Strategie/Strategie 2017-2020

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Strategie Vereniging Wikimedia Nederland 2017 - 2020. Elan rond vrije kennis Strategy for 2017-2020 Wikimedia Nederland - Enthusiasm for free knowledge
Op 24 september 2016 keurde de Algemene Ledenvergadering de Strategie 2017 - 2020 goed. Deze strategie vormt de basis voor de jaarplannen van de Vereniging Wikimedia Nederland de komende vier jaar.


Wat willen we bereiken voor 2020?

Elan rond de vrije kennis projecten van de Wikimediabeweging, in een open community die bruist van positieve energie en in samenwerking met een breed spectrum aan samenwerkingspartners.


Dit gaan we bereiken door:

  • Bevorderen vrije kennis. Bijdragen aan de Wikimedia projecten door het vrijgeven of delen van kennis wordt voor instellingen een vanzelfsprekendheid. In samenwerking met kennisinstellingen en bewerkersgemeenschap werken we eraan dat de door de Wikimedia projecten vrijgegeven kennis zo breed en divers mogelijk is. We willen nog nauwer gaan samenwerken met externe organisaties en daarbij ook meer inspelen op wat hen motiveert om kennis en cultuur uit te dragen via onze projecten. In het bijzonder willen we ons richten op kennisvelden die nu nog ondervertegenwoordigd zijn.
  • Relatie met de lezers. Onze visie is vrije toegang tot alle kennis voor iedereen. Tot nu toe heeft onze aandacht vooral gelegen op de aanbod kant: meer en betere inhoud. Maar er is ook een vraagkant: waar hebben de lezers van de Nederlandstalige WP behoefte aan? Voldoen de projecten aan hun vraag? We willen de komende jaren investeren in het krijgen van meer inzicht in de wensen en ervaringen van Wikipedia-lezers. Stimuleren van mogelijkheden tot directe communicatie met of feedback van lezers. Onder lezers rekenen we ook de deskundigen: we willen inzicht krijgen in hoe professionals de op hun vakgebied geboden informatie beoordelen. Lezerservaring gaan we gebruiken voor het ontwikkelen van projecten en keuze van partners.
  • Ondersteunen bewerkers. Optimale ondersteuning van bewerkers blijft een prioriteit. We willen eraan meewerken dat de Wikimedia projecten een plezierige werkomgeving zijn met lage drempels en goede omgangsvormen. De vereniging blijft zich inspannen om de bewerkers logistiek en financieel te ondersteunen. Ook werken we samen met de gemeenschap om zwakke punten te verbeteren door het aanbieden van trainingen, het faciliteren van discussies en het actief werven van nieuwe bewerkers.
  • Vernieuwing inhoud. Andere tijden bieden andere vormen van kennisrepresentatie zoals het gebruik van infographics, video en geluid, animaties, etc. Wikimedia Nederland gaat bewerkers en partners ondersteunen om dit te realiseren. Dit kan ook inhouden het verstrekken van opdrachten waardoor de ontwikkeling van alternatieve vormen van kennisrepresentatie wordt vereenvoudigd. Voorts willen we het gebruik van data bevorderen waarbij we vooral bijdragen aan Wikidata willen stimuleren.


Link naar de volledige tekst van de strategie
De volledige tekst van de strategie - pdf-versie:
archief discussie totstandkoming strategie

On September 24, 2016, the General Meeting of Wikimedia Nederland approved the strategy 2017-2020. This strategy will provide the basis for our annual plans in the coming four years.


What do we want to accomplish before 2020?

Enthusiasm for the free knowledge projects of the Wikimedia movement in an open community bubbling with positive energy, and in collaboration with a wide range of collaboration partners.


We will achieve this by:

  • Promoting free knowledge. Contributing to the Wikimedia projects by releasing or sharing knowledge will become a natural step for institutions. In collaboration with research institutions we will work on ensuring that the knowledge released by the Wikimedia projects is as wide-ranging and varied as possible. We want to cooperate even more closely with external organisations and also to respond more to their motives for disseminating knowledge and culture through our projects. In particular, we want to focus on fields of knowledge that are still under-represented.
  • Relationship with the readers. Our vision is free access to all knowledge for everyone. So far, we have focused primarily on the supply side: more and better content. However, there is also a demand side: what do the readers of the Dutch language WP want? Do the projects meet their needs? Over the next few years, we want to invest in a better understanding of the wishes and experiences of Wikipedia readers. Encouraging opportunities for direct communication with, or feedback from, readers. We include the experts among the readers: we want to know how professionals rate the information provided in their field. We will be using reader experiences to develop projects and select partners.
  • Support for editors. Optimal support for editors continues to be a priority. We want to ensure that the Wikimedia projects provide a pleasant working environment with low thresholds for participation and good manners. The association will continue with its efforts to provide logistical and financial support for editors. We also be working with the community to improve weaknesses by offering training courses, facilitating discussions and actively recruiting new editors.
  • Renewing content. Other forms of knowledge representation such as the use of infographics, video and sound, animations, etc. Wikimedia Nederland will be providing editors and partners with support to achieve this goal. This may also involve commissioning projects to simplify the development of alternative forms of knowledge representation. We also want to promote the use of data, and particularly to encourage contributions to Wikidata.


Link to the full text of the Strategy 2017-2020 - English version

The full text of the Strategy in English - pdf