Notulen20140920

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.
(Deze notulen zijn vastgesteld door de ALV van 18 april 2015)

Notulen 20e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wikimedia Nederland, 20 september 2014, Se7en, Utrecht Aanwezige leden: Jan Anton Brouwer (penningmeester), Ziko van Dijk, Dick Bos, Vera de Kok (1Veertje), Siebrand Mazeland, Paul Becherer, Vadim Zaytsev (Spider), Lodewijk Gelauff, Ad Huikeshoven (bestuurslid), Erik Zachte, Irilce Navairete, Frank Hendriks, Justus de Bruijn (bestuurslid), Bas van Pelt, Romaine, Jane Darnell, Frans Grijzenhout (voorzitter), André Engels (secretaris, notulist, verlaat)

Machtigingen: Hay Kranen (aan Lodewijk Gelauff), Maarten Dammers (aan Siebrand Mazeland)

Afwezig met kennisgeving: Marijke Houben, Marlon (bestuurslid), Ronn Boef (bestuurslid), Dick Stomp

Aanwezige niet-leden: Denise Jansen, Sandra Rientjes (assistent-notulist)

Opening

Voorzitter Frans Grijzenhout opent de vergadering om 13:44.

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

Notulen ALV 29 maart 2014

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen.

Contributie

Ad licht zijn voorstel tot wijziging van de contributie toe. Veel Nederlandse Wikimedianen zijn geen lid van Wikimedia NL. Misschien is de contributie een drempel, en financieel gezien is deze contributie niet nodig. De kloof tussen de vereniging en de community zou bij voorkeur verkleind moeten worden. Hij stelt voor de contributie op €24 per jaar te houden, maar actieve bewerkers (50 edits of meer op Wikipedia of een ander Wikimediaproject) vrijstelling van contributie te verlenen.

Reacties:

 • Vadim: Actieve Wikipedianen actief benaderen en gratis lidmaatschap aanbieden, niet lidmaatschap gratis maken en dan maar hopen dat ze komen
 • Frank: Eerst werken aan naamsbekendheid
 • Dick: Zijn er aanwijzingen dat het contributiebedrag de/een drempel is?
 • Vadim: Tegen automatisch lidmaatschap bij bepaald aantal edits
 • Vera: Inzetten op mond tot mond reclame. Leden werven leden.
 • Lodewijk: Sympathiek idee. Alternatief: maak deelname activiteiten gratis voor actieve gebruikers; dat is juridisch eenvoudiger.
 • Ziko: Er is frictie tussen Wikipedia en WMNL, maar dat ligt niet aan de contributie. Wat doen we met sokpoppen? Hoeveel leden levert dit op? Dit lijkt geen oplossing voor het probleem, het geld is het probleem niet.
 • Paul: Sokpoppen zijn geen probleem, mensen moeten zich toch als natuurlijk persoon opgeven. Deze drempel kunnen we oplossen, andere niet of veel moeilijker. Elk jaar een vrijstelling aanvragen is ook weer een drempel.
 • Romaine: Kan drempelverlagend werken, mensen willen niet na hun tijd ook nog geld aan Wikimedia uitgeven. Wellicht een proef voor 1 of 2 jaar?
 • Frank: Wat doen we met mensen die andere manieren van bijdragen hebben dan bewerkingen?
 • Lodewijk: Leg het besluit bij het bestuur. Jaarlijks verzoek is nodig, levert inderdaad nieuwe drempel. Wil dit wel proberen, maar verwacht geen wonderen.
 • Paul: Welk belang dient de vereniging? Het is (voor ANBI-status) van belang dat de vereniging voor algemeen nut is, niet alleen voor de leden.

Ad reageert op een aantal van deze reacties: De contributie wordt per jaar vastgesteld. Voor ANBI-status is vooral van belang dat er geen persoonlijke voordelen worden gegeven aan leden (bijvoorbeeld lunch tijdens conferentie). Het lidmaatschap blijft persoonlijk, mensen moeten zich kunnen identificeren op bijvoorbeeld de ALV. De contributie is zo geen excuus meer om geen lid te worden. Er is meer nodig om betrekkingen tussen WMNL en de gemeenschap te verbeteren.

Het besluit over dit punt wordt uitgesteld tot na het jaarplan, onder meer om Ad de kans te geven de reacties in het voorstel te verwerken.

Jaarplan en begroting

André geeft een overzicht van de belangrijkste punten van het jaarplan; Jan Anton geeft een korte uitleg over de begroting. Hierna is er per onderdeel van het jaarplan de gelegenheid om opmerkingen te maken en vragen te stellen.

Inleiding

 • Lodewijk: De kosten van de GLAMWiki-conferentie zijn geen 40.000 maar 50.000 Euro, omdat ook de uren van het kantoor moeten worden meegerekend.
 • Lodewijk: Waaruit bestaan de 70.000 Euro overige inkomsten? Sandra: 20.000 aan contributie en kleine donaties, en 50.000 projectfinanciering. We hebben een aantal fondsen op het oog die we daarvoor willen gaan benaderen.
 • Paul: Er wordt aangegeven dat er 10.000 gereserveerd is voor nieuwe ideeën. Waar staat dit in de begroting? Sandra 5000 voor FOKA (1.1.1) en 5000 voor ondersteuning andere projecten (1.1.3)

Community & participation

 • Vadim: Waarover willen we communiceren naar lezers, en waar staat dit genoemd? André: De achtergrond van Wikipedia (hoe wordt het gemaakt?), hoofdstuk 3.
 • Paul: Hoe verhoudt de post zich met voorgaande jaren? Sandra: Ze zijn vergelijkbaar, niet veel hoger of lager.
 • Paul: Wat voor uitbesteed werk is er in 1.3.1 'verbeteren van de werksfeer'. Jan Anton: Iemand om te onderzoeken wat nodig is. André: Of wellicht iemand die een cursus/workshop leidt. Jan Anton: Dit punt is nog niet erg uitgekristalliseerd, het kan minder kosten, maar dat weten we nog niet, daarom wel geld gereserveerd.
 • Lodewijk wenst een meetbare doelstelling voor wikicafés. Daar zal voor gezorgd worden.
 • Lodewijk zou graag zien dat WCN ambitieuzer wordt aangepakt. Er zou bijvoorbeeld aan een tweedaags event gedacht kunnen worden, met 1 dag meer extern, 1 dag meer voor actieve vrijwilligers. Dit gaat bekeken worden na de WCN van dit jaar.

Content

 • Ziko: Is er geld beschikbaar voor samenwerking met Wikimedia België. Frans: Ja, er zijn posten die daarvoor gebruikt kunnen worden. België heeft daarnaast (als gebruikersgroep) zelf ook een budget.
 • Paul stelt voor de doelstelling van het educatieprogramma te wijzigen van een aantal artikelen naar een aantal deelnemende studenten. Siebrand waarschuwt dat dat minder gemakkelijk aan de ideeën van de WMF gekoppeld kan worden.
 • Vadim ziet natuur niet echt als project terugkomen. Lodewijk is het hier niet mee eens, we vermelden wat we met het project willen bereiken.
 • Vadim vraagt waarom er in 2014 geen WikiLovesMonuments was, en waarom in 2015 wel. Antwoord: Omdat een WikiLoves-fotowedstrijd veel inspanning kost, houden we er maar 1 per jaar, in 2014 was dat WikiLovesEarth, in 2015 WikiLovesMonuments.

Vadim vraagt waarom er geen hardere doelen betreffende software-ontwikkeling zijn. André en Jan Anton antwoorden dat we in 2015 eerst willen kijken wat we kunnen doen, ook in internationaal verband, en dan wellicht 2016 een project opstarten. Frank: In welke richting denken we? Frans: Mogelijk GLAM. Siebrand, Erik en anderen vragen zich af of dit dan wel in het jaarplan moet. Lodewijk merkt op dat er een opmerking van Erik Möller achter ligt. Wellicht moet die achtergrond opgenomen worden. Uiteindelijk wordt besluiten het punt te behouden, maar met meer context en zonder 'meetbare resultaten'.

 • Lodewijk: WikiLovesMonuments is hier een volwaardig thema, kan best zo genoemd worden.
 • Lodewijk wil graag begin 2016 WikiLovesArt houden. Dit zal dan ook in 2015 al werk betekenen, al zal het wellicht vanwege projectfinanciering niet veel kosten (in 2015). Frans wil niet nu al voor 2016 vastleggen. Desondanks zal het mogelijk zijn al in 2015 middelen te gebruiken voor een eventueel WikiLovesArts 2016. Er gaan ook andere ideeën voor een WikiLoves in 2016 over tafel.
 • "Niet meer dan een WikiLoves per jaar" is te negatief gesteld. Dit wordt veranderd in "een WikiLoves per jaar"

Publiciteit & Communicatie

 • Erik stelt dat het onderzoek van Motivaction ondermaats was, met open deuren en tegenstrijdige en ongeloofwaardige conclusies. Een ander bureau zou wellicht beter waar voor het geld leveren. Frans antwoordt dat welk bureau het nieuwe onderzoek gaat doen open ligt. Er gaat een voorbereidingscommissie gevormd worden. Wel moeten de onderzoeksvraag vergelijkbaar houden, om te kunnen vergelijken. Ziko merkt op dat we ook naar onze eigen input naar het bureau moeten kijken.

Bestuur en Organisatie

 • Irilce wil graag een baseline voor de ledenaantallendoelen, dus niet +zoveel procent, maar van x naar y leden. Frans antwoordt dat de WMF al een vergelijkbare suggestie gedaan had. Dit zal waar mogelijk worden uitgevoerd.
 • Lodewijk vraagt op welk punt de nieuwe 0.5 fte programmamanager wordt ingezet. Sandra antwoordt dat Sebastiaan (de huidige programmamanager) vooral op het GLAM-terrein uitstekend werk levert, en het dus logisch is als de nieuwe kracht de 'andere kennisinstellingen' gaat doen. Daarnaast willen we meer aandacht besteden aan programma-evaluatie.

Begroting

 • Irilce: De genoemde 20.000 aan donaties, komt die van de leden? Jan Anton: Gedeeltelijk van leden, maar ook andere donaties zijn hierbij meegeteld, in zoverre als ze niet aan een specifieke activiteit gekoppeld zijn.
 • Paul: Wat wordt er veranderd als er een significant lagere toekenning van de WMF-grant is? Jan Anton: Dat is nog niet bepaald, maar er is op diverse plaatsen ruimte. Ad: We hebben altijd een goede reactie van de FDC, dus die kans is klein. Er nu over discussiëren, geeft een verkeerd signaal af. Lodewijk: Mocht het gebeuren, betrek dan de leden erbij. Er wordt beloofd dat dit zal gebeuren, bijvoorbeeld in de vorm van een thema-wikizaterdag. Sandra merkt op dat we in zoverre hiermee rekening houden dat grote verplichtingen (GLAM-Wiki, aannemen extra medewerker) niet worden aangegaan tot er een definitieve toekenning is.

Stemming

Het jaarplan wordt met algemene stemmen (20 voor, 0 tegen, 0 onthoudingen) aangenomen. De begroting wordt met dezelfde stemmen aangenomen.

Er wordt een specifiek voorstel ingebracht betreffende de contributie:

 • De contributie voor 2015 wordt op dezelfde wijze vastgesteld als in 2014
 • Het bestuur mag vrijstelling verlenen aan leden woonachtig in Nederland mits de betreffende gebruiker minimaal 50 bewerkingen heeft gedaan op de Wikimedia-projecten
 • Dit voorstel wordt aangenomen onder voorwaarde van juridische uitvoerbaarheid

Bij stemming zijn er 13 stemmen voor, 4 tegen en 2 onthoudingen. Omdat er 20 stemmen beschikbaar zijn (18 aanwezige leden plus 2 machtigingen), wordt er herteld, waarbij dezelfde aantallen worden bereikt. Omdat de ontbrekende stem niet beslissend is voor het wel of niet aannemen van het voorstel, wordt afgezien van een tweede hertelling, en het voorstel als aangenomen beschouwd. Het bestuur gaat het juridisch voorbehoud uitzoeken. Er wordt verzocht dat het bestuur aan de vergadering meldt wie er vrijstelling hebben ontvangen.

Rondvraag

Romaine vraagt of er is nagedacht over een mascotte voor de Nederlandse Wikimedia, zoals enkele andere landen hebben. Siebrand stelt dat de stroopwafel onze mascotte is. Dit stelt Romaine niet tevreden, maar meerdere andere aanwezigen wel.

Sluiting

Frans Grijzenhout sluit om 16:49 de vergadering.