lopen als rode draden door de drie kernprogramma’s. Voor 2019 zijn de volgende thema’s aangewezen:

 1. Gendergap: doel is het verrijken van inhoud met betrekking tot vrouwen, vrouwengeschiedenis en onderwerpen die in het bijzonder relevant worden geacht voor vrouwen, én het motiveren van vrouwen om bij te dragen aan Wikipedia.[5]
 2. Nederland en de Wereld: doel is het beschikbaar stellen van materiaal uit de collecties van Nederlandse erfgoedinstellingen dat in het bijzonder relevant is voor andere delen van de wereld.[6] Daarnaast besteden we aandacht aan de impact van migratie op Nederland. We benaderen groepen met een recente of historische migratieachtergrond om hen te motiveren om zelf actief te worden binnen de Wikimedia-projecten, en faciliteren relevante content donaties. Hieronder valt ook Wiki Goes Caribbean.[7]

3.2. Gemeenschap

Wikimedia is een vrijwilligersbeweging: de meeste bewerkers van de verschillende Wikimedia-projecten doen dit in hun vrije tijd en voor hun plezier. Ervoor zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft is een prioriteit van Wikimedia Nederland. De activiteiten in het kernprogramma Gemeenschap zijn er daarom op gericht om deze gemeenschap de middelen, kennis en vaardigheden te geven om gemotiveerd en efficiënt haar werk te doen en groei en diversiteit te stimuleren.

3.2.1. Bijeenkomsten voor de gemeenschap

 1. Wikimedia introductiecursussen: Wikimedia Nederland biedt 2 introductiecursussen aan voor mensen die meer willen weten over Wikimedia en/of willen gaan bewerken. Deze cursussen behandelen de (uitgangspunten van de) Wikimedia-beweging en de belangrijkste Wikimedia-projecten.
 2. Workshops voor gevorderden: Wikimedia Nederland biedt een workshop programma voor gevorderden aan dat aansluit op de introductiecursussen. De 4 workshops zullen ofwel dieper ingaan op de belangrijkste Wikimedia-projecten (Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata), ofwel projectoverstijgende thema’s behandelen (auteursrecht, fotografie, presenteren, schrijven/redigeren)
 3. Wikizaterdagen: de opzet wordt gewijzigd. Het aantal wikizaterdagen wordt teruggebracht naar 12. De nadruk komt minder te liggen op (leren) bewerken en meer op ontmoeten en kennis uitwisselen. In conceptvorm krijgt iedere wikizaterdag een thema (bijvoorbeeld Gendergap, Tech Edition, Linked Open Data, Wiki goes Caribbean). Hiervoor wordt een interessante spreker uitgenodigd, waarna er gelegenheid zal zijn om in een prettige omgeving verder te praten.
 4. (In)formele bijeenkomsten: Wikimedia Nederland organiseert bijeenkomsten om de gemeenschap de gelegenheid te bieden bij elkaar te komen:
  1. Nieuwjaarsborrel (tevens presentatie programma 2019)
  2. Zomerbarbecue (gericht op vrijwilligers die actief zijn binnen de projecten van Wikimedia Nederland)
  3. Kerstborrel
  4. ALV’s (april/september)

3.2.2. Ondersteuning gemeenschap en vrijwilligers

 1. Fonds Ondersteuning Kleine Activiteiten (FOKA): middels FOKA biedt Wikimedia Nederland financiële ondersteuning aan Wikimedianen. Dit kan reiken van kleinschalige projecten die door Wikimedianen worden opgezet en uitgevoerd tot capacity building, trainingen, congresbezoek en gebruikmaking van de tech pool.[8]
 2. Ondersteuning vrijwilligers: vrijwilligers die actief zijn binnen de projecten van Wikimedia Nederland (bijvoorbeeld door schrijfmiddagen of trainingen te begeleiden/verzorgen) worden gemotiveerd en ondersteund zich voor de vereniging in te (blijven) zetten.
 3. Scholarships en onkostenvergoedingen: Wikimedia Nederland biedt scholarships aan om Wikimedianen in staat te stellen relevante conferenties en bijeenkomsten in het buitenland bij te wonen. Daarnaast kunnen vrijwilligers een beroep doen op onkostenvergoedingen.
 4. Effectief Online Samenwerken: Wikimedia Nederland beheert een online coachingsprogramma dat Wikimedianen in staat stelt online strategisch om te gaan met moeilijke communicatiesituaties (en -partners).[9]
 5. Verjaardag WikiWoordenboek: Wikimedia Nederland besteedt aandacht aan de verjaardag van het WikiWoordenboek.

3.2.3. Resultaten kernprogramma Gemeenschap

shared metric 1: deelnemers shared metric 2: nieuwe bewerkers shared metric 3: inhoud grantee-

defined measure 1: anderstalige inhoud

grantee- defined measure 2: bewerkers-

retentie

Gemeenschap 250 175 2000 500 20
Opmerkingen Hoofdresultaat voor dit programma. Hoofdresultaat voor dit programma.

3.3. Vrije inhoud

Al sinds jaar en dag maakt Wikimedia Nederland zich sterk voor meer content op de Wikimedia-projecten. In toenemende mate wil de vereniging zich echter ook richten op het verbeteren van de bestaande content. Dat gebeurt grofweg op 2 manieren:

 1. Wikimedia Nederland werkt samen met Nederlandse kennis- en erfgoedinstellingen (GLAMs) om digitale collecties beschikbaar te maken voor hergebruik op de verschillende Wikimedia-projecten. Deze samenwerking is er enerzijds op gericht om Nederlandse GLAMs zelfstandig collecties en andere content aan Wikimedia te laten bijdragen, en anderzijds om ervoor te zorgen dat deze collecties vervolgens ook daadwerkelijk worden hergebruikt.
 2. Wikimedia Nederland organiseert en ondersteunt thematische foto- en schrijfactiviteiten.

3.3.1. Bijeenkomsten voor kennis- en erfgoedinstellingen

 1. GLAM-Wiki bijeenkomsten: Wikimedia Nederland organiseert 2 grote bijeenkomsten om erfgoedprofessionals voor te lichten over Wikimedia en hoe en waarom zij daar aan kunnen bijdragen. Eén van deze bijeenkomsten vindt plaats in de provincie waar de jaarlijkse dubbele schrijfweek in oktober gehouden wordt.
 2. Coding Da Vinci - NL: een serie workshops waarin GLAMs onder begeleiding (deel)collecties geschikt maken voor upload naar Wikimedia en ook daadwerkelijk uploaden. Wanneer mogelijk worden de collecties hergebruikt tijdens een afsluitende hackaton.[10]
 3. Edu-Wiki bijeenkomst: Wikimedia Nederland organiseert een bijeenkomst om onderwijsprofessionals voor te lichten over Wikimedia en hoe en waarom zij daar aan kunnen bijdragen.

3.3.2. Schrijfweken

Bij de schrijfweken hecht Wikimedia Nederland er belang aan dat de nadruk niet enkel ligt op het aanmaken van nieuwe artikelen, maar ook op het verbeteren, kritisch beoordelen en/of uitbreiden van bestaande artikelen.

 1. Thematische schrijfweek: in april 2019 zal een dubbele schrijfweek rond een nader te bepalen onderwerp georganiseerd worden.
 2. Provincieschrijfweek: in oktober 2019 zal voor de vierde keer een dubbele schrijfweek rond een Nederlandse provincie georganiseerd worden.[11] Deze schrijfweek zal begeleid worden door een GLAM-Wiki bijeenkomst ter plaatse en, wanneer mogelijk, voorafgegaan worden door relevante collectiedonaties die tijdens de schrijfweek extra onder de aandacht zullen worden gebracht.

3.3.3. Fotowedstrijden

Wikimedia Nederland zal in 2019 vermoedelijk één van de volgende fotowedstrijden ondersteunen:

 1. Wiki Loves...[12]
 2. Wiki Science Competition: een relatief nieuwe fotowedstrijd die zich richt op wetenschappelijk beeldmateriaal.[13]

3.3.4. Doorlopende programma’s

 1. Educatie-programma: het educatie-programma, dat zich richt op (hoger) onderwijsinstellingen, loopt zonder grote wijzigingen verder.[14] Naast het oppakken van activiteiten bij en met nieuwe instellingen, zal ook aandacht besteed worden aan het bestendigen van reeds (langer) bestaande samenwerkingsverbanden. Er zal gekeken worden naar de mogelijkheid om een subsidieaanvraag te doen om het project op te schalen.
 2. GLAM-programma: contentdonaties worden zoals gebruikelijk verwerkt maar wanneer mogelijk worden GLAMs naar het Coding Da Vinci programma of de beschikbare handleidingen verwezen.[15] Doelstelling is om GLAMs zo veel mogelijk de kennis en vaardigheden te geven om dergelijke donaties zelf te verwerken. Naast het oppakken van activiteiten bij en met nieuwe instellingen, zal ook aandacht besteed worden aan het bestendigen van reeds (langer) bestaande samenwerkingsverbanden.
 3. Wikipedia in de Bibliotheek: Wikimedia Nederland heeft een subsidieaanvraag ingediend om dit programma op te schalen. De uitkomst hiervan is momenteel nog onbekend. Bij afwijzing zal het programma in zijn huidige (kleinschalige) vorm worden voortgezet.[16]
 4. Onderhoud handleidingen: Wikimedia Nederland onderhoudt de bestaande erfgoedhandleiding(en) en GLAM-Wiki pagina’s en moderniseert deze waar nodig.

3.3.5. Lobbying

 1. Free Knowledge Advocacy Group EU: Wikimedia Nederland blijft de FKAGEU financieel ondersteunen en wil in 2019 ook inhoudelijk meer betrokken zijn bij het werk.[17]

3.3.6. Resultaten kernprogramma Vrije inhoud

shared metric 1: deelnemers shared metric 2: nieuwe bewerkers shared metric 3: inhoud grantee-

defined measure 1: anderstalige inhoud

grantee- defined measure 2: bewerkers-

retentie

Vrije inhoud 500 25 38000 3000 0
Opmerkingen Hoofdresultaat voor dit programma. Hoofdresultaat voor dit programma.

3.4. Outreach

Dit programma stelt zich ten doel de naamsbekendheid van Wikimedia te vergroten en de visie van de beweging uit te dragen en het grote publiek, erfgoedinstellingen en beleidsmakers ervan te overtuigen dat deze visie het waard is om een bijdrage aan te leveren.

3.4.1. (Online) zichtbaarheid

 1. Wikimedia Nederland publiceert een maandelijks blog met onderwerpen rond Wikimedia, vrije/open kennis en data, technische ontwikkelingen, auteursrecht, enzovoort. Auteurs kunnen uit de Wikimedia-beweging komen maar kunnen ook van daarbuiten gevraagd worden.
 2. Handleidingen en instructies: Wikimedia Nederland onderhoudt de beschikbare handleidingen en instructiepagina’s en breidt deze, waar nodig, uit. Dit omvat ook de productie van instructievideo’s.
 3. Wikimedia Nederland onderzoekt de mogelijkheden voor en wenselijkheid van een zogenaamde WikiMOOC.[18]

3.4.2. Conferenties / congressen

 1. Publiekdomeindag 2019: Wikimedia Nederland ondersteunt Publiekdomeindag 2019.
 2. WCN 2019: de WCN verschuift naar het voorjaar en wordt in een nieuw jasje gestoken. Onder andere wordt de mogelijkheid onderzocht om er een tweedaagse conferentie van te maken.
 3. Hackathon 2019: afsluitend aan het Coding Da Vinci traject wordt een hackathon georganiseerd waarin (o.a.) gewerkt wordt met het materiaal dat daarbij vrij is gekomen.
 4. Wikimedia Nederland is versterkt aanwezig op andere relevante congressen (bijvoorbeeld Museumcongres, Nationaal Bibliotheekcongres, KNVI congres, Nationale Archiefdagen).

3.4.3. Resultaten kernprogramma Outreach

shared metric 1: deelnemers shared metric 2: nieuwe bewerkers shared metric 3: inhoud grantee-

defined measure 1: anderstalige inhoud

grantee- defined measure 2: bewerkers-

retentie

Outreach 1500 0 0 0 0
Opmerkingen Hoofdresultaat voor dit programma.

4. Innovatie / ontwikkeling

 1. De kantoorstaf van Wikimedia Nederland krijgt de gelegenheid om 5% van zijn/haar tijd te besteden aan persoonlijke projecten die passen in de missie, strategie en het jaarplan van Wikimedia Nederland, met als doel op kleine schaal nieuwe formats uit te proberen en (technische) kennis van de medewerkers te bevorderen.

5. Governance

5.1. Internationale zaken

De bijdrage van WMNL aan internationale activiteiten wordt in 2019 gecontinueerd. We concentreren ons daarbij op bijdragen aan good governance en participatie in internationale activiteiten.

 1. Good governance: deelname aan en mede-organisator van de vergaderingen van de chapter ED’s en de chapter voorzitters. Regulier overleg met WMF.
 2. Participatie in internationale activiteiten: board member training, Wikimedia Conferentie, Wikimania, Internationale Hackathon en Glam-conferenties.

5.2. Strategic direction

De deelname van het bestuur, medewerkers en leden van de gemeenschap aan de vorming van de international strategic direction zal in 2019 worden voortgezet. Tussentijdse uitkomsten zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse gemeenschap. Daarnaast zullen we in het kader van de internationale strategische discussie ook een dialoog starten met onze Nederlandse partnerinstellingen.  

5.3. Sponsoring

In 2017 en 2018 is een opzet gemaakt voor de aanpak van de sponsoring van het werk voor Wikipedia. Een gespecialiseerd bureau is ingezet om een relevante propositie samen te stellen. De voorbereidingen gaan nog dit jaar de volgende fase in, die inhoudt dat de aanpak en de propositie bij een beperkt aantal bedrijven wordt getoetst om in 2019 over een beproefde opzet en aanpak te kunnen beschikken.

5.4. Communicatie

 1. Communicatie: Wikimedia Nederland zet relevante communicatiemiddelen in om haar doelen te bereiken. Deze middelen omvatten onder andere de website, social media (Facebook, Twitter, Linkedin) en de nieuwsbrief.
 2. Nieuwe website: de website van Wikimedia Nederland wordt vernieuwd. Parallel hieraan wordt gekeken naar mogelijkheden om de verenigingswiki te optimaliseren.

Bijlage: begroting

Programma Personeelsinzet (dagen) Materiële kosten (€)
GEMEENSCHAP
Bijeenkomsten voor de gemeenschap
Wikimedia introductiecursussen: 15 750
Workshops voor gevorderden: 19 1.200
Wikizaterdagen: 20 1.500
(In)formele bijeenkomsten
Nieuwjaarsborrel 4 2.000
Zomerbarbecue 4 1.000
Kerstborrel 3 750
ALV’s 3 1.000
Ondersteuning gemeenschap en vrijwilligers
Fonds Ondersteuning Kleine Activiteiten (FOKA 3 4.000
Ondersteuning vrijwilligers 3 1.500
Scholarships en onkostenvergoedingen 4 26.000
Effectief Online Samenwerken 5 5.000
Verjaardag WikiWoordenboek 2 1.000
Diversen 20
totaal programma gemeenschap 105 45.700
VRIJE INHOUD
Bijeenkomsten voor kennis- en erfgoedinstellingen
GLAM-Wiki bijeenkomsten 8 1.500
Coding Da Vinci - NL 15 2.000
Edu-Wiki bijeenkomst 3 750
Schrijfweken
Thematische schrijfweek 4 500
Provincieschrijfweek 4 500
Fotowedstrijden
Wiki Loves... 2.500
Wiki Science Competition 10 1.500
Doorlopende programma’s
Educatie-programma 31 500
GLAM-programma 31 7.500
Wikipedia in de Openbare Bibliotheek 19 1.000
Onderhoud handleidingen: 5 1.000
gender gap 25 3.000
nederland en de wereld 25 3.000
Lobbying
Free Knowledge Advocacy Group EU: 15 8.000
diversen 40
totaal programma vrije inhoud 234 33.250
OUTREACH
Conferenties / congressen
Publiekdomeindag 2019: Wikimedia Nederland ondersteunt Publiekdomeindag 2019. 3 1000
WCN 2019: de WCN verschuift naar het voorjaar en wordt in een nieuw jasje gestoken. Onder andere wordt de mogelijkheid onderzocht om er een tweedaagse conferentie van te maken. 38 15000
Hackathon 2019: afsluitend aan het Coding Da Vinci traject wordt een hackathon georganiseerd waarin (o.a.) gewerkt wordt met het materiaal dat daarbij vrij is gekomen. 25 10000
participatie in congressen etc
Wikimedia Nederland is versterkt aanwezig op relevante congressen 10 1200
Diversen 20
totaal programma outreach 95 27.200
GOVERNANCE
Internationale zaken 20 7.500
Strategic direction 30
Sponsoring en fondsenwerving 35
bestuur 20
rapportage en audit 45
Innovatie / ontwikkeling 15
totaal governance 165 7.500
Kantoor en algemene kosten
Communicatie: website, social media, nieuwsbrief. 100 17.500
Nieuwe website 25 12.000
financiële administratie en bankkosten 20 18.167
huisvesting 15 23.000
IT en Telecom 15 10.500
Kantoorbenodigdheden/officemanagement 45 2.600
verzekeringen en representatie 4 2.250
personeel 244.608
totaal kantoor en algemeen 224 330.625
totaal 823 444.275

Voetnoten

 1. https://meta.wikimedia.org/wiki/Community_Resources/2018-19_Annual_Plan/Temporary_changes_to_grants_programs
 2. https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2018-20
 3. GLAMs (Galleries, Libraries, Archives & Museums), onderwijsinstellingen, openbare bibliotheken.
 4. Shared metrics: https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Metrics#Three_shared_metrics; Grantee-defined measures: https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Metrics#+_Two_grantee-defined_measures
 5. https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiproject/Gendergap
 6. https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/Nederland_en_de_wereld
 7. https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiproject/Wiki_goes_Caribbean
 8. Financiële Ondersteuning Kleine Activiteiten
 9. Effectief Online Samenwerken
 10. Het concept van Coding Da Vinci is ontwikkeld door Wikimedia Duitsland: https://codingdavinci.de/
 11. Januari 2016: Noord-Brabant, oktober 2017: Gelderland, oktober 2018: Friesland.
 12. Bijvoorbeeld Wiki Loves Monuments (https://www.wikilovesmonuments.org/) of Wiki Loves Earth (http://wikilovesearth.org/).
 13. http://www.wikisciencecompetition.org/
 14. https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Educatieprogramma
 15. https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM
 16. https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/Wikipedia_in_de_Openbare_Bibliotheek
 17. https://meta.wikimedia.org/wiki/EU_policy
 18. Het concept van een WikiMOOC is ontwikkeld door Wikimedia France: https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiMOOC