Overleg:Jaarplan 2023

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Plaats hier vragen, opmerking, commentaar.....

Feedback Grijz

Om eerlijk te zijn: ik vind het lastig om enthousiast te worden over het voorliggende plan. Dat komt vooral omdat het idee om 2023 tot een herijkingsjaar te maken mij niet erg aanspreekt. In het voorjaar 2022 is er een meerjarenplan goedgekeurd. Daarin is ook een SWOT opgenomen die ik nog eens heb bekeken en ik vraag me af of een nieuwe SWOT er heel anders uit zal zien. De kansen en bedreigingen uit de paragraaf Strategisch Kader 2022-2024 staan volgens mij ook nog recht overeind. Mijn vraag is dus wat de opbrengst zal zijn van een nieuwe heroriëntatie.

Is er niet eerder sprake van een soort vermoeidheid in de organisatie (die wel begrijpelijk is na de coronajaren) die het nemen van initiatieven in de weg staat? Het antwoord zou moeten komen in de paragraaf Ruimte voor experimenten. Maar hierin worden alleen vragen gesteld. Mijn suggestie is om nog eens goed na te denken over iedere vraag en daar een oplossing toe te voegen. Als dat niet gaat dan in ieder geval een procesgerichte aanpak plan of een stappenplan toevoegen. Voor enkele antwoorden kan overigens geput worden uit de paragraaf Activiteitenplan (eerste inventarisatie).

Bij het activiteitenplan zelf heb ik ook nog een kanttekening. De grote activiteiten met betrekking tot de WP-projecten waren in het afgelopen decennium: (1) natuur, (2) gendergap en (3) Nederland en de wereld (4) duurzame ontwikkelingsdoelen. Bij elk projecten is een levenscyclus waar te nemen.

  • Natuur is inmiddels afgesloten.
  • Gendergap is in een neergaande fase (n 2020 werden 799 nieuwe artikelen geregistreerd, in 2021 743 en de stand tot 26 sept 2022 is 368. Van het gelieerde LHBT-project zijn in 2022 slechts 7 nieuwe artikelen geregistreerd.
  • Voor Nederland en de wereld worden de resultaten versnipperd geregistreerd, mijn indruk is dat het project aan het oogsten is.
  • Duurzame ontwikkelingsdoelen komt moeizaam op gang; dat geldt zowel voor het aantrekken van gebruikers als voor contentontwikkeling.

Als mijn analyse correct is dan betekent dat voor het activiteitenplan dat de ondersteuning van gendergap en lhbt teruggeschroefd zou moeten worden. Dat activiteiten om de levenscyclus van Nederland en de wereld te verlengen een goed idee is. En dat er meer energie en enthousiasme zou moeten worden gestoken in Duurzame ontwikkelingsdoelen. En ook hier zou een eerste opzet van een plan van aanpak (enthousiasmeren vrijwilligers, inventariseren content lacunes) welkom zijn. Grijz (overleg) 27 sep 2022 16:16 (CEST)Reageren[reageer]

Bijdrage MarcoSwart

Algemeen

Persoonlijk kan ik best enthousiast worden over reculer pour mieux sauter, waardoor ik het gevoel van @Grijz niet deel, maar vanaf de derde volzin ben ik het eens met zijn reactie.

Bijeenkomsten voor (potentiële) bewerkers

Na de COVID-periode was er een soort inhaalperiode waarin er heel veel mogelijke ontmoetingen met elkaar om aandacht wedijverden. Ik zou daar niet te snel een trend in willen zien. Het lijkt me praktisch om tamelijk opportunistisch om te gaan met vorm en frequentie van ontmoetingen: als er op een bepaald moment niet genoeg vrijwilligers of deelnemers zijn, is er op dat moment kennelijk geen behoefte. Het precieze waarom is lang niet altijd grijpbaar. Maar op de schaal die Wikimediabijeenkomsten meestal hebben speelt een zwaan-kleef-aaneffect vaak een grote rol, dus het is vaak een idee om naast een officiële aankondiging ook een informele sneeuwbalmethode te gebruiken.

Met de conferentie, de nieuwjaarsborrel en de voor- en najaarsvergadering zijn er standaard al 4 algemene bijeenkomsten in een jaar. Als er belangstelling is voor meer (specifieke) bijeenkomsten kan dat daar vrij gemakkelijk aan de orde komen. Het goed dat de vereniging dan vrijwilligers helpt om die te organiseren.

Vriendelijke ruimtes

Het is positief dat de formulering over ondersteuning gewaagt van "Wikimediagemeenschap" en "projecten". In de gedachtewisseling over de Universele Gedragscode op WikiWoordenboek kwam naar voren dat de benadering van de WMF voor een wat kleinere, informeel werkende bewerkersgemeenschap het doel nogal voorbij schiet. Wij zouden baat hebben bij een aanpak die meer recht doet aan de voordelen van kleinschaligheid en die wat meer gericht is op wat we allemaal kunnen bijdragen aan een prettige werksfeer dan op het bestrijden van verkeerd gedrag bij enkelen. Het is interessant om te zien dat bij het bestrijden van pesten op scholen die eerste aanpak effect blijkt te hebben en de tweede nauwelijks.

Het risico van een informele manier van werken is dat die geleidelijk kan ontsporen en we te laat in de gaten krijgen dat er iets is scheefgegroeid. Daarom zou ik graag zien dat de Wikimedia Nederland ons helpt voortdurend anoniem onder de WikiWoordenaars te peilen of we gelukkig zijn met hoe het gaat. De huidige survey is daarvoor niet bestemd, maar geeft een indruk hoe het in principe kan werken. Meer uitgewerkt kan het er als volgt uitzien. Iedereen die regelmatig WikiWoordenboek bewerkt krijgt een persoonlijke pagina met een afgesproken lijstje vragen met vaste antwoordmogelijkheden die alleen door de Wikiwoordenaar in kwestie kan worden gezien en ingevuld. Dit invullen kan op elk moment dat de Wikiwoordenaar uitkomt: in theorie zou het lijstje op elk moment de actuele opvatting van de Wikiwoordenaar weergeven en zou je in de geschiedenis kunnen terugzien hoe die opvatting zich in de tijd heeft ontwikkeld. Het is wel praktisch om Wikiwoordenaars op gezette tijden (bijvoorbeeld jaarlijks) te vragen of hun lijstje nog actueel is of dat ze het misschien willen bijwerken. Dit kan het beste gespreid over het jaar gebeuren, zodat er geen kunstmatige pieken in de verandermomenten ontstaan. Dankzij de vaste antwoordmogelijkheden kunnen de stand en de trends voor WikiWoordenboek als geheel overzichtelijk openbaar worden gemaakt, terwijl de gegevens van iedere Wikiwoordenaar strikt vertrouwelijk blijven. Maar als de ontwikkeling over het geheel genomen niet goed is, wordt dit snel zichtbaar en bespreekbaar. Technisch kan het verzamelen van de informatie beter buiten een wiki worden uitgevoerd, omdat wiki's niet zijn toegesneden op het vertrouwelijk houden van gegevens. Misschien is dit via SecurePoll te realiseren. Het maken van zo'n toepassing gaat de technische mogelijkheden van een kleine gemeenschap ver te buiten. Om die reden zou het goed zijn als de Wikimedia Foundation daarbij helpt. Als er meer projecten zijn die deze werkwijze adopteren, kunnen projecten zo mogelijk ook meer van elkaar leren. MarcoSwart (overleg) 30 sep 2022 16:48 (CEST)Reageren[reageer]

Snoeien om te groeien

Snoeien om te groeien: ik kan het hier zeker mee eens zijn, en sluit me dan in grote lijnen ook aan bij wat Frans hierover schetst. In het lijstje van 'grote initiatieven' mis ik echter het meest exemplarische voorbeeld, en dat is wel Wiki Loves Monuments. WLM explodeerde in de eerste drie jaar van de activiteit, en is in Nederland voor het laatst in 2017 georganiseerd. Omdat de vrijwilligers andere interesses hadden gekregen, omdat het laaghangend fruit (en zelfs het grootste deel van het slecht bereikbare) wel was geoogst, en omdat de nieuwigheid eraf was. En ik zie daar geen enkel probleem in: projecten die hun vrijwilligers verliezen moet je vooral niet ten koste van alles overeind willen houden, hoewel je wel een oogje houdt op nieuwe ontwikkelingen. Zolang de vrijwilligers daar echter geen beroep voor doen op de Vereniging, zijn dit soort berichten enkel om geïnformeerd te blijven en verder niet.

Enkele kleine kanttekeningen:

  • Niet organiseren van eenmalige schrijfevents: eens, tenzij ze worden georganiseerd in het licht van grotere evenementen zoals internationale vrouwendag. In zo een geval gaat het niet om de faciliterende partner of de vorm waarin de activiteit wordt gegoten, maar meer om het overkoepelende project.
  • Blijven ondersteunen van de reeds bestaande samenwerkingen met bibliotheken: graag. Het zou onterecht zijn om de bibliotheken ineens te 'laten vallen'. Hoewel misschien het absolute aantal gepubliceerde content minder is dan je zou willen, gaat het ook om zichtbaarheid. Als ik tijdens de maandelijkse bijeenkomst in de bibliotheek Hengelo binnenkom, staat daar de menshoge banner van Wikipedia. Hetzelfde bij Atria, en ik neem aan ook bij IHLIA - ik vermoed dat hij daar bij de OBA op de begane grond bij de roltrap staat. Dat hele zichtbare, het verbinden van de online wereld van de encyclopedie met de offline en fysieke wereld in de bibliotheken moeten we in qua impact niet onderschatten denk ik.
  • Metrics: ik vind het wat lastig om de punten die als metrics zijn genoemd op Meta te verbinden met de punten in dit plan. Ik ben nog wel het meest geïntrigeerd door het doel van 40 actieve vrijwilligers die WMNL activiteiten organiseren of hosten. Voor mijn beeld: hoeveel zijn dat er anno 2022, of misschien beter, hoeveel waren dit er voor maart 2020? Verder zegt de tabel dat Ontwikkeling van vaardigheden en leiderschap in 2023 niet aan de orde zal zijn, maar het actief krijgen van meer vrijwilligers voor de vereniging lijkt me juist heel erg in lijn met dit strategische doel! "Leiderschap", zoals verwoord in de strategische doelen, gaat over iedereen die de leiding durft te nemen om anderen georganiseerd en betrokken te krijgen; of dat nou gaat om bestuursvoorzitterschap van een vereniging, meedoen in een commissie of werkgroep, het opzetten van on- en offline activiteiten, of bijvoorbeeld het modereren van een wiki.

Zorg dat er in het uiteindelijke plan dat er voldoende ruimte is om in het lopende jaar nog aan de slag te gaan met de ideeën en de wensen van deze nieuwe vrijwilligers. Neem als uitgangspunt (weer) wat zij precies willen doen: dat is waar ik wel graag een plan van aanpak voor zou willen zien. Er zijn in de afgelopen jaren verschillende wijzen hiervoor geopperd door verschillende leden (waarvan ik er slechts één ben), maar ik heb ze nooit daadwerkelijk uitgevoerd gezien.

En misschien is dat mijn afsluiter: ik snap dat het voor de beheersystemen makkelijker is als zaken direct in het CRM systeem ingevoerd worden, en je in Google docs overzichtelijke lijstjes kunt maken die handig en volledig zijn. Alleen als je van een Wikipediaan verwacht dat hij of zij 2 uur spendeert met reizen naar een bijeenkomst, werkt het heel veel beter als ze online ook vast kunnen zien wie er nog meer gaan komen. Dus maak de "ik kom!" lijstjes op de wiki weer standaard, en verwijs (vooral in geval van communicatie met je leden en vrijwilligers) niet enkel naar de website en een Google doc.

Bedankt voor het eerste plan, ik zie uit naar de ALV op 29 oktober! Ciell (overleg) 1 okt 2022 14:10 (CEST)Reageren[reageer]

Bijdrage Lucy

Ik snap de behoefte tot een herijking wel. Het inschatten van hoe de maatschappij is na de eerste covid-19 jaren was in het voorjaar van 2022 niet te doen en ook nu is het nog steeds aan de vroege kant. Duidelijk is wel dat er veel veranderd is en dat daar op ingespeeld moet worden.

  • Gendergap

Mijn idee is dat dit een te breed thema is: vrouwen en onderwerpen die van oudsher aan vrouwen worden toegeschreven is niet heel specifiek. De gendergap kan ook verkleint worden door in te zetten op overkoepelende thema's als Wiki Loves Science of Wiki Goes Carribean. Daarbij heeft het ook een te nauwe opzet: De gendergap verkleinen kan alleen in Amsterdam. Het verkleinen van de gendergap kan een vast aandachtspunt zijn binnen de al bestaande projecten als WGC (een bijeenkomst met een 'vrouwenonderwerp' als thema).

  • Educatie

Door bijvoorbeeld een samenwerking aan te gaan met opleidingsinstituten in Nederland kun je meerdere vliegen in 1 klap slaan: je bereikt er jongeren, je kunt er aansluiten bij de opleiding en daar een Wiki Loves aankoppelen en je komt op meer plekken in het land.

  • Twente

De wikikring Twente is een succes als je kijkt naar de opkomst die er meteen na de beperkingen door de pandemie weer was. Er zijn zelfs tussendoor bijeenkomsten geweest in de middag omdat bijeenkomen na 19.00 uur niet mogelijk was en men toch bij elkaar wilde komen. De bijeenkomsten zijn niet louter sociaal, er worden artikelen verbeterd, foto's toegevoegd en de pauze wordt vaak vergeten omdat er gewerkt wordt. Dit komt mij voor als een groot verschil met andere bijeenkomsten. Waarin ligt dit verschil en kunnen we er van leren?