Notulen20090131

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) Vereniging Wikimedia Nederland zaterdag 31 januari 2009

Aanwezigen

Notulisten

 • Mirjam (tot 18.05)
 • Siebrand (vanaf punt 7.2)

Bestuursleden

 • Hay (afwerking notulen)
 • Lodewijk
 • RonaldB

Overige leden

 • Mark W.
 • Oscar (tot 18.05)
 • Ziko
 • Dedalus
 • Henna
 • Bernard Hulsman
 • Ciell
 • Harmen
 • Marjon
 • Berend van der Weerdt (tot 16.45)
 • PaulB
 • Jose
 • Marco Swart
 • Piter
 • Bouke Jagt
 • Elly
 • Erwin
 • Jeroenvrp
 • Esther Hoorn (tot 17.45)
 • Henk van Deelen
 • Erik Zachte
 • Tjipke de Vries

Niet-leden

 • GerardM
 • Ton

1. Opening en agenda

Lodewijk heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 13.45.

De vereniging heeft op dit moment geen voorzitter. De statuten bepalen dat de ALV een voorzitter aanwijst uit de aanwezige bestuursleden; Lodewijk stelt voor dat Hay de vergadering voorzit en dat waar nodig voor bepaalde discussies een gespreksleider wordt aangewezen. De ALV heeft hiertegen geen bezwaar.

Gezien het feit dat Hay binnen het bestuur de secretarisfunctie vervult, kan hij deze vergadering niet notuleren. Mirjam neemt op zich om de vergadering te notuleren. Hier is geen bezwaar tegen.

Hay loopt de agenda door. De ALV verzoekt om de 'bestuurscrisis' toe te voegen aan de agenda. Dit wordt toegevoegd aan agendapunt 7 (Verkiezing nieuw bestuur). Aan agendapunt 3 (Terugblik afgelopen jaar) wordt de Chapters meetup toegevoegd.

2. Goedkeuren notulen vorige ALV’s

De ALV heeft geen opmerkingen over de notulen van de afgelopen twee ledenvergaderingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Terugblik afgelopen jaar

3.1. Ledenverloop

Het aantal verenigingsleden stijgt en bedraagt inmiddels 126. Stijging van het ledenaantal vindt vooral plaats tijdens de WCN (iets minder dan de helft van nieuwe leden in 2007 is lid geworden via de WCN; in 2008 is vrijwel de gehele groei veroorzaakt door WCN). Ronald merkt op dat niet iedereen die vanuit WCN lid wordt, ook lid blijft.

De afgelopen weken hebben vier mensen hun lidmaatschap opgezegd. Voor twee daarvan was de 'bestuurscrisis' de aanleiding.

3.2. Wikimedia Conferentie Nederland 2008

De conferentie heeft 100 bezoekers getrokken; dit heeft 43 nieuwe leden opgeleverd. Onder de bezoekers is een enquête uitgevoerd: het grootste deel van de aanmeldingen is op de hoogte geraakt van de WCN via Wikipedia. Alle ondervraagden overwegen om de conferentie komend jaar opnieuw te bezoeken. Oscar vraagt of ook is gevraagd welke onderwerpen men miste. Hay geeft aan dat daarnaar niet expliciet is gevraagd, maar dat de algemene beleving is dat men het onderwerp ‘Wikipedia’ miste.

3.3. Werkgroep vrije media

Het belangrijkste project van deze werkgroep in 2008 was Wikiportret (vrije foto’s van bekende Nederlanders). Wikiportret is een succes; er hebben inmiddels 105 geverifieerde uploads plaatsgevonden. De werkgroep is voornemens om de software te verbeteren. In januari 2009 heeft de website van Wikiportret circa 500 bezoekers per dag; meestal komt men er via een link op Wikipedia. GerardM vraagt of er meer zichtbaarheid gecreëerd zou moeten worden rondom dit concrete resultaat binnen de internationale gemeenschap. Siebrand constateert dat de foto’s altijd naar Commons geüpload worden, en Commons is meertalig. Siebrand vraagt zich daarom af of Wikiportret internationaal gepositioneerd zou kunnen worden, en welke middelen de werkgroep nodig heeft om dat te realiseren. Siebrand en Hay spreken af dat zij hier op een later moment verder over zullen overleggen.

3.4 Kort geding Sijthoff

De heer Sijthoff is een ondernemer. Er staat een artikel over hem op de Nederlandstalige Wikipedia. De heer Sijthoff kan zich niet vinden in de inhoud van het artikel en heeft de vereniging en Stichting Wikimedia Nederland gedagvaard om de gegevens van de auteur van het artikel vrij te geven. Het standpunt van vereniging en stichting is dat zij geen zeggenschap heeft over Wikipedia en dat zij dus deze gegevens niet heeft en niet kan vrijgeven; de rechter heeft dat bevestigd. Twee advocaten van CMS Derks hebben de vereniging belangeloos bijgestaan. De advocaten hadden de rechter expliciet gevraagd om een inhoudelijk oordeel te geven (met betrekking tot geciteerde bronnen), maar dat heeft de rechter nagelaten.

Een lid vraagt of we toch niet meer invloed moeten willen hebben op de vermelding van strafrechtelijke feiten, ten behoeve van de goodwill van de projecten. Ronald geeft aan dat het niet ging om de vraag of het over een strafrechtelijke veroordelingen gaat (want dat mag in beginsel niet gepubliceerd worden). Het artikel is inmiddels wel door de gemeenschap neutraler gemaakt. Marco benadrukt het principiële punt dat de vereniging niet gaat over de inhoud van de projecten; de verantwoordelijkheid ligt bij de projecten; een controlemechanisme is aan hen. Henna merkt op dat in Duitsland een vergelijkbare zaak heeft gespeeld. Wikipedia.de is toen korte tijd offline geweest, maar dat kwam omdat dat domein in beheer is bij Wikimedia Deutschland. Dit was niet het geval bij wikipedia.nl, wat op naam staat van de Foundation.

Piter vraagt wat de reden is geweest voor het bestuur om de vereniging niet te informeren voordat de rechtszaak plaatsvond. Hay geeft aan dat het voorkomen van speculatie hierbij een rol speelde. Ronald merkt op dat teveel communicatie er toe kan leiden dat de wederpartij teveel informatie krijgt. Elly geeft aan dat de rechtszaak op een persoon betrekking had, die schade zou kunnen leiden als zijn identiteit bekend zou worden. Het bestuur heeft het daarom wenselijk geacht om de communicatie beperkt te houden. Henna geeft aan dat als er teveel openheid zou zijn, het artikel mogelijk door de gemeenschap aangepast zou worden. Dit zou de wederpartij een argument geven voor zijn standpunt dat de vereniging wel degelijk invloed heeft op de gemeenschap en Wikipedia.

Hay constateert dat dit een zinvolle discussie is, maar stelt voor om het voor dit moment hierbij te laten.

3.5 Groep Groenboek / lobby auteursrecht

Esther geeft een toelichting op de activiteiten in Den Haag en Brussel. In het bijzonder gaat zij in op de bijeenkomst die vorige week plaatsgevonden heeft in Brussel, waarbij zij aanwezig was. Deze bijeenkomst betrof de bescherming van minderjarigen en culturele diversiteit. De nadruk ligt op zelfregulering. De Wikimedia-gemeenschap heeft hier ruime ervaring mee. Esther heeft de ter sprake gebrachte aandachtspunten afgestemd met een Wikimedia-voorbereidingsgroep en met het bestuur van de Wikimedia Foundation. Er is een Europees programma voor veiliger internet. Esther heeft tijdens de bijeenkomst het belang van vrije licenties benadrukt, omdat je daarmee kinderen stimuleert om op positieve wijze deel te nemen aan de internetgemeenschap. Van deze sessie heeft Esther een verslagje gemaakt dat binnenkort op de verenigingssite zal verschijnen.

GerardM haalt het Stanton-project aan, dat ten doel heeft om de Engelstalige Wikipedia gebruikersvriendelijker te maken. Gerard benadrukt het belang om al tijdens de ontwikkeling rekening te houden met lokalisatie, omdat anders de Engelstalige Wikipedia een substantieel andere ontwikkeling doormaakt ten opzichte van de andere projecten.

Een lid vraagt om concreet aan te geven wat de Groep Groenboek gedaan en bereikt heeft. Marco geeft aan dat in lijn met eerdere besluiten een reactie op het groenboek is geschreven en tijdig naar de Europese Commissie verstuurd. Ook initiatief genomen richting andere chapters, waarvan een aantal dit actief heeft opgepakt. Daarmee helder signaal gegeven vanuit de Wikimedia-gemeenschap. Wel een kwestie van lange adem. We zullen moeten blijven lobbyen. Het feit dat we meedoen leidt er wel toe dat we meer gevraagd worden om mee te denken op verschillende niveaus. We zijn een serieuze gesprekspartner.

Gerard pleit voor een register van onderzoeken naar de copyrightstatus van werken. Esther: Creative Commons werkt op dit moment aan technische tools onder de noemer mark-up the public domain.

3.6 Chapters meetup

Afgelopen mei was, op initiatief van Wikimedia Nederland, een internationale 'meetup' van Wikimedia Chapters in Beek-Ubbergen (Nijmegen). Er is hier met elkaar gesproken over de toekomst van de chapters, de relatie tot de Foundation en de projecten. De meeting is positief ontvangen en zal in 2009 plaatsvinden in Berlijn.

4. Vooruitblik volgend jaar

4.1. Wikimania 2010

Mark geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op wat Wikimania is en wat de reden is om Wikimania 2010 naar Nederland te willen halen. Wikimania is een internationaal congres gericht op ondermeer Wikimedia, Wikipedia en vrije inhoud. Wikimania in Nederland zal onder andere leiden tot een grotere naamsbekendheid van Wikimedia Nederland en een versterking van de banden met de internationale gemeenschap. Het zoeken naar de juiste stad om dit evenement te houden is in volle gang, op dit moment zijn er drie steden (binnen Nederland) in de running: Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Ronald vraagt of de Universiteit Twente overwogen is als locatie, in verband met de beschikbare campus. Marco geeft aan dat de campus van de UT geen geschikte slaapgelegenheid heeft. Marco benadrukt dat eerst gekeken is naar kwaliteit, en dat we vervolgens proberen om de prijs naar beneden te krijgen. Een lid oppert om samenwerking te zoeken met hogescholen die voor studenten dit soort projecten nodig hebben. Mark vraagt om suggesties voor sponsoren. Gerard oppert De Digitale Pioniers. Hay geeft aan dat we daar al mee in gesprek zijn.

De begroting gaat op dit moment richting de € 300.000,. Er zijn al veel vrijwilligers betrokken; meer vrijwilligers zijn welkom.

Van de beschikbare geschikte locaties is inmiddels een beeld. De focus ligt nu op de sponsoren en partners. Op 14 februari zal het kernteam een definitieve keuze maken voor de stad, dat betekent niet dat dan al een keuze gemaakt wordt voor een locatie. De bieding moet 28 maart 2009 gereed zijn op meta.wikimedia.org, waarna de jury de biedingen zal beoordelen. Op 16 april maakt de jury de definitieve keuze bekend. Mark verzoekt een ieder om zich op de biedingspagina als supporter aan te melden, omdat dat aangeeft dat het een breed gedragen bod is.

Erik vraagt of er wel behoefte is aan veel VIP-activiteiten; dat schermt de happy few af van de rest, waardoor ze minder benaderbaar worden. Lodewijk geeft aan dat er in verband met sponsoren mogelijk behoefte is aan een VIP-party en dat heel goed gekeken zal worden naar de meerwaarde van VIP-activiteiten.

Gerard heeft in Alexandrië de hacking days gemist, en verzoekt om dat nu wel te organiseren. Mark geeft aan dat dat al loopt. Ciell geeft aan dat we nog wel hulp kunnen gebruiken om dat te organiseren. Een lid vraagt wat de rol is van de vereniging hierin? Mark geeft aan dat voorkeur er ligt om Wikimania in een aparte organisatie onder te brengen in verband met risico’s. Gerard oppert om de stichting Wikimedia Nederland hiervoor te gebruiken. Marco: de vereniging zou met name de mensen moeten enthousiasmeren.

De ALV steunt dit project.

Banners: Ciell licht toe dat een banner nodig is om nu uitstraling te geven aan het bod. De banners passeren de revue, waarna de ALV door middel van handen opsteken een logo kiest. Het ontwerp van Erik1980 krijgt de meeste stemmen en zal de banner worden voor het Nederlandse bid.

4.2. Werkgroepen

Ziko vertelt over de brochures die bedoeld zijn om specifieke doelgroepen buiten de bestaande Wikimedia-gemeenschap te benaderen, bijvoorbeeld scholen (docenten, leerlingen), musea, historici en sponsoren. Ziko hoort graag andere mogelijke doelgroepen. De brochures moeten praktische documenten worden, die begrijpelijk zijn voor mensen die niet actief zijn in de Wikimediagemeenschap.

4.3. Voordracht bestuurslid Stichting Wikimedia Nederland

Naast de vereniging is er een slapende Stichting Wikimedia Nederland. In de statuten van de stichting staat dat er een bestuurslid wordt voorgedragen door de ALV van de vereniging. Dit is tot op heden nooit gebeurd. Het voorstel is om een lid voor te dragen. Ronald vraagt of er een verzoek daartoe uit de stichting gekomen is. Hay geeft aan dat dat niet het geval is. Ronald geeft aan dat het stichtingsbestuur benoemt, weliswaar op voordracht van de ALV van de VWN, en ziet geen nut van dit agendapunt nu de stichting slapend is. Mirjam vraagt of we formeel als vereniging een bestuurslid voor de stichting kunnen voordragen, los van of de stichting iets met die voordracht doet? Ronald bevestigt dat. De ALV concludeert dat nu niet een bestuurslid wordt voorgedragen en dat de situatie opnieuw bezien wordt als bij de stichting de behoefte ontstaat om activiteiten in de stichting te ontwikkelen. Ronald geeft aan dat de stichting door hem opgericht is omdat indertijd onduidelijk was of het gewenster was om een vereniging of een stichting op te richten. Elly geeft aan dat er in het verleden een personele eenheid was tussen de SWN en de VWN, maar nu dat in de toekomst niet meer het geval lijkt te zijn, er een behoefte aan een voordracht kan zijn zodat er een band blijft. Marco geeft aan dat zo’n personele band wenselijk kan zijn als er veel geld omgaat in de organisatie waarbij het meerwaarde kan hebben om dat in de stichting te onder te brengen. Als de stichting bedoeld is voor activiteiten met een risico waarvoor de vereniging beter niet aansprakelijk kan zijn is een personele band juist af te raden.

Erik doet een ordevoorstel gezien de verschillende meningen die er zijn: eerst over dit punt verder discussiëren op de wiki en daarna eventueel opnieuw een voorstel doen.

De ALV neemt een korte pauze

5. Financiele verslaglegging / balans 2008

Punt 5.1 wordt naar achteren geschoven.

5.2 Toelichting op de balans door de penningmeester

Lodewijk geeft een toelichting op de financiële stukken die aan het begin zijn uitgedeeld. Het grootste deel van de baten komt voort uit donaties, waarbij het grootste deel tijdens de funddrive in november/december binnengehaald is. De activiteiten die in 2008 de meeste uitgaven kenden waren de WCN (grotendeels gefinancierd middels natura sponsoring) en de Chapters meeting (met een ingecalculeerd nadelig saldo). Ultimo 2008 is er een fors batig saldo, dat gebruikt kan worden om toekomstige activiteiten te financieren. ‘Afboeking WMF’ heeft te maken met geoormerkte donaties, afboeking heeft plaatsgevonden in overleg met de WMF. Sinds 2008 is er ook een voorziening Internationale Investeringen opgenomen; dit in verband met de binnengekomen funddrive-gelden die een bestemming moeten krijgen dat een internationaal karakter kent. Ronald stelt voor om de ‘reserve donaties’ toe te voegen aan de algemene reserves, waarvan de ALV te zijner tijd kan besluiten om delen hiervan toe te wijzen aan specifieke doelen.

Erik pleit ervoor om geen grote reserves aan te leggen, maar om het geld te investeren in activiteiten en naamsbekendheid.

Er is ruim € 26.000 in kas. Ronald merkt op dat dat het geld nu grotendeels op een renteloze rekening staat en oppert om dit aan te passen. Lodewijk geeft aan dat dit een aandachtspunt zal zijn voor de nieuwe penningmeester.

Opvallend is dat 2/3 van de donaties uit de fundraiser binnen is gekomen in de anderhalve week na kerstmis, toen de personal appeal van Jimmy Wales op de projectpagina’s stond.

5.3 Rapport kascommissie

De kascommissie bestaat uit Siebrand en Ad. Ad geeft een toelichting namens de kascommissie. Hij heeft de boekhoudingen ingezien van Ronald en van Lodewijk. De cijfers zien er keurig uit. Ronald heeft een vordering op de vereniging; de kascommissie heeft de bonnetjes hiervan gezien; deze zien er plausibel en reëel uit. Er is een aantal domennamen geregistreerd, waarvan een aantal op naam van de vereniging staat en een aantal niet. De kascommissie geeft aan dat de kosten voor domeinnamen die niet op naam van de vereniging staan niet vergoed zouden moeten worden. Dit bedrag is ongeveer € 100,-.

Ciell: waarom wordt de boekhouding niet op één plek bewaard, maar kennelijk op twee? Ronald refereert aan de wijze waarop hij penningmeester-af is geworden. De finale afhandeling hiervan, inclusief de terugtreding als bestuurslid, is echter nog niet afgerond in verband met de uitstaande vordering.

Wanneer de vordering voldaan is, draagt Ronald de domeinnamen over aan VWN. De ALV draagt het bestuur op om de vordering aan Ronald te voldoen.

De ALV verleent decharge aan het bestuur. De ALV herbenoemt de zittende kascommissieleden.

5.1 Situatie penningmeester

Reeds besproken.

6. Toelichting begroting 2009

6.Toelichting balans 2009 door de penningmeester

De verwachte inkomsten van de funddrive zijn vooralsnog op nul gesteld, omdat er geen zekerheid is of er dit jaar weer zo’n grote funddrive weer komt (zou ook januari 2010 kunnen zijn). De contributie is lager begroot omdat uitgegaan is van de minimale contributie (€ 12,-) in plaats van de standaardcontributie (€ 30,-).

Internationale investeringen moeten binnen negen maanden na november 2008 gedaan worden en moeten ten gunste komen van de internationale gemeenschap. Siebrand vraagt of het bestuur openstaat voor ideeën over aanwending daarvan? Ronald merkt op dat de internationale investeringen niet in een begroting thuishoort. Marco vindt het voor de leden wel duidelijker om het op te nemen, maar zou er dan bij de toelichting bij willen zetten hoe het boekhoudtechnisch precies zit.

De reiskosten voor 2009 zijn hoger begroot dan gerealiseerd in 2008, omdat er tijdens een deel van het kalenderjaar 2008 geen compleet bestuur was.

Ciell: Workshops 2008 waren nul; waarom is hier in 2009 wel een bedrag begroot? Ook de vergelijking met 2008 niet. Lodewijk: beschikbaarheid geschikte ruimte was lastig, mogelijkheid om hier te financieren. De vergelijking zal verbeterd worden.

Er worden vragen gesteld over een bedrag van 1000 euro aan lobbykosten. Lodewijk: dit zijn vooral onkosten. Gerard: kan dit uit de internationale investeringen worden betaald? Lodewijk: zullen we onderzoeken.

De ALV stelt de begroting vast voor 2009, met de bovengenoemde verbeterpuntjes (6400,49 wordt 6145, en toevoeging "onttrekking aan de bestemming internationale investeringen" aan inkomstenzijde, waarmee het nadelig saldo fors kleiner wordt), vast.

6.2 Introductie ‘kleine projecten’ plan

Elly geeft een toelichting: tussen Wikimedianen onderling is het soms moeilijk om samen te werken. Vanuit de vereniging willen we samenwerking stimuleren door kleine budgetjes beschikbaar te stellen waarmee we kleine projecten financieren. 100-200 euro. Bijvoorbeeld bijeenkomst arbcom, aanschaffen boek. Het idee is dat er mogelijk een Commissie Kleine Initatieven komt die het bestuur adviseert over toewijzing van het budget.

7. Verkiezing nieuw bestuur

Ad (aka Dedalus) treedt op als gespreksleider. Erik stelt voor om de eindtijd uit te stellen of op een ander moment verder te vergaderen. Ad meent echter dat er in een kwartier een heel eind te komen is.

Voor de ALV hebben Hay en Lodewijk hebben zich wederom als kandidaat beschikbaar gesteld. Marco, Piter, Mark en José hebben zich ook kandidaat gesteld.

Er wordt opgemerkt dat er volgens de statuten minimaal 3 bestuursleden gekozen moeten worden, volgens het reglement 6. Er zijn geen leden die zich op de vergadering nog kandidaat stellen.

Een lid vraagt wat er de afgelopen tijd is gebeurd binnen het bestuur. Elly legt uit dat zij van plan was zich kandidaat te stellen. Ze had twee leuke bestuursjaren gehad en was graag nog een termijn doorgegaan met de andere bestuursleden. Twee weken geleden werd zij door Hay en Marco apart genomen waarbij haar verteld werd dat er zes mensen gezamenlijk het bestuur willen vormen en die in dat bestuur geen plek voor haar zagen. Elly benadrukt dat zij daar zeer door geraakt is en daarom is afgetreden als bestuurslid en zich niet kandidaat gesteld heeft voor het nieuwe bestuur.

Ad dankt Elly voor de duidelijke toelichting.

José wil graag reageren op wat Elly zegt. José geeft aan dat de kandidaatbestuursleden graag samen met mensen met eenzelfde visie een bestuur willen vormen. Dat wij met zes man elkaar gevonden hebben, betekent echter niet dat we anderen bij voorbaat diskwalificeren. Dit is niet bedoeld geweest als persoonlijke kritiek, maar ik snap dat dit wel zo overgekomen is. Wij hebben een voorstel aan de leden voor willen leggen. Dit is ons voorstel, als er wezenlijke bezwaren zijn, kies ons dan vooral niet.

Ronald benadrukt het belang van een divers samengesteld bestuur. Ronald twijfelt of de de kandidaten voldoende breed samengesteld zijn.

Erik constateert dat de groep die zich aandient een goede sfeer belangrijk vindt, maar is van mening dat zij de goede sfeer in de vereniging nu juist teniet gedaan hebben. Erik vraagt zich af welke rol de twee kandidaten die nu nog in het bestuur zitten, hebben gehad bij het eerdere vertrek van twee bestuursleden vorig jaar. En waarom  hebben deze twee bestuursleden een jaar lang hun mond gehouden hebben als zij niet met Elly zouden kunnen samenwerken? Lodewijk geeft aan dat wel met Elly samen te werken is, maar dat een optimaler bestuur samen te stellen is met deze zes kandidaten. Niet allen vanwege de wijze van besturen, maar ook vanwege de visie. Marco benadrukt het belang van een gedeelde visie en van synergie. Marco heeft niet het idee dat met de huidige kandidaten het bestuur eenzijdiger is dan het bestuur van de afgelopen jaren, zoals Ronald stelt. Marco ontkent dat tegen Elly is gezegd dat met haar niet samen te werken zou zijn. Ad constateert dat Elly een andere beleving heeft bij het gesprek dan Marco en Hay.

Siebrand benadrukt dat de ALV het bestuur kiest. Siebrand uit zijn waardering voor het feit dat de kandidaten voorafgaand aan de ALV een plan hebben gepresenteerd. Een ander lid merkt op het vervelend te vinden dat er kennelijk niets te kiezen valt.

José benadrukt dat de kandidaten een positieve keuze voor hebben willen leggen. Wellicht hadden we dit beter anders kunnen doen. We hebben juist openheid willen betrachten.

Ronald had liever gezien dat er eerst een visie geformuleerd was geweest waarna er bestuursleden bij gezocht zouden zijn. Gerard is bang dat er dan alleen maar gepraat zou worden, en er te weinig gedaan wordt. Marjon heeft er moeite mee dat de twee resterende bestuursleden zich kandideren met vier anderen. Marco benadrukt dat de zes kandidaten zich gezamenlijk gevonden hebben.

Marjon stelt voor om tijdens deze ALV geen beslissing te nemen of eventueel een interimbestuur te kiezen.

Jeroen is benieuwd naar een presentatie van de individuele kandidaten.

Gerard acht het onwaarschijnlijk dat Wikimania 2010 naar Nederland komt als er geen bestuur is en verzoekt toch enige snelheid te maken met het formeren van een bestuur. Marco realiseert zich dat er nu erg weinig tijd genomen wordt voor de ideeën van de kandidaten. Het voorstel dat de kandidaten hebben gedaan is, dat er nog voor de zomervakantie een ALV belegd wordt. Erik ziet de urgentie die Gerard bepleit, maar benadrukt het belang om dit zorgvuldig te doen. Ad vraagt wat we moeten doen om het zorgvuldig te maken. Erik meent dat de ALV te weinig te horen heeft gekregen over waarom het afgelopen jaar gelopen is zoals het gelopen is. Erik stelt voor om vanavond door te vergaderen. Oscar en Mirjam geven aan snel weg te moeten.

Er wordt voorgesteld om op deze ALV geen beslissing te nemen. Dat zou tot gevolg hebben dat het huidige bestuur aanblijft “om op de winkel te passen”. Elly geeft aan dat uitstel alleen zinvol is als er nieuwe kandidaten komen. Er zijn 8 stemmen voor het ordevoorstel; 17 stemmen tegen het voorstel.

Mirjam beëindigt haar werkzaamheden als notulist wegens andere verplichtingen om 17.45. Siebrand neemt haar werkzaamheden over.

7.2 Korte presentatie kandidaten

De kandidaten presenteren zichzelf. 1.Piter 2.José 3.Mark 4.Marco 5.Lodewijk 6.Hay

7.3 Eventuele vragen voor de kandidaten

De gestelde vragen zijn door de kandidaten beantwoord.

7.1 Uitleg stemprocedure

Op een briefje staan zes namen. De aanwezigen geven per kandidaat aan of ze voor of tegen zijn. De stemcommissie bestaat uit Gerard Meijssen (niet stemgerechtigd) en Erik Zachte.

7.4 Stemronde

De stemronde is gehouden.

7.5 Stemmen worden geteld

De stemmen worden geteld door de stemcommissie.

7.6 Uitslag stemming

Om 19.08 volgt de uitslag. 1.Piter: 22 stemmen voor, 3 stemmen tegen 2.José: 26 stemmen voor, 1 stem tegen 3.Mark: 27 stemmen voor, 1 stem tegen 4.Marco: 25 stemmen voor, 2 stemmen tegen 5.Lodewijk: 22 stemmen voor, 6 stemmen tegen 6.Hay: 23 stemmen voor, 5 stemmen tegen

Hay stelt vast dat Piter, José, Mark, Marco, Lodewijk en Hay allen een meerderheid hebben, en gekozen zijn tot het nieuwe bestuur.

8 Huidige bestuur treedt af

De voorzitter van de vergadering bedankt het huidige bestuur. Het huidige bestuur is afgetreden om 19.09 uur.

9. Het nieuwe bestuur treedt aan

Het nieuwe bestuur treedt aan om 19.10 uur.

Hay bedankt alle aanwezigen, en Ad (aka Dedalus) in het bijzonder voor het in goede banen leiden van de discussie.

10 Einde

Hay sluit de vergadering om 19.12 uur.