Notulen20090912

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Bestuursvergadering zaterdag 12 september 2009

 • Lokatie: gemeentehuis Deventer
 • Aanwezig: Marco, Piter, José, Lodewijk, Hay
 • Afwezig met melding: Mark

Opening

José opent de vergadering om 13.45

Vaststellen notulen

De notulen van de open bestuursvergadering worden goedgekeurd, met de aantekening dat commentaar nog naar de secretaris gaat. De notulen van de ALV zullen eerst nog door de secretaris verder worden uitgewerkt en rondgestuurd waarna de bestuursleden de kans krijgen om nog commentaar aan te brengen.

Terugblik en bestuursrondje

Alle bestuursleden krijgen de kans om kort toe te lichten waar zij mee bezig zijn geweest voor zover die onderwerpen niet op de agenda staan.

Hay

Hay heeft contact met een opleiding marketing en gedragsverandering aan de RU die mogelijk een aantal studenten een onderzoek kunnen laten doen naar het communicatiebeleid van de vereniging. Lodewijk merkt op dat vooral de externe communicatiestrategie interessant zou kunnen zijn. Verder wordt er ook gewerkt aan een nieuwe communicatiestrategie binnen de WMF. Het is dus wenselijk dat beide onderzoeken aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

Hay geeft verder een korte samenvatting van het Wiki loves art project, wat een groot succes was. Lodewijk merkt op dat er een tooltje bestaat (referentie via Erwin) om foto's te koppelen aan artikelen dmv trefwoorden. Het zou dan wel van belang worden om dit te lokaliseren zodat het exclusief om WLA-foto's gaat.

Marco

Marco is bezig met het Cosyn-project, eerder bekend onder de naam Dynamite. Dit project is door de eerste subsidieronde bij de EU heengekomen. Marco is langsgeweest in Luxemburg bij de EU die aangaven het erg interessant te vinden dat WMNL meedoet als partner. Met non-profits in het algemeen was echter weinig ervaring, er is bijvoorbeeld onzekerheid over de financiële betrokkenheid? Marco vraagt om feedback hoe we dit vanuit de vereniging gaan doen als we een bedrag krijgen voor dit project.

Een mogelijke constructie kan bv zijn dat een andere partij (b.v. de UvA) de vrijwilligers betaalt en coördinatie op zich neemt. Het zou dan vooral gaan om het verzamelen van input voor het project. Marco wil praten met Christoff (die het project beheert bij de UvA) over de constructie waarin vrijwilligers worden betaald. Lodewijk stelt voor om dit mogelijk aan te grijpen om te kijken naar professionalisering en het aantrekken van betaalde krachten, en hoe dit het beste kan gebeuren. Ook voor bijvoorbeeld de volgende editie van Wiki loves art kan dit interessant zijn, omdat Kennisland heeft aangegeven waarschijnlijk niet te participeren in een editie 2010. Piter merkt op dat je moet oppassen met de enorme overhead die je krijgt als je mensen in dienst neemt. Het is beter om mensen eerst bij de UvA te stallen en later te kijken naar uitbreiding. Hay: de constructie van hoe je de dingen 'stalt' kan ook prima bij een groter instituut. Marco: dit is een constructie zoals we die ook hebben gehad bij Stedenlink, wat bij Kennisland was gestald. José: we moeten goed kijken naar wat de mogelijkheden zijn. Van de andere kant, het is eenvoudiger geworden om mensen in dienst te nemen. Als het niet meer is dan een of twee werknemers hoeft het ook weer niet zó moeilijk te zijn.

Verder merkt Marco op dat er vier projecten waren ingediend met 'wiki' in de titel, maar dat wij het enige project waren waar Wikimedia ook daadwerkelijk bij betrokken was.

Samengevat: het is wenselijk als we op termijn wel kunnen overgaan naar een constructie waar we mensen in dienst kunnen nemen voor dergelijke projecten, maar praktisch gezien is het op dit moment waarschijnlijk het beste om te kijken of we mensen in dienst kunnen stellen bij de UvA. Besloten wordt dat bij de volgende BV over het onderwerp van werknemers aannemen verder zal worden gepraat.

Lodewijk

Lodewijk is naar Wikimania geweest en heeft daar uitgebreid gesproken met onder anderen Pavel Richter, de nieuwe Executive Director van Wikimedia Deutschland. Hij wil graag samenwerken met andere chapters, zoals met die van ons. Hij is van plan om meer dingen samen te vatten in het Engels, softwarelicenties van meerdere pakketen (vooral Microsoft) aan andere chapters aan te bieden en gezamenlijk merchandising te bestellen. Verder krijgt hij de indruk dat er vanuit de Foundation sterke steun voor de chapters is, ook dankzij de nieuwe board leden.

Lodewijk is verder aangenomen als lid van het chapter committee, wat nieuwe chapters goedkeurt.

Piter

Piter vat kort de Wikilounge in Groningen samen. Iedereen was erg tevreden. De RUG heeft informeel aangegeven dat ze vaker dingen willen doen voor Wiki(p)(m)edia, vooral de UB voor de Wikiworkshops. Marco geeft aan dat de Atheneum-bibliotheek in Deventer ook voor dit soort activiteiten geschikt zou kunnen zijn.

José

José is deze maand veel met de pers bezig geweest in het kader van o.a. de flagged revisions. Daarnaast heeft ze met Boomerang (van de ansichtkaarten) contact gehad en vernomen dat daar de mogelijkheid bestaat om een half miljoen kaarten te laten drukken en verspreiden. De productiekosten zijn vrij hoog, maar zouden omlaag kunnen, verwacht naar rond de 7000 euro. Als voorstel voor het onderwerp van de kaart zelf zou Wikimedia Commons gekozen kunnen worden. De ontwerpen zouden ook gemaakt kunnen worden door de community zelf, net zoals met het Wikimania-bid logo.

Verder zijn Lodewijk en José uitgenodigd door Eugene van het strategy project van de WMF om de taskforces van dat project samen te stellen.

José wordt verder mentor van de nog op te richten WM chapter in India.

Op verzoek van Wikipedianen gaat José samen met Akoopal langs bij de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgooed) om te kijken over ontsluiting van hun content.

Internationale investeringen

Destijds zijn voor de besteding van de internationale investeringen (verkregen uit de vorige fundraiser) drie projecten gekozen: de translation rally van stichting Open Progress, Wikiportret en de Wikiwidget.

Het eerste deel van de translation rally is inmiddels voorbij en was een succes.

Voor de andere twee projecten (Wikiportret en Wikiwidget) is nog weinig gebeurd, maar Lodewijk geeft aan dat deze projecten gedraaid moeten worden voordat de volgende fundraiser start. Als er vrijwilligers bij worden betrokken om dingen uit te voeren die een vergoeding krijgen zorgt een maximum uitkering van 1500 euro per persoon per kalenderjaar ervoor dat het belastingtechnisch voor iedereen eenvoudig blijft.

Besloten wordt om Wikiportret uit te bouwen tot een 'framework' (basis) voor projectwebsites zoals www.wikiportret.nl, zodat andere chapters makkelijk zelf een dergelijk project kunnen opzetten. Wikiportret.nl zelf zou dan een opknapbeurt kunnen krijgen met een meer visueel aantrekkelijke look.

Omdat dit een vrij groot project zal worden wordt besloten om de Wikiwidget vooralsnog in de ijskast te zetten, waar het concept wel verder ontwikkeld zou kunnen worden voor eventuele latere uitvoering. Aandachtspunt is dat de WMF de ontwikkeling van de widget zouden kunnen overnemen zodat onze eigen ontwikkeling wordt geblokkeerd.

Een bottleneck voor Wikiportret op dit moment is wel dat de instroom via OTRS slecht afgehandeld wordt omdat mensen te weinig zin hebben om de tickets te behandelen. Lodewijk stelt voor om het tweede deel van de workflow (uploaden op Commons e.d.) makkelijker te maken. Piter stelt voor om te kijken of je ook de vrijwilligers kan motiveren om mee te doen aan OTRS, bijvoorbeeld door een leuk leerweekend te organiseren waar ze dat leren maar ook gewoon een gezellig weekend hebben.

José gaat het concept (her)schrijven voor Wikiportret. Hay zal het concept voor de Wikiwidget bijwerken.

Oktober/novemberevenement (evt gekoppeld aan ALV)

José geeft een samenvatting over de stand van zaken mbt de WCN (Wikimedia Conferentie Nederland). De conclusie was dat er nog bijna niks was gedaan aan het evenement en dat het niet haalbaar is om dit nog te doen op een manier die niet heel erg veel lijkt op de WCN van vorig jaar. Het idee was om de WCN te schrappen en in plaats daarvan een GLAM-achtig evenement te organiseren, (wel onder het WCN-merk) vanwege o.a. de recente contacten en projecten met GLAM's. Daarnaast was het idee om een kleiner evenement te organiseren voor de gemeenschap, ergens in oktober/november, met als focus puur de Nederlandstalige Wikipedia. Doelgroep is dan mensen die niet zozeer in Wikimedia zijn geïnteresseerd, maar zich vooral zorgen maken over de problemen op de Nederlandstalige Wikipedia.

Voor het WP-evenement worden een aantal locaties genoemd. De Waag in Amsterdam wordt als mogelijkheid genoemd, of het gemeentehuis van Deventer of de OBA. Maar misschien is het beter om niet in een grote stad te gaan zitten, maar juist op het platteland. Voor het aantal mensen wordt geschat op rond de 10-40. Het zou goed zijn om dingen wel in een internationaal kader te plaatsen, bijvoorbeeld met de slides van de presentatie van Frank Schulenburg van de laatste chapter's meet.

Er wordt vastgesteld dat de vereniging de kosten zal dragen voor de zaalhuur en catering. Daarnaast kan mogelijk groepskorting worden bedongen voor de overnachtingsmogelijkheid. Er kan een korting worden gegeven op b.v. de catering voor WMNL-leden.

De naam van het evenement wordt vastgesteld op het Wikipediaweekend.

Naast de verschillende evenementen was het plan ook nog om een ALV eind van het jaar plaats moeten vinden. Lodewijk merkt op dat dit ook wenselijk is vanwege een begroting voor bestedingen die meegenomen moeten kunnen worden in de fundraiser.

Besloten wordt om een ALV te plannen op zaterdag 24 oktober. Eventueel op de 25ste als blijkt dat een bestuurslid niet kan op de 24ste.

GLAM evenement

Dit zal de nieuwe invulling zijn van de Wikimedia Conferentie.

Hay merkt op dat hij graag wil meehelpen maar weinig zin heeft in het organisatorische gedeelte, en dat dit in handen zou moeten liggen van een andere organisatie. Er wordt overlegd over wie dit evenement zal gaan trekken. De vraag is ook wie het logistieke gedeelte gaat doen: wij zelf, met mensen die we in dienst nemen of ergens anders. Geopperd wordt of we niet een stagiair of student kunnen inzetten die het organisatorische gedeelte gaat doen. Die zou dan mogelijk onderkomen kunnen vinden bij het Tropenmuseum, of als stagiair bij een klein organisatiebureau.

Een andere vraag is of we delen zelf gaan financieren. Het geld is beschikbaar maar het uitgangspunt zou moeten zijn dat we alles doen met partners. Ook is de vraag is of het evenement gratis moet zijn. Het maakt de drempel heel laag (mensen die hoeven niet te declareren bij hun baas) maar je krijgt wel minder serieuze deelnemers. Marco stelt voor om het gratis te maken voor instellingen die met ons willen samenwerken. Verder wordt opgemerkt dat de doelgroep niet op Wikipedianen moet liggen, maar dat zeker een gedeelte van de deelnemers dat moet zijn zodat mensen uit de GLAM-sector wel weten wie ze gaan helpen.

Piter suggereert om ook kerken te benaderen voor het evenement. Lodewijk noemt de KB als mogelijke locatie voor dit evenement, aangezien tijdens de organisatie van het Mania-bid die locatie te klein bleek voor mania, maar prima voor een kleinere conferentie. Piter stelt verder voor om een comité van aanbeveling samen te stellen. Ronald Plasterk wordt genoemd als een mogelijke spreker, die ongeveer 4 maanden van te voren benaderd zou moeten worden.

Het bestuur besluit om qua prijzen dezelfde constructie te houden als de WCN met een redelijk hoge prijs (50 euro) en een lage prijs voor leden en /of partners. José, Lodewijk en Hay zullen als eerste gaan nadenken over de constructie en insteek van het project. Eind maart / begin april wordt geprikt als voorlopige datum van het evenement.

Korte punten

Tropenmuseum / Voorstel Gerard

Gerard heeft een voorstel voor door de vereniging te betalen hosting van een aantal wiki's voor het Tropenmuseum ingebracht. Het bestuur heeft een voorkeur voor gebruik van Wikipedia / Commons als plek om de informatie te hosten voor de samenwerking bij de tentoonstelling en bijvoorbeeld een workshop te organiseren om mensen te helpen om hun spullen op Wikipedia te zetten. Een warme omgeving kan ook op Wikipedia gecreëerd te worden. Wikimedia Nederland is er in principe niet voor om wiki's te hosten, maar daarnaast is de noodzaak / meerwaarde van het voorstel onvoldoende duidelijk en het bedrag hoog. Besloten wordt het voorstel niet over te nemen maar wel met het Tropenmuseum te overleggen over opties. Hay neemt contact op met het Tropenmuseum.

Beeld en Geluid / Open beelden

Hay vertelt dat Beeld en Geluid begonnen is met het uploaden van polygoonjournaals onder een CC-BY-SA licentie. Hij zal vragen aan Maarten Brinkerink van Beeld en Geluid of zij een persbericht gaan doen (eventueel gezamenlijk met ons). Hay zal verder op de internationale lijsten het e.e.a. aankondigen.

Status Belastingstatus-aanvraag

De aanvraag voor de ANBI-status is ingediend, we moeten nu afwachten. Er wordt gemeld dat WMNL valt onder de belastingsinspecteur van Den Bosch.

Multimedia workshop Wikimedia France

Wikimédia France organiseert in oktober een multimedia workshop in Parijs om te werken aan verbeteringen ihkv multimedia bij Wikimedia. Hay is al uitgenodigd. Besloten wordt dat José Multichill zal vragen om ook te gaan en zal aangeven dat de vereniging zijn reiskosten kan betalen. Ook zullen de reiskosten van Hay worden vergoed door de vereniging.

Nieuwsbrief

Een nieuwsbrief moet er snel uit nadat een besluit is genomen over de data van de ALV en het Wikipedianenweekend. Een korte inhoudsopgave wordt gemaakt:

 • Wiki loves art
 • ALV
 • Wikipedianenweekend
 • GLAM-WCN evenement
 • Open beelden / Polygoonjournaal
 • Tropenmuseum, vijf miljoen Commons foto's
 • Wikilounge in Groningen
 • Lobby Brussel

Schrijfwedstrijd Wikipedia

Het bestuur gaat akkoord met een voorstel van José om 100 euro ter beschikking te stellen voor de wedstrijd, onder meer om prijzen mee te betalen.

Hosting

Er wordt gepraat over de hosting van de verschillende projecten van de vereniging. Opgemerkt wordt dat dit geen klein puntje en dat een aparte bijeenkomst noodzakelijk is. Daar zou dan ook een expert bij moeten zitten.

Fundraiser

Lodewijk vat kort de ontwikkelingen mbt de fundraiser samen naar aanleiding van zijn gesprekken tijdens en na Wikimania met de WMF.

Wikimedia Nederland wil samen met de WMF nieuwe fundraising pagina's gaan opzetten.

Het uitgangspunt is dat alle donaties aan Wikimedia vanuit Nederland via Wikimedia Nederland lopen. Het belangrijkste voordeel hiervan vergeleken bij vorig jaar / de situatie bij andere chapters is dat de boodschap van de pagina alleen maar hoeft te zijn: waarom wil je doneren, en niet zoals eerder, gedeeltelijk over de vraag of je naar de WMF of de chapter wil doneren. Dus niet: naar wie, maar waarom überhaupt doneren. Rand vindt dit een goed plan, maar wil er wel zeker van zijn dat er genoeg geld naar de WMF blijft vloeien om de kosten die zij maakt te blijven dekken. Vorig jaar moest 50% van de donaties via Wikimedia Nederland internationaal geïnvesteerd worden. Dit jaar zou dat neerkomen op het overmaken van 50% naar de WMF. Het idee is nu dat er 75% naar de WMF wordt doorgedoneerd om te besteden in overeenstemming met ons beider doelstellingen. Deze percentages zijn gebaseerd op de inkomsten van het vorig jaar. Toen kwam ongeveer 20% van de Nederlandse donaties via Wikimedia Nederland binnen.

Lodewijk zou dit graag tijdens de fundraiser in november doen. Er is discussie geweest over de 'earmarks' voor waar het geld naar toe gaat, en in hoeverre die dingen erg specifiek moeten zijn. Het idee zou zijn dat wij uiteindelijk het geld doneren aan de WMF met zo min mogelijk earmarks, en dat we samen werken om followup te geven aan donoren: mensen moeten weten wat er met hun geld gebeurt en opgeroepen worden om nogmaals doneren. Van deze followup zou 100% naar WMNL gaan. Het hele nieuwe fundraisermdoel zou een pilot zijn voor andere chapters. Waarschijnlijk zullen er vanuit de gemeenschap wel vragen komen, zoals waarom eerder de verdeelsleutel 75/25 was in plaats van 50/50? Lodewijk meent dat deze beslissing goed te verdedigen is.

Uiteraard zijn er nog de nodige haken en ogen: de belangrijkste is dat de WMF het heel belangrijk vindt dat WMNL professioneel handelt en dat ook uitstraalt. Vooral richting de donoren is dit voor de WMF belangrijk. Maar ook voor b.v. de belastingsdienst is dit een belangrijk punt. Ook moeten de pagina's qua boodschap helder zijn.

De WMF vindt verder dat de look en feel van alle pagina's hetzelfde zouden moeten zijn. Hier is een botsing over met Mark: hij vindt dat de hosting zelf moet gebeuren, zodat wij ook de gegevens krijgen en dat doorspelen aan de WMF. Als we zelf niets kunnen aanpassen wordt dat lastig. Daarnaast moet er een apart systeem komen voor de donaties van onszelf en krijgt iemand anders de gegevens. Marco merkt op: denk ook aan de persoonsgegevens die opeens in Amerika binnenkomen ipv bij ons. Lodewijk: de gegevens kunnen ook prima bij ons binnenkomen.

Er volgt een discussie over de beveiligde verbinding van het invoeren van gegevens. De persoonsgegevens zouden bij hosting bij de WMF daar binnenkomen. De vraag is dan hoe mensen bij ons terecht komen als er klachten zijn.

Het bestuur besluit dat in principe de structuur van het geld over maken prima is, eventueel zelfs zonder oormerk. Marco adviseert om voor de fiscus een samenvatting te maken van de constructie, met input van Ronald Bijl.

Voor de followup is het belangrijk dat we nu al bepalen wie de donatiebedankmails en de nieuwsbrieven gaat sturen. Een aanvullende eis vanuit ons is ook dat mensen de donatiemailings en herinneringen uit kunnen zetten. José biedt aan om het communicatiedeel te coördineren, mits daar vanuit de WMF voldoende materiaal voor komt. Vragen zijn o.a. nog: moeten bevestigingsmails gelijk worden gestuurd of na een maand? En hoe zit het met creditcardbetalingen? (dit is belangrijk voor Rand).

Het pilotproject zal een jaar lopen tot juli 2010.

Opstellen bestedingsplan 2009

Rand wil graag in het kader van de eerder behandelde fundraiser een duidelijk gespecificeerd bestedingsplan zien. Lodewijk heeft aangegeven dat dit niet heel realistisch is. Wij hebben geen professionals in dienst die een dergelijke complexe taak kunnen doen. Lodewijk stelt voor om regio's aan te geven waar we het geld aan willen uitgeven, in welke volgorde dat gaat en hoe we dat willen communiceren naar de donoren en leden. De deadline zal officieel zijn vier weken na het ondertekenen van het fundraiser-contract. Vorig jaar is er ongeveer een ton binnengekomen in dollars bij de WMF vanuit Nederland, we zouden dus een begroting moeten maken op basis van donaties van rond de $25.000 (ong. 17000 euro). Vorig jaar hadden we 7500 euro aan inkomsten. Dit zou ook ter sprake moeten komen en voorgelegd moeten worden tijdens de ALV. Het uitwerken van zo'n begroting zou prima kunnen gebeuren tijdens een open bestuursvergadering.

Er wordt vastgesteld dat we in principe vier regio's hebben: techniek, community, content en outreach. GLAM is een van de projecten die in de begroting kan vallen. De interpretatie van die regio's is per chapter verschillend: Lodewijk meldt dat techniek bijvoorbeeld voor ons niet zo belangrijk is en puur als middel wordt gezien terwijl WMDE het meer ziet als investeren in de community.

Nog wat losse punten die in het bestedingsplan naar voren komen:

 • Outreach naar onderwijs (b.v. Gebruik van Wikimedia Commons in schoolwerkstukken)
 • Workshops (intern en extern)
 • Free culture, ontsluiting digitale archieven

Eerst gaan José en Lodewijk een concept schrijven met input van het bestuur. Daarna zal het bestuur er zich over buigen, daarna gaat het naar de leden en op de externe wiki.

Lobby

Meeting Brussel, Wikimania, verder verloop

Marco is in Brussel geweest voor de internationale auteursrechtenlobby. Er zit een gevoeligheid bij het aankaarten van onderwerpen die ook bij het Groenboek (waar WMNL eerder een reactie op heeft gegeven) horen maar niet per sé te maken hebben met auteursrecht (bv bescherming van minderjarigen). De interne consensus is heel duidelijk en eenduidig, maar in aanpak verschilt het per land.

Als voorstel voor verdere samenwerking is het idee bedacht van Chapter IP (CHIP), een groep die voor alle chapters gezamenlijk de lobby voert in Europa. Je hoeft dan niet meer telkens goedkeuring hebben van alle besturen, je kunt dan gewoon een vertegenwoordig sturen voor de lobby die voor alle landen spreekt. Er zit ook een knelpunt tussen hoe je dingen ondertekent: vanuit Marco zou dat per chapter moeten zijn en kan dat formeel zijn; Lodewijk geeft aan dat dat afhankelijk zou moeten zijn van de mate van formaliteit (is het naar een ontmoeting gaan of een officiële reactie).

Ting (van WMF board) zat er informeel 'namens' de WMF bij, maar had geen kritiek op dit verhaal. Dit is niet uit onverschilligheid, maar puur uit het feit dat men vindt dat het een Europese aangelegenheid is waar het lastig is (ook vanuit de belastingstatus van WMF) om dit vanuit een Amerikaans standpunt te benaderen en er input op te leveren: politiek is in Amerika een gevoeliger onderwerp dan in Europa.

Wikimédia France zou in het najaar weer een dergelijke bijeenkomst beleggen, maar dan met een meer concrete inslag.

Lodewijk heeft op Wikimania een discussie gehad over de IP-lobby in Europa op Wikimania. Hij heeft daar een aantal contacten gelegd die hij nog zal overgeven aan Marco.

Nationale lobby

Marco meldt dat een werkgroep van kamerleden een stuk heeft geschreven over auteursrecht (commissie-Gerkens). Marco zou graag met hen in discussie willen gaan. Het rapport is 'filosofisch' van opzet. Marco stelt voor om de werkgroep groenboek te hernoemen naar werkgroep auteursrecht en een nieuwe datum te prikken voor een bijeenkomst.

Workshops

Bibliotheek Vlissingen / Vereniging Openbare Bibliotheken

Hay meldt contact te hebben gehad met de Bibliotheek Vlissingen, die graag meer samenwerking wil tussen Wikimedia en bibliotheken. Er zou onder meer mogelijkheid zijn om met financiële hulp van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) bijvoorbeeld een aantal workshops op te zetten. Verder zal er in Vlissingen binnenkort een lezing worden gehouden voor ouders en docenten over Wikipedia. Waarschijnlijk zal Hay of José de lezing geven.

Modworkshop

Piter meldt dat hij een workshop wil geven aan de medewerks van Tresoar, een Fries letterkundig centrum en samenwerking van meerdere erfgoedinstellingen in Friesland. Mogelijk zou de workshop ook gegeven kunnen worden aan andere instellingen in Friesland.

In Rotterdam zou nog een modworkshop komen, maar het lijkt er op dat deze niet doorgaat. Er is wat discussie over of de moderatorworkshop alleen voor moderatoren zou moeten zijn.

Erwin kan gevraagd worden om mee te helpen bij de organisatie. Er komen enkele onderwerpen aan bod voor de workshop, bijvoorbeeld OTRS. Voor OTRS zou je mensen kunnen ronselen aan het einde van geavanceerde workshops.

Piter merkt op dat het erg goed zou zijn als de vereniging een prijsvraag zou kunnen ondersteunen voor bijvoorbeeld een erfgoedspeurtocht door Friese dorpjes, zolang de resultaten onze doelstellingen ondersteunen. Het bestuur is in principe geinteresseerd in een dergelijke activiteit.

Volgende ALV

De volgende ALV zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober. Eventueel op de 25ste als blijkt dat een bestuurslid niet kan op de 24ste.

Agenda

Wordt later bepaald via de bestuurslijst.

Bestuursverkiezingen

Er volgt een discussie over de problemen rond de bestuursverkiezing die op een later moment zal worden voortgezet. Een belangrijke vraag zal zijn hoe we nieuwe bestuursleden kunnen trekken. Marco schrijft een opzet voor het voorstel mbt de bestuursverkiezingen.

Afsluiting

José sluit de vergadering om 19.45.

Nieuwe actiepunten

 • Marco: een samenvatting van het Cosyne-project schrijven in het Engels voor Foundation en lijsten
 • José: concept (her)schrijven voor Wikiportret
 • Hay: concept (her)schrijven voor Wikiwidgets
 • José: zoekt mogelijkheden voor het Wikipedianenweekend
 • Hay: samenvatting schrijven voor het GLAM-evenement
 • Hay: maakt een samenvatting van de technische oplossing van de fundraiser, inclusief iDEAL (in het Engels)
 • José + Lodewijk: pagina aanmaken aanbevelingen voor het bestedingsplan
 • Marco: een samenvatting schrijven van het overleg mbt de lobby
 • Lodewijk: overdragen contacten wikimaniasessie over ip-lobby overdragen aan Marco en lijstje met topics rondsturen.
 • Marco: de werkgroep auteursrecht bij elkaar roepen, binnen twee maanden
 • Piter: kijkt naar de mogelijkheid voor het organiseren van een workshop in Groningen en overlegt met Erwin over de opties van wikiworkshops.
 • Marco: maakt een voorstel voor de bestuursverkiezing
 • Hay: visitekaartjes laten drukken