Jaarverslag 2011/Begroting 2012

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Begroting 2012            Begroot 2012            Werkelijk 2011
Baten:
- Baten uit eigen fondsenwerving 13.500 8.815
- Baten uit gezamenlijke acties 0 0
- Baten uit acties van derden 0 50.226
- Subsidies van overheden 0 0
- Rentebaten en baten uit beleggingen 0 4.069
- Overige baten 233.100 7.145
Som der baten 246.600 '70.255
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
- Bevorderen vrije kennis 189.500 73.244
- Ondersteunen WMF         0 225.000
189.500 298.244
Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving 13.900 0
- Kosten gezamenlijke acties 0 0
- Kosten acties derden 0 2.109
- Kosten verkrijging subsidies overheden 0 0
- Kosten van beleggingen  0  0
13.900 2.109
Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie 123.200 34.431
Som der lasten 326.600 334.784
Saldo van baten en lasten -80.000 -264.529
Bestemming saldo
Toevoeging/onttrekking aan:
- continuïteitsreserve
- bestemmingsreserves
- herwaarderingsreserve
- overige reserves -80.000 -53.042
- bestemmingsfonds 0 -211.487
-80.000 -264.529