Notulen20090524

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Open Bestuursvergadering zondag 24 mei

 • Locatie: Florin, Utrecht
 • Aanwezig: José, Mark, Lodewijk, Hay (notulist), Ad, Ziko, Siebrand, Bouke, Marco, Erik
 • Afwezig met melding: Piter, Oscar

Agenda, welkom

Voorzitster José opent de vergadering.

Notulen, stukken

Opmerkingen over de notulen van vorige vergadering gaan per e-mail naar Hay, publiceren binnen drie dagen.

Lopende zaken

Wikimedia conferentie Nederland (update)

Er worden nog enkele locaties onderzocht, waaronder de KB. Als datum wordt vooralsnog november aangehouden. Mark gaat op zoek naar vrijwilligers.

José vraagt of er nog opmerkingen zijn over vorige jaren. Ad merkt op dat er minder lezingen zouden mogen zijn maar dat de locatie en lunch erg goed waren. Siebrand merkt op dat het lastig was om voor de workshops (in 2007) mensen van gelijk niveau te vinden. Hay merkt op dat er weinig Wikipedia-georiënteerde lezingen waren; Siebrand stelt voor om hier volgend jaar beter te communiceren om meer inzendingen op dit gebied te krijgen. Geef aan dat er ook publiek is voor deze zaken. Discussie-sessies / lightning talks zouden vaker ingepast kunnen worden. Hay: moet er aan het einde nog een plenaire sessie zijn? Hier wordt wel een voorkeur aan gegeven.

Wiki loves art (update)

Erik heeft een fotorobot gekocht en wil die demonstreren. Als daar interesse voor is, kan iemand deze inzetten voor Wiki Loves Art. José stelt voor om een persbericht over WLA te sturen. Hierbij zou gebruik kunnen worden gemaakt van bekende nieuwsbronnen als nu.nl.

Wikiworkshop(s)

Hay vertelt over Wikiworkshops, een spin-off van WIki Loves Art. Mark stelt voor om in september elk weekend een workshop te houden in oplopende moeilijkheidsgraad. José: maak één workshop en geef die in bijvoorbeeld vier steden. Doe dat bijvoorbeeld in samenwerking met de KPN bus. Marco: zijn er geen musea die een workshopruimte hebben? Hay: het is belangrijk om WLA aan te grijpen als kans om een langdurige relatie op te bouwen met de musea.

José: wie gaat dat allemaal doen? Siebrand: zoek mensen met een didactische achtergrond. Marco: wie is de doelgroep? Mark: leken. Marco: benader mensen met “u weet veel meer dan u denkt?”. Erik: waarom zou je mensen uitsluiten die niks weten over internet. “Teach the teachers”, zoals Frank Schulenburg dat ook heeft gedaan. Ziko: wees bescheiden en focus niet op bewerken. Mark: gebruik de sitenotice. Marco: geef geen workshops maar organiseer kennismakingsbijeenkomsten, zoals dat ook bij sportverenigingen gebeurt. Maak het op die manier laagdrempeliger. Erik: het kunnen toch nog best lezingen zijn? José: een kennismakingsbijeenkomst zou voor mij niet echt interessant zijn, spreekt me niet aan.

Ad: vraag Dolph Kohnstamm. Bouke: er is een splitsing tussen ouderen die heel actief zijn en juist niet. Marco: bied twee mogelijkheden aan: Formulier op website: 1) e-mail, 2) bent u geïnteresseerd in een workshop of open avond en 3) regio. Ziko: wil commentaar geven op het voorstel.

Lustrum RUG (update)

Piter kon er vandaag helaas niet bij zijn. Hij is bezig met het organiseren van een Wikilounge tijdens het lustrum van de Rijksuniversiteit Groningen, samen met Esther Hoorn. José geeft hier een korte introductie over. Vooral het gebruik van bronnen zal een centrale rol spelen binnen deze avond. Het lustrum zal plaatsvinden op Zaterdag 13 juni.

Afhandeling Wikimania

Lodewijk: Het bid voor Wikimania 2010 in Nederland heef het net niet gehaald, het wordt Gdansk. Hay: organiseer een busreis voor onze leden naar Gdansk.

Afhandeling Archief. Domeinnamen, Administratie (plan van aanpak, update)

Mark schetst de problemen. Siebrand bied zich aan als intermediair. Bouke: kom met aangetekende stukken en een kort geding. Hier wordt niet positief op gereageerd. Besloten wordt dat Siebrand gelijk zal bemiddelen. De voorzitter en secretaris geven een machtiging hiertoe aan Siebrand.

Chaptersmeeting Brussel - EU lobby (update)

Lodewijk: lobby voor copyright m.b.t. Groenboek is goed ontvangen door meerdere chapters. Half juli komt er een bijeenkomst in Brussel met meerdere chapters waar dit besproken zal worden. Bouke: lobby bij de partijen die zich al profileren op het gebied van copyrighthervormingen.

Internationale Investeringen

Er is geld dat via de fundraiser is binnengekomen en waar de helft internationaal van geïnvesteerd mag worden. Er zijn drie voorstellen binnengekomen: een van Siebrand, en twee vanuit het bestuur. Siebrand's voorstel betreft de translationrally, een activiteit vanuit translatewiki.net. In de week voor kerstmis is er 1000 euro beschikbaar gesteld om berichten te vertalen naar een andere taal dan Engels. Iedereen die meer dan 500 berichten kon vertalen kreeg een deel van het geld. Er werd gerekend op 12 mensen die zouden deelnemen, maar het werden er 35. Dit mag niet te lang van tevoren worden verteld aangezien mensen dan gaan opsparen en niet meer vertalen.

José stelt voor om de begroting van Siebrand goed te keuren en de rest van het geld te verdelen over de andere twee projecten (Wikiwidget en Wikiportret 2.0).

Ad: het is vooral van belang dat programmauitgaven op 80% blijven van de volledige uitgaven, zodat er niet veel geld aan de strijkstok blijft hangen.

BESTUURSBESLUIT: 2000 euro gaat naar Siebrand's voorstel. De rest van het geld wordt verdeeld over Wikiportret en Wikiwidget. Deze concepten worden verstuurd naar de WMF, na goedkeuring zal verdere uitwerking plaats vinden.

Wikiwijs (punt Ziko)

Ziko is op 15 mei in Amersfoort geweest ihkv Wikiwijs. Ziko: het lijkt niet erg veel op Wikipedia. Lodewijk: de licentie wordt CC-BY, de overeenkomst is dat mensen kleine stukjes kennis kunnen bijdragen. Ziko stelt voor om Wikiwijsmensen uit te nodigen voor de WCN. Ad: vier dit succes en ga naar de pers. Marco: het geld zit bij de schoolboekenuitgevers, die zullen er voor zorgen dat het plan niet zal slagen. Marco: kijk ook naar de schoolbesturen, ga praten met de top tien van schoolbesturen. Ad: Wikiwijs wil 385 miljoen euro per jaar besparen. José stelt voor om het gesprek met KN af te wachten en dan anderen te contacteren. Marco: dat is te laat.

Update begroting

Mark: de begroting zou wat hoger worden omdat we meer vergaderen en met meer mensen in het bestuur zitten. De begroting zal rond de 1000-3000 euro komen te zitten.

Toekomstplannen Wikimedia Nederland

De aanwezigen praten over de toekomst van de vereniging.

Erik: Er moet worden gewerkt naar schaalvergroting. Siebrand: wat zijn je doelstellingen? Erik: hou Wikimedia/Wikipedia hoog in het vaandal zodat je meer fondsen kan binnenhouden.

Erik: vergeleken met andere chapters doen we het niet slecht. Wel vergeleken met andere maatschappelijke organisaties. Er is bij een aantal organisaties waar eigenbelang bij speelt. Niet bij allemaal, bijvoorbeeld de waddenvereniging. Hay: bij ons is het eigenbelang (WCN). Erik: meer leden is meer mogelijkheden, ook financieel.

Bouke: mijn reden om lid te worden is vrije communicatie. Je moet niet bang zijn voor ad-hoc initiatieven. Marco: je krijgt geld voor de dingen die je als vereniging onderneemt. Menskracht is een groter probleem dan geld. Verenigingen die succesvol mensen in dienst hebben zijn schaars. Zorg eerst voor 1000 leden. Activiteiten-leden-geld.

Ziko: ik zie geen rode lijn en duidelijke dingen die je kan doen in de folders. We gaan teveel van onszelf uit. Op wie richten we ons en wat willen we dat ze doen? Wat zijn onze relatiegroepen? Maak daar een duidelijk onderscheid in en op welke manier kunnen we met deze mensen communiceren? José: PR en communicatie is belangrijk. Spits bereikt bijvoorbeeld hele andere mensen dan Wiki loves art. Daar moet je toch een simpele manier voor vinden om lid te worden.

Erik: speel in op wat mensen graag willen. Hay: wat moet ik vertellen aan mensen die lid willen worden? Siebrand: je hebt tien zinnen nodig.

Mark: we moeten ons meer focussen op de projecten en dat naar buiten brengen. Marco: moeten we niet veel meer leden werven binnen de WP-community? José: Nee, je kan beter een andere groep aanspreken, bijvoorbeeld via Wikiportret-achtige manieren. Erik: Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen hebben ook leden. Marco: Dat zijn geen actieve leden. Hay: bedrijfslidmaatschappen zijn ook interessant. Maar zijn die leden wel actief? Moet je geen onderscheid maken tussen individuele leden en organisaties en daar je campagne op aanpassen.

Ad vertelt iets over het WMF strategy process. De WMF hoort graag van meerdere individuen input op de strategie voor Wikimedia. Ad stelt voor om tijdens de WCN drie open sessies te hebben over reach, participation en quality (track outreach?). Een advies zou dan eind januari kunnen komen richting de WMF.

José vertelt iets over de enquete naar de leden. Wat willen we van de leden? Marco: waar hebben leden nu eigenlijk belangstelling voor, en hebben we onbenutte capaciteit bij leden die die ideeën kunnen maken. Erik: kan dat niet op de wiki? Marco: dat wordt een beetje anoniem. Misschien een pagina die alleen voor jezelf te zien is en voor het bestuur? Mark: is dit nog wel een enquete? José: je kunt twee paden laten lopen, een losse enquete en een discussie op wikipedia. Ad: een enquete is maar één deel van een strategieontwikkeling. Eigenlijk is de belangrijkste conclusie van een enquete de respons. José: de enquete is vooral bedoeld om mensen die normaal niet op ALV's komen de kans te geven zich uit te spreken. Ad: je kunt dit ook doen met partnerorganisaties als Creative Commons. Siebrand: er is een extensie waar je makkelijk polls kan doen: “Community Voice”.

ALV 6 juni

Er wordt een agenda opgesteld voor de aankomende Algemene ledenvergadering (ALV) van 6 juni.

Agenda

Besluiten voor de ALV apart

 1. Lopende zaken
 2. Begroting
 3. Toekomstvisie
 4. Bestuursverkiezingen

Voor de bestuursverkiezingen zou al een voorstel kunnen komen op de wiki. Geconstateerd wordt dat de gang van zaken in de afgelopen tijd ook te maken met het feit dat mensen verrast werden door de plotselinge gang van zaken. De huidige gang van zaken geeft mensen niet de kans om makkelijk binnen het bestuur te komen. Mark stelt voor om mensen zich van te voren op de wiki al voor te laten stellen. Marco zou graag zien dat mensen die overwegen zich te kandideren bij elkaar te roepen en elkaar al vast te leren kennen. Mark: er moet een overdrachtsdossier komen.

Tijd en plaats

De Amershof in Amersfoort. Zaterdag 6 juni.

Sluiting

José sluit de vergadering om 16.15

Nieuwe actiepunten

 • Mark: zoekt vrijwilligers voor de WCN
 • Hay: vragen naar wie de persberichten toegaan
 • Mark: zoekt contact met Frank Schulenburg
 • Hay+Mark: voorstel schrijven voor de workshops
 • Hay+José: schrijven aangetekende brief waarin het e.e.a. wordt bevestigd of eventueel wordt opgeroepen
 • Lodewijk+José: ter voorbereiding meeting KN brief opstellen naar schoolbesturen.
 • Marco: zorgt voor een overdrachtsdossier
 • Lodewijk: neemt contact op met WMF over strategy planning en de concrete vragen