Notulen2012082526

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Zaterdag 25 augustus 2012

Aanwezig: Ziko van Dijk, Paul Becherer, Sandra Fauconnier, Sandra Rientjes, Ad Huikeshoven
Afwezig: Frans Grijzenhout, Sarah Morassi, Cyriel Brusse

Jaarverslag 2011

De aanwezige bestuursleden stellen het jaarverslag 2011 vast. Sandra Rientjes laat het stuk opmaken in pdf. Sandra verzorgt nog de eindredactie en voegt een Engelse samenvatting toe.

Strategie 2013-2015

Er zijn geen suggesties voor substantiële wijzigingen van de gepubliceerde strategie tekst meer ontvangen sinds de bijeenkomst van 30 juni. De suggesties van de toen aanwezige leden betroffen vooral activiteiten die in het jaarplan 2013 opgenomen worden. SandraR benadert een externe redacteur, zowel voor het jaarverslag 2011 als voor de Strategie 2013 - 2015.

Jaarplan 2013

Er is in twee groepjes gewerkt aan de verdere invulling van het jaarplan.

Zondag 26 augustus 2012

Aanwezig: Ziko van Dijk, Paul Becherer, Sandra Fauconnier, Sandra Rientjes, Ad Huikeshoven, Frans Grijzenhout, Sarah Morassi
Afwezig: Cyriel Brusse

Jaarplan 2013 (vervolg)

Alle activiteiten die vermeld staan in het Jaarplan worden nog een keer plenair doorgenomen. De gedeelten die zaterdag zijn aangevuld worden gepresenteerd aan Sarah en Frans. De opmerkingen die Cyriel per mail aan Paul heeft gezonden worden besproken en ter plekke verwerkt.

Afgesproken wordt dat Sandra Rientjes het hele document nog een keer doorneemt, bekijkt of alle aanvullingen en wijzigingen goed zijn verwerkt en die activiteiten markeert waar nog geen eenduidig standpunt over is. Die punten worden besproken op de bestuursvergadering van 13 september.

Vervolgens worden de resources besproken.

Er is discussie over de inschatting van het aantal uren vrijwilligers. We hebben nu zo’n 10 actieve vrijwilligers, ingeschat aantal uren is ~3400. Besloten wordt om dit te handhaven.

Er is discussie over de hoogte van de begroting. Besloten wordt om de verdeling tussen WMF grant en zelf te genereren inkomsten te handhaven. Besloten wordt om alle activiteiten in te clusteren in drie verschillende prioriteiten, zodat we snel kunnen schakelen als de inkomsten tegenvallen. Ad en Sandra Rientjes maken een voorstel voor de volgende bestuursvergadering.

Taken en bevoegdheden bestuur - staf - vrijwilligers

Het document wordt besproken. We worden een aantal kleinere wijzigingen doorgevoerd. In het vakje portefeuillehouder worden de namen vervangen door functies. De inleiding is niet duidelijk genoeg. Frans zal de inleiding aanpassen. Mede in verband met de afwezigheid van Cyriel wordt afgesproken om het aangepaste document pas vast te stellen tijdens de bestuursvergadering van 13 september.

Overige punten

Vaststellen notulen bestuursvergadering 14 juni 2012

Met een kleine wijziging worden de notulen vastgesteld.

Aanpassingen Huishoudelijk Reglement ivm CBF keurmerk en reglement Tegenstrijdige belangen

Het bestuur stemt in met de wijziging van het HR, zoals voorgesteld door Ad.

Het bestuur stemt in met het beleid tegenstrijdige belangen.

Voortgang WCN

Ziko neemt contact op met Cyriel. Op de BV van 13 september moet meer duidelijk zijn.

Vaststellen Agenda ALV 23 september

Paul stelt een uitnodiging op. Naast Jaarplan 2013 en de Begroting moeten ook de punten (1) Lidmaatschap WCA en (2) Wijzigingen HR, op de agenda komen.

Vaststellen vergaderschema 2013

Moet nog worden gedaan.

Sluiting 17:41h.