Notulen20070421

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Algemene Ledenvergadering ALV 21 april 2007

Aanwezigen:

 • RonaldB
 • Marco Swart
 • Quistnix
 • Husky
 • Noorse
 • Tdevries
 • Effeietsanders
 • Ellywa
 • Brabo
 • Marjon Bakker (notulist)

Afgemeld:

 • Londenp
 • Dolph Kohnstamm
 • Siebrand
 • Oscar
 • Aleichem
 • Meursault2004

Later binnengekomen:

 • Mdd
 • Kim Bruning

Notulen vorige vergadering (6 januari 2007)

Quistnix merkt op dat de besluitvorming in de vorige ledenvergadering ongeldig kan zijn doordat 8 leden de uitnodiging te laat hebben ontvangen. Voorstel is om tijdens deze vergadering de besluiten van de vorige keer uitdrukkelijk te bekrachtigen. Na voorlezing van de besluiten gaat iedereen nogmaals akkoord met de besluiten. De notulen worden ook goedgekeurd door de ALV.

Ingekomen punten

Er zijn geen nieuwe ingekomen agendapunten. Secretaris heeft bij afmeldingen enkele opmerkingen ontvangen, deze zullen ter tafel worden gebracht bij behandeling van de agendapunten waar zij bij horen.

Bestuursverslag

Het bestuursverslag zoals dat te lezen is op "Activiteiten 2006" wordt kort samengevat door Elly. Brabo wil weten wat het ledenaantal was per 31 december 2006. Zoals in het financiële verslag te lezen is, lag dat aantal toen op 28.

Mdd vraagt of de onenigheid over het oprichten van een vereniging en een stichting de vereniging leden gekost heeft. RonaldB zegt dat je dat niet kunt weten. Er zijn “tegenstanders” die wel lid geworden zijn. Andere drempels waarvan we met zekerheid weten dat het mensen weerhoudt om lid te worden zijn het opgeven van anonimiteit en de hoogte van de contributie (EUR 30,00).

Werkgroep Vrije Media

Elly geeft een mondelinge toelichting op het verslag zoals dat te vinden is op "Activiteiten 2006".

Werkgroep Academische Wereld

Dolph Kohnstamm zou samen met Oscar gaan nadenken over mogelijkheden om de academische wereld meer te betrekken bij de Wikimedia-projecten. Hier is nog niets aan gedaan, maar Dolph zal op eigen initiatief enkele voordrachten geven op universiteiten over Wikipedia.

Mdd laat weten interesse te hebben in deze werkgroep. Er volgt een dialoog met enkele ideeën, waaronder het benaderen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en Senter. Conclusie is dat de in deze discussie naar voren gebrachte punten thuishoren op een toekomstige agenda van het bestuur, of van de werkgroep Academische Wereld. Mdd stuurt een e-mail als hij meer ideeën heeft.

Financieel

Ronald geeft een korte toelichting op het financiële verslag zoals dat hier te vinden is.

Husky wil weten wat de reserve was op 31 december 2006. Die bedroeg EUR 1267,70.

Het financieel verslag wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

Rapport kascommissie

Dedalus geeft de ALV het advies om het bestuur decharge te verlenen. De ALV neemt dit advies eenstemmig over.

Verkiezing nieuw bestuur

Kandidaten zijn Lodewijk Gelauff, Elly Waterman, Ronald Beelaard, Marjon Bakker, Menno Coene en Hay Kranen.

Er zijn dus 6 kandidaten voor (volgens het reglement) 6 bestuursplaatsen. Ten eerste moet besloten worden hoe de verkiezing gaat plaatsvinden. Er zijn twee mogelijkheden:

 1. De groep van 6 kandidaten in één keer als bestuur kiezen
 2. Een stemming waarbij per kandidaat voor of tegen gestemd kan worden.

De leden besluiten de verkiezing per kandidaat te laten verlopen. Kandidaten met meer voor- dan tegenstemmen zullen plaatsnemen in het bestuur.

Er zijn 14 stemmen (LondenP, Siebrand en Oscar hebben machtigingen afgegeven) uit te brengen, en na het tellen der stemmen is het bestuur als volgt:

 • Elly Waterman
 • Hay Kranen
 • Marjon Bakker
 • Lodewijk Gelauff
 • Ronald Beelaard

Begroting 2007

Begroting

Ronald legt uit dat er conservatief begroot is, dat wil zeggen dat er van de cijfers van vorig jaar is uitgegaan, en dat er geen grote veranderingen worden verwacht.

 • Er is uitgegaan van een contributieverlaging van 30 euro naar 12 euro
 • Er is rekening gehouden met een tegemoetkoming in reiskosten voor bestuursleden (15 euro per vergadering)
 • Het behouden van domeinnamen valt onder "internetkosten".

De begroting wordt door de leden goedgekeurd, met inachtneming van het onderstaande punt over de contributie.

Contributie

De leden besluiten de contributie van 30 euro in principe te handhaven, maar een minimumcontributie in te stellen van 12 euro.

Kascommissie

Het bestuur benoemt de volgende leden opnieuw tot kascommissie:

 • Dedalus
 • Londenp
 • LvdMoosdijk
 • Obarskyr

Dedalus gaat akkoord, de overige leden moeten er nog mee instemmen.

Vereniging en stichting

Quistnix en Brabo hebben als leden van de Commissie van Advies over dit onderwerp een advies opgesteld. Zij lezen dat voor en overhandigen het aan het bestuur. De tekst is te vinden op Wikimedia:Advies verhoudingen organisatie Wikimedia Nederland.

Hierop volgt een discussie, waarin Marco Swart het een en ander uitlegt:
Een vereniging kan om twee hoofdredenen stichtingen in het leven roepen:

 1. stichtingen bedoeld om risico weg te houden van de vereniging
 2. stichtingen bedoeld om financiën apart te zetten.

Om misbruik van rechtspersonen te bestrijden is het tegenwoordig al gauw zo dat zeggenschap van de vereniging in de stichting betekent dat de afscheiding juist niet werkt als hij het hardst nodig is. Formeel kan er daarom in beide gevallen beter geen enkele organisatorische verbinding bestaan tussen de besturen van verschillende rechtspersonen. We moeten ons afvragen wat we willen met een stichting. Dat is nu nog niet duidelijk. De stichting kan beter slapende blijven tot zij nodig is. Wanneer een stichting nodig is, kan de samenwerking met de vereniging het beste van geval tot geval in goede overeenkomsten geregeld worden.

Besloten wordt een werkgroep Advies Rechtsvormen in te stellen, bestaande uit:

 • Quistnix
 • Brabo
 • Marco Swart

De commissie zal per e-mail rapporteren aan het bestuur en voor 1 juli 2007 definitief verslag uitbrengen.

Rondvraag

VandalFighter

Kim Bruning wil weten hoe het er voor staat met de subsidieaanvraag voor de ontwikkeling van VandalFighter door Henna, die de vereniging zou doen bij Kennisnet. Elly antwoordt dat deze aanvraag door kan gaan, mits goed ingediend.

Subsidiecommissie

Kim Bruning stelt voor een subsidiecommissie in te stellen. Dit wordt positief ontvangen, en het bestuur zal het in de volgende bestuursvergadering bespreken.

Ledenpasjes

Brabo wil weten of leden een ledenpasje kunnen krijgen. Elly geeft aan dat zij bereid is die te verstrekken tegen betaling van de kostprijs.

Verenigingswebsite

Mdd vraagt of de vereniging een website heeft. Antwoord is dat dit nl.wikimedia.org is. Mdd vraagt daarop of die site voor iedereen bewerkbaar is. Antwoord daarop is bevestigend.
Mdd vindt de website niet herkenbaar, en vindt dat het bestuur zich duidelijker moet presenteren.

Foto's (buiten de notulen)