Jaarverslag 2011

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het defintieve jaarverslag 2011 is goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering op 23 september 2012.
Het definitieve document is in een pdf opgemaakt Bestand:Jv11.pdf.

Colofon

Jaarverslag 2011

Vereniging Wikimedia Nederland

Statutair gevestigd te Eindhoven

Kantoorhoudende te Utrecht

Postadres:

Postbus 167
3500 AD UTRECHT

Vestigingsadres:

Mariaplaats 3
3511 LH UTRECHT

http://wikimedia.nl/
wm-nl at wikimedia.org

Redactie

Paul Becherer, Ziko van Dijk, Sandra Rientjes en Paula Koopmans.

Opmaak

Denise Jansen en Sindy Meijer

Grafisch ontwerp

Sindy Meijer

Auteursrechten

De teksten in deze uitgave zijn beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0. De oorsprong en auteur van de gebruikte afbeeldingen is vermeld op pagina 2. Tenzij anders aangegeven zijn deze afbeeldingen beschikbaar onder dezelfde licentie.

Verantwoording illustraties

Foto's zijn CC-BY-SA 3.0 tenzij anders aangegeven. Bij de foto's vermelden we de namen van Ziko van Dijk, Ad Aerts, daphne channa horn, Nationaal Archief - Anefo/Croes, Hnapel en Mihai Petre.

Voorwoord

Beste lezers,

Vrije kennis. Het is een begrip dat voor veel mensen veel betekent, maar het betekent voor lang niet iedereen hetzelfde. De een denkt aan de website Wikipedia, die inmiddels door velen als vanzelfsprekend wordt beschouwd. De ander denkt aan het slim delen van inhoud. Weer anderen hebben in Wikipedia en de Wikimedia-beweging een plek gevonden waar ze bepaalde kanten en talenten van zichzelf kunnen laten zien.

In de statuten van Wikimedia Nederland omschrijven we onszelf bewust niet als 'Wikipedia-clubje’. Deels zijn we dat natuurlijk wel, maar ons doel is groter dan Wikipedia, namelijk het verspreiden van vrije kennis en inhoud die - onder voorwaarden - vrij mag worden hergebruikt. Wikipedia en andere Wikimedia-websites zijn slechts een middel om deze vrije kennis te verspreiden.


Foto's voor het WMNL-kantoor in Utrecht

Websites zijn niet belangrijk. Pixels en bytes ook niet. Mensen zijn dat wel. Denk bijvoorbeeld aan onze vrijwilligers, onze leden, onze donateurs en alle mensen die gebruik maken van vrije kennis. Dat zijn er veel: volgens de statistieken heeft Wikipedia per maand wereldwijd 450 miljoen bezoekers.

Een indrukwekkend aantal, maar toch is dat nog maar een fractie van wat er mogelijk is. De wereld telt immers miljarden mensen, en velen van hen zullen de komende tien jaar voor het eerst online gaan. Vaak zullen zij daarbij gebruik maken van mobiele apparatuur. Welke informatie zullen al die nieuwe gebruikers in Zuid-Azië of Zuid-Amerika aantreffen op het internet? In ieder geval zullen ze de beschikking hebben over een grote hoeveelheid afbeeldingen en teksten voor educatieve projecten. Maar nieuwe gebruikers kunnen natuurlijk ook zelf inhoud plaatsen. Zo zou je bij een Wikipedia-artikel over een Afrikaans dorp zomaar foto’s kunnen vinden die niet door een toerist zijn gemaakt, maar door de plaatselijke bevolking zelf.

Ook in Nederland is Wikimedia nog volop in ontwikkeling. De fotowedstrijd Wiki Loves Monuments leverde in 2010 al zo’n twaalfduizend foto's van rijksmonumenten op, gemaakt door zowel doorgewinterde Wikipedianen als mensen die voor het eerst een bijdrage leverden. In 2011 werd dit van oorsprong Nederlandse initiatief overgenomen door meer dan 15 Europese landen. Op de internationale bijeenkomst Wikimania 2011 in Haifa, Israël presenteerden Lodewijk Gelauff en Maarten Dammers het project Wiki Loves Monuments aan de wereld. Als voorzitter zag ik apetrots hoe onze Hollandse jongens deelnemers uit Canada, Australië en zelfs de Filippijnen enthousiast maakten om in 2012 iets soortgelijks in hun eigen land te organiseren.

Wikimedia Nederland is een jonge organisatie. We mogen dan niet tot de grootste of meest bekende verenigingen van het land behoren, maar ik ben keer op keer onder de indruk van de resultaten die we boeken. Omdat Wikimedia Nederland in 2011 haar eerste lustrum vierde, willen we in dit jaarverslag dan ook af en toe terugblikken op de afgelopen jaren. En wat betreft de toekomst hebben we een vraag voor u als lezer: welke rol wilt u in onze komende jaarverslagen spelen?

Ziko van Dijk voorzitter

Over de vereniging en het bestuur

Wikimedia Nederland streeft naar een wereld waarin iedereen toegang heeft tot de som van alle menselijke kennis. We zetten ons ervoor in om allerlei informatie en materiaal te verzamelen en te ontsluiten, waarbij we samenwerken met de Wikimedia Foundation en de vrijwilligers van Wikimedia-projecten zoals Wikipedia en de mediacollectie Wikimedia Commons.

Wikimedia Nederland heeft met haar 110 leden geen zeggenschap over de inhoud van deze websites of de vrijwilligersgemeenschap die deze websites onderhoudt, maar streeft dezelfde doelstellingen na en werkt samen met de vrijwilligers. Dit doet de vereniging door activiteiten te organiseren en ondersteuning te bieden waar mogelijk, een spreekbuis te vormen naar het algemene publiek en ook internationaal samen te werken met soortgelijke verenigingen. Wereldwijd zijn er zo'n dertig verenigingen die zich binnen hun land op soortgelijke wijze inzetten voor het verspreiden van vrije informatie. Daarnaast is er de Wikimedia Foundation, gevestigd in de VS, die de technische kant van de Wikimedia-projecten beheert en een infrastructuur biedt voor de vrijwilligers.

Vrije licenties

Om informatie vrij beschikbaar te maken en te houden, zijn vrije licenties onontbeerlijk. Wanneer iemand een werk produceert rust daar automatisch auteursrecht op. Verspreiding en bewerking ervan kan alleen met toestemming van de houder van het auteursrecht, in veel gevallen de auteur van het werk. Met een vrije licentie geeft de auteur deze toestemming bij voorbaat aan iedereen, zolang er maar aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan naamsvermelding van de auteur.

Het bekendste vrije-informatieproject is waarschijnlijk Wikipedia: deze online encyclopedie had niet geschreven kunnen worden als de auteurs geen toestemming hadden gegeven voor het verspreiden en bewerken van hun werk. Wikimedia Nederland zet zich dan ook in om het publiek bewust te maken van deze licentiemogelijkheid en mensen te laten nadenken over wat zij met hun werk willen - beschermen of delen.

Kerngegevens

statutaire naam Vereniging Wikimedia Nederland
statutaire vestigingsplaats Eindhoven
rechtsvorm vereniging

De visie van de vereniging is die van de gehele Wikimedia-beweging:

Stel je een wereld voor waarin elke persoon vrije toegang heeft tot alle kennis. Dat is waar wij aan werken.

In 2011 is de vereniging ermee begonnen een uitgebreidde strategie te ontwikkelen. In de statuten van de vereniging is de doelstelling als volgt omschreven:

 1. Het doel van de vereniging is: Het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke informatie in enigerlei vorm, daarbij in het bijzonder gebruikmakend van - maar niet beperkt tot - internet, om deze informatie vast te leggen;
 2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door onder andere het ondersteunen van de door de in San Francisco, California (Verenigde Staten van Amerika) gevestigde Wikimedia Foundation Incorporated geformuleerde doelstellingen en met gebruikmaking van alle wettige middelen.

Inrichting van de vereniging

Bij de oprichting van de Vereniging Wikimedia Nederland is bewust gekozen voor de huidige rechtsvorm, namelijk die van een vereniging. Het hoogste orgaan van een vereniging is de algemene ledenvergadering, waarin alle leden stemrecht hebben. Op die manier is gewaarborgd dat de koers van de vereniging op democratische wijze kan worden bepaald door alle belangstellenden.

Het bestuur, waarvan de leden hieronder zijn vermeld, is belast met het besturen van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging. De leden van het bestuur worden benoemd en ontslagen door de algemene ledenvergadering. Alle bestuursleden treden jaarlijks af en zijn terstond herkiesbaar. De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging en slechts een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten voor werkzaamheden ten behoeve van de vereniging. Hierop is het declaratiereglement van toepassing.

In 2011 had de vereniging (nog) geen directie. Er was geen toezichthoudend orgaan ingesteld zoals bedoeld in Richtlijn 650 van de Raad voor de Jaarverslaggeving, en de toezichthoudende taak rustte dus mede op het bestuur. Wel legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid aan de algemene ledenvergadering, en is instemming vooraf van de algemene ledenvergadering nodig voor belangrijke besluiten. Verder is, zoals wettelijk verplicht en statutair bepaald, een kascommissie ingesteld die inzage heeft in alle boeken en bescheiden en die verslag uitbrengt aan de algemene ledenvergadering.

Sinds april 2011 heeft de vereniging een eigen kantoor, op Mariaplaats 3 te Utrecht. In dezelfde maand ging Marjon Bakker als freelance communicatiemedewerkster voor ons werken. Ze verzorgde onder meer de nieuwsbrieven en het informatiemateriaal en onderhield de perscontacten.

Vooruitblik

Wij streven ernaar om de vereniging in de jaren na 2011 verder te professionaliseren, om zo de activiteiten verder uit te kunnen bouwen. Dit zal gebeuren op basis van een strategisch plan dat in 2012 in nauw overleg met de leden zal worden vastgesteld. Om dit alles vorm te kunnen geven, is per 1 mei 2012 een directeur aangesteld. Zo kan het bestuur meer als toezichthouder en minder als uitvoerder gaan fungeren, wat voor een betere scheiding van verantwoordelijkheden zal zorgen. Het succes van de wereldwijde Wikimedia-fondsenwerving in de afgelopen jaren geeft vertrouwen dat er voldoende middelen zullen zijn om onze ambities waar te maken. De begroting voor 2012 is elders in dit jaarverslag te vinden.

Samenstelling van het bestuur

Bestuursleden met adviseur in september 2011, op het WMNL-kantoor in Utrecht
functie naam opmerking
voorzitter Ziko van Dijk (vanaf 2 april 2011)
ex-voorzitter José Spierts (op 2 april 2011 afgetreden als bestuurslid)
ex-vicevoorzitter Austin Hair (aangetreden 2 april 2011 en afgetreden 22 oktober 2011 als bestuurslid)
ex-vicevoorzitter Lodewijk Gelauff (op 2 april 2011 afgetreden als bestuurslid)
secretaris Siebrand Mazeland (vanaf 2 april 2011)
ex-secretaris Marianne Korpershoek (op 2 april 2011 afgetreden als bestuurslid)
penningmeester Paul Becherer
algemeen bestuurslid Maarten Brinkerink
algemeen bestuurslid Jane Darnell (vanaf 2 april 2011)
algemeen bestuurslid Marco Swart
algemeen bestuurslid Cyriel Brusse (vanaf 22 oktober 2011)

Nevenfuncties van bestuursleden

Ziko van Dijk

 • freelance historicus; freelance referent Wikimedia Deutschland
 • fractieassistent D66 Oude IJsselstreek; lid Wikimedia Foundation Research Committee; delegito en fakdelegito Universala Esperanto-Asocio (onbezoldigd)

Siebrand Mazeland

 • Penningmeester Stichting Open Progress (onbezoldigd)
 • Community Manager by translatewiki.net (onbezoldigd)
 • Product Manager bij Wikimedia Foundation
 • Consultant bij Kitano ICT (eigenaar)

Paul Becherer

 • Betaalde functies:
  • Development Scientist, Culgi B.V. Leiden
 • Onbezoldigde functies:
  • Secretaris Go-klub "De Twee Ogen", Amstelveen
  • Lid kascommissie Nederlandse Go Bond

Maarten Brinkerink

 • Projectmedewerker R&D, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid"
 • Bestuurslid van "Stichting Open Media" (in 2012 opgeheven)

Jane Darnell

 • Informatiemanager bij Pro Persona in Wolfheze
 • Vrijwilliger Historisch Museum Haarlem

Marco Swart

 • loco-burgemeester Gemeente Deventer

Benoemingen en nevenfuncties voortvloeiend uit de hoofdfunctie:

 • Lid Algemeen Bestuur Regioraad Stedendriehoek
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost (vanuit de VNG-Overijssel)
 • Lid VNG-platform Ruimtelijk Domein
 • Vice-voorzitter Fysieke Pijler G32
 • Voorzitter Bestuurlijk Beraad Jeugd
 • Voorzitter Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
 • Lid Stuurgroep Schoolverlatersoffensief Stedendriehoek
 • Lid Bestuurlijk Gebieds Overleg (BGO)
 • Voorzitter Stuurgroep Bestemmingsplannen Buitengebied Salland
 • Lid Ruimte voor de Rivier-IJssel
 • Aandeelhouder namens de gemeente Deventer in: NV Deventer Schouwburg

Andersoortige nevenfuncties (niet verbonden aan het ambt (*):

 • Lid Partijraad VVD (2007 - heden) - geen vergoeding
 • Voorzitter Kabelraden.nl (2003 - heden)
 • Bestuurslid Wikimedia Nederland (2009) - geen vergoeding

(*) voor deze functies geldt dat er een (dag)vergoeding of reis- en onkostenvergoeding wordt betaald. Overige benoemingen en functies, verbonden aan de hoofdfunctie

 • Lid Nieuw Deventer Circuit

Cyriel Brusse

 • Groepsbegeleider in de gehandicaptenzorg

Wikimedia Nederland vierde de tiende verjaardag van Wikipedia

Bootcamp en hackathon

Bootcamp

Op 14 januari werd er een Hackathon gehouden in het kantoor van Kennisland in Amsterdam, waaraan zo'n 20 Wikimedianen en andere geïnteresseerden deelnamen. Samen bouwden zij onder meer aan een nieuwe iPhone app voor het direct uploaden van afbeeldingen naar Wikimedia Commons, onze collectie van mediabestanden, en ontwikkelden ze een manier om Wikipedia makkelijker te kunnen bewerken.
 Parallel daaraan werd er in het Amsterdam Museum onder leiding van enkele Wikipedianen een ‘bootcamp’ gegeven aan museummedewerkers van onder andere het Amsterdam Museum, Museum Boerhaave en het Museum voor Beeld en Geluid. Zij zetten hun eerste stappen op het gebied van Wikipedia en Wikimedia Commons en leerden onder meer hoe het schrijven van een artikel in z'n werk gaat.

Amsterdam Museum

Schuttersgalerij van het Amsterdam Museum met Wikimedianen en andere gasten

Op 15 januari werd er een bijeenkomst gehouden in de Schuttersgalerij van het Amsterdam Museum. Voor zo'n 150 aanwezigen werden de uitkomsten van de hackathon gepresenteerd. Daarna volgde een discussie met vertegenwoordigers van het Tropenmuseum, het Amsterdam Museum, het Brabant Historisch Informatiecentrum en Wikimedia Nederland over de uitdagingen voor musea in het digitale tijdperk en samenwerkingen tussen musea en Wikimedia Nederland.

Als verjaardagscadeau mocht Hay Kranen van WMNL een klein – althans qua formaat - geschenk in ontvangst nemen: het Amsterdam Museum schonk ons (en daarmee de hele wereld) een USB-stick met zo'n 50.000 foto’s van schilderijen en objecten uit de collectie, uiteraard onder een vrije licentie!


Wiki takes Den Bosch en nog een jubileum

foto's maken is een kunst

Op 19 juni was het alweer tien jaar geleden dat de eerste bewerking van de Nederlandstalige Wikipedia plaatsvond, en dat vroeg natuurlijk om een feestje. WMNL organiseerde onder het motto 'Wiki takes Den Bosch' een fotosafari door ’s-Hertogenbosch waaraan zo'n dertig mensen deelnamen. Dit evenement leverde niet alleen veel persaandacht op, maar bovenal veel vrije licentie-afbeeldingen van de binnenstad van Den Bosch.
 In het pand van de Talent Factory, een oude ijzergieterij, werd 's avonds onder het genot van een hapje en een drankje nagepraat over de dag en getoast op de komende jaren. Eregast was Ting Chen, de bestuursvoorzitter van de Wikimedia Foundation.

Wikimedia Conferentie Nederland 2011

Keynote Jill Cousins

Ad Huikeshoven, Ciell, Vadim Zaytsev en Marjon Bakker vormden het kernteam dat ervoor heeft gezorgd dat een traditie van WMNL werd voortgezet. Zo organiseerde de vereniging op zaterdag 5 november weer een Wikimedia Conferentie Nederland in MeetingPlaza te Utrecht, gesponsord door MeetingMasters.

Er was belangstelling van Wikipedianen en Wikimedianen, waaronder MediaWiki developers en geïnteresseerden, van cultureel erfgoedinstellingen als Heemschut, de Vrede van Utrecht, Stichting Open Monumentendag en WikiDelft. In haar Engelstalige keynote speech liet Jill Cousins, directeur van Europeana, de deelnemers kennismaken met dit Europese culturele culturele samenwerkingsverband.

Ontmoeting tijdens de lunch

Het door Vadim Zaytsev samengestelde programma bestond uit drie zogenaamde tracks. Wikipedianen wisselden ervaringen uit over de techniek en de organisatie van ons vlaggenschip Wikipedia. De cultureel geïnteresseerden van Wikimedia Nederland en de erfgoedinstellingen ontmoetten elkaar in een eigen track en de track Wikiwereld was een bonte verzameling onderwerpen die voornamelijk gericht waren op beginners.

Prijsuitreiking WLM

Tussen de keynote speech en het laatste programmaonderdeel steeg het aantal bezoekers van honderd naar honderdtwintig, toen Bas de prijzen uitreikte voor 'Wiki Loves Monuments'.

Uit de geschiedenis van Wikimedia Nederland: een terugblik

Vijf jaar Wikimedia Nederland

Welke verwachtingen had het handjevol Wikipedia-fans en -bewerkers dat elkaar vanaf 2005 in Amsterdam ontmoette? De eerste landelijke Wikimedia-vereniging, de Duitse, was nog maar een jaartje oud, en had alleen nog maar zusterverenigingen in Frankrijk, Italië, Servië en Polen. Inmiddels bestaat de internationale familie uit zo’n 40 verenigingen. Volgens de WMNL-statuten uit 2006 was - en is - ons doel niet het aanvullen van Wikipedia, maar het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke informatie in enigerlei vorm, daarbij in het bijzonder gebruikmakend van - maar niet beperkt tot - internet, om deze informatie vast te leggen [...]. Op de algemene ledenvergadering van april 2011 was dat ons een feesttaart waard.

Wij en het Tropenmuseum

Tropenmuseum Amsterdam

Een tentoonstelling over de Marroncultuur in Suriname in 2009 was het beginpunt voor een nauwe samenwerking tussen onze vereniging en het Tropenmuseum in Amsterdam. Het Tropenmuseum gaf zo’n 2100 afbeeldingen vrij, en WMNL riep vrijwilligers op om de bijbehorende artikelen op Wikipedia te verbeteren.

WikiPortret

In 2008 werd door de werkgroep Vrije Media de website Wikiportret gestart. Wikiportret maakte het makkelijker om portretten van bekende Nederlanders (onder een vrije licentie) te verkrijgen, door een versimpeld proces voor upload en vrijgave. Inmiddels doet dat wel de upload assistent van de mediacollectie Wikimedia Commons.

Ondersteuning 'Translation Rallies'

Er zijn Wikimedia-websites beschikbaar in meer dan 280 talen en daarnaast wordt de software in nog meer talen ondersteund. Gedurende meerdere jaren heeft WMNL de Translation Rally van Stichting Open Progress en translatewiki.net (http://translatewiki.net) gesteund. Tijdens zo'n wedstrijd worden tienduizenden bijdragen geleverd door tientallen actieve vrijwilligers.

Wikimedia Conferenties Nederland

In 2006 werd door WMNL-voorzitter Oscar van Dillen het eerste Wikimedia-symposium georganiseerd. Sindsdien is de Wikimedia Conferentie een jaarlijks terugkerend platform voor Wikimedianen en fans om de Wiki-wereld en elkaar (ook buiten Wikimedia Nederland) te leren kennen.

Moderatorenworkshops

Moderatoren kun je zien als de conciërges van de diverse taalversies van Wikipedia. In 2005 ontstond het idee voor een ontmoetingsbijeenkomst voor moderatoren, later gevolgd door diverse andere Wikimedia-workshops om vrijwilligers te trainen en beter te begeleiden. De organisatie is in handen van de WMNL-werkgroep Trainingen.

Eerste Wikimedia Conference

Op initiatief van WMNL kwamen in mei 2008 de vertegenwoordigers van tien nationale verenigingen en de Wikimedia Foundation bij elkaar in de buurt van Nijmegen. Inmiddels is deze Wikimedia Conference al een soort traditie geworden. Zo stuurde WMNL in 2011 twee bestuursleden naar de Wikimedia Conference in Berlijn. Hoofdonderwerp was de jaarlijkse fondsenwerving.

Wikimania

Sinds 2005 treft de Wikimedia-beweging elkaar jaarlijks op de Wikimania. In 2011 vond deze plaats in Haifa, Israël. Het uitstekend verzorgde programma was een getrouwe afspiegeling van het brede spectrum van de beweging, en zoals gebruikelijk waren er vóór de eigenlijke Wikimania al diverse bijeenkomsten, bijvoorbeeld voor software-programmeurs en vertegenwoordigers van de landelijke verenigingen.

De bijeenkomst werd enigszins overschaduwd door een brief van het bestuur van de Wikimedia Foundation. Deze bevatte de boodschap dat alleen de Wikimedia Foundation in de toekomst nog rechtstreekse donaties via Wikipedia zou ontvangen. De landelijke verenigingen zouden vervolgens, zoals al vaker gebeurt, subsidies van de Foundation kunnen aanvragen. Begrijpelijkerwijs waren de landelijke verenigingen niet tevreden met een dergelijk perspectief.

Inmiddels zijn de discussies over het verdelen van de welvaart een stukje verder. Dat geldt ook voor het brainstormen rondom het toelaten van nieuwe Wikimedia-verenigingen. In toekomst zullen er bijvoorbeeld niet alleen landelijke verenigingen zijn, maar ook verenigingen die zich richten op een bepaald onderwerp.

Nationaal Archief

De latere ministerpresident van Nederland, Wim Kok, in 1982

In september 2010 zijn door het Nationaal Archief en Spaarnestad Photo ruim 1000 foto's 'gedoneerd' voor gebruik op Wikipedia en daarbuiten (onder een vrije licentie beschikbaar gemaakt). Eind 2010 en gedurende 2011 zijn effectmetingen verricht. Daaruit kwam onder meer naar voren dat ruim de helft van de gedoneerde foto's daadwerkelijk in artikelen is gebruikt. Dat is een hoger percentage dan voor veel andere, grotere beelddonaties, vermoedelijk omdat deze selectie van foto's beter geschikt is voor het illustreren van artikelen. Het bereik van de collectie van het Nationaal Archief en Spaarnestad Photo is hiermee enorm vergroot. Wel klikken er relatief weinig gebruikers vanuit de foto's door naar de website en de collectie van het Nationaal Archief en Spaarnestad Photo. Het volledige verslag is te vinden op http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BvdT_effectmeting_2012.pdf

Voor Wikipedia betekende de donatie een grote sprong voorwaarts. Veel artikelen uit het recente verleden van Nederland werden nu pas verrijkt door een afbeelding. Anders dan door samenwerkingen als deze zijn dit soort afbeeldingen bijna niet te krijgen.

Winnende foto uit Marken door Hnapel
Winnende foto van Wiki Loves Monuments Europe: het klooster van Chiajna (nabij Boekarest) in de winter.

Wiki Loves Monuments

Nederland

In 2009 bouwde WMNL haar contactennetwerk in de culturele wereld uit dankzij het initiatief Wiki Loves Art. Tientallen musea in Nederland nodigden vrijwilligers uit om gebouwen en objecten te fotograferen. Daarop voortbouwend organiseerde WMNL een jaar later voor het eerst Wiki Loves Monuments, een fotowedstrijd rond rijksmonumenten. Deze wedstrijd werd in 2011 herhaald. Er werden 13.500 foto's ingezonden door zo'n 250 fotografen, nog meer dan het jaar ervoor. Onderdeel van het initiatief waren vier fotosafari's (Wiki takes ...), waarbij Amersfoort, Amsterdam, Leeuwarden en de Zaanstreek werden aangedaan door in totaal 50 deelnemers. De perscontacten werden verzorgd door Els Arends, dankzij een samenwerking met de erfgoedvereniging Heemschut. Op de afsluitende prijsuitreiking tijdens de Wikimedia Conferentie in november beloonde de jury een sfeervolle foto van Marken, gemaakt door gebruiker Hnapel, met de eerste prijs.

Europa

In tegenstelling tot 2010 werd Wiki Loves Monuments in 2011 niet alléén in Nederland georganiseerd. In nog 17 andere Europese landen trokken fotografen erop uit om monumenten naar Nederlands voorbeeld vast te leggen op de gevoelige plaat. De beste foto's van ieder land werden vervolgens aan een internationale jury voorgelegd, die een foto van een klooster in Roemenië uiteindelijk als beste beoordeelde. In totaal werden er meer dan 165.000 foto's ingezonden door 5000 deelnemers, van wie er 4000 nog niet eerder actief waren geweest voor Wikimedia-projecten.

Professionalisering en kantoor

Al enige jaren wordt er gewerkt aan een verdere professionalisering van de vereniging. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat er meer dan genoeg mogelijkheden zijn voor nieuwe activiteiten die de Wikimedia-beweging en haar doelstellingen vooruit kunnen helpen, maar dat het soms ontbreekt aan de benodigde menskracht en continuïteit. Ook op plekken waar nu al voldoende vrijwilligers zijn, zou het nuttig zijn om terug te kunnen vallen op professionele ondersteuning, met eigen kantoorruimte die ook als ontmoetingspunt kan dienen. In 2011 is een concrete start gemaakt met het realiseren van deze doelstelling. Een ander aspect van een 'professionele' vereniging is goed bestuur. Dat vereist onder andere een heldere visie voor de middellange termijn. In 2011 is een traject ingezet om een dergelijke strategie vast te stellen.

Kantoor

In april betrok Wikimedia Nederland kantoorruimte in Utrecht. We hebben nu de beschikking over een mooi kantoor in hartje Utrecht, op loopafstand van het Centraal Station. Een ander belangrijk onderdeel van het proces is het vaststellen van een strategie, die de koers van de vereniging voor de komende jaren moet gaan bepalen. De eerste stappen daarvoor zijn in 2011 gezet.

WikiZaterdag

Het nieuwe kantoor biedt ook een mooi ontmoetingspunt voor vrijwilligers. Naast de formele bijeenkomsten is er iedere tweede zaterdag van de maand de mogelijkheid om op WikiZaterdag als vrijwilligers gezamenlijk aan activiteiten of artikelen te werken of gewoon eens samen uit te vogelen hoe sjablonen in elkaar steken. Deelname is gratis, vrijblijvend en erg leuk; voor koffie, thee, cola en stroopwafels wordt gezorgd. In 2011 zijn er 9 WikiZaterdagen georganiseerd met 17 unieke bezoekers. Kijk voor meer informatie op www.wikimedia.nl en kom ook eens langs!

Professionalisering

Het kantoor bood ons ook de mogelijkheid om voor twee dagen per week een medewerker in te huren voor communicatie en projectondersteuning. Hoewel de professionalisering in 2011 niet zo voortvarend is doorgezet als we hadden gewild, is deze eind 2011 wel weer actief opgepakt, met als voorlopig resultaat het benoemen van een directeur die 1 mei 2012 van start is gegaan.

Strategie

In 2011 werd er een eerste bijeenkomst georganiseerd met het bestuur en geïnteresseerde leden om een aanzet te geven tot het vaststellen van een strategiedocument. Met de resultaten van deze tweedaagse bijeenkomst is het bestuur verder aan de slag gegaan. De uiteindelijke vaststelling van het strategiedocument zal in de loop van 2012 plaatsvinden.

Jaarrekening

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen, en de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Balans

Balans                                    
31 december 2011 31 december 2010
ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa   4.150   2.509
Effecten
Liquide middelen 251.855 522.119
256.005 524.628
Totaal 256.005 524.628
PASSIVA
Reserves en fondsen
- reserves
  - continuïteitsreserve
  - bestemmingsreserves
  - herwaarderingsreserve
  - overige reserves 153.687 206.729
153.687 206.729
- fondsen
  - bestemmingsfonds(en) 90.625 304.448
244.312 511.177
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden 11.693 13.451
Totaal 256.005 524.628

Verloopoverzicht reserves en fondsen

Reserves en fondsen      
In onderstaand overzicht is het verloop
van de reserves en fondsen weergegeven:
Overige Bestem- Totaal
reserves mings-
fondsen
Stand per 1 januari 2011 206.729 304.448 511.177
Uit resultaat bestemming -53.042 - -53.042
Toevoeging - -213.823 -213.823
Stand per 31 december 2011 153.687 90.625 244.312
 2011  2010
Reserves
Overige reserves
Stand per 1 januari 206.729 62.817
Uit resultaat bestemming -53.042 311.140
Dotatie bestemmingsfondsen - -167.228
Stand per 31 december 153.687 206.729
31-12-2011 31-12-2010
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds professionalisering 73.548 73.548
Bestemmingsfonds Cosyne 10.023 10.023
Bestemmingsfonds internationale investeringen 5.609 5.609
Bestemmingsfonds WMF 1.445 1.355
Bestemmingsfonds WMF 2010/2011 - 141.326
Bestemmingsfonds WMF 2009/2010 - 72.587
90.625 304.448
2011 2010
Bestemmingsfonds internationale investeringen
Stand per 1 januari 5.609 5.609
Mutaties - -
Stand per 31 december 5.609 5.609
Bestemmingsfonds WMF
Stand per 1 januari 1.355 1.355
Toevoeging 90 -
Stand per 31 december 1.445 1.355
Bestemmingsfonds WMF 2009/2010
Stand per 1 januari 72.587 130.256
Toevoeging - 15.879
72.587 146.135
Onttrekking -72.587 -73.548
Stand per 31 december - 72.587
Bestemmingsfonds WMF 2010/2011
Stand per 1 januari 141.326 -
Onttrekking -141.326 141.326
Stand per 31 december - 141.326
Bestemmingsfonds professionalisering
Stand per 1 januari 73.548 -
Toevoeging - 73.548
Stand per 31 december 73.548 73.548

In overleg met de Wikimedia Foundation wordt gezocht naar een herbestemming van de bovenstaande bestemmingsfondsen. Daar er ten tijde van het afgeven van de jaarrekening geen overeenstemming over de herbestemming is bereikt zijn deze overeenkomstig niet aangepast. Verwacht wordt dat de herbestemming gedurende boekjaar 2012 gefinaliseerd wordt.

   2011  2010
Bestemmingsfonds Cosyne
Stand per 1 januari 10.023 -
Toevoeging - 10.023
Stand per 31 december 10.023 10.023

Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huurverplichtingen

De vereniging is een huurverplichting aangegaan met Stichting Mira Media, inzake de huur van een bedrijfsruimte aan de Mariaplaats 3-1 te Utrecht, lopende tot en met 1 juli 2012. De jaarlijkse huur bedraagt € 11.000,- en is onderhevig aan jaarlijkse indexatie op basis van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI).

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten (cf. Model Richtlijn 650 RJ) ___________ Werkelijk 2011 ___________ Begroot 2011 ___________ Werkelijk 2010
Baten:
- Baten uit eigen fondsenwerving 8.815 3.000 2.704
- Baten uit gezamenlijke acties
- Baten uit acties van derden 50.226 342.140 327.984
- Subsidies van overheden
- Rentebaten en baten uit beleggingen 4.069 4.000 1.871
- Overige baten 7.145 4.000 10.023
Som der baten 70.255 353.140 342.582
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
- Bevorderen vrije kennis 73.244 62.132 6.528
- Ondersteunen WMF 225.000 218.388   0
298.244 280.520 6.528
Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving
- Kosten gezamenlijke acties
- Kosten acties derden 2.109 35.175 14.684
- Kosten verkrijging subsidies overheden
- Kosten van beleggingen                  
2.109 35.175 14.684
Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie 34.431 137.881 10.230
Som der lasten 334.784 453.575 31.442
Saldo van baten en lasten -264.529 -100.435 311.140
Bestemming saldo 2011
Toevoeging/onttrekking aan:
- continuïteitsreserve
- bestemmingsreserves
- herwaarderingsreserve
- overige reserves -53.042 143.912
- bestemmingsfonds -211.487 167.228
-264.529 311.140

Ontvangen met bijzondere bestemming

In het jaar 2010 heeft de WMF een Professionalization grant verleend aan Wikimedia Nederland voor de periode 2010-2011 met als bestemming professionalisering van WMNL.

Baten uit eigen fondsenwerving

  2011   2010
– collecten
– donaties en giften 5.798 385
– contributies 3.017 2.319
– sponsoring
– nalatenschappen
– eigen loterijen en prijsvragen
– verkoop goederen
– overige baten uit eigen fondsenwerving

Baten uit acties van derden

Aan het einde van het jaar 2010 en aan het begin van het jaar 2011 heeft WMNL deelgenomen als "payment processor" in de online fundraiser georganiseerde door de Wikimedia Foundation via banners op de website Wikipedia. Bij het opstellen van de begroting 2011 werd ervan uitgegaan dat WMNL ook aan het eind van het jaar 2011 zou deelnemen aan die fundraiser. Uiteindelijk heeft WMNL niet deelgenomen. Voor het jaar 2012 heeft WMNL subsidie (grant) aangevraagd bij de WMF, welke in principe is toegezegd.

Baten uit beleggingen

Het vermogen van WMNL staat nog steeds geheel op (spaar)rekeningen bij Nederlandse banken. De baten uit beleggingen betreffen alleen ontvangen spaarrente.

Lasten

Besteed aan doelstellingen

De statuten van Wikimedia Nederland onderscheiden twee doelstellingen.

 1. Bevorderen vrije kennis: Het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke informatie in enigerlei vorm, daarbij in het bijzonder gebruikmakend van - maar niet beperkt tot - internet, om deze informatie vast te leggen;
  • Onder deze doelstelling zijn de kosten van alle activiteiten van de vereniging zelf geschaard.
 2. Ondersteunen WMF: De vereniging tracht haar doel te bereiken door onder andere het ondersteunen van de door de in San Francisco, California (Verenigde Staten van Amerika) gevestigde Wikimedia Foundation Incorporated geformuleerde doelstellingen en met gebruikmaking van alle wettige middelen.
  • Onder deze doelstelling zijn de afdrachten aan de Wikimedia Foundation geschaard.

Omvang en samenstelling kosten

 • De omvang en samenstelling kosten is toegelicht in de specificatie en verdeling kosten naar bestemming. Tot en met het jaar 2011 had WMNL geen personeel in loondienst. Het bedrag personeelskosten betreffen de kosten van een ingehuurde freelancer.
 • In het jaar 2011 is het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de som der lasten

(bestedingspercentage lasten) 89%. Het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door het totaal van de baten (bestedingspercentage baten) bedroeg 425% in het jaar 2011. De kosten van eigen fondsenwerving gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving bedroegen 0%.

Verbonden partijen

 • De algemene vergadering van de Vereniging Wikimedia Nederland heeft het recht één bestuurslid voor te dragen voor benoeming in het bestuur van de Stichting Wikimedia Nederland. Zij heeft van dat recht tot op heden geen gebruik gemaakt.

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Bestemming Doelstelling Werving Beheer en administratie Totaal 2011 Begroot 2011 Totaal 2010
Bevorderen vrije kennis Ondersteunen WMF eigen fondsenwerving gezamenlijke acties acties derden verkrijging subsidies overheden van beleggingen
Subsidies en bijdragen 2.279 2.279 8.609 679
Afdrachten 225.000 225.000 218.388 0
Aankopen en verwervingen 19.399 19.399 51.023 693
Uitbesteed werk 3.155 3.155 14.000 0
Publiciteit en communicatie 5.041 5.041 6.500 1.325
Personeelskosten 51.566 51.566 93.800 4.931
Huisvestingskosten 7.500 7.500 9.500 0
Kantoor- en algemene kosten 18.735 18.735 37.950 9.130
Afschrijving en rente             2.109          2.109 13.806 14.684
Totaal 73.244 225.000 0 0 2.109 0 0 34.431 334.784 453.575 31.442

Toekomstparagraaf

Begroting 2012            Begroot 2012            Werkelijk 2011
Baten:
- Baten uit eigen fondsenwerving 13.500 8.815
- Baten uit gezamenlijke acties 0 0
- Baten uit acties van derden 0 50.226
- Subsidies van overheden 0 0
- Rentebaten en baten uit beleggingen 0 4.069
- Overige baten 233.100 7.145
Som der baten 246.600 '70.255
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
- Bevorderen vrije kennis 189.500 73.244
- Ondersteunen WMF         0 225.000
189.500 298.244
Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving 13.900 0
- Kosten gezamenlijke acties 0 0
- Kosten acties derden 0 2.109
- Kosten verkrijging subsidies overheden 0 0
- Kosten van beleggingen  0  0
13.900 2.109
Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie 123.200 34.431
Som der lasten 326.600 334.784
Saldo van baten en lasten -80.000 -264.529
Bestemming saldo
Toevoeging/onttrekking aan:
- continuïteitsreserve
- bestemmingsreserves
- herwaarderingsreserve
- overige reserves -80.000 -53.042
- bestemmingsfonds 0 -211.487
-80.000 -264.529