Jaarplan 2023

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jaarplan Wikimedia Nederland 2023

Snoeien voor nieuwe bloei

ter goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering op 29 oktober 2022

2023: snoeien voor nieuwe bloei!

Voor jullie ligt het jaarplan voor 2023 - een ander jaarplan dan normaal.

De COVID-pandemie legde zware beperkingen op aan wat Wikimedia Nederland kon doen. We moesten een nieuwe manier van werken ontwikkelen. Virtuele werkvormen kwamen in een stroomversnelling, terwijl reguliere activiteiten op locatie, zoals schrijfbijeenkomsten, workshops en hackathons, tijdelijk onmogelijk werden.

Toen de pandemie voorbij was, bleek dat de wereld niet vanzelf terugkeerde naar ’business as usual’. Activiteiten die normaliter de ruggengraat van ons jaarplan vormen lijken opeens minder goed te werken, of niet populair meer te zijn. Onze vrijwilligersgemeenschap en onze samenwerkingspartners zijn ook anders gaan werken, en hebben mogelijk andere wensen en verwachtingen. Daarnaast hebben activiteiten ook hun levenscyclus: op een gegeven moment verminderen elan en animo, zelfs wanneer een activiteit jarenlang succesvol is geweest.

Dat zet aan tot nadenken. We weten wat onze doelen zijn (kader voor het jaarplan blijft de Meerjarenstrategie 2022 - 2024, het antwoord van WMNL op de Movement Strategy 2030), maar moeten ontdekken wat de nieuwe manieren zijn om daar te komen. Het feit dat het oude niet meer werkt, zet ook de deur open voor het verkennen van nieuwe kansen en experimenteren met nieuwe werkvormen. En dat betekent dat Wikimedia Nederland, als liaison tussen de Wikimediaprojecten, kennisinstellingen en vrijwilligers, in 2023 even een pas op de plaats wil maken en zich wil herpositioneren.

Het motto van 2023 is ‘snoeien voor nieuwe bloei’: we gaan samen met jullie kritisch bekijken wat echt resultaten oplevert als het gaat om vrije toegang tot kennis voor iedereen, en wat niet (meer). Van activiteiten met weinig rendement zullen we misschien afscheid moeten nemen. Dat kunnen pijnlijke keuzes zijn, maar door weloverwogen te snoeien, hopen we ruimte te maken voor nieuwe bloeiende takken. En ook voor die nieuwe takken kijken we naar onze leden, de bredere Wikimediagemeenschap en onze samenwerkingspartners om met samen met ons te verkennen waar de kansen liggen, en hoe we die het beste kunnen benutten.

Daarnaast heeft het bestuur een duidelijke keuze gemaakt. We investeren in ons personeel door een salarisverhoging en het afsluiten van een verzuimverzekering. Deze investeringen zijn een aantal jaren achter elkaar uitgesteld. De salarisverhogingen zijn meer dan gerechtvaardigd in deze tijden van hoge inflatie. De verzuimverzekering stelt ons in staat om dan tijdelijk personeel aan te stellen. Dit voorkomt dat in geval van langdurige ziekte de werkdruk bij het personeel onverantwoord oploopt, en garandeert continuïteit. Deze personeelsinvestering financieren we deels uit de inflatiecompensatie die WMF toepast op onze jaarlijkse subsidie.

Hoe vertaalt zich dat naar dit jaarplan? Het zal als eerste opvallen dat we ervoor hebben gekozen om in 2023 capaciteit open te laten. Het is een compacter plan dan anders, gericht op activiteiten die: essentieel zijn voor vrijwilligers en partners, en/of zeer waarschijnlijk zullen leiden tot concrete resultaten.

Samen met de gemeenschap en partners willen we de vrije ruimte in de planning gebruiken om in 2023 te experimenteren met nieuwe benaderingen, nieuwe werkvormen, nieuwe werkterreinen. Ook willen we nieuwe vrijwilligers mobiliseren, vooral uit ondervertegenwoordigde groepen.

En als we volgend jaar beginnen aan het schrijven van ons jaarplan 2024 zijn we als het goed is in de positie om concrete (nieuwe) activiteiten en werkvormen in te zetten om onze doelstellingen te bereiken. Nieuwe tijden vragen om nieuwe oplossingen, en samen met jullie willen we die het komende jaar uitwerken.

1. Toelichting kader jaarplan 2023

Het kader voor het jaarplan 2023 wordt gevormd door de Meerjarenstrategie Wikimedia Nederland en door de financieringsaanvraag die WMNL voor 2022-2023 bij WMF heeft ingediend, en die is toegekend.

1.1 Meerjarenstrategie 2022 - 2024

Het meerjarenprogramma 2022-2024 is het formele antwoord van WMNL op de Movement Strategy 2030. Hierin wordt bepaald dat WMNL vooral aandacht zal besteden aan wat (welke inhoud) nog ontbreekt binnen de Wikimediaprojecten en wie (welke groepen) nog ontbreken binnen de gemeenschap. Verder wilden we ons met name richten op de volgende aanbevelingen uit de Movement Strategy 2030:

 • Toekomstbestendigheid: zorg voor mensen en middelen
 • Bekendheid en draagvlak
 • Veiligheid en inclusie
 • Impact: kennis van, voor en door iedereen
 • Kennis en ontmoeten: coördineren tussen verschillende belanghebbenden
 • Ontwikkeling van vaardigheden en leiderschap
 • Gelijkwaardigheid in besluitvorming

1.2 Meerjarenfinanciering 2022 - 2023

In 2020 heeft de Wikimedia Foundation aan Wikimedia Nederland financiering toegekend voor een periode van twee jaar (2022-2023). De financieringsaanvraag schetst de volgende prioriteiten voor de jaren 2022 en 2023: “De komende twee jaar zullen we gebruik maken van de kansen die het digitaliseringsbeleid van de Nederlandse overheid biedt op het gebied van erfgoed, met name koloniaal erfgoed. Dit zal ook kansen bieden om wikipartnerschappen met publieke instellingen te consolideren.

Wij zullen gebruik maken van het besef in de Nederlandse samenleving dat bepaalde groepen lange tijd ondervertegenwoordigd zijn geweest, om te werken aan kennisgelijkheid (knowledge equity). Wij zullen ons richten op het mobiliseren en behouden van bewerkers uit deze groepen om de doelstellingen van de Bewegingsstrategie 2030 met betrekking tot inclusie en impact te bereiken.

We zullen onze bestaande samenwerkingsverbanden met instellingen in Caribisch Nederland, met vrouwen- & lhbtiqa+ groepen, en WM-affiliates in regio's die verbonden zijn met het Nederlandse koloniale verleden, verder uitbouwen, uitbreiden en versterken. Ook zullen we samenwerken met partijen in Caribisch Nederland die zich inzetten voor het gebruik en behoud van de Papiamentse taal.

WMNL is financieel afhankelijk van WMF. Dit is een langdurige bron van onzekerheid aan de basis van WMNL, omdat de koers van WMF richting hoofdstukken onduidelijk blijft. Wij gaan onze groeiende ervaring met het genereren van projectgelden, en het toegenomen maatschappelijk draagvlak voor vrije kennis, gebruiken om meer fondsen te realiseren, en ons netwerk van donateurs actief uit te breiden.“

1.3 2023: herijking, innovatie én grote schoonmaak

De periode 2020 - 2022 was moeilijk voor WMNL én de leden uit onze gemeenschap. Dit gold uiteraard voor veel organisaties en mensen wereldwijd. De COVID-pandemie legde zware beperkingen op aan wat we konden uitvoeren en initiëren. Daarnaast moesten we een nieuwe manier van werken ontwikkelen. Met name virtuele werkvormen kwamen in een stroomversnelling, terwijl reguliere activiteiten, als schrijfbijeenkomsten en hackathons op locatie, tijdelijk onmogelijk werden. Ook had WMNL in 2021 en 2022 te maken met langdurige ziekte onder medewerkers en met vacatures. Dit leidde tot een capaciteitsverlies dat fluctueerde tussen 10 tot 20%.

Om ruimte vrij te maken voor heroriëntatie, vernieuwing en nieuw elan gaan we in 2023 de ambities die we vastleggen in het jaarplan tijdelijk terugschroeven. We maken daarbij duidelijke keuzes en hanteren niet de ‘kaasschaafmethode’. Zo maken we in het jaarplan 2023 capaciteit vrij voor:

 • ontwikkelen van een goede respons op de veranderingen in de maatschappij en de gemeenschap na Covid;
 • dialoog met partners en vrijwilligers om beter zicht te krijgen op wat ze nodig hebben en van WMNL verwachten;.
 • herstellen van de schade en achterstanden die zijn opgelopen door Covid en onderbezetting van personeel;
 • uitbreiding van de groep vrijwilligers die actief betrokken wil zijn bij WMNL-activiteiten;
 • een update/quality check van de administratieve organisatie en kantoorlogistiek.

1.4 Voortbouwen op lessons learned: waar gaan we mee door, waarmee niet?

Het motto van 2023 is ‘snoeien voor meer bloei’: we willen kritisch bekijken wat echt resultaten oplevert en wat niet (meer). De wereld om ons heen is veranderd: activiteiten die jarenlang succesvol waren lijken opeens minder goed te werken, of niet populair meer te zijn. Door selectief te snoeien, willen we ruimte maken voor nieuw groen en nieuwe bloei..

Gezien de beperkte menskracht (4 fte) en middelen ligt de meerwaarde van WMNL in het werken als katalysator, makelaar en ‘smeerolie’. Onze uitdaging is onze partners en de vrijwilligersgemeenschap te motiveren en te faciliteren bij het ontwikkelen van activiteiten, en bovendien beide groepen aan elkaar te verbinden.

De afgelopen jaren hebben we veel geleerd over wat wel werkt en wat niet. Op basis daarvan willen we in 2023 in ieder geval doorgaan met de volgende activiteiten:

 • onderhouden en uitbouwen van het kennisplatform als instrument voor capacity building en ondersteuning van GLAMs
 • organiseren van trainingen voor vrijwilligers en partners, zoals de Deel je Data - masterclasses
 • stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van Wikimedia-in-Residence programma’s, en, samenwerken met WiRs
 • faciliteren van gerichte contentdonaties, bijvoorbeeld op verzoek van Wikmedia-affiliates in delen van Azië, Afrika en Zuid-Amerika waar Nederland historische banden mee heeft
 • focus op ontwikkeling van Papiamentstalige-WP en -gemeenschap
 • faciliteren van deelname Nederlandse vrijwilligers aan grotere internationale activiteiten die aansluiten bij de prioriteiten van WMNL, en aan campagnes zoals International Museum Day, WikiLoves..., Internationale Vrouwendag.

We zullen de volgende activiteiten wegens gebrek aan aantoonbare resultaten in 2023 niet voortzetten: ontwikkelen van een breed samenwerkingsprogramma met openbare bibliotheken. Lopende wikicafé’s en wikiclubs blijven we natuurlijk ondersteunen! periodieke (schrijf)bijeenkomsten die niet (meer) leiden tot duidelijke inhoudelijke opbrengsten op de Wikimediaprojecten. uploaden van grote contentdonaties door kantoormedewerkers (i.p.v. door de schenker, vrijwilligers of freelancers) eenmalige (schrijf)activiteiten van instellingen als er geen zicht is op langer lopende, meer structurele samenwerking.

1.5 Prioriteit voor inhoudelijke resultaten in 2023

Om tijd en middelen vrij te houden voor reparatie en heroriëntatie post-COVID willen we het aantal geplande activiteiten in het jaarplan 2023 beperkt houden, en ons richten op een aantal duidelijke resultaten.

resultaat strategische prioriteit
 • meer jongeren actief op Wikimedia (niet per se voor WMNL)
 • toekomstbestendigheid
 • meer actieve (organiserende) WMNL-vrijwilligers
 • toekomstbestendigheid
 • hogere opbrengsten uit projectfinanciering en donaties
 • toekomstbestendigheid
 • invoeren van vernieuwde Beleid Vriendelijke Ruimtes
 • veiligheid en inclusie
 • meer vrouwen actief als bewerker, en meer inhoud voor/over vrouwen op de projecten
 • veiligheid en inclusie
 • impact
 • meer content m.b.t. andere delen van het Koninkrijk, en meer bewerkers met een Antilliaanse of Surinaamse achtergrond
 • veiligheid en inclusie
 • impact
 • kennis uit Nederlandse collecties die m.n. relevant voor Azië, Afrika, Zuid-Amerika via de projecten delen met de wereld
 • impact
 • onderhouden van contacten met bestaande en nieuwe partners en vrijwilligers
 • kennis en ontmoeten


Dit betekent dat we in 2023 minder aandacht besteden aan de strategische prioriteiten:

 • kennis en ontmoeten
 • ontwikkeling van vaardigheden en leiderschap
 • gelijkwaardigheid in besluitvorming.

1.6 Ruimte voor experimenten

De vrijgekomen ruimte in de jaarplanning willen we gebruiken om samen met de partners en de gemeenschap op een open en interactieve manier te experimenteren met nieuwe benaderingen en knelpunten uit de weg te ruimen. In 2023 zullen wij de tijd nemen om antwoorden te vinden op de volgende vragen:

 • We doen sinds 2013 surveys onder de bewerkersgemeenschap van de Nederlandstalige Wikipedia. Wat kunnen we van de resultaten leren? Zijn er trends zichtbaar die gevolgen zouden moeten hebben voor het werkplan van WMNL?
 • Hoe betrekken we meer jongeren bij de Wikimedia-projecten? What is in it for them?
 • Zou het FOKA-programma een grotere rol kunnen spelen. o.a. bij onze plannen om nieuwe groepen te betrekken?
 • Wat is de beste manier waarop WMNL de vrijwilligers kan ondersteunen - doe je dat met menskracht, expertise of geld?
 • Hoe vinden we een goede balans tussen virtuele activiteiten en activiteiten in levende lijve? Waarom worden bijeenkomsten minder bezocht? Heeft de huidige gemeenschap er nog wel behoefte aan? Moeten we de vorm en frequentie van de bijeenkomsten aanpassen, of moeten we op zoek naar nieuwe deelnemers, mogelijk uit tot nu toe ondervertegenwoordigde groepen?
 • We merken dat ‘reguliere schrijfbijeenkomsten’, zoals we die al jaren organiseren in het kader van Gendergap en WikiGoesCaribbean, niet direct leiden tot aantoonbare resultaten voor de Wikimediaprojecten in termen van nieuwe bewerkers of nieuwe inhoud. Ze hebben wel een sociale en p.r.-functie. Hoe gaan we daarmee om?
 • Wat is post-COVID de beste manier om samen te werken met GLAM- en educatie-instellingen? Waar hebben instellingen behoefte aan? Zijn er sectoren waar de samenwerking te weinig heeft opgeleverd?
 • Wat zijn effectieve manieren om structureel activiteiten te ontwikkelen op de Antillen en in Suriname?
 • Staat de ‘opbrengst’ van grote bijeenkomsten als WikiCon en TechStorm in goede verhouding tot de relatief hoge investering van tijd en geld van zulke grote bijeenkomsten?

2. Activiteitenplan

Voor 2023 hebben we gekozen voor een compact activiteitenplan. Om ruimte te maken voor innovatie en in mindere mate ook voor achterstallig onderhoud kiezen we voor een beperkter aantal activiteiten dan in andere jaren. Dit zijn activiteiten die:

 • essentieel zijn voor vrijwilligers en partners, en/of
 • zeer waarschijnlijk zullen leiden tot concrete resultaten in termen van nieuwe vrijwilligers, nieuwe of betere inhoud op de Wikimediaprojecten, naamsbekendheid of draagvlak.

2.1 Toekomstbestendigheid: zorg voor mensen en middelen

2.1.1 Vrijwilligers

 • FOKA en scholarships- voortzetting van het Fonds Kleine Activiteiten en scholarshipsprogramma dat open staat voor alle Wikimedianen.
 • Werving jongeren - ontwikkelen van activiteiten om jongeren te motiveren actief te worden binnen de Wikimedia-projecten. Dit programma zal worden gebaseerd op een onderzoek (2022) dat inzicht geeft in wensen en verwachtingen van jongeren.
 • Trainingen - in dialoog met de gemeenschap zullen we een beperkt aantal trainingen organiseren gericht op kennislacunes en nieuwe ontwikkelingen. Ook faciliteren we de deelname van vrijwilligers in trainingen die door andere chapters worden georganiseerd.
 • Seizoensbijeenkomsten - we organiseren de traditionele kerstborrel en nieuwjaarsbijeenkomst en, als daar behoefte/aanleiding toe is, een derde wikimeet.

2.1.2 Financiële middelen

Donateurswerving - op basis van opgedane ervaringen ontwikkelen van tenminste twee campagnes om donateurs te werven en te behouden. We maken hiervoor extra personeelscapaciteit beschikbaar - hetzij door een parttime medewerker, hetzij door inhuur van freelancers (in combinatie met de extra inzet voor communicatie genoemd onder 2.1.4).

Project- en programmafinanciering - realiseren van tenminste €40.000 externe projectfinanciering. Prioriteit ligt bij het vinden van financiering voor de activiteiten in het Caribisch gebied.

2.1.3 Lobby

Voortzetting van de steun aan de Free Knowledge Advocacy Group EU (de Wikimedia-mensen in Brussel) en eventuele lobby-activiteiten ontwikkeld in het kader van Wikimedia Europe.

2.1.4 Bekendheid en draagvlak

 • We maken extra capaciteit beschikbaar om - op basis van de in 2022 te ontwikkelen communicatiestrategie - te werken aan:

intensivering van onze aanwezigheid op social media, vooral gericht op prioritaire doelgroepen waaronder jongeren en vrouwen

onderhouden van website, wiki, publicatie nieuwsbrief en publieksversie jaarverslag

onderhouden van contacten met de media, gericht op het genereren van feitelijk juiste en positieve berichtgeving over Wikimedia Nederland en de Wikimediabeweging (in combinatie met de extra inzet voor donateurswerving onder 2.1.2)

 • (Alleen bij externe financiering) Uitvoeren van een survey onder de lezers van Wikipedia om meer inzicht te krijgen in gebruik en waardering van de encyclopedie
 • Toekennen van de Verbindingsprijs aan een initiatief dat zich verdienstelijk heeft gemaakt om de verbinding te maken tussen de verschillende initiatieven die er in Nederland bestaan om kennis voor iedereen vrijelijk toegankelijk te maken

2.2 Veiligheid en inclusie

2.2.1 Beleid vriendelijke ruimtes en Universal Code of Conduct (UCoC)

Het Beleid Vriendelijke Ruimtes is in 2021 en 2022 geactualiseerd. In 2023 gaan we dit beleid volledig implementeren; dit houdt o.a. in het bieden van trainingen aan vrijwilligers.

We ondersteunen desgevraagd de Wikimediagemeenschap bij het invoeren van de UCoC op de Wikimediaprojecten, b.v. door faciliteren van moderator- en arbcom-overleggen of waar gewenst zorgen voor professionele ondersteuning en expertise.

2.3 Impact: kennis van, voor en door iedereen

Wikimedia Nederland wil bijdragen aan vrije kennis voor en door iedereen - dit is onze interpretatie van knowledge equity. Iedereen moet op de Wikimediaprojecten informatie kunnen vinden die voor hem of haar relevant is, en iedereen moet zich binnen de gemeenschap veilig en welkom voelen om kennis bij te dragen.

Wij ondersteunen partners en de gemeenschap bij activiteiten die zich richten op het signaleren en/ of aanvullen van ontbrekende inhoud om zo binnen de Wikimediaprojecten de diversiteit van onderwerpen vergroten. Wij willen binnen de gemeenschap ondervertegenwoordigde groepen als vrouwen, jongeren en mensen met een migratieachtergrond uitnodigen om actief te gaan bijdrage.

2.3.1 Vrouwen

Ondanks jarenlange inspanning blijft het aantal vrouwelijke Wikipedianen laag: sinds 2012 rond 11%. We zien dat deelname en resultaten de afgelopen jaren stagneren. We geven onze ambities op dit terrein niet op, en gaan in 2023 experimenteren met andere benaderingen, b.v. het verder integreren van gendergapperspectief in zoveel mogelijk andere activiteiten (Wiki Loves, Educatieprogramma) Samen met partners en vrijwilligers werken wij eraan om meer en betere informatie beschikbaar te maken via de Wikimediaprojecten. Daarnaast proberen we om nieuwe bewerkers te motiveren om bij te gaan dragen aan Wikimediaprojecten.

In 2023

 • Integreren van gendergapperspectief in activiteiten als Wiki Loves... en Educatieprogramma,
 • Organiseren van tenminste één activiteit rond Internationale Vrouwendag. Werven en ondersteunen van bewerkers en vrijwilligers die zich willen inzetten rond dit thema.

2.3.2 LHBTIQ+

Met partners zoals IHLIA en de UvA vakgroep genderstudies, en met de vrijwilligers zetten we ons ervoor in om meer kennis over LHBTIQ+ gerelateerde onderwerpen beschikbaar te maken binnen de Wikimediaprojecten. Ook willen we bijdragen aan een beter begrip van LHBTIQ+-issues binnen de gemeenschap.

In 2023:

 • Stimuleren en faciliteren van samenwerking met organisaties die relevante kennis en collecties willen delen; in 2023 in ieder geval IHLIA.
 • Ondersteunen van bewerkers en vrijwilligers die zich willen inzetten rond dit thema.

2.3.3 Nederland en de Wereld

In de collecties van Nederlandse archieven, bibliotheken, musea en onderzoekinstellingen is veel materiaal te vinden dat bijzonder relevant is voor andere delen van de wereld. WMNL wil met het project Nederland en de Wereld de vrije toegang tot dit materiaal vergroten en actieve deelname van instellingen en individuele Wikimedianen, zowel in Nederland als in andere landen, bevorderen. Wij werken hiervoor actief samen met Wikimedia chapters/usergroups in andere delen van de wereld.

2.3.3.1 Wiki goes Caribbean

Het deelproject 'Wiki goes Caribbean' wil de informatie over het Caribisch gebied op de Wikimediaprojecten uitbreiden en verbeteren.

In 2023:

 • Ondersteuning van de gemeenschap achter de Papiamentse Wikipedia.
 • Samenwerken met lokale universiteiten, zoals de University of Curaçao, bij het ontwikkelen van een educatieprogramma.
 • Organiseren/ondersteunen van activiteiten, challenges en wedstrijden om mensen te stimuleren rond dit thema bij te dragen aan de Wikimediaprojecten.

2.3.4 Duurzame ontwikkelingsdoelen

WMNL wil een bijdrage leveren aan het verder toegankelijk maken van betrouwbare kennis over de de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs - Sustainable Development Goals) zoals deze door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. Tijdens de pandemie is het niet gelukt om onze ambities op dit terrein te realiseren. In 2023 willen we dat alsnog doen. We denken dat dit thema potentie heeft om vrijwilligers en nieuwe partners te motiveren. In 2023: Samenwerken met SDG-coördinatoren en andere organisaties/specialisten die zich richten op het behalen van Duurzame ontwikkelingsdoelen. Creëren van bewustwording bij deze partijen van het belang om voor het grote publiek volledige, verifieerbare kennis beschikbaar te hebben binnen Wikimediaprojecten. Samenwerken met de Wikimedians for Sustainable Development User Group om kennis en informatie uit te wisselen. (Alleen bij externe financiering) Bieden van Deel je Data trainingen/Masterclasses om de organisaties zelf in staat te stellen om Wiki-activiteiten te ontplooien op het gebied van Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

2.3.5Samenwerking met partners

Educatiesector

We blijven samenwerken met Universiteiten en Hogescholen die Wiki-activiteiten in hun programma hebben opgenomen, ook omdat dit bijdraagt aan ons plan om meer jongeren te activeren (2.1.1). We gaan verkennen of we het aantal partners in de educatiesector kunnen vergroten. In het bijzonder willen we wiki-stagiaires en stageopdrachten stimuleren.

Overige kennis- en erfgoedinstellingen

Mediakunst op Wikipedia (extern gefinancierd project)

WMNL is betrokken bij het project Mediakunst op Wikipedia waarbij het platform voor mediakunst LIMA zich inzet om mediakunst via Wikimediaprojecten beter toegankelijk te maken. Wikimedia Nederland adviseert de projectleiders, heeft een coördinerende rol tussen de projectgroep en de Wikimediabeweging en heeft zitting in de klankbordgroep.

Deltaplan Oorlogsmusea (extern gefinancierd project)

Op verzoek van Netwerk Oorlogsbronnen organiseren we een aantal masterclasses Wikimedia voor medewerkers en vrijwilligers van oorlogsmusea en herdenkingsplaatsen.

2.3.6 Schrijfweken en Wikicompetities

International Museum Day

Net als in mei 2022 sluiten we aan bij de International Museum Day competition. Deze competitie laat geïnteresseerde GLAM-medewerkers én Wikimedianen op een laagdrempelige manier kennismaken met Wikidata. Ook voor ervaren Wikidata bewerkers is dit een positieve, enthousiasmerende actie.

Wiki Loves

We assisteren vrijwilligers en/of partnerorganisaties bij het organiseren van tenminste één Wiki Loves competitie. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een competitie die bijdraagt aan één van de thematische prioriteiten (vrouwen, lgbtiq+, duurzaamheid of Wiki goes Caribbean) en/of nieuwe vrijwilligers motiveert om actief te worden bij het organiseren van wiki-activiteiten.

2.4 Kennis en ontmoeten: coördineren tussen verschillende belanghebbenden

2.4.1 Wiki Coördinatorenoverleg

WMNL organiseert 4 keer per jaar een Wiki Coördinatorenoverleg. Dit overleg is voor medewerkers van GLAM-instellingen die samenwerken met de Wikimediaprojecten.

2.4.2 Kennisplatform

Met steun van NDE heeft WMNL een kennisplatform ontwikkeld dat onder meer handleidingen, presentaties, instructiefilmpjes bevat. Doel is om medewerkers van GLAM- en educatieinstellingen in staat te stellen op eigen kracht hun weg te vinden naar samenwerking met de Wikimediaprojecten. Tevens heeft het een belangrijke documentatiefunctie voor trainingsmateriaal dat door WMNL wordt gegenereerd. Het platform zal regelmatig worden geupdate en onder de aandacht gebracht

2.4.3 WikiconNL 2022, Techstorms, Hackathons

In overleg met de gemeenschap en partners bepalen we voor welke grote bijeenkomsten er binnen de gemeenschap en onze partners draagvlak en belangstelling is, en wat de beste manier is om dergelijke bijeenkomsten te organiseren (gecombineerd, op locatie/online/hybride, als side event bij andere bijeenkomsten?) Streven is om in 2023 in ieder geval één grote bijeenkomst te organiseren.

2.4.4 GLAM-Wiki Summer School (Afhankelijk van externe financiering)

GLAM-Wiki Summer School voor erfgoedstudenten en -professionals. Gebruik van Wikimediaprojecten (vooral Wikimedia Commons en Wikidata) in de culturele sector is populair. We merken echter dat in de culturele sector de kennis over dit onderwerp niet of slechts beperkt aanwezig is. Er is actieve training nodig waarbij trainees aan het werk gaan, begeleid worden, en de Wikimedia Community actief leren kennen. We willen daarom een praktijkgerichte Summer School bieden

2.5 Investeren in de ontwikkeling van vaardigheden en leiderschap

2.5.1 Deel je data - (afhankelijk van externe financiering)

In 2023 willen we proberen externe financiering te realiseren voor Deel je Data, een serie masterclasses voor medewerkers van kennisinstellingen over alle aspecten van het samenwerken met de Wikimediaprojecten, met een afsluitende sessie waar concreet met collecties en data wordt gewerkt. We willen proberen een Deel je Data te organiseren gericht op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en/of voor (vrijwilligers)organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan het delen van kennis over deze doelstellingen.

2.5.2 Introductiecursus Wikimedia

In 2022 hebben we voor het eerst een eendaagse Introductie in de Wikimediaprojecten en Wikimediabeweging georganiseerd. Deze willen we in 2023 in ieder geval één keer herhalen.

2.6 Zorgen voor gelijkwaardigheid in besluitvorming

2.6.1 Internationale zaken

De bijdrage van WMNL aan internationale activiteiten wordt in 2023 gecontinueerd. We concentreren ons daarbij op bijdragen aan ‘good governance’ en participatie in internationale activiteiten.

 • Good governance: we nemen deel aan en zijn mede-organisator van de vergaderingen van de chapter directeuren en de chapter voorzitters. Regulier overleg met WMF.
 • Participatie in internationale activiteiten zoals de Wikimedia Summit, Wikimania, Internationale Hackathon en GLAM-conferenties.
 • SWAN - Strategisch overleg tussen Wikimedia organisaties
 • Wikimedia Europe: in 2022 was Wikimedia Nederland een van de oprichters van Wikimedia Europe. Hierin zijn onder andere de bestaande Europese lobby-activiteiten in opgegaan. In 2023 zullen we samen met de andere leden van Wikimedia Europa nadere invulling geven aan de samenwerkings en activiteiten.

3. Metrics

De metrics zijn gebaseerd op de financieringsaanvraag 2022-2023 en worden door WMF aanbevolen.

toegevoegde inhoud
resultaten 2022 - 2023 deelnemers nieuwe

bewer

kers

terugke

-rende

bewer-

kers

organi-

satoren

en vrijwilligers

Wiki

pedia

Com

mons

Wiki

data

retentie retentie

organisatoren

nieuwe partnerships aantal

ont-

plooide

activiteiten

Toekomstbestendigheid 220 30 150 3 2
Veiligheid en inclusie 410 0 300
Impact 715 230 300 23 3
Kennis en ontmoeten 335 5 200 1
Investeren in ontwikkelingen vaardigheden en leiderschap 110 10 90 1
Zorgen voor gelijkwaardigheid in bestuursvorming 20 0 20
totaal 1.810 275 1.060 40 3.040 27.015 50.000 28 32 5 45
Behaald in 2022 (schatting) 7.000 1 110 400 752 1.200 5.0003 20.0004 6 40

4. Begroting

UITGAVEN
begroot 2023 begroot 2022 prognose 2022
toekomstbestendigheid € 86.000 €59.500 €63.786
veiligheid en inclusie € 3.500 €4.500 €6.246
impact € 10.400 €10.150 €5.127
kennis en ontmoeten € 23.000 €16.000 €16.956
vaardigheden en leiderschap € 500 €13.000 €2.000
gelijkwaardigheid in besluitvorming € 5.000 €13.500 €12.344
kantoor € 59.000 €39.500 €35.231
personeel € 320.750 €283.500 €262.240
totaal € 508.150 €439.650 €403.930
resultaat € 21.450
INKOMSTEN
begroot 2023 begroot 2022 prognose 2022
WMF grant € 403.200 € 360.000 € 360.000
donaties € 50.000 € 45.000 € 47.000
contributies € 3.500 € 4.000 € 3.380
projectfinanciering € 20.000 € 15.650
onttrekking uit algemene reserve (= positief resultaat 2022) € 21.450
onttrekking uit bestemmingsreserve € 10.000 € 15.000 € 15.000
totaal € 508.150 € 439.650 € 425.380

Bijlage 1: Uitgaven in detail

begroot 2023
2. Toekomstbestendigheid, zorgen voor mensen en middelen € 86.000
2.1.1 Vrijwilligers
Jongeren betrekken bij activiteiten € 10.000
Werving nieuwe vrijwilligers voor on- en off-wiki activiteiten € 500
FOKA € 4.000
Scholarships en onkostenvergoeding € 10.000
Trainingen € 2.000
Seizoensbijeenkomsten € 5.000
2.1.2 Lobby en public affairs € 8.000
2.1.3 Financiele middelen
Fondsenwerving € 10.000
2.1.4 Bekendheid en draagvlak
Uitvoeren communicatiestrategie € 10.000
Online (serverhuur en -beheer, hosting website, nieuwsbriefsoftware, etc) € 25.000
Verbindingsprijs € 1.500
Survey lezers Wikipedia (alleen indien extern gefinancierd) € 20.000,00 externe financiering noodzakelijk
2.2 Veiligheid en inclusie € 3.500
2.2.1 Bevorderen goede werksfeer, omgangsvormen en begeleiding nieuwe bewerkers
Beleid vriendelijke ruimtes en Universal Code of Conduct € 3.500
2.3 Impact € 10.400
2.3.1 Vrouwen € 2.000
2.3.2 LHBTIQ+ € 2.000
2.3.3 Nederland en de Wereld/Wiki goes caribbean € 2.000
2.3.4 Duurzame ontwikkelingsdoelen € 2.000
2.3.5 Samenwerking met partners
Educatiesector
Kennis- en erfgoedinstellingen
Mediakunst op Wikipedia
2.3.4 Schrijfweken en Wikicompetities
International Museum Day € 400
Wiki loves € 2.000
2.4. Kennis en ontmoeten - coördineren tussen verschillende belanghebbenden € 23.000
2.4.1 Wiki Coördinatorenoverleg € 500
2.4.2 Kennisplatform € 2.500
2.4.3 WikiconNL 2023 en/of Techevent € 20.000
2.4.4 GLAM-Wiki Summer School voor erfgoedstudenten en -professionals € 25.000 externe financiering noodzakelijk!
2.5 Investeren in de ontwikkeling van vaardigheden en leiderschap € 500
2.5.1 Deel je data € 5.000 externe financiering noodzakelijk!
2.5.2 Introductiecursus Wikimedia € 500
2.6 Zorgen voor gelijkwaardigheid in besluitvorming € 5.000
2.6.1. Bestuur en verenigingszaken, incl ALV € 2.000
2.6.2. Internationale zaken € 3.000
8. Kantoor € 59.000
Rapportage en audit € 12.000
financiele administratie € 9.000
office management € 6.000
IT, telecom, hardware, software, licenties € 10.000
ledenadministratie
huisvesting € 22.000
intern overleg
9. personeels en personeelszaken € 320.750
brutoloon, pensioen, sociale premies, verzuimverzekering, woon-werkverkeer, div.
totaal € 508.150


Bijlage 2: Urenplanning

Wikimedia Nederland heeft de beschikking over een kantoorteam van 4 fte. Dit komt overeen met ca 7200 beschikbare werkuren. De uitvoering van het jaarplan zoals het nu is geformuleerd vereist in ieder geval 6353 uur. Er is dus een kleine 1000 uur vrij voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en werkvormen.

De realisering van extra ambities specifiek op het gebied van communicatie en donateurswerving vragen 900 uur die niet binnen de huidige bezetting zijn te realiseren en waarvoor extra capaciteit zal worden gezocht.

geschatte inzet benodigde extra capaciteit
2. Toekomstbestendigheid, zorgen voor mensen en middelen 1647,5
2.1.1 Vrijwilligers 0
Jongeren betrekken bij activiteiten 271,5 100
Werving nieuwe vrijwilligers voor on- en off-wiki activiteiten 75 100
FOKA 18
Scholarships en onkostenvergoeding 41
Trainingen 66
Seizoensbijeenkomsten 115
2.1.2 Lobby en public affairs 40
2.1.3 Financiële middelen 0
Fondsenwerving 340 200
2.1.4 Bekendheid en draagvlak 0
Uitvoeren communicatiestrategie 120 300
Online (website, social media, etc) 503 280
Verbindingsprijs 58
Survey lezers (alleen indien extern gefinancierd) 0
2.2 Veiligheid en inclusie 111
2.2.1 Bevorderen goede werksfeer, omgangsvormen en begeleiding nieuwe bewerkers 40
Beleid vriendelijke ruimtes en Universal Code of Conduct 71
2.3 Impact 1468
2.3.1 Vrouwen 131
2.3.2 LHBTIQ+ 91
2.3.3 Nederland en de Wereld/Wiki goes caribbean 386
2.3.4 Duurzame ontwikkelingsdoelen 190
2.3.5 Samenwerking met partners 120
Educatiesector 66
Kennis- en erfgoedinstellingen 166
Mediakunst op Wikipedia 39
2.3.4 Schrijfweken en Wikicompetities 45
International Museum Day 19
Wiki loves 215
2.4. Kennis en ontmoeten - coördineren tussen verschillende belanghebbenden 623
2.4.1 Wiki Coördinatorenoverleg 34
2.4.2 Kennisplatform 203
2.4.3 WikiconNL 2023 en/of Techevent 386
2.4.4 GLAM-Wiki Summer School voor erfgoedstudenten en -professionals
2.5 Investeren in de ontwikkeling van vaardigheden en leiderschap 85
2.5.1 Deel je data
2.5.2 Introductiecursus Wikimedia 85
2.6 Zorgen voor gelijkwaardigheid in besluitvorming 387
2.6.1. Bestuur en verenigingszaken, incl ALV 311
2.6.2. Internationale zaken 76
8. Kantoor 1945
rapportage en audit 250
financiële administratie 190
office management 1028
IT, telecom, hardware, software, licenties 24
ledenadministratie 28
huisvesting 10
intern overleg 415
9. personeels en personeelszaken 91
totaal 6357,5 980
beschikbaar 7200