Jaarplan 2023

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hieronder vinden jullie een eerste concept Jaarplan 2023.

Dit jaarplan is gebaseerd op verkennende discussies van bestuur en kantoorteam, en input verzameld tijdens informele gesprekken met partners en vrijwilligers gedurende de afgelopen maanden. Dit eerste concept leggen we nu voor aan de leden van WMNL en de bredere Wikimedia-gemeenschap.

De rode draad in het concept is het plan om van 2023 een 'herijkingsjaar' te maken. We willen tijd en ruimte vrij houden om een goede respons te ontwikkelen op de veranderingen in de samenleving en de Wikimediawereld door COVID. Ook willen we opgelopen achterstanden en achterstallig onderhoud onder handen nemen. Logischerwijze betekent dat dat we eenmalig minder activiteiten in de planning opnemen.

We nodigen iedereen uit om hun reactie, commentaar en aanvullingen op de overlegpagina te plaatsen. Bij voorkeur voor 22 september 1 oktober . We zullen de reacties verwerken, en daarna een tweede, volledig uitgewerkt concept ter commentaar voorleggen. Dat tweede concept bevat ook de te behalen resultaten (metrics) en de begroting. Het Jaarplan 2023 zal op de Algemene Ledenvergadering van 29 oktober 2022 ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

Toelichting kader jaarplan 2023

Het kader voor het jaarplan 2023 wordt gevormd door de Meerjarenstrategie Wikimedia Nederland en door de financieringsaanvraag die WMNL voor 2022-2023 bij WMF heeft ingediend, en die is toegekend.

Meerjarenstrategie 2022 - 2024

Het meerjarenprogramma 2022-2024 is het formele antwoord van WMNL op de Movement Strategy 2030. Hierin wordt bepaald dat WMNL vooral aandacht zal besteden aan wie (welke groepen) nog ontbreken binnen de gemeenschap, en aan wat (welke inhoud) nog ontbreekt binnen de Wikimedia-projecten en welke projecten we eventueel nog toe kunnen voegen. Verder wilden we ons met name richten op de volgende aanbevelingen uit de Movement Strategy 2030:

 • Toekomstbestendigheid: zorg voor mensen en middelen
 • Veiligheid en inclusie
 • Impact: kennis van, voor en door iedereen
 • Kennis en ontmoeten: coördineren tussen verschillende belanghebbenden
 • Ontwikkeling van vaardigheden en leiderschap
 • Gelijkwaardigheid in besluitvorming

Meerjarenfinanciering 2022 - 2023

In 2022 heeft de Wikimedia Foundation aan Wikimedia Nederland financiering toegekend voor een periode van twee jaar (2022-2023). De financieringsaanvraag schetst de volgende prioriteiten voor de jaren 2022 en 2023: “De komende twee jaar zullen we gebruik maken van de kansen die het digitaliseringsbeleid van de Nederlandse overheid biedt op het gebied van erfgoed, met name koloniaal erfgoed. Dit zal ook kansen bieden om wikipartnerschappen met publieke instellingen te consolideren.

Wij zullen gebruik maken van het besef in de Nederlandse samenleving dat bepaalde groepen lange tijd ondervertegenwoordigd zijn geweest, om te werken aan kennisgelijkheid. Wij zullen ons richten op het mobiliseren en behouden van bewerkers uit deze groepen om de doelstellingen van de Bewegingsstrategie 2030 met betrekking tot inclusie en impact te bereiken.

We zullen onze bestaande samenwerkingsverbanden met instellingen in Caribisch Nederland, met vrouwen- & lhbtiq+ groepen, en WM-affiliates in regio's die verbonden zijn met het Nederlandse koloniale en handelsverleden, verder uitbouwen, uitbreiden en versterken. Ook zullen we samenwerken met partijen in Caribisch Nederland die zich inzetten voor het gebruik en behoud van de Papiamentse taal.

WMNL is financieel afhankelijk van WMF. Dit is een langdurige bron van onzekerheid aan de basis van WMNL, omdat de koers van WMF richting hoofdstukken onduidelijk blijft. Wij gaan onze groeiende ervaring met het genereren van projectgelden, en het toegenomen maatschappelijk draagvlak voor vrije kennis, gebruiken om meer fondsen te realiseren, en ons netwerk van donateurs actief uit te breiden.“

Herijking in 2023

De periode 2020 - 2022 was moeilijk voor WMNL en de leden uit onze gemeenschap. Dit gold uiteraard voor veel organisaties én mensen wereldwijd. De COVID-pandemie legde zware beperkingen op aan wat we konden uitvoeren en initiëren. Daarnaast moesten we een nieuwe manier van werken ontwikkelen. Met name virtuele werkvormen kwamen in een stroomversnelling, terwijl reguliere activiteiten als schrijfbijeenkomsten en hackathons op locatie tijdelijk onmogelijk werden.

Ook had WMNL in 2021 en 2022 te maken met langdurige ziekte onder medewerkers en met vacatures. Dit leidde tot een capaciteitsverlies dat over het hele jaar fluctueerde tussen 10 tot 20%.

Om ruimte vrij te maken voor heroriëntatie en ‘achterstallig onderhoud’ willen we in 2023 de ambities tijdelijk terugschroeven. We willen in het jaarplan 2023 capaciteit vrijhouden voor:

 • herstellen van de schade en achterstanden die zijn opgelopen door Covid en onderbezetting van personeel.
 • ontwikkelen van een goede respons op de veranderingen in de maatschappij en de gemeenschap na Covid.
 • dialoog met partners en vrijwilligers om beter zicht te krijgen op wat ze nodig hebben en van WMNL verwachten
 • uitbreiding van de groep vrijwilligers die actief betrokken wil zijn bij WMNL-activiteiten
 • een update/quality check van de administratieve organisatie en kantoorlogistiek.

Voortbouwen op lessons learned: wat behouden we en wat niet?

Gezien de beperkte menskracht (4 fte) en middelen ligt de meerwaarde van WMNL in het werken als katalysator, makelaar en ‘smeerolie’. De uitdaging is zowel onze partners als de vrijwilligersgemeenschap optimaal te motiveren en te faciliteren bij het ontwikkelen van activiteiten en bovendien beide groepen aan elkaar te verbinden.

Het motto van 2023 is ‘snoeien wat niet bloeit’: we willen kritisch bekijken welke activiteiten echt resultaten opleveren en welke niet (meer).

De afgelopen jaren hebben we al veel geleerd over wat wel werkt en wat niet. Op basis daarvan willen we in 2023 in ieder geval doorgaan met de volgende activiteiten:

 • ondersteunen van/samenwerken met Wikimedians in Residence
 • faciliteren van gerichte contentdonaties, bijvoorbeeld op verzoek van Wikmedia-affiliates in Azië, Afrika, Zuid-Amerika
 • focus op ontwikkeling van Papiamentstalige-WP
 • onderhouden en uitbouwen van het kennisplatform als instrument voor capacity building en ondersteuning van GLAMs
 • faciliteren van deelname Nederlandse vrijwilligers aan grotere internationale activiteiten die aansluiten bij de prioriteiten van WMNL en campagnes zoals International Museum Month, WikiLoves..., Internationale Vrouwendag. ,
 • Organiseren van trainingen voor vrijwilligers en partners, zoals de Deel je Data - masterclasses

We stellen voor de volgende activiteiten wegens gebrek aan aantoonbare resultaten in 2023 niet meer te ontwikkelen, of verminderd te ondersteunen:

 • ontwikkelen van een structureel samenwerkingsprogramma met openbare bibliotheken. Lopende wikicafé’s en wikiclubs blijven we natuurlijk ondersteunen.
 • periodieke (schrijf)bijeenkomsten die niet (meer) leiden tot duidelijke opbrengsten op/voor de Wikimediaprojecten
 • verwerken van grote contentdonaties door kantoormedewerkers (grote contentdonaties blijven natuurlijk welkom!)
 • eenmalige (schrijf)activiteiten van instellingen zonder zicht op structurele samenwerking.

Prioritering inhoudelijke resultaten 2023

Om tijd en middelen vrij te houden voor reparatie en heroriëntatie post-COVID willen we het aantal geplande activiteiten in het jaarplan 2023 beperkt houden, en ons richten op een aantal duidelijke resultaten.

resultaat strategische prioriteit
 • meer jongeren actief op Wikimedia (niet per se voor WMNL)
 • toekomstbestendigheid
 • hogere opbrengsten uit projectfinanciering en donaties
 • toekomstbestendigheid
 • invoeren van vernieuwde Beleid Vriendelijke Ruimtes
 • veiligheid en inclusie
 • meer vrouwen actief als bewerker, en meer inhoud voor/over vrouwen op de projecten
 • veiligheid en inclusie
 • impact
 • meer content m.b.t. andere delen van het Koninkrijk, en meer bewerkers met een Antilliaanse of Surinaamse achtergrond
 • veiligheid en inclusie
 • impact
 • kennis uit Nederlandse collecties die m.n. relevant voor Azië, Afrika, Zuid-Amerika via de projecten delen met de wereld
 • impact
 • meer actieve (organiserende) WMNL vrijwilligers
 • toekomstbestendigheid
Daarnaast: onderhouden van contacten met bestaande en nieuwe partners en vrijwilligers
 • kennis en ontmoeten

Aandacht voor de strategische prioriteiten Ontwikkeling van vaardigheden en leiderschap en Gelijkwaardigheid in besluitvorming wordt in 2023 in ieder geval tijdelijk op een lager pitje gezet.


Ruimte voor experimenten

De vrijgekomen ruimte in de jaarplanning willen we gebruiken om in dialoog met de partners en de gemeenschap een aantal wezenlijke vragen te verkennen, en te experimenteren met nieuwe benaderingen. Bijvoorbeeld:

 • hoe vinden we een goede balans tussen virtuele activiteiten en activiteiten in levende lijve? Waarom worden bijeenkomsten minder bezocht? Heeft de huidige gemeenschap er nog wel behoefte aan? Moeten we de vorm en frequentie van de bijeenkomsten aanpassen, of moeten we op zoek naar nieuwe deelnemers, mogelijk uit tot nu toe ondervertegenwoordigde groepen?
 • we merken dat ‘reguliere schrijfbijeenkomsten’, zoals we die al jaren organiseren in het kader van Gendergap en WikiGoesCaribbean, niet direct leiden tot aantoonbare resultaten voor de Wikimediaprojecten. Hoe gaan we daarmee om?
 • wat is de beste manier waarop WMNL de vrijwilligers kan ondersteunen - doe je dat met menskracht, expertise of geld?
 • wat is de beste manier om samen te werken met GLAM- en educatie-instellingen? Waar hebben instellingen behoefte aan? Zijn er sectoren waar de samenwerking te weinig heeft opgeleverd?
 • hoe betrekken we meer jongeren bij de Wikimedia-projecten? What is in it for them?
 • we doen sinds 2013 surveys onder de bewerkersgemeenschap. Wat kunnen we van de resultaten leren? We zouden bijvoorbeeld graag meer vrouwen en jongeren willen betrekken en de soms ruwe toon binnen de bewerkersgemeenschap aan de orde willen stellen. , b.v. over het betrekken van meer vrouwen, of over de werksfeer? Voor WMNL is dit van belang omdat onze organisatie geen solide toekomstperspectief heeft als we nieuwe doelgroepen niet verwelkomen. Uiteraard begrijpen we dat de huidige bewerkersgemeenschap behouden moet blijven.
 • Zijn er trends zichtbaar die gevolgen zouden moeten hebben voor het werkplan van WMNL?
 • zou het FOKA-programma een grotere rol kunnen spelen bij onze plannen om nieuwe groepen te betrekken?
 • Wat zijn effectieve manieren om structureel activiteiten te ontwikkelen op de Antillen en in Suriname?
 • Staat de ‘opbrengst’ van grote bijeenkomsten als WikiCon en TechStorm in goede verhouding tot de relatief hoge kosten van zulke grote bijeenkomsten?

Activiteitenplan (eerste inventarisatie)

Voor 2023 hebben we gekozen voor een compacter activiteitenplan. Om ruimte te maken voor innovatie en herstel van achterstallig onderhoud kiezen we voor een beperkter aantal activiteiten dan in andere jaren. Dit zijn activiteiten die:

 • essentieel zijn voor vrijwilligers en partners, en/of
 • zeer waarschijnlijk zullen leiden tot concrete resultaten in termen van nieuwe vrijwilligers, nieuwe of betere inhoud op de Wikimediaprojecten, naamsbekendheid of draagvlak

Toekomstbestendigheid: zorg voor mensen en middelen

Vrijwilligers

FOKA en scholarships- voortzetting van Fonds Kleine Activiteiten en scholarshipprogramma. Onderzoeken of deze programma’s moet worden aangepast om optimaal aan te sluiten bij de ambitie om nieuwe groepen te activeren

Werving jongeren - ontwikkelen van activiteiten om jongeren te motiveren actief te worden binnen de Wikimedia-projecten. Dit programma zal worden gebaseerd op een onderzoek (2022) dat inzicht geeft in wensen en verwachtingen van jongeren

Aansluiten bij internationale campagnes, - Nederlandse vrijwilligers ondersteunen en motiveren om actief te worden binnen ten minste twee?? laagdrempelige internationale campagnes en thema-weken, zoals Wiki Loves Fashion, Wiki Loves Science, International Museum Month

Financiële Middelen

Donateurswerving - op basis van opgedane ervaringen ontwikkelen van tenminste twee campagnes om donateurs te werven en te behouden

Project- en programmafinanciering - realiseren van tenminste €40.000 externe projectfinanciering. Prioriteit ligt bij het vinden van financiering voor de activiteiten in het Caribisch gebied.

Lobby

Voortzetting van de steun aan de FKAGEU en eventuele lobby activiteiten ontwikkeld in het kader van Wikimedia Europe

Bekendheid en draagvlak

Op basis van de in 2022 te ontwikkelen communicatiestrategie, werken we onder andere aan

 • intensivering van onze aanwezigheid op social media, vooral gericht op prioritaire doelgroepen waaronder ook jongeren en vrouwen onderhouden van website, wiki, publicatie nieuwsbrief en publieksversie jaarverslag
 • onderhouden van contacten met de media, gericht op het genereren van feitelijk juiste en positieve berichtgeving over Wikimedia Nederland en de Wikimediabeweging

Veiligheid en inclusie

Beleid vriendelijke ruimtes en Universal Code of Conduct (UCoC)

WMNL vraagt van deelnemers om zich bij off- en online evenementen te conformeren aan het beleid vriendelijke ruimtes. Dit beleid is in 2021 en 2022 geactualiseerd in afstemming met gemeenschap en samenwerkingspartners. In 2023 gaan we dit beleid volledig implementeren; dit houdt o.a. in het bieden van trainingen aan vrijwilligers.

We ondersteunen desgevraagd de Wikimediagemeenschap bij het invoeren van de Universal Code of Conduct op de Wikimediaprojecten, o.a. door faciliteren van moderator- en arbcomoverleggen en waar gewenste zorgen voor professionele ondersteuning en expertise.

Impact: kennis van, voor en door iedereen

Wikimedia Nederland wil bijdragen aan vrije kennis voor en door iedereen - dit is onze interpretatie van knowledge equity. Iedereen moet op de Wikimediaprojecten informatie kunnen vinden die voor hun relevant is, en iedereen moet zich binnen de gemeenschap veilig en welkom voelen om kennis bij te dragen.

Vrouwen

Samen met partners en vrijwilligers werken wij eraan om meer en betere informatie over vrouwgerelateerde onderwerpen beschikbaar te maken via de Wikimediaprojecten. Daarnaast proberen we om nieuwe bewerkers met kennis van of interesse in deze onderwerpen te motiveren om bij te gaan dragen aan Wikimediaprojecten. We werken op nationaal, en waar mogelijk internationaal niveau, samen met Wikimedianen en Wikimedia chapters.

In 2023

 • Stimuleren en faciliteren van samenwerking met organisaties die relevante kennis en collecties willen delen; in 2023 in ieder geval met Atria, LIMA en Het Nieuwe Instituut.
 • Organiseren van tenminste één een of meer activiteiten rond Internationale Vrouwendag.
 • Werven en ondersteunen van bewerkers en vrijwilligers die zich willen inzetten rond dit thema.
LGBT

Met partners zoals IHLIA en de UvA vakgroep genderstudies, en met de vrijwilligers zetten we ons ervoor in om meer kennis over LGBT gerelateerde onderwerpen beschikbaar te maken binnen de Wikimediaprojecten. Ook willen we bijdragen aan een beter begrip van LHBTIQ+-issues binnen de gemeenschap.

In 2023:

 • Stimuleren en faciliteren van samenwerking met organisaties die relevante kennis en collecties willen delen; in 2023 in ieder geval IHLIA.
 • Werven en ondersteunen van bewerkers en vrijwilligers die zich willen inzetten rond dit thema.
Nederland en de Wereld

In de collecties van Nederlandse archieven, bibliotheken, musea en onderzoekinstellingen is veel materiaal te vinden dat bijzonder relevant is voor andere delen van de wereld. WMNL wil met het project Nederland en de Wereld de vrije toegang tot dit materiaal vergroten en actieve deelname van instellingen en individuele Wikimedianen, zowel in Nederland als in andere landen, bevorderen. Wij werken hiervoor actief samen met Wikimedia chapters/usergroups in andere delen van de wereld.

In 2023:

 • Stimuleren en faciliteren van samenwerking met organisaties die relevante kennis en collecties willen delen.
 • Groepen met een recente of historische migratieachtergrond ondersteunen stimuleren om zelf actief te worden binnen de Wikimediaprojecten.
Wiki goes Caribbean

Het deelproject 'Wiki goes Caribbean' wil de informatie over het Caribisch gebied op de Wikimediaprojecten uitbreiden en verbeteren.

In 2023:

 • Ondersteuning van de gemeenschap achter de Papiamentse Wikipedia.
 • Samenwerken met de University of Curaçao bij het ontwikkelen van een educatieprogramma.
 • Organiseren/ondersteunen van activiteiten, challenges en wedstrijden om mensen te stimuleren rond dit thema bij te dragen aan de Wikimediaprojecten.
? Duurzame ontwikkelingsdoelen?

WMNL wil een bijdrage leveren aan het verder toegankelijk maken van betrouwbare kennis over de de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs - Sustainable Development Goals) zoals deze door de Verenigde Naties zijn vastgesteld

In 2023:

 • Contact leggen met SDG-coördinatoren en andere organisaties/specialisten die zich richten op het behalen van Duurzame ontwikkelingsdoelen. Creëren van bewustwording van het belang om voor het grote publiek volledige, verifieerbare kennis beschikbaar te hebben binnen Wikimediaprojecten.
 • We leggen contact met de Wikimedians for Sustainable Development User Group om kansen voor samenwerking te vergroten en kennis en informatie uit te wisselen.
 • Bieden van Deel je Data trainingen/Masterclasses om de organisaties zelf in staat te stellen om Wiki-activiteiten te ontplooien op het gebied van Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Samenwerking met partners

Educatiesector

We blijven samenwerken met Universiteiten en Hogescholen die Wiki-activiteiten in hun programma hebben opgenomen. We informeren en ondersteunen kennisinstellingen die dit voorbeeld willen volgen. We gaan verkennen hoe we het aantal partners in de educatiesector kunnen vergroten.

Overige kennis- en erfgoedinstellingen
Mediakunst op Wikipedia

WMNL is betrokken bij het project Mediakunst op Wikipedia waarbij het platform voor mediakunst LIMA zich samen met het Van Abbemuseum, Frans Hals Museum, Stedelijk Museum Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzet om mediakunst via Wikimediaprojecten beter toegankelijk te maken. Wikimedia Nederland adviseert de projectleiders, heeft een coördinerende rol tussen de projectgroep en de Wikimediabeweging en heeft zitting in de klankbordgroep.

Kennis en ontmoeten: coördineren tussen verschillende belanghebbenden

Wiki Coördinatorenoverleg

WMNL organiseert 3 keer per jaar een Wiki Coördinatorenoverleg. Dit overleg is voor medewerkers van GLAM instellingen die zich bezighouden met, of interesse hebben in, delen van collecties met Wikimedia.

Kennisplatform

Het platform bevat onder meer handleidingen, presentaties, instructiefilmpjes en heeft tevens een belangrijke documentatiefunctie voor deelnemers van trainingen. Het platform zal regelmatig worden geüpdate bij nieuwe ontwikkelingen.

WikiconNL 2022, Techstorms, Hackathons

In overleg met de gemeenschap en partners bepalen we voor welke grote bijeenkomsten er draagvlak en belangstelling is, en wat de beste manier is om dergelijke bijeenkomsten te organiseren (gecombineerd, op locatie/online/hybride, als side event bij andere bijeenkomsten?)

Ontwikkeling van vaardigheden en leiderschap Nederlandse gemeenschap

Geen prioriteit in 2023

Gelijkwaardigheid in besluitvorming

Geen prioriteit in 2023

Metrics

Volgt

Begroting en uren

Volgt