Notulen20101009

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.
  • Utrecht, 9 oktober 2010 - 15:00
  • Aanwezigen: Lodewijk (notulist), Siebrand, Ad, Gerard, Ziko, Jorrit, Bas de Lange, Rutger, Bernard, Paul, Hay, Marco (voorzitter), Erwin, Marianne (rond 14.45, zoals aangekondigd), MaartenD, Erik Z, Eelco..., André Koopal, Finne (Henna) rond 15.25, Kim Brunning (15.35)
  • Er zijn 20 leden die de presentielijst hebben getekend.
  • Afwezig met melding: Ciell, Maarten B., Jan Kruys, Sander Reibestein, Berend van de Weerdt, Marjon Bakker, Kim Bruning (machtiging Maarten Dammers), Timo Tijhof, Andries Van den Abeele, Ronald, Aleichem, Hettie, Murf, Edo de Roo, Blueknight, Groucho NL, Henk van Haandel

Opening en agenda

Marco opent de vergadering en vraagt of er nog agendapunten zijn. Bernard wil zijn punt toelichten, Marco licht toe dat dat bij het betreffende punt kan voor zover de vergadering dat toestaat.

Er is enige discussie over het al dan niet opnemen van de vergadering. De vergadering is alleen toegankelijk voor leden. Enkele aanwezigen hebben bezwaar tegen opname. Er wordt besloten dat er niet opgenomen wordt.

Goedkeuring notulen

De notulen van de vorige ledenvergadering worden vastgesteld

Stand van zaken

Community meetings

Er zijn meer bijeenkomsten geweest. Vooral dankzij de door Siebrand en Maarten georganiseerde stamtafel. De eerstvolgende is op woensdag 1 december in 't Hoogt in Utrecht. Applaus van de aanwezigen. De stamtafel is een informele bijeenkomst, computers zijn niet toegestaan.

Wiki loves monuments

Lodewijk licht Wiki Loves Monuments toe, een succesvol project van Wikimedia Nederland om meer foto's van rijksmonumenten te krijgen. 12.558 monumenten zijn geupload. Het aantal vrije afbeeldingen van rijksmonumenten op Wikipedia is hiermee verdubbeld. Er zijn 8.000 unieke monumenten gefotografeerd door 258 fotografen. Veel werk aan dit project door diverse vrijwilligers, waarvan enkele aanwezig. Wederom applaus. Er is veel bewustzijn gecreëerd voor vrije licenties en bijdragen aan Wikipedia. Er wordt naar gestreefd om het uploadsysteem in de lucht te houden, zodat fotografen kunnen blijven uploaden. Kaarten met speldjes zijn gemaakt door Erik Baas, zodat mensen makkelijk konden zien welke monumenten in de buurt zijn. Maarten D. licht toe dat er veel vrijwilligers aan meegewerkt hebben.

Nationaal Archief

Het Nationaal Archief heeft meer dan 1000 foto's van politici in hun actieve periode beschikbaar gesteld onder een vrije licentie. Er was een persconferentie met veel oud-politici, maar ook fotografen zoals Hans Aarsman die een discussie hadden over de foto's. We hebben genoeg van foto's van mensen die nu beroemd zijn. We hebben genoeg foto's van Justin Bieber, maar we missen veel foto's uit de periode 1900 -2000. De gemeenschap is nu bezig om de foto's bij de artikelen te plaatsen en artikelen bij de foto's te schrijven waar nodig. Lodewijk bedankt MaartenD (die aan de techniek heeft gewerkt) en Hay (die aan de contacten met het NA heeft gewerkt).

Kleine subsidies

Kleine subsidie uitgedeeld voor Geograph, een project in de UK gesponsord door het UK kadaster. Het project is in feite een grid over Engeland met vakken van 1 vierkante mijl. Van iedere vierkante mijl moet een foto komen. Maarten heeft die foto's op Commons geupload van een harddisk, waarvoor enige financiële hulp nodig was. De software moet worden aangepast worden aan de NL situatie. Project voor vrijwilligers. Kijk op de site geograph.co.uk voor meer informatie.

Wiki loves bieb

Er is een middag voor vrijwilligers georganiseerd in Vlissingen, waar vrijwilligers kunnen schrijven over de scheepswerf De Schelde onder leiding van WM-vrijwilligers.

Tropenmuseum

Tropenmuseum heeft wederom 6000 objecten gedoneerd, ditmaal eigen foto's van 3D objecten uit hun collectie, zoals beelden.

Jaarverslag

Lodewijk deelt aan alle aanwezigen een gedrukt jaarverslag uit. Timo Tijhof heeft de layout gedaan. Applaus voor Timo. Iedereen wordt uitgenodigd om het jaarverslag te verspreiden onder geinteresseerden.

Professionalisering

Sinds de vorige ALV is er weinig gebeurd aan professionalisatie vanwege zomervakantie en persoonlijke omstandigheden, maar met uitbreiding van het bestuur hopen we dat beter aan te kunnen gaan pakken. De WMF heeft toegestemd in een andere verdeling van de fondsen, en zo kunnen we dat gebruiken om mensen en kantoorruimte te krijgen. Weliswaar is tot een andere verdeling gekomen dan waar over is gesproken tijdens de vorige ledenvergadering. We zullen het niet zo exact kunnen doen als volgens plan, maar we willen wel in het midden gaan zitten tussen de variant zonder subsidie en het aangevraagde bedrag. Marco: focus is nu vooral fundraiser.

Gerard: hoe loopt Wikiportret? Lodewijk: er zijn ca 420 inzendingen. Wordt op dit moment te weinig aan getrokken, maar is zeker een aandachtspunt voor de komende tijd. Lodewijk geeft aan dat Hay dit twee jaar geleden aangezwengeld. Van de destijds gemaakte software is ca 2.000 euro beschikbaar om de software naar 2.0 te brengen. Siebrand vraagt of er een specificatie is. Hay legt uit dat het grootste deel van het project is vooral interface is omdat de interface in commons is niet gemakkelijk voor mensen die niet veel uploaden. Het uploaden wordt op dit moment met de hand gedaan. Siebrand pleit voor een Engelstalige spec.

Wijziging huishoudelijk reglement

Het bestuur heeft een wijziging in het huishoudelijk reglement voorgesteld en deze opgenomen in de uitnodiging van de ALV. Marco licht toe dat de wijziging nodig om over meer mensen te beschikken. De wijziging omvat het uitbreiden van het aantal bestuursleden van zes naar zeven. Bernard: het huishoudelijk reglement is de basis van de vereniging. Hij pleit er voor om meer tijd aan te houden tussen het reglement wijzigen het invoeren van de wijziging. Marco legt uit dat een vereniging twee stukken heeft. De belangrijke zaken worden geregeld in de statuten. De statuten kunnen alleen bij notariele akte gewijzigd worden en met verzwaarde meerderheid. De dagdagelijkse zaken worden in het huishoudelijk reglement geregeld. Het huishoudelijk reglement kan alleen conform de bepalingen van de statuten gewijzigd worden.

Lodewijk leest de betrokken artikelen uit de statuten voor wijziging van het huishoudelijk reglement voor.

Er wordt gestemd over de volgende wijziging:

In het huishoudelijk reglement artikel 3, lid 1 staat woordelijk: "Het bestuur van de vereniging bestaat uit zes bestuursleden." Dit zal worden gewijzigd in: "Het bestuur van de vereniging bestaat uit zeven bestuursleden."

Het voorstel voor de wijziging wordt bij acclamatie goedgekeurd.

quorum

Vorige vergadering is afgesproken op deze ALV te discussiëren over het al dan niet instellen van een quorum. Marco: onze statuten kennen op dit moment nog geen quorum. Quorum is een verplicht minimum aantal leden dat aanwezig moet zijn op een ALV om bepaalde besluiten te nemen.

Iedereen krijgt de gelegenheid om zijn/haar standpunt in deze toe te lichten. Er wordt voorgesteld om een notitie te maken en om te onderzoeken hoe de vereniging beschermd kan worden tegen plotselinge 'overvallen'. Alle geopperde ideeen: invoeren quora, agendabescherming etc. komen daarin aan de orde. Deze notitie wordt bij de Jaarlijkse Ledenvergadering van 2011 aan de orde gesteld.

Paul: het fondsenbeheer probleem kun je ook oplossen met een stichting, ook al is dit binnen deze vereniging wat controversieel. Marco: het probleem hiermee is wel dat een verenigingsbestuur naar huis kan worden gestuurd door de leden van de vereniging, maar het stichtingsbestuur.

Gerard: de WMF heeft een modererende functie, zij kan een vereniging de chapterstatus ontnemen door bijvoorbeeld om de licentie in te trekken voor het gebruik bv de naam en de logo's.

Ronald heeft dit punt opgebracht dus hij krijgt de gelegenheid om input te leveren voor het bestuur met de notitie komt.

bestuursverkiezing

Er is niemand buiten de twee vooraangemelde kandidaten die zich kandidaat wil stellen. De procedure wordt toegelicht: de vergadering stemt over iedere kandidaat. Een kandidaat wordt bij meederheid gekozen. Een kandidaat is beschikbaar via Skype.

Maarten wordt via Skype opgeroepen. Hij is te horen en zien voor alle leden en stelt zich voor. Is ook bestuurslid van de Stichting Open Media. Maarten wil de werkzaamheden van Hay oppakken in vooral contacten met erfgoedinstellingen uitwerken.

Er is een mogelijkheid tot stellen van vragen. Bas de Lange stelt een vraag over een band, Andre Koopal over Maartens bekendheid met de Wikimediaprojecten. Hij geeft aan dta hij met Wikipedia en Commons bekend is, maar niet actief als schrijver, wel met uploaden afbeeldingen.

Siebrand stelt zich voor. Siebrand zegt dat hij ca vijf jaar actief is in Wikimediaprojecten. Laatste twee jaar vooral in ontwikkelprojecten, vooral in Mediawiki. Doet veel in vertaalprojecten. Siebrand is verder IT-consultant en werkt daarbij aan workflowmanagement voor uitgeverijen. Siebrand is alleen beschikbaar voor de lopende bestuurstermijn om het bestuur te ondersteunen voor vooral het fundraiserproject.

Marco stelt dat het alleen gaat over feiten en niet kwalificaties. Bernard wil wat zeggen over de integriteit van een bestuurslid. Hij wil de historie schetsen over een project waar Siebrand als bestuurslid van Open Progress bij betrokken is. MaartenD vraagt of Bernard zijn verhaal hard kan maken.

Marco vraagt waarom zou de vergadering moeten twijfelen aan de integriteit van Siebrand. MaartenD stelt voor dat wanneer het moddergooien wordt af te kappen.

Bernard legt uit wat zijn bezwaren zijn ten opzichte van Siebrands kandidatuur. Hij gaat daarbij in op Siebrands activiteiten bij Open Progress als bestuurder. Bernard heeft daar vanuit zijn bedrijf een zakelijke relatie mee gehad. Hij licht toe hoe die zakelijke relatie was vormgegeven en wat de aanleiding daartoe was. Bernard is ontevreden over de publieke communicatie en een onenigheid over de licentie van de uitkomsten

Ad vat samen dat Bernard een stemverklaring geeft en dat hij de vergadering afraadt om voor Siebrand te stemmen. De discussie over dit punt wordt gestaakt op voorstel van de leden.

Vraag aan Siebrand: Ben je ook voor een tweede termijn beschikbaar? Siebrand: in principe niet, maar ik sluit het niet uit.

Siebrand geeft nog een korte reactie op Bernard.

Er wordt gevraagd of Siebrand bereid is om zich gedurende bestuurslidmaatschap bezig te houden met licentiekwesties. Siebrand is daartoe niet bereid.

Marco geeft aan dat het bestuur heeft Bernard voorgesteld dat wanneer beide partijen dat willen het bestuur bereid om ze naar mediaton te begeleiden.

Er wordt een stemcommissie samengesteld. Rutger en Finne worden benoemd. De stemming is schriftelijk en alleen lijfelijk aanwezige leden mogen stemmen (of via een voor de vergadering afgegeven machtiging).

De stemprocedure: iedereen schrijft de namen "Maarten" en "Siebrand" op en hier achter voor, tegen of blanco. Blanco stemmen worden niet meegeteld volgens de statuten.

De stemcommissie haalt de stemmen op. De voorzitter schorst 5 minuten om de stemcomissie de gelegenheid te geven de stemmen te tellen. Na hervatting doet de stemcommissie verslag.

  • Siebrand Mazeland: 17 voor 2 blanco en 1 tegen
  • Maarten Brinkerink: heeft 18 voor 1 blanco en 1 ongeldig

Siebrand Mazeland en Maarten Brinkerink zijn gekozen en Marco verwelkomt ze in het bestuur.

Vooruitblik 2011

15 januari 2001 is Wikipedia ontstaan, in mei/juni 2001 is het eerste NL artikel geplaatst. 10 jaar wikipedia is een reden voor een jaar feest. 10 jaar na de eerste editwar bv. (dit was een grapje) Veel mensen hebben zin om lid te worden van de verjaardagscommissie. Lodewijk stelt voor voor de duur van 2010 een activiteitencommissie in te stellen. Hay organiseert met een aantal anderen een bootcamp voor medewerkers van musea donderdag 13, vrijdag 14, zaterdag 15 januari om museummedewerkers bekend te maken hoe ze artikelen moeten schrijven voor Wikipedia. Ook een hackathon op 14 januari 2011 is voorzien. 15 januari 2011 is ook de nieuwjaarsborrel, precies op de 10-jaardag.

Marco roept iedereen op om lid te worden van de activiteitencommissie. Je bent er slechts 1 jaar mee zoet. Iedereen kan zich bij Marco melden. Het gaat om communicatie, organisatie, technische hulp. Er melden zich al spontaan 3 mensen. Dit wordt ook op de website, nieuwsbrief etc. gemeld.

In januari komt er nog korte ledenvergadering om de begroting vast te stellen nav de fundraiser.

Er wordt gepleit voor een gebroken boekjaar(juli - juni) in verband met de fundraiser rond de jaarwisseling, maar we blijven bij de huidige situatie omdat dat belasting- en subsidietechnisch eenvoudiger is.

20 november 2010 wordt een miniconferentie georganiseerd in Utrecht. Lezingen, inhoudelijke gedachtenwisseling en de prijsuitreiking van Wiki loves Monuments.

In 2011 is het de bedoeling dat er een GLAM-conferentie te organiseren. Mogelijk in het kader van 10 jaar Wikipedia.

MaartenD pleit voor meer kleinere activiteiten. Bijvoorbeeld rondleidingen bij musea, archieven etc. Maarten vraagt of mensen hier aan mee willen werken. Er melden zich spontaan een aantal mensen.

Zaterdag 30 oktober 2010 is er in Arnhem wordt er een NL-DLD wikimeet georganiseerd. Kijk op nl.wikipedia.org/wiki/WP:O

Rondvraag

Marco benadrukt de waarde van Hay in de afgelopen jaren en bedankt Hay die gaat stoppen als bestuurslid. Applaus.

Hay wil nog wel een tijd webmaster blijven van de websites waar hij al actief mee bezig is, maar heeft daar veel hulp bij nodig. Siebrand is als nieuwbakken bestuurslid kascommissielid af. Er wordt de volgende ALV een nieuw kascommissielid gekozen.

Erwin vraagt of er op de wiki een lijstje kan komen met de projecten waarvoor in deze vergadering een oproep is gedaan.

Er is nog geen echte auteursrechtenlobby gestart.

De vergadering wordt gesloten om 17:45 Marco nodigt iedereen uit mee te gaan borrelen en te gaan eten.