Notulen20100313

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Notulen Vereniging Wikimedia Nederland, Algemene Ledenvergadering zaterdag 13 maart 2010

Locatie: Café Florin, Utrecht

Aanwezig: José (voorzitter), Hay (notulist / secretaris), Lodewijk (bestuurslid), Marco S. (bestuurslid), Mark W. (penningmeester), Piter (bestuurslid), Mark B, Bernard, Ziko (kandidaat bestuurslid), Paul (kandidaat bestuurslid), Maarten, André K., Jan, Siebrand, Erwin, Gerard, Ad, Ciell, Marko P. , Ronald, André E., Marianne (kandidaat bestuurslid, om 14.30 vanwege problemen op de weg), Dolph (14.35), Erik Zachte (14.50).

Opening

José opent de vergadering om 14.15.

Hay geeft aan dat er twee machtigingen zijn binnengekomen voor: Elly machtigt Erik Zachte, Esther machtigt Piter.

Vaststellen agenda

José meldt dat dat het punt communicatie is toegevoegd aan de agenda n.a.v. punten die Ronald naar voren heeft gebracht. Verder worden de kandidaten voor de bestuursverkiezing genoemd: Marianne, Paul, Ziko, Hay, Piter, Marco, José en Lodewijk.

José vraagt of er nog andere mensen zijn die zich kandidaat willen stellen. Hierop volgen geen reacties.

Goedkeuren notulen vorige ALV

Ronald merkt op dat hij op de vorige ALV heeft gemeld dat hij niet akkoord ging met de goedkeuring van de jaarrekening, en dat niet in de notulen terugvond.

Hay neemt deze opmerking alsnog op in de notulen. Met deze wijziging worden de notulen vastgesteld door de ALV.

Activiteitenverslag 2009

José geeft een overzicht van de verschillende activiteiten en projecten die de vereniging het afgelopen jaar heeft ontplooid. Dit zijn onder meer Wikiportret, het bid voor Wikimania 2010, Wiki loves art, de samenwerking met het Tropenmuseum, de Wikipedia-lounge in Groningen, de steun voor twee Translation Rallies, CoSyne, vrijwilligersactiviteiten en contacten met andere organisaties met dezelfde idealen en doelen.

Na het activiteitenverslag wordt benadrukt hoe belangrijk de vrijwilligers zijn voor de vereniging, zowel 'in real life' als bijvoorbeeld op het #wikimedia-nl irc-kanaal. José geeft aan een drietal mensen specifiek te willen bedanken met een kleine attentie. Gerard, Maarten en Ciell krijgen een waardebon om een foto op canvas te drukken vanwege hun activiteiten voor de vereniging.

Het bestuur geeft aan van plan te zijn het jaarverslag ook te willen laten drukken, voorzien van een mooie opmaak, zodat het als visitekaartje gepresenteerd kan worden naar buiten toe. José toont een voorbeeld van hoe de WMF dat heeft gedaan.

José vraagt of er vragen of opmerkingen zijn.

Siebrand vraagt in hoeverre de plannen die het bestuur bij de verkiezing een jaar geleden heeft gepresenteerd ook zijn uitgevoerd. José geeft aan dat er op het gebied van 'outreach' meer activiteiten zijn uitgevoerd dan gepland, met Wiki loves art als hoogtepunt, terwijl op het gebied van activiteiten voor de gemeenschap minder is gerealiseerd dan gehoopt. Een voorbeeld daarvan zijn de workshops: daarvan is er maar 1 georganiseerd. Ciell noemt dat er wellicht ook geen behoefte is aan workshops, Gerard meent dat de insteek van de workshops anders zou kunnen zijn, en dan misschien meer mensen zou trekken. José legt uit dat een WCN zoals in de oude stijl waarschijnlijk niet georganiseerd zal worden. Verder is de organisatie aangepast, maar is er weinig gebeurd rondom het moderniseren van de statuten en reglementen.

Ronald: er is heel veel discussie geweest over de rechtsvorm: je zegt dat er weinig gebeurt voor de gemeenschap, dan waarom deze rechtsvorm. Je bent er voor de leden: wat is de meerwaarde van de vereniging van de leden. Je moet onderkennen dat je eigenlijk geen vereniging meer bent in de zin des woords.

José: we hebben niet zozeer minder gedaan voor de leden, maar er is minder groei geweest dan we hadden gewild. De groei dit jaar heeft op andere plekken plaatsgevonden, maar de ambitie om ook voor de gemeenschap meer te doen is er wel degelijk.

Jaarrekening 2009

Mark W. neemt het woord en licht de jaarrekening over 2009 toe. Hij geeft aan wat er is veranderd dit jaar, wat er is bijgekomen dit jaar en welke correcties nog zijn doorgevoerd.

De vereniging is van ING overgestapt naar ABN AMRO als huisbankier. Er komen echter nog steeds gelden binnen bij ING. ABN biedt meer mogelijkheden aan dan ING en tegen lagere kosten. Voor de fundraiser is iDEAL geïntroduceerd. Verder kunnen nu -als test- ook microdonaties per sms en telefoon worden gedaan aan de vereniging. Dit kan worden gebruikt door bijvoorbeeld flyers uit te delen met daarop deze alternatieve mogelijkheden tot doneren. Over enige tijd wordt geëvalueerd of deze vorm van doneren inderdaad bij de vereniging past. De ANBI status is aangevraagd maar was niet op tijd voor de fundraiser. Het bestuur gaat ervan uit dat de ANBI-status in de nabije toekomst verkregen zal worden. Donateurs die bedragen willen doneren kunnen dat dan ook doen met belastingsvoordeel.

Mark W. vat in het kort de fundraiser samen: met de WMF is dit jaar overeengekomen dat alle knopjes met de tekst 'doneer' voor Nederlanders naar de speciale doneerwebsite van WMNL verwijzen. Hier kan worden gedoneerd via onder meer iDEAL en PayPal. Van deze gelden wordt 75% overgemaakt naar de WMF. Tot juni 2010 zal deze structuur worden gehandhaafd.

Ciell: waarom is er een maximumtermijn verbonden aan die overeenkomst? Waarom is dat niet voor onbepaalde tijd? Ronald noemt dat dat waarschijnlijk te maken heeft met het boekjaar van de WMF. Mark W.: de WMF wil geen lange verplichting aangaan, en de situatie jaarlijks evalueren. Dit is een proefperiode.

Ronald: waar komt dat geld terecht? Mark W.: bij ons, op rekeningen op naam van WMNL.

Mark W. geeft een beeld van de inkomsten. We hebben geen conferentie gehouden, en dat heeft ons leden gekost. In vorige jaren werden veel mensen lid vanwege de korting op de conferentietoegang. We hebben dit jaar meer nadruk gelegd op het overmaken van 30 euro in plaats van 12 euro als contributie. Er zijn daarom wel meer inkomsten uit contributies gekomen. Ronald: hoeveel leden zijn er nu? Hay: rond de 80 leden hebben voor 2009 betaald.

De donaties komen aan bod. Door de fundraiser is de manier van doneren gewijzigd: alle donaties worden nu verdeeld volgens de verdeelsleutel. Buiten de fundraiser zijn er minder donaties binnengekomen dan begroot, maar het is wel meer dan 2008. Dit is natuurlijk door de fundraiser te verklaren, die ruim anderhalve maand duurde.

Het gebruik van iDEAL en PayPal als manieren om te doneren waren een groot succes tijdens de fundraiser. Van alle donaties tijdens de fundraiser is 60% via iDEAL binnengekomen. Bij de fundraiser zijn 8000 donaties binnengekomen, in totaal een bedrag van € 192.000. Van dit bedrag is € 173.000 opgehaald in 2009, de rest kwam van het begin van 2010 binnen, toen de fundraiser nog doorliep.

Uitgaven: de technische kosten zijn omhoog gegaan vorig jaar: onder andere doordat alle domeinen zijn overgezet naar één aanbieder met de daarbijbehorende eenmalige kosten. Ziko: eigenlijk heeft dus maar 10% van de mensen via overschrijvingen gedoneerd? Mark: dat klopt, maar iDEAL is natuurlijk ook een vorm van internetbankieren via ouderwetse overschrijvingen. Het is zo dat grote bedragen vooral via overschrijving worden gedaan en niet via iDEAL en PayPal. André E: het is makkelijker om via iDEAL te doneren dan via het overschrijven. Ziko: zou dit ook kunnen komen omdat ons donatiepubliek jonger is? Gerard: het is goedkoper om zelf over te schrijven dan via iDEAL.

Verder zijn er meer vergaderingen geweest dan in 2008: dit jaar altijd op vergaderlocaties in plaats van bij mensen thuis. Er is minder geld uitgegeven aan activiteiten, maar dit kwam vooral doordat de kosten van de activiteiten die er wel zijn geweest vaak in natura zijn uitgekeerd.

Siebrand: er is minder uitgegeven voor de vergaderingen dan begroot. Jullie zijn dus zuinig geweest.

Mark W.: niet alle bankkosten zijn nog verwerkt, die van PayPal wel.

Verder zijn er reiskosten gemaakt voor de internationale contacten, ook voor niet-bestuursleden die naar bijeenkomsten gingen die bijv. door andere chapters werden georganiseerd.

Er is een herverdeling geweest van de eigen vermogens en bestemmingsfondsen.

Mark W. geeft aan dat er staan twee fouten in de geprinte versie van de begroting staan: op pagina 2 moet een zin worden aangevuld, verder moet op de balans het kopje '2009-2010' worden gewijzigd in '2008-2009'.

Mark W. vraagt of er nog vragen zijn.

Ronald: enkele technische dingen. Als jij iets corrigeert, zoals het terugstorten van een donatie, dan hoeft dat eigenlijk niet op de stand van baten en lasten te worden genoemd. Verder heeft de vereniging volgens de balans vreemd vermogen. Dit is een term die alleen voor aandeelhouders enz. wordt gebruikt, en die heeft een vereniging niet. Mark W.: dat is niet correct. Hoe wij het weergeven is volgens de relevante boekhoudrichtlijnen. Dit wordt bevestigd door André E. en Marco S.

Ronald heeft nog een andere vraag. Er is geld door de vereniging een groot vermogen opgebouwd, ook via donaties. Over aansprakelijkheid: je hebt nu een vereniging met een waterhoofd wat een behoorlijk risico heeft. Een donker scenario: de vereniging is klein, en kan overgenomen worden door een vijandig bestuur. Siebrand: we zijn nu met 25 man, voor 3000 euro kan dat dus. Ronald: dit is ook een issue voor de aansprakelijkheid. Jullie beheren een grotere pot geld dan eigenlijk toepasselijk is. Gerard: nee, de WMNL heeft een doel en daar horen dit soort bedragen bij. Ronald: die 173.000 euro wordt beheerd door de vereniging, met 80 leden. Dat is een vreemde verhouding. Ik denk dat de groei van de leden niet zal toenemen. José vat Ronald's betoog samen: we beheren steeds meer geld met een kleine club mensen die allemaal vrijwillig zijn. Jose merkt ook op dat bijvoorbeeld door de professionaliseringsplannen er steeds meer controle op de uitgaven ontstaat. Ze geeft aan dat dit soort verhoudingen niet per se ongebruikelijk zijn voor verenigingen. We moeten niet bang zijn voor groei, maar we moeten wel werken aan de zorg voor dat geld.

Ronald: ik ben bang voor een vijandige overname, dat is een reëel scenario als je steeds meer geld binnen krijgt. Ad: dat is een terechte zorg, bij de VPRO is ook iets dergelijks gebeurd in de jaren zestig. Maar: WMNL is juridisch gebonden aan de WMF, dus je mag die naam niet misbruiken als de WMF dat niet wil. Daarnaast is de beste manier om te voorkomen dat dat geld wordt misbruikt het uit te geven.

José: het geld anders gebruiken dan in de statuten staat mag niet. Bestuursleden blijven natuurlijk ook gewoon persoonlijk aansprakelijk bij wanbestuur. Marco S.: ik ken ook voorbeelden van stichtingen die vijandig zijn overgenomen. Bij een stichting kunnen de bestuursleden de statuten ook wijzigen. Je moet je verzekering niet vinden in de rechtsvorm. Wij moeten met elkaar borgen dat de vereniging goed wordt geleid. Dergelijke doemscenario's zijn mogelijk, maar er is in de praktijk iets aan te doen. We zijn ook gewoon een democratische vereniging, dus mensen die iets willen veranderen kunnen dat ook. Ik denk niet dat het over een jaar nog leuk is om deze vereniging over te nemen is na het hele professionaliseringsproces.

Ronald: het overmaken van die 75% naar de WMF, mag dat volgens de ANBI status? José: we zijn aan het uitzoeken onder welke voorwaarden en hoe we dat het best kunnen doen, maar ja, het is mogelijk. Lodewijk: we hebben ook in het contract vastgesteld dat we het alleen mogen uitgeven aan bepaalde doelen zoals door ons samen met de WMF overeen gekomen.

Verslag kascommissie 2009

De kascommissie 2009 wordt geïntroduceerd. Deze commissie bestaat uit Siebrand en Ad. Er staat 2 ton op de bankrekening. Verder was de commissie tevreden over de boeken, en ze brengt een positief advies uit.

De jaarrekening wordt goedgekeurd door de ALV en er wordt decharge verleend aan het bestuur.

kascommissie 2010

José vraagt om kandidaten voor de nieuwe kascommissie. Enige kandidaten zijn Ad en Siebrand, zij worden herbenoemd als kascommissie.

Communicatie leden

José: we hebben dit onderwerp geagendeerd naar aanleiding van enkele punten die Ronald naar voren heeft gebracht rond de nieuwsbrief en het MyEmma e-mail product dat we hebben afgenomen. Wikimedia Nederland heeft een aantal veranderingen doorgevoerd in de communicatie. We hebben steeds meer verplichtingen rond communicatie, ook vanuit de WMF i.v.m. de fundraiser. Ronald: de uitnodigingsmail komt vanuit een derde partij, die ook elementen toevoegt die het gedrag van de gebruiker kunnen beïnvloeden. Denk aan bijvoorbeeld linkjes die in de mail staan, en zelfs het openen van deze mail. Op deze wijze heeft deze verspreider ook toegang tot allerlei persoonlijke gegevens en het gedrag van de leden. Ik heb daar zelf geen bezwaar tegen, maar ik weet ook dat de gemeenschap wel leden heeft die daar wel bezwaar tegen hebben. De bestuursleden kunnen nakijken wanneer mensen de mail hebben geopend, waar ze op hebben geklikt en zelfs welk IP adres ze hebben.

José: we onderkennen deze terechte zorg. We willen graag de voordelen van de systemen houden, maar wel de zorgen waarborgen.

André E.: Waarom gebruiken jullie deze methode?

Mark: eerst ging dat via Excel, een tijdje via Outlook, en via een maillijst. Het blijkt dat het heel omslachtig is om op deze manier mails te versturen. Je blijft zitten met een heleboel problemen, zoals de vormgeving van de mails. Zeker voor donateurs is dat belangrijk, want je moet wel weten wat het effect is. Daarom willen we daar een andere partij voor gebruiken. We hebben daar naar gezocht, MyEmma is de partij geworden vanwege goede referenties. Bovendien is het betaalde dienstverlening, niet een gratis dienst. Het privacyregelement is duidelijk en de gegevens zijn veilig bij Emma en zullen niet worden doorverkocht aan derden.

Siebrand: hoe zit dat met de Amerikaanse privacywetgeving?

Mark: als er dwangbevelen komen dan zullen ze die gegevens moeten overdragen, maar dat is niet anders dan in Nederland. Een deel van het aanbod van Emma bestaat ook inderdaad uit het tracken van de acties van de ontvangers van de e-mails verzonden vanuit Emma. Op deze manier kun je de donateurs beter benaderen. Het nadeel is inderdaad dat je kan zien per persoon wat mensen hebben gedaan. Echter, dat kunnen ook mensen die bij een bank werken.

Marianne: is dit ook aangemeld bij het CBP?

Mark: het was niet nodig om dit apart aan te melden omdat dit geen uitbreiding is van de bestaande structuur, wij blijven verantwoordelijk voor het versturen van de mails.

Ronald: ik ga even advocaat van de duivel spelen. Dit past niet in de cultuur van de Wikipediagemeenschap. Voor de donateurs vind ik dit prima. Maar niet voor onze leden.

Mark: die zorg is terecht, maar ik denk niet dat er veel leden zijn die dit soort mails _niet_ ontvangen via andere kanalen.

Ronald: dit is wel een van de meest agressieve die ik heb gezien qua ongewenste schending van privacy.

Ciell: ik ben een van de leden die het belangrijk vindt dat deze gegevens heel goed worden bewaard. Wat mij stoort is dat je ook IP's kan zien.

MarkW: dat is niet correct. Wij kunnen geen IP's zien van leden.

Ciell: misschien had je het gebruik van deze dienst eerst moeten melden.

José: ik stel voor dat we voor de volgende ALV een voorstel doen hoe we hiermee verdergaan.

Bernhard: je moet in ieder geval transparant zijn.

Piter: misschien moeten we ook kijken naar het privacyregelement.

Siebrand: stel dat je die tracking uit kan zetten dan is het probleem opgelost.

Jan: je kan je toch gewoon uitschrijven?

Ronald: dat ken ik ja, als je weet hoe spam werkt klik je dus nooit op zo'n uitschrijflink.

Siebrand: dat is geen duidelijke vergelijking.

Ronald: er zijn meer van dit soort bedrijven.

Erik Zachte: er is vorige week ook bij de WMF over dit onderwerp gesproken. Ik zou willen voorstellen dat jullie het ook hier over hebben. Je zou dit ook kunnen integreren in andere softwarecomponenten die ook te maken hebben met ledencommunicatie.

Marco: er zijn wettelijke grenzen voor wat je mag doen. We hebben een partij gekozen die zich ook aan deze regels houdt. Wij hebben niet de indruk dat MyEmma iets gaat doen wat wij niet willen.

José: nogmaals: ik stel voor dat we voor de volgende ALV een voorstel doen en dit agenderen.

Ad geeft als idee mee dat er een kleine privacycomissie zou kunnen worden ingesteld die hiernaar kijkt en aanbevelingen kan doen aan het bestuur.

Planning voor 2010

José introduceert het werkplan voor 2010. Niet bedoeld als een eindpunt maar voor het nieuwe bestuur willen we graag dat ze kunnen beginnen met een basis voor het volgende jaar. Er zijn vijf speerpunten voor het komende jaar:

Techniek: we willen betere software ontwikkelen voor projecten, zoals Wikiportret. Ook willen we de translation rallies blijven ondersteunen. Gerard: er zijn talen waar bijna alles al van is vertaald. De kunst is om elke keer weer nieuwe mensen te krijgen die bezig gaan met het vertalen van nieuwe talen en boodschappen.

Gemeenschap: we willen blijven investeren in vrijwilligers. Door bijeenkomsten, conferenties, workshops en het kleine subsidies-plan. Dit is wel afhankelijk van hoeveel vrijwilligers kunnen bijdragen. De kleine subsidies zouden beter geprofileerd moeten worden zodat meer mensen er gebruik van gaan maken.

Outreach: meer mensen moeten bekend worden met de idealen van Wikimedia. Onder andere door wiki loves bieb, 'wiki loves art'-achtige projecten, de missie uitdragen in het maatschappelijk debat, zoals met het groenboek, een fotosafari voor monumenten, en natuurlijk communicatie en persvoorlichting.

Wiki loves bieb wordt specifiek even uitgelicht. Er start dit jaar een pilotproject in Vlissingen. De hoofdthema's zijn mediawijsheid en lokaal cultureel erfgoed. André E.: kun je uitleggen wat mediawijsheid is? En wat is het verband tussen dat en ons? José: het gaat specifiek over Wikipedia en de projecten. Mediawijsheid bevorderen is een speerpunt van de bibliotheken: ze willen kennis bieden over het gebruik van informatiebronnen. Er zijn haast geen scholieren meer die Wikipedia niet gebruiken voor een werkstuk. De leerlingen moeten daarom meer kennis krijgen over hoe ze Wikipedia moeten gebruiken. Verder kun je denken aan discussie-avonden of lezingen in de bibliotheek over het gebruik van Wikipedia.

Bibliotheken willen verder graag op lokaal niveau de banden met culturele erfgoedinstellingen aanhalen en hen in contact brengen met Wikimedia, via bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten. Bibliotheken hebben daarvoor belangrijke contacten en faciliteiten. Het voordeel voor ons is ook dat het organisatorische gedeelte voor een groot deel door hen wordt uitgevoerd.

Ronald: ik ben vijftien jaar lang bezig geweest in de bibliotheekwereld. Al in die tijd was Vlissingen al heel innovatief. Één kanttekening: de bibliotheken zijn in de verdrukking gekomen door de opkomst van het internet. Ik ben bang dat dit naweeën zijn van pogingen om toch in de digitale wereld toch door te breken. José: het is natuurlijk mogelijk dat dit project daar ook uit voortkomt. Maar we kunnen wel veel aan hen hebben, bijvoorbeeld ook op het gebied van referenties binnen artikelen. Gerard: in Australië is er in de herfst een GLAM conferentie geweest, de 'L' is van Libraries. Ik weet van meerdere mensen dat ze proberen op lokaal niveau contact te krijgen met bibliotheken. Ik denk dat dat model prima te kopiëren is. Goed werk! José: dat is precies de doelstelling.

Marko P.: wat wil je nou precies gaan doen met bibliotheken? Gerard: in Amersfoort is een van de weinige gratis sites die je op de computers kan bezoeken Wikipedia. José: het gaat verder dan dat, bijvoorbeeld het geven van gastlessen op scholen. En hoe je dat moet gebruiken voor het maken van werkstukken. Of het organiseren van informatieavonden over Wikipedia voor het bredere publiek, in bibliotheken.

Siebrand: lokaal cultureel erfgoed. Wat is dat? Ik denk zelf: ik ken een oude schipper die veel kent van de historie in zijn streek. Is dat lokaal erfgoed? José: Ja. Siebrand: een probleem wat ik zie is dat historisch relevante informatie niet relevant is op Wikipedia. Ronald: mensen weten verschrikkelijk veel informatie over een streek. Maar de distributie is klein, en dat is heel jammer. Daar zouden we heel goed bij kunnen helpen. Siebrand: hoe ga je die ontsluiting doen van dat erfgoed? José: wij willen in principe alle kennis ontsluiten. Een deel daarvan sluit heel goed aan bij Wikipedia, andere dingen niet. Desalniettemin is het wel interessant om alles te ontsluiten op een bepaalde manier. Voor ons is dat zinvol, zolang zaken maar onder een vrije licentie beschikbaar komen. Siebrand: er liggen wel grote risico's bij de participatie op Wikipedia.

Ciell: ik ben daar zelf bekend mee. Op internet is er weinig informatie te vinden over bijvoorbeeld een begraafplaats bij mij in de buurt, maar ik heb wel heel veel informatie kunnen vinden in het gemeentearchief. Dat kan allemaal op Wikipedia, en ik kan het gebruiken als bron voor verrijking van de artikelen. Siebrand: er gaat zoveel verloren, als iemand dood gaat is neemt hij al zijn kennis in het graf mee. En op Wikipedia zal het lastig zijn om de juiste balans te vinden wat er wel en niet op mag. José: dat is absoluut een lastig punt, maar we gaan ook testen in Vlissingen wat er wel en niet werkt.

André: dit sluit ook heel goed aan bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Ook zij willen een platform aanbieden voor ontsluiting van erfgoedmaterialen. Waar je over na moet denken is of er geen Wiki-erfgoed-achtig project kan zijn, echt als apart subproject van de WMF.

Bernard: veel dingen zullen gaan over gebouwen, maar ook over personen. Hoe ga je dat doen? Hay: daar zijn richtlijnen over op Wikipedia, die kun je overnemen. Marco: het is ook helemaal niet erg dat er discussie over is. Dat zul je niet kunnen voorkomen. André E.: kijk ook naar welke argumenten er voor en tegen zijn. Ronald: de gemeenschap krimpt, maar toch zijn dit soort dingen de moeite waard. Je moet het toch centraal houden, aangezien je anders juist de kracht van Wikipedia mist. Je hebt een project nodig wat alle projecten overstijgt.

José gaat verder met de hoofdpunten van het werkplan:

Content: we willen werken met culturele instellingen om materiaal te ontsluiten. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de conferentie vrij cultureel erfgoed, follow-up bij interesse vanuit de culturele sector. Verder zijn er veel contacten met organisaties die interesse hebben om (delen van) hun collecties vrij te geven.

Organisatie: we moeten professionaliseren om al die ambities waar te kunnen maken. Heel expliciet is voor alle onderdelen daarvan dat vrijwilligers er een deel van uit blijven maken. We zoeken dus ondersteuning op een aantal gebieden zoals projectmanagement, communicatie, fondsenwerving. Maar ook hier is affiniteit met vrijwilligers een must.

Maarten: het valt me op dat er zoveel op het bestuur valt. Hoeveel commissies zijn er? Niet zoveel dus. Voor meer activiteiten bij de leden zou je dus meer commissies moeten creëren. Ciell: ik denk dat wat er vaak spaak loopt is het feit dat WMNL een landelijke vereniging is. Probeer maar eens mensen uit alle hoeken van het land bij elkaar te krijgen. Maarten: waarom kan je geen vergaderingen houden op internet? Ronald: het is wishful thinking dat je echte dingen kan regelen alleen via internet. Brainstormen werkt virtueel niet. Gerard: dat ben ik niet met je eens. Ik krijg veel dingen voor elkaar via internet. MarkW: je moet vaak bij elkaar komen. Het is een combinatie, maar online is het lastig om gestructureerd te vergaderen. Ciell: maar dat is natuurlijk geen reden om een commissie niet te beginnen!

Erik: ik heb geen duidelijk beeld hoeveel mensen weten dat WMNL een non-profit is. Als we dat beter communiceren kan dat helpen om meer vrijwilligers te krijgen. André K.: dit is ook hét moment om bij de partijen voor de verkiezingen onze punten aan te kaarten. André E.: de partijprogramma's worden nu geschreven. Ad: schrijf iets wat mensen zo kunnen copy-pasten in verkiezingsprogramma's. Marco: die programma's worden nu heel snel geschreven, dus het is moeilijk om er tussen te komen, maar het is toch goed om een poging te doen. Het effect wordt groter als je deze punten ook verspreidt (onder onze leden) zodat ze dat bij hun partij aankaarten. Marianne: zorg er ook voor dat je dit aankaart bij bevriende partijen, zoals Bits of Freedom of de Consumentenbond.

Ciell merkt in het kader van de Wikiportretplannen op: ik ben nog vrij actief op OTRS. Maar pas op dat het niet op de schouders van één persoon komt te liggen. Het is een beperkte actieve groep. Het is meer werk dan je denkt. Lodewijk geeft aan dat dat juist een reden is om de software te willen verbeteren: het moet makkelijker worden voor mensen om eraan mee te werken.

Ziko: ik wil benadrukken hoe belangrijk het is dat je ook kijkt naar leerboeken en andere materialen voor mensen die Wikipedia willen leren gebruiken. Laten we ook de Wikipedianen weten dat het lastig is om de site te gebruiken. Gerard: hoe zit het met de vertalingen van Wikiportret op Translatewiki? Hay: daar willen we mee wachten tot Wikiportret 2.0 klaar is.

Bestuursverkiezing

Na een korte schorsing opent José om 16.45 weer de vergadering voor de bestuursverkiezingen. Er wordt een overzicht gegeven van het profiel van het bestuur dat wordt gezocht. Enthousiasme, affiniteit met de doelstellingen en vrijwilligers, ervaring, voldoende tijd en diversiteit aan achtergronden worden genoemd als punten om op te letten.

Er zijn 6 plaatsen in het bestuur. Dat aantal is in de reglementen vastgelegd en kan niet nu worden veranderd. Er zijn 8 kandidaten dus er zullen waarschijnlijk twee mensen niet worden gekozen in het bestuur.

Marco herhaalt de procedure die op de vorige ALV is besproken: elk bestuurslid moet met meerderheid van stemmen worden gekozen. De 8 kandidaten krijgen een nummer (geprojecteerd op het scherm) en dat komt overeen met het nummer op het stembiljet. Voor elke kandidaat kan voor en tegen worden gestemd. Er mag ook blanco worden gestemd. De zes kandidaten met de meeste stemmen voor komen in het bestuur. Er wordt een stemcommissie gekozen met vier leden: Siebrand, Ad, André E. en Gerard.

De kandidaten stellen zich zelf voor.

Marianne Korpershoek: ik ben 46 jaar en moeder van 2 jongetjes. Die zijn steeds meer Wikipedia aan het gebruiken. Ik ben advocaat en ben gespecialiseerd in ICT en IP-recht. Als persoon ben ik geïnteresseerd in open informatie en auteursrecht. Er zijn monopolies aan het ontstaan waar auteursrecht oneigenlijk wordt gebruikt. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Ik zie alternatieven in de modellen van Wikimedia en Creative Commons. Dat is de reden dat ik in deze setting veel bij kan dragen. Ik heb een eigen bedrijf, dus ik heb veel ervaring met organisatie en administratie en kan daarom helpen bij het professionaliseringsproces. Los van dat alles ben ik heel geïnteresseerd in informatie: informatie heeft mij gemaakt wie ik ben. Ik wil het voor iedereen mogelijk maken om die informatie te blijven krijgen, net zoals de doelstelling van Wikimedia. Ik besef me terdege dat ik nog niet zo lang lid ben, maar ik denk wel dat ik inhoudelijk veel bij kan dragen.

Paul: ik ben dertig jaar. Mijn achtergrond is fysicus. Ik ben zelf sinds 2006 actief Wikipediaan. Ik onderschrijf de idealen van Wikimedia, vrije toegang en verspreiding van informatie. Daar heb ik zelf ook veel aan. Ik zou heel graag een bijdrage willen leveren aan het verwezenlijken van die doelstellingen. Binnen het bestuur vind ik contact met de gemeenschap heel belangrijk. Ik ben lid geweest van de arbitragecommissie. Ik zou me graag op een andere manier willen inzetten. Ik heb wat ervaring in verschillende commissies, bijvoorbeeld in mijn studententijd heb ik reizen georganiseerd voor de studievereniging.

Ziko: net 37 geworden. Ik ben freelance historicus. Sinds 2003 ben ik actief Wikipediaan. Ik werk op meerdere talen, waaronder de Duitse, Esperanto en Nederlandstalige Wikipedia. Ik fotografeer relatief veel, dus doe bijvoorbeeld veel met Commons. Ik schrijf ook leerboeken. Ik heb onderzoek gedaan naar de hoeveelheid van talen. Ik heb interesse in outreach en PR, ik heb vijftien jaar geleden in het bestuur gezeten van de Duitse Esperantovereniging. Binnen WMNL zou ik me ook graag willen bezig houden met outreach en PR, maar ook bijvoorbeeld met interne communicatie, zoals communicatie richting de vereniging. WMNL doet positieve dingen, maar dat komt niet altijd over bij de gemeenschap. De nieuwsbrief vind ik een heel goed idee, en ook de nieuwjaarskaarten. Ik ben ook lid van de Duitse chapter, waar ik ook regelmatig deelnam aan activiteiten. De focus van mijn leven verschuift naar Nederland, dus het is logisch dat ik ook hier deelneem aan het lokale chapter.

Hay: 26 jaar, 3 jaar bestuurslid. Wil nog een jaar herhalen. Heb de meeste interesse in outreach, culturele instellingen en erfgoed. Wil hier dit jaar meer mee gaan doen. Wiki loves Art, etc, hoop ik dit jaar weer te doen. Wil niet nog een jaar secretaris zijn. Voorlichting, geeft regelmatig lezingen, uitdragen missie is het leukste. Ga graag door. (met dank aan Siebrand voor het notuleren!)

Lodewijk: 23 jaar. Al sinds de oprichting actief. Ik heb me het afgelopen jaar vooral bezig gehouden met de internationale zaken. Bezig geweest met allemaal projecten internationaal. Vanuit WMDE gevraagd om deel te nemen aan de organisatie van de chapter's meet. Dit jaar wil ik me inzetten voor het professionaliseren van de vereniging. Ik wil ook de lessen die we hier leren uitdragen naar het buitenland.

Piter: woont in Groningen. 49. Achtergrond in recht, taal en ICT. Actief sinds 2007, eerst op de Nederlandse Wikipedia maar nu ook internationaal. Gekozen als steward. Ik zit diep in de internationale gemeenschap. Ik wil graag meer aandacht geven aan hoe we mensen uitleggen hoe Wikipedia werkt. Dat is best lastig, en je moet op een laag niveau insteken. Workshops werken heel goed, en ik hoor ook vaak dat mensen bij mij in de buurt workshops willen krijgen. Dat proces ligt nu stil. Ik wil dit soort processen vooral in het Noorden doen, dat is nu nog een ondergeschoven kindje. Daar is nog een hoop te doen. Er moet ook meer aandacht worden besteed aan de juridische ondergrond van de vereniging, zoals de statuten en reglementen.

Marco: 51 jaar. Onder een andere naam actief op de projecten. 1 jaar bestuurslid. Wat ik heb gezien is een vereniging die een slag heeft gemaakt in haar ontwikkeling. Ik wil dat graag een slag verder brengen. Hoop daar mijn ervaring als voorzitter van de kabelraden en algemeen secretaris van de VVD in te kunnen gebruiken. Het doel gaat twee kanten op: je moet én professionaliseren én vrijwilligers actief houden. Ik ben ook wethouder, en dat blijf ik wellicht ook in Deventer. Ik ben ook bezig geweest met het CoSyne-project.

José: begonnen als normale Wikipediaan. Bij een chapter's meet in Nijmegen betrokken als facilitator en daarna actiever geworden binnen de vereniging. Nu een jaar lang bestuurslid geweest met de nodige hoogte en dieptepunten. Ik hoop dat ik een rol kan spelen in het proces dat we dit jaar hebben ingezet om te professionaliseren. Ik denk dat deze vereniging een hoop potentieel heeft en daar wil ik graag een deel van uitmaken.

José vraagt of er vragen voor de kandidaten zijn.

Siebrand: ik heb twee vragen aan alle kandidaten: wil je secretaris / penningmeester worden? En waarom ben je onmisbaar, of eigenlijk: waarom is het goed dat jij bestuurslid wordt?

José: 1) nee. 2). Niemand is onmisbaar, maar ik denk dat ik de de boel bij elkaar kan houden.

Marco: 1) nee (penningmeester), misschien als een hoop taken zijn uitbesteed (secretaris). 2) Niemand is onmisbaar, maar voor CoSyne moet ik in het bestuur zitten.

Piter: 1) nee 2). Als ik onmisbaar was zou ik me zorgen maken. Het maakt veel uit voor het organiseren van activiteiten als je in het bestuur zit.

Lodewijk: 1) nee / misschien maar liever niet. 2) Ik zou graag een coördinerende rol willen vervullen. En het maakt veel uit dat ik internationaal bezig ben.

Ziko: 1) nee 2) Kennis verwerken, doorgeven.

Paul: 1) ja (penningmeester) 2) Er moeten voldoende mensen zitten in het bestuur die ook actief in de gemeenschap zijn, dat kan niet alleen via commissies.

Marianne: 1) als de boel is geprofessionaliseerd: ja. 2) Ik kan heel veel advies geven over belangrijke juridische onderwerpen.

Hay: 1) Nee 2) Als je naar organisaties in de culturele sector gaat maakt het veel uit dat je een zekere status hebt als bestuurslid.

Maarten aan Marianne: je hebt een drukke baan en jonge kinderen: heb je voor deze functie wel tijd? Marianne: ik vind dit zo'n mooi initiatief. Als je het niet doet weet je zeker dat je er niks verandert. Ik maak er tijd voor.

Ciell aan Paul: heb je wel genoeg tijd voor dit bestuur? Paul: Zeker nu ik niet meer in de arbcom zit heb ik inderdaad meer tijd.

Gerard: open vraag aan iedereen. Stel je voor dat je niet wordt gekozen: wil je dan wel actief blijven voor de vereniging? Allen: ja.

Erwin aan Marianne: ben je ook bewerker van de projecten? Marianne: nee. Ik vind de kwaliteit van de artikelen die ik gebruik meestal ook al heel goed.

Ciell aan Ziko: jij stelt je ook beschikbaar voor de Duitse chapter? Ziko: nee, ik wil alleen hier actief blijven.

Om 17.30 begint de stemming. Na de stemming schorst José de vergadering tot de stemcommissie klaar is.

Om 17.45 volgt de uitslag:

 • Marianne Korpershoek: 24 voor 2 tegen 0 blanco
 • Paul: 19 voor 4 tegen 3 blanco
 • Ziko: 13 voor 7 tegen 6 blanco
 • Hay: 19 voor 1 tegen 6 blanco
 • Lodewijk: 22 voor 3 tegen 1 blanco:
 • Piter: 11 voor 12 tegen 3 blanco
 • Marco: 23 voor 1 tegen 2 blanco
 • José: 23 voor 1 tegen 2 blanco

Zeven kandidaten hebben dus een meerderheid behaald, waarvan de zes met de meeste voor-stemmen in het bestuur komen:

 • Marianne Korpershoek (24 stemmen)
 • José Spierts (23 stemmen)
 • Marco Swart (23 stemmen)
 • Lodewijk Gelauff (22 stemmen)
 • Paul Becherer (19 stemmen)
 • Hay Kranen (19 stemmen)

Het oude bestuur treedt af en het nieuwe bestuur treedt aan. De vertrekkende bestuursleden (Mark en Piter) krijgen een groot applaus.

Rondvraag

Mark W: Ik wil graag het nieuwe bestuur veel succes wensen!

Sluiting

José bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 17.52 uur.