Notulen20151112

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Notulen bestuursvergadering 12 november 2015 (telefonisch)

Aanwezig: Jan Anton Brouwer, Frans Grijzenhout (vz),Ad Huikeshoven, Bart Nieuwenhuis, Marike van Roon, Sandra Rientjes, Justus de Bruijn.

Afwezig met kennisgeving: Harriet de Man

Inhoud [verbergen] 1 1 Opening 2 2 Notulen van de vorige vergadering 3 3 Mededelingen 4 4 Activiteiten 5 5 Organisatie 6 6 Financiën 7 7 Rondvraag 8 Sluiting 9 Actielijst 1 Opening[bewerken]

Frans opent de vergadering om 19.34 uur.

 • Voorzitter kondigt een eindtijd aan van 21.00 uur

Notulen van de vorige vergadering

 • De locatie van de rondleidingen tijdens de Erasmusweek staat verkeerd vermeld. De rondleidingen worden gegeven bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, Oude Turfmarkt 129 te Amsterdam. Wordt gecorrigeerd.
 • De notulen worden goedgekeurd en kunnen worden overgebracht naar de verenigingswiki.

Mededelingen

Foka-aanvragen

 • Er zijn twee aanvragen, waarvan 1 specialistisch boek van over Glas-in-lood in Nederland. Dit is inderdaad een bijzonder boek en het bestuur besluit om de aanvraag goed te keuren. Wel zal aan de bewerker worden gevraagd om volgend jaar zomer een verslag te maken van de resultaten. Ad bericht de bewerker. Sandra koppelt het initiatief ook terug aan de werkgroep Wiki loves.
 • Tweede aanvraag betreft een "Dikke van Dale". De vraag is waarom een individuele bewerker een Van Dale wil hebben. Vwb de schrijfwijze is Het Groene Boekje leidend. De voorkeur van het bestuur gaat uit naar het beschikbaar stellen van een online-versie, voor meerdere gebruikers. Maar dat is niet goedkoop. Sandra vraagt of Arne Wossink contact op wil nemen met de uitgever en uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn. Ad vraagt aan de betreffende bewerker met welk doel hij een Van Dale heeft aangevraagd.

Activiteiten

Activiteiten rondom de Erasmusprijs

 • De verschillende activiteiten lopen goed. De uitnodiging voor het diner van de Erasmusprijs is aan een beperkt aantal betrokkenen verzonden. Voor alle andere wikipedianen en relaties heeft WMNL een diner georganiseerd bij het Chinese restaurant bij het CS.
 • Er loopt een internationaal schrijfevenement met als doel de artikelen over de winnaar van de Erasmusprijs te verbeteren.
 • Er zijn nog niet zoveel aanmeldingen voor de rondleiding bij de Bijzondere collecties van de UvA.
 • Jan Anton meldt dat bij alleen het middagprogramma kan bijwonen.
 • De pers heeft belangstelling getoond. Voor een deel lopen de perscontacten overigens via de stichting. Trouw heeft ons benaderd voor een achtergrondartikel. Het TV-programma Klokhuis is geïnteresseerd. Er is contact met "De wereld draait door".
 • Voor het wetenschappelijke congres bij de KNAW moet je je aanmelden. Voor het diner op woensdagavond bij de Chinees even een mailtje naar WMNL.

Werkgroep Werksfeer en online communicatie

 • Er zijn twee sessies geweest om suggesties te inventariseren. Er is nu een opdracht gegeven aan het bureau E-coach Pro. Het gaat om 2 stappen: voorbereidende gesprekken met enkele wikipedianen en een trainingssessie over het thema werksfeer op Wikipedia. In december worden de eerste voorbereidende gesprekken gevoerd. Als de training positief verloopt kan het programma worden uitgebreid.

Nieuwjaarsbijeenkomst

 • 16 januari 2016 komt snel dichterbij. Het Utrechtse Universiteitsmuseum kan niet. We zijn nu bezig met de Utrechtse Sterrenwacht en het Catherijne Convent. De 16e wordt vastgezet.

De Wikpedia Library

 • Het eerste concept van een projectplan is ingeleverd. Arne is aan het nagaan of er belangstelling is voor een NL-versie van de Wikipedia Library. We vinden het een waardevol idee dat opgepakt zou moeten worden. Het idee wordt positief ontvangen, maar binnen de NL-gemeenschap is niet duidelijk of er behoefte aan is. De reactie van wikipedianen is tot op heden beperkt. Marike vindt dat we contact moeten opnemen met de KB. Die is wellicht geïnteresseerd om de ontsluiting samen te doen. Google is ook bezig op dit vlak. In hoeverre kunnen we een unieke kans bieden? Wellicht dat de NL-bewerker minder behoefte heeft aan een dergelijke ondersteuning. Bart suggereert dat het nuttig is voor bewerkers om toegang te krijgen tot de Uni-bibliotheken. Het zou de moeite zijn daarover contact met ze op te nemen. Sandra zal Arne vragen daarover contact op te nemen. Bart en Marike zullen dit ondersteunen.

Organisatie

Strategie vervolgstappen

 • Vanuit verschillende oogpunten is het goed om een plan/overzicht te maken dat we met de leden kunnen bespreken en waarop we input kunnen vragen. Wel nodig om op papier te zetten wat we met de opgedane inzichten gaan doen. Bart, Justus, Frans en Ad bieden zich aan om de voorzet op te stellen. Frans doet een vergaderverzoek. Er is nu een commissie!

Financiën

Stand van zaken Grant-aanvraag

 • Het financieringsverzoek is ingediend. De WMF staf heeft commentaar geleverd. Nu gaat het naar de FDC die een definitieve aanbeveling opstelt voor het bestuur. Het bestuur van de WMF volgt vrijwel altijd dit advies/oordeel op. Het commentaar van de WMF staf is door de verzamelde directeuren als enigszins bijzonder en verouderd ervaren. Er is behoefte aan duidelijkheid. Volgens Frans is er veel waardering voor het werk van de chapters en de opmerkingen van Lila klonken meer afgewogen dan het commentaar dat door de medewerkers van WMF wordt gegeven. Volgens Jan Anton is het nuttig om de WMF daar eens tactvol op te wijzen. Hoe pakken we dit aan. Voorstel is om Sandra te vragen om dit in samenwerking met Zweden, Israel en Oostenrijk uit te werken. Kan op bestuursniveau worden aangekaart tijdens de Wikimedia Conferentie in Berlijn.
 • Vorige week is bekend geworden dat de jaarlijkse fundraiser wederom meer geld heeft opgebracht dan in voorgaande jaren. Er zijn dus voldoende middelen beschikbaar. Volgens Ad zijn de inkomsten uit de fundraiser in de loop der tijd met 50% gestegen maar de bijdragen aan de chapters zijn 0% gestegen. De WMF zelf groeit door. Het zou goed zijn om te weten hoe hoog het bedrag is dat de fundraiser in NL ophaalt. Er is geen uitsplitsing per land, wel per continent. De WMF wil die informatie niet graag verstrekken. De reden daarvan is onbekend. Dit is een relevant onderwerp dat ook in Duitsland kan worden besproken.

Voorstel salarisschalen

 • Het salarisgebouw van WMNL is gebaseerd op de salarisschalen voor rijksambtenaren. Er is een nieuwe CAO. Naast een eenmalige uitkering wordt voorzien in een structurele salarisverhoging, waarvan een deel vanuit de pensioenpremies wordt gefinancierd. Jan Anton stelt voor om de schalen van WMNL aan te passen maar zonder ingreep in de pensioenpremies en zonder eenmalige uitkering. Dit voorstel wordt goedgekeurd. Ingang per 1 januari 2016. Frans en Sandra werken het verder uit.

Rondvraag

 • Sandra deelt mee dat ze de gehele maand december vrij heeft.
 • Frans kaart het vergaderschema 2016 aan. Net als dit jaar om de maand persoonlijk en telefonisch. Bij voorkeur de tweede donderdag van de maand. Justus maakt een jaarschema.

Sluiting

 • Frans sluit de vergadering om 20.39 uur.