Jaarplan 2020

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Beste lezer, hieronder tref je het concept-jaarplan 2020 van de Vereniging Wikimedia Nederland aan zoals dat op de ALV van 28 september 2019 aan de leden zal worden voorgelegd. We zijn benieuwd naar wat je ervan vindt. Daarom nodigen we je uit je commentaar, suggesties of andere ideeën met ons te delen op de Overlegpagina.

1. Inleiding

Dit jaarplan presenteert een basisprogramma. Dit basisprogramma bestaat uit een beknopte lijst van activiteiten die Wikimedia Nederland in 2020 in ieder geval wil organiseren om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de meerjarenstrategie. Het plan laat voldoende ruimte over om activiteiten op te pakken die in de loop van het jaar op ons pad komen. De praktijk leert namelijk dat Wikimedia Nederland regelmatig benaderd wordt door instellingen of personen met onverwachte ideeën voor contentdonaties, bijeenkomsten of de aanstelling van een WiR. Deze verzoeken worden, net als in het verleden, opgepakt wanneer ze passen bij de strategie en wanneer er voldoende middelen voor zijn. Het beknopte basisprogramma laat hier expliciet ruimte voor.

Rode draad voor 2020 is het streven diversiteit te vergroten - zowel binnen de inhoud van de Wikimedia-projecten als binnen de Wikimedia-gemeenschap.

1.1 Uitgangspunten

 • Net als voorgaande jaren baseert het jaarplan 2020 zich op de meerjarenstrategie 2017-2020. Hieruit komen de drie kernprogramma’s van Wikimedia Nederland naar voren:
  • Gemeenschap (Community): projecten en activiteiten die tot doel hebben om de bestaande Wikimedia-gemeenschap te ondersteunen in haar werk.
  • Vrije inhoud: projecten, activiteiten en samenwerkingsverbanden met kennis- en erfgoedinstellingen met als doel om digitale collecties beschikbaar te maken voor hergebruik op Wikimedia.
  • Outreach: projecten en activiteiten die zich richten op het grotere publiek, (nationale en Europese) beleidsmakers en kennis- en erfgoedinstellingen die zich (nog) niet actief met Wikimedia bezighouden.
 • In verband met de heroverwegingen binnen de mondiale Wikimedia-beweging gaan we ook tijd investeren in fondsen- en sponsorwerving uit Nederlandse en Europese bronnen.
 • De kern van de programma’s 'Gemeenschap' en 'Open Kennis' wordt gevormd door activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van actieve deelname aan de Wikimedia projecten door individuen en instellingen. In 2020 zullen wij dit nog verder uitbouwen.
 • Daarnaast willen we GLAM-instellingen en kennisinstituten in staat stellen om zelfstandig hun kennis en collecties te delen via de Wikimediaprojecten.
 • We zullen de leden en de bredere wikigemeenschap regelmatig wijzen op de mogelijkheden om actief te worden in WMNL-projecten, of om (logistieke en financiële) ondersteuning te krijgen bij activiteiten

1.2 Resultaten

2020 Deelnemers aan activiteiten Nieuwe bewerkers Toegevoegde inhoud Toegevoegde inhoud

anderstalige WM-projecten

Bewerkers-retentie
Gemeenschap 276 80 2000 750 20
Vrije inhoud 552 175 48.000 3.750 20
Outreach 1.471 40 0 0 0
Totaal 2.300 295 50.000 4.500 40
Opmerkingen Wikimedia Nederland streeft ernaar dat minimaal 15% van bovenstaande resultaten voortkomt uit resultaten die georganiseerd zijn in het kader van één van de inhoudelijke thema’s Gendergap en Nederland en de Wereld.

1.3 Financiële situatie

Het bestuur heeft  besloten om dit jaar bij het opstellen van de begroting meer dan in andere jaren uit te gaan van de reëel te verwachten inkomsten.

Gezien de onzekerheid over de hoogte van de subsidie van WMF op langere termijn, en het tot nu toe ontbreken van alternatieve financieringsbronnen, leek het onverstandig om een begroting op te stellen waar de kosten in aanzienlijke mate niet gedekt zijn door de inkomsten. Ook kunnen we voor 2020 geen beroep meer doen op de donatie van €100.000 uit 2017,  die als bestemmingsreserve over de jaren 2017, 2018 en 2019 is verspreid.  

Dit zou ertoe kunnen leiden dat eind 2020 de reserves moeten worden aangesproken waardoor deze beneden het wenselijke minimumniveau zouden dalen.

Voor 2020 kunnen we uitgaan van €375.000 aan inkomsten (WMF subsidie, donaties en contributies). Bestuur en kantoor gaan een prioriteit maken van fondsenwerving en hebben vertrouwen dat de finan Echter, totdat ook echt zo is zijn een aantal grotere activiteiten in dit plan aangemerkt als onder voorbehoud van externe financiering.

Zie Hoofdstuk 7 Begroting voor gedetailleerde informatie.

1.3.1 Samenvatting begroting

inkomsten 2020

begroot

2019

begroot

2019

prognose

2018

gerealiseerd

WMF grant € 340.000 € 340.000 € 340.000 € 340.000
giften € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 90.528
contributie € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 4.187
projectfinanciering en fondsenwerving € 40.000* € 39.275 € 20.000 € 13.751
€ 415.000 € 414.275 € 395.000 € 448.466
*nog te genereren inkomsten
uit bestemmingsreserve donatie 2017 - € 30.000 € 33.000 € 44.739

Toelichting bij de inkomsten: WMNL heeft in september 2019 een financieringsaanvraag ingediend. Indien gehonoreerd zou dit voor 2020 ca. €40.000 aan inkomsten genereren, ter dekking van activiteiten uit het jaarplan die binnen het kader van de financieringsaanvraag vallen (b.v. Kennisplatform, Deel je Data en WikiCon). Een beslissing over financiering van de aanvraag valt eind 2019.

uitgaven 2020 begroot 2019 begroot 2019 prognose 2018
programma community € 29.000 €45.700 € 42.239 € 42.265
programma inhoud € 23.000 €33.250 € 47.790 € 49.195
outreach € 17.000 €27.200 € 28.036
bestuur en organisatie € 7.500 €7.500 € 12.369
kantoor en algemene kosten € 337.000 €330.625 € 323.350 € 350.150
€ 413.500 €444.275 € 453.784 € 441.610

2. Inhoudelijke programma's

Ook in 2020 wordt een groot deel van de activiteiten die Wikimedia Nederland organiseert of ondersteunt gekoppeld aan inhoudelijke thema’s. Dit zijn onderwerpen waarvan de vereniging vindt dat deze meer aandacht verdienen. Zij lopen als rode draden door de drie kernprogramma’s Gemeenschap, Vrije Kennis en Outreach.

2.1 Diversiteit

De mondiale Wikimedia Strategic Direction 2030 versterkt onze keuze om ons te richten op diversiteit, zowel op gebied van inhoud als binnen de gemeenschap. We werken aan vrije inhoud die relevant is voor lezers van de Wikimediaprojecten wereldwijd, niet alleen in Nederland. Ook ondersteunen we het streven naar een diverse gemeenschap van Wikimedia-bewerkers in Nederland.

2.1.1 Gendergap

Doel is verrijken van informatie door, voor en over vrouwen om zo de ongelijke (re-)presentatie van inhoud op Wikiprojecten tussen mannen en vrouwen te verkleinen. En om meer vrouwen te motiveren om bij te dragen aan Wikipedia.

 • Stimuleren en faciliteren van samenwerking met organisaties die relevante kennis en collecties willen delen
 • Ondersteunen van de Gendergapgroep
 • Ontwikkelen van een stageproject en begeleiden van stagiaire die een inventarisatie gaat doen van beschikbare kennis en best practices inzake gender gap.
♦ Meer relevante content

♦ Meer diversiteit, in het bijzonder een betere genderbalans in de bewerkersgemeenschap

♦ Inzage in succesfactoren en gerichter vervolgactiviteiten

2.1.2 Nederland en de wereld

Nederland en de Wereld draagt bij aan diversiteit van de Wikimedia projecten door  te werken aan het beschikbaar stellen van in Nederland aanwezige kennis en collecties die in het bijzonder relevant zijn voor andere delen van de wereld. Daarnaast stimuleren we groepen met een recente of historische migratieachtergrond om zelf actief te worden binnen de Wikimediaprojecten.

Het deelproject 'Wiki goes Caribbean' wil  de informatie over Suriname en het Caribisch gebied op de Wikimediaprojecten uitbreiden en verbeteren.  

 • ondersteuning van de community zowel in het Caribisch gebied als in Nederland
 • samenwerking met GLAM- en educatieve instellingen op Aruba, en Curaçao en faciliteren van content donaties
 • ondersteuning van de gemeenschap achter de Papiamento-Wikipedia
 • realiseren van financiering voor langerlopende samenwerking via een Wikimedian in Residence programma
♦ Meer bewerkers

♦ Meer relevante content

♦ Meer diversiteit

♦ Vergroting % hergebruik van beschikbare content

3. Gemeenschap

Wikimedia Nederland biedt de vrijwilligers die actief zijn binnen een van de Wikimedia-projecten ondersteuning op praktisch, logistiek of financieel vlak. Daarnaast willen wij een bijdrage leveren aan effectief online samenwerken en  goede omgangsvormen.

Ook willen we mensen motiveren en enthousiasmeren om actief te gaan bijdragen. Via trainingen, handleidingen en tools motiveren en ondersteunen we mensen om actief bij te dragen aan de Wikimediaprojecten.

Resultaten shared metric 1:

deelnemers

shared metric 2:

nieuwe bewerkers

shared metric 3:

inhoud

grantee-defined measure 1:

anderstalige inhoud

grantee- defined measure 2:

bewerkers-retentie

Gemeenschap 2760 80 2000 750 20

3.1 Bijeenkomsten voor de wikimediagemeenschap en leden van Wikimedia Nederland in 2020

 • Introductiecursussen Wikimedia, gericht op nieuwe bewerkers. We zullen in 2020 de introductieworkshops standaard koppelen aan thema’s. We kiezen voor thema’s die nog weinig beschreven zijn op Wikimedia projecten, om zo een grotere kans te hebben op zeer gemotiveerde deelnemers die langere tijd actief blijven. Dit is gebaseerd op de ervaring die we in het verleden zowel bij Gendergap en Wiki Goes Caribbean hebben opgedaan.
 • Workshops voor gevorderden. In het bijzonder willen we aandacht besteden aan de interactie tussen WikiData en Wikipedia. In overleg met betrokken vrijwilligers zullen we het organiseren van trainingen en werkbijeenkomsten rond dit thema ondersteunen. Voor de verdere ontwikkeling van workshops wordt een peiling naar behoefte gedaan onder de community. Wikizaterdagen. In 2019 is er gestart met een nieuwe thematische opzet van de WikiZaterdagen. Na evaluatie van deze nieuwe opzet zullen we de vorm van de WikiZaterdagen in 2020 vaststellen. In ieder geval zal het kantoor ook in 2020 weer regelmatig open zijn voor de gemeenschap en belangstellenden.
 • (In)formele bijeenkomsten als Nieuwjaarsborrel, Zomerbijeenkomst, Kerstborrel.
♦ Meer relevante content

♦ Meer diversiteit

♦ Verbetering omgangsvormen

♦ Stimuleren / motivatie gemeenschap

3.2 Ondersteuning gemeenschap en vrijwilligers

We gaan door met het ondersteunen van de wikigemeenschap met kleine projectsubsidies, scholarships en reiskostenvergoedingen.

Nieuw voor 2020 is het ontwikkelen van een onder auspiciën van WMNL gemodereerd platform voor de community waar in een vriendelijke en veilige omgeving ideeën en ervaringen  kunnen worden uitgewisseld.

 • FOKA: financiële ondersteuning voor kleinere projecten en activiteiten van vrijwilligers
 • Algemene ondersteuning, motivatie
 • Scholarships en onkostenvergoeding: Wikimedia Nederland stelt leden van de gemeenschap in staat om deel te nemen aan (internationale) bijeenkomsten en activiteiten
 • community platform/ideeënbus
♦ Meer relevante ondersteuning

♦ Stimulateren / motivatie gemeenschap

♦ Vergroten bestaande kennis van Wiki's bij gemeenschap - continuïteit

3.3 Bevorderen goede werksfeer, omgangsvormen en begeleiding  nieuwe bewerkers

Een goede sfeer is dé basis om nieuwe vrijwilligers zich welkom te laten voelen. We zullen in 2020 onderzoeken hoe we de ontwikkelde e-learning module een actief onderdeel kunnen laten worden van werken op Wikipedia voor zowel de bestaande community als de nieuwe bewerkers.

We ondersteunen activiteiten die ten doel hebben nieuwe bewerkers te werven en we organiseren workshops voor de community. Indien gewenst zijn we sparringpartners voor de moderatoren en arbcom, verbinden gemeenschap met leden uit de wereldwijde gemeenschap.

We faciliteren moderator/arbcom overleggen en zorgen desgewenst voor professionele ondersteuning en expertise voor moderatoren en arbcom-leden.

♦ Meer relevante content

♦ Verbetering omgangsvormen

♦ Stimuleren / motivatie gemeenschap

4. Vrije inhoud

Wikimedia Nederland motiveert, adviseert en begeleidt culturele instellingen bij het vrijgeven en uploaden van (beeld)materiaal en data en bij het ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten. Daarnaast biedt Wikimedia Nederland ondersteuning bij de werving en begeleiding van Wikimedians in Residence.

Content- en beelddonaties worden gestimuleerd en gefaciliteerd door het organiseren van trainingen in gebruik van upload tools, hackathons en uploadsessies en (financiële) ondersteuning van kleine GLAMs. Het gebruik van gedoneerd materiaal stimuleert Wikimedia Nederland door het organiseren van online schrijfevenementen en challenges en eventueel edit-a-thons voor ervaren bewerkers.

In 2020 willen we in onze activiteiten meer uitleg geven over de mogelijkheden van Linked Open Data in Wikimedia projecten. Centraal staat niet de vraag wat een organisatie kan bijdragen aan de Wikimedia projecten maar wat de LOD van Wikiprojecten kunnen bijdragen aan een organisatie.

Resultaten shared metric 1:

deelnemers

shared metric 2:

nieuwe bewerkers

shared metric 3:

inhoud

grantee-defined measure 1:

anderstalige inhoud

grantee- defined measure 2:

bewerkers-retentie

Vrije inhoud 552 175 48.0000 3750 20

4.1 Bijeenkomsten voor kennis - en erfgoedinstellingen in 2020

4.1.1 Deel je data (indien extern gefinancierd)

In 2019 heeft Wikimedia Nederland voor het eerst het Deel je Data programma uitgevoerd. Wanneer na evaluatie van dit programma in november 2019 blijkt dat dit programma voor Wikimedia en de deelnemende instellingen succesvol is, herhalen we het in 2020. In het bijzonder zullen we ons richten op instellingen die nog niet eerder kennis en content met de Wikimedia projecten hebben gedeeld. Als nieuw element willen we een wiki- of museumcamp toevoegen aan Deel je Data.

♦ Vergroting % hergebruik van beschikbare content

♦ Versterking samenwerking GLAM partners

♦ Meer relevante content

♦ Meer bewerkers (bij GLAM instellingen)

♦ Naamsbekendheid

♦ Promotie vrije kennis

4.1.2 Schrijfweken en fotowedstrijden

We ondersteunen de gemeenschap bij het organiseren van minimaal 1 schrijfweek of fotowedstrijd.

♦ Meer bewerkers

♦ Meer relevante content

♦ Versterking samenwerking GLAM partners

♦ Naamsbekenheid

♦ Promotie vrije kennis

4.2 Doorlopende programma’s

4.2.1 Educatie-programma

Wij zetten de samenwerking met ITV Hogeschool voor tolken en vertalers voort.

Het International Institute of Social Studies (ISS) zal  bij succesvolle evaluatie van Wiki-cursussen voor studenten in  najaar 2019 Wikipedia opnemen in het curriculum als onderdeel van Academic Skills. Belangrijkste doelstelling zal zijn studenten van ISS bij terugkeer naar hun land van herkomst, ambassadeurs van Wikimedia te laten zijn.

♦ Meer bewerkers

♦ Meer relevante content

♦ Versterking samenwerking educatieve instellingen

4.2.2 GLAM-programma

Wij stimuleren en faciliteren contentdonaties door GLAM en willen ook in 2020 meer instellingen in staat stellen om kennis en collecties te delen.  Onze doelstelling is om GLAM zo veel mogelijk de kennis en vaardigheden te geven om dergelijke donaties zelf te verwerken.  In 2020 willen we specifiek verkennen of intensivering van de samenwerking met het archiefwezen mogelijk is, en bij voorkeur een of meerdere pilots uitvoeren.

♦ Meer bewerkers

♦ Meer relevante content

♦ Versterking samenwerking GLAM partners

4.2.3 Ontwikkeling kennisplatform (indien extern gefinancierd)

We ontwikkelen een online kennisplatform waar GLAM en educatieve instellingen informatie kunnen vinden over samenwerkingsmogelijkheden en concrete tools om zelfstandig aan de slag te gaan. Daarbij denken we aan: trainingsvideo’s, voorbeelden van doorlopen trajecten, auteursrecht informatie, metrics mogelijkheden uitleg, statistieken van hergebruik door de community.

Zoveel mogelijk zullen onze bestaande handleidingen en GLAM-Wiki pagina’s in dit kennisplatform worden geïntegreerd. Wikimedia Nederland onderhoudt de beschikbare handleidingen en instructiepagina’s en breidt deze, waar nodig, uit. In 2020 ook niet-Wikipedia- handleidingen waaronder projecten als Wikidata en Wikimedia Commons, maar ook tools als Open Refine en algemene Wiki vragen.

♦ Meer relevante content

♦ Versterking samenwerking GLAM partners

♦ Naamsbekendheid

4.3 Samenwerken met bibliotheken

We zetten onze samenwerking met Nederlandse academische, speciale en openbare bibliotheken voort in de vorm van contentdonaties, trainingen voor medewerkers en gebruikers en evenementen voor de Wikigemeenschap.

♦ Meer bewerkers

♦ Meer relevante content

♦ Versterking samenwerking met bibliotheken

♦ Naamsbekendheid

♦ Promotie vrije kennis

4.3.1 Tweejarige programma Wikimedia in de Bibliotheek

Wikimedia Nederland heeft een subsidieaanvraag ingediend voor een tweejarig programma dat tot doel heeft een duurzame relatie tussen bibliotheken en de Open Kennisbeweging Wikimedia te ontwikkelen.Tijdens de veldverkenning Samenwerking Bibliotheken en Wikimedia hebben 20 bibliotheken hun intentie aangegeven om samen verder te willen werken met Wikimedia.

4.4 Nieuw: Inventarisatie beschikbare kennis binnen Wikimedia projecten

Er is veel kennis beschikbaar op Wikimedia projecten, maar de opbouw is nog verre van evenwichtig.. In 2020 willen we beter inzichtelijk krijgen wat er mist binnen aan Nederlandstalige artikelen, Nederlandse bronnen etc. op de verschillende Wikimedia projecten. Dit willen we doen door samen te werken met (nieuwe) partnerinstellingen. Zij zijn de inhoudelijk specialisten op hun vakgebied. Met deze instellingen willen wij in overleg over welke kennis er beschikbaar is buiten Wikimedia, wat zou er beschreven moeten zijn?

♦ Meer relevante content

♦ Versterking samenwerking GLAM partners

4.5 Lobby en public affairs

Sinds 2013 werken een aantal landelijke Wikimedia organisaties samen in de Free Knowledge Advocacy Group EU (FKAGEU). Doel van de samenwerking is om gezamenlijk op te komen voor vrije kennis en de stem van de Wikimedia-beweging te laten horen binnen de Europese Commissie en het Europees Parlement. Wikimedia Nederland blijft de FKAGEU financieel ondersteunen en wil in 2020 ook inhoudelijk betrokken blijven bij het werk.

Wikimedia Nederland volgt de ontwikkelingen rondom 'Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt' nauwgezet en ondersteunt ook in 2020 de werkgroep die vanuit de Nederlandse community die de ontwikkelingen op Europees niveau monitort en actie onderneemt wanneer dat vereist is.

Wikimedia Nederland zal binnen haar mogelijkheden participeren in en steun geven aan initiatieven in Nederland die een bijdrage leveren aan open kennis en de vrijheid van het internet.

♦ Promotie / opkomen voor vrije kennis

♦ Versterken netwerk en samenwerken in Open Kennis Gemeenschap

5. Outreach

Dit programma stelt zich ten doel de naamsbekendheid van Wikimedia te vergroten en de visie van de beweging uit te dragen en het grote publiek, erfgoedinstellingen en beleidsmakers ervan te overtuigen dat deze visie het waard is om een bijdrage aan te leveren.

Resultaten shared metric 1:

deelnemers

shared metric 2:

nieuwe bewerkers

shared metric 3:

inhoud

grantee-defined measure 1:

anderstalige inhoud

grantee- defined measure 2:

bewerkers-retentie

Outreach 1472 40 0 0 0

5.1 (Online) zichtbaarheid

Door de ontwikkeling en lancering van de nieuwe website wil  WMNL zich sterker online profileren. Het beleid inzake social media zal waar nodig worden aangepast zodat website en social media elkaar nog beter complementeren. We zullen meer aandacht vestigen op onze blogs over  vrije/open kennis en data, technische ontwikkelingen, auteursrecht, enzovoort. Auteurs kunnen uit de Wikimedia-beweging komen maar kunnen ook van daarbuiten gevraagd worden.

Wikimedia Nederland zal zich ook sterker profileren binnen de kanalen van de internationale wikimedia gemeenschap.

♦ Naamsbekendheid

♦ Promotie vrije kennis

5.2 Presentatie Wikimedia op conferenties / congressen

Wikimedia Nederland participeert in relevante congressen (bijvoorbeeld Museumcongres, Nationaal Bibliotheekcongres, KNVI congres, Nationale Archiefdagen) maar bijvoorbeeld ook Hackalod. Daarbij richten we ons vooral op bijeenkomsten en congressen waar mogelijke nieuwe en interessante samenwerkingspartners bijeenkomen.

Publiekdomeindag 2020: Wikimedia Nederland ondersteunt Publiekdomeindag 2020 en denkt mee bij invullen Publiekdomeindag 2021.

♦ Naamsbekendheid

♦ Promotie vrije kennis

5.3 WikiconNL 2020 (indien extern gefinancierd)

De tweede editie WikiconNL zal de ingezette trend van 2019 volgen. We gaan ook in 2020 uit van een tweedaagse conferentie, waarbij een programma van presentaties en workshops wordt geboden voor zowel medewerkers van kennis- en erfgoedinstellingen als leden van de Wikimedia-gemeenschap.

♦ Naamsbekendheid

♦ Promotie vrije kennis

♦ Verbetering omgangsvormen - WikiconNL

♦ Stimuleren / motivatie gemeenschap - WikiconNL

6. Bestuur en organisatie

6.1 Bestuur

6.1.1 Internationale zaken

De bijdrage van WMNL aan internationale activiteiten wordt in 2020 gecontinueerd. We concentreren ons daarbij op bijdragen aan good governance en participatie in internationale activiteiten.

 • Good governance: deelname aan en mede-organisator van de vergaderingen van de chapter ED’s en de chapter voorzitters. Regulier overleg met WMF.
 • Participatie in internationale activiteiten: board member training, Wikimedia Summit, Wikimania, Internationale Hackathon en Glam-conferenties.

6.1.2 Strategic direction

De deelname van het bestuur, medewerkers en leden van de gemeenschap aan het internationale strategieproces zal worden voortgezet.

6.1.3 Ontwikkelen strategie 2021-2024 Wikimedia Nederland

Parallel aan het ontwikkelen van de internationale strategie  ontwikkelt de vereniging in 2020 de meerjarenstrategie 2021-2024, in vervolg op haar strategisch plan 2017-2020. Er wordt hierbij gekeken naar juiste tijdsplanning met het oog op de in ontwikkeling zijnde International Strategic direction.

6.2 Fondsenwerving en Sponsoring

WIkimedia Nederland heeft de ambitie om de komende jaren meer inkomsten te genereren uit bronnen buiten de Wikimedia beweging.

Het bestuur ziet vier bronnen:

 • Meer leden en donateurs van de vereniging

Momenteel zorgen leden voor 5.000 euro inkomsten en de donateurs voor 30.000 euro. Ook bij verdubbeling zal dit niet tot een substantiële bijdrage leiden. Toch zullen we inzetten op het werven van meer leden en donateurs  om zodoende het algemene publiek duidelijk te maken dat Wikipedia wel gratis is, maar niet voor niets gemaakt wordt.

 • Donaties en legaten

In het verleden heeft WMNL een aantal grote donaties en legaten mogen ontvangen waarvan we bijzondere projecten hebben kunnen financieren. De inkomsten hieruit zijn echter onvoorspelbaar. WMNL zal zich aanmelden bij geef.nl / goededoelen.nl en vergelijkbare organisaties om zodoende de aandacht van potentiële donateurs te wekken.

 • Fondsen

WMNL voert samen met partners projecten uit die de kwaliteit van de inhoud van Wikipedia verbeteren. In 2020 zullen we voor alle lopende en nieuwe projecten onderzoeken of er externe fondsen zijn die middelen beschikbaar kunnen stellen om onze doelen te bereiken.

 • Sponsors

Momenteel geniet WMNL van een beperkte sponsoring: meestal in nature, soms in de vorm van kortingen op exploitatielasten.

Het bestuur is van mening dat er bij bedrijven en instellingen budget beschikbaar is om bij te dragen aan onze doelstelling. We willen bedrijven aanspreken op hun “maatschappelijke betrokkenheid” en daaruit middelen verwerven.


In 2020 zullen we uit deze aktiviteiten ca. 40K moeten genereren om het jaarplan te kunnen realiseren. Daarom hebben we het aantal uren dat bestuursleden en de directeur aan deze activiteit besteden aanzienlijk verhoogd.

Het bestuur roept leden op om met ideeën te komen voor de generatie van aanvullende middelen voor het realiseren van onze doelstellingen.

7. Begroting

Activiteit in jaarplan geld onder voorbehoud financiering uren onder voorbehoud financiering
Gemeenschap
Introductiecursussen gekoppeld aan Thema €1.000 114
Workshops voor gevorderden €1.000 54
Wikizaterdagen €3.000 110
Nieuwjaarsborrel, Zomerbijeenkomst, ALV, kerstborrel €4.000 186
Ondersteuning gemeenschap en vrijwilligers
FOKA €2.500 20
Scholarships en onkostenvergoeding €17.000 32
Effectief online samenwerken €0 88
‘Ideeënbus’ / platform voor community - faciliteren en promotie €500 24
Vrije inhoud
Verdere samenwerking met partner instellingen €500 212
Ondersteuning thematische schrijf- en/of fotowedstrijden €1.000 47
Deel je Data-traject € 4.000 150 75
Gendergap algemeen €1.000 176
Stagiair gendergap €0 36
Nederland en de wereld €0 90
Wiki Goes Caribbean €1.000 212
Inventarisatie beschikbare kennis binnen Wikimedia projecten 388
Educatie-programma €1.000 191
GLAM-programma - specifiek samenwerking met archiefwezen gaan intensiveren €1.000 100
GLAM programma - Ontwikkeling kennisplatform € 5.000 178 178
Handleidingen en instructies: €0 42
Niet Wikipedia handleidingen, €0 42
Wikipedia in de Bibliotheek (niet PICA aanvraag) €500 275
Lobbying €8.000 88
Outreach
Wikimedia Nederland publiceert tien blogs 38
Publiekdomeindag 2020: €1.000 40
WikiconNL 2020 (april 2020) € 15.000 494 250
Wikimedia Nederland is versterkt aanwezig op andere relevante congressen €1.000 98
Internationale zaken
Good governance: deelname aan en mede-organisator van de vergaderingen van de chapter ED’s en de chapter voorzitters. Regulier overleg met WMF. €1.500 100
Participatie in internationale activiteiten €4.000 120
Ontwikkelen strategie 2021-2024 Wikimedia Nederland €2.000 92
Fondsenwerving en Sponsoring
Sponsoring 90
Fondsenwerving 440
Communicatie
Communicatie: €20.000 215
Nieuwe website 290
Algemene zaken
Metrics metingen 52
Jaarverslag schrijven / coordineren / vertalen €1.500 76
Jaarplan schrijven 2020 84
Schrijven / Coordineren Progress report 76
Maandelijkse rapportages/verslagen schrijven 58
ondersteuning bij evenementen bij partners 60
Financiële administratie €18.000 648
Rapportage en accountantscontrole €7.500 140
Office management/huisvesting €40.000 620
Personeel €250.000 100
Werkoverleg en bila's 388
totaal €389.500 €24.000 7174 503