Notulen20160512

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Notulen goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van 7 juni 2016

Notulen bestuursvergadering van 12 mei 2016

Aanwezig: Sandra Rientjes, Jan Anton Brouwer, Frans Grijzenhout (vz), Ad Huikeshoven, Harriet de Man, Justus de Bruijn.

Afwezig met kennisgeving: Bart Nieuwenhuis, Marike van Roon


Voorlopige agenda bestuursvergadering donderdag 12 mei 2016 Plaats: Kantoor Utrecht. Tijd: 19:30 - 22:00 uur


1 Opening

  Notulen bestuursvergadering 14 april 2016
  Mededelingen / ingekomen stukken
  Ingelast agendapunt naar aanleiding van emailcorrespondentie Ad Huikeshoven

2 Activiteiten & Community

  Verslag bezoekronde GLAM partners(Sandra)
  15 jarig bestaan NL-Wikipedia

3 Organisatie & financiën

  Fondsenwerving
  Voortgang meerjarenstrategie

4 Rondvraag

5 Sluiting

Opening

 • Frans opent de vergadering om 19.25 uur.
 • Notulen bestuursvergadering 14-04-2016
  • Ad: vergadering was een combinatie van kantoor en telefoon.
  • donderdag 12 mei (let op);
  • Rapportage van kantoor aan bestuur opnemen bij de actielijst. Er is nog geen beslissing over genomen.
  • Board of trustees : Ad heeft onze stem uitgebracht.
  • De notulen worden goedgekeurd en kunnen worden gepubliceerd op de verenigingswiki.
 • Mededelingen / ingekomen stukken
  • Op 20 mei 2016 heeft Ad Huikeshoven bekend gemaakt dat hij zijn functie als bestuurslid van Wikimedia Nederland om persoonlijke redenen neerlegt. De leden van WMNL zijn hierover op 21 mei door de voorzitter geinformeerd.
  • Het mogelijke aftreden van Ad is onderwerp van de discussie geweest tijdens de bestuursvergadering van 12 mei 2016, een discussie waaraan Ad ook zelf heeft deelgenomen. Vanwege het privacy gevoelige karakter van die discussie heeft het bestuur op 6 juni besloten om dit gedeelte van de vergadering niet integraal op te nemen in deze notulen.

Activiteiten & Community

 • 18 juni 15-jaar vereniging Wikimedia. Vraag is dit kan worden uitgesteld. Helaas niet. Er zijn reeds aanmeldingen en gezien het grote aantal evenementen valt aan het samenvallen van events niet te ontkomen.
 • Er komen een paar events in aanmerking voor een aanvraag aan SIDN. Gaan we selectief zijn bij de inschrijving of dienen we een aantal voorstellen in?
  • Prins Bernard Fonds heeft fiat gegeven aan het plan voor het inzetten van een Wikipedian in Residence.
  • Gaarne aandacht voor inschrijvingen voor juni van dit jaar gezien de vakanties.
 • Voortgang meerjaren strategie: Bart is begonnen met de uitwerking. Frans neemt contact met hem op.
 • AD heeft twee gekozen kandidaten gefeliciteerd. Frans neemt zaterdag contact op met Lodewijk Gelauff.


Organisatie & financiën

 • Wordt verzet naar de volgende vergadering.

Rondvraag

 • Jan Anton: volgende vergadering is op dinsdag 7 juni 19.30 uur telefonisch.
 • Jan Anton 14 juli onder voorbehoud (vakanties/ opzet).
 • Sandra : Planning jaarplan opstellen. Sandra maakt schema.
 • Ad : NL-leden hebben voorgesteld een Hackathon in NL te organiseren. Stichting Beeld en Geluid heeft ook belangstelling getoond voor het accommoderen van een Hackathon. Wellicht is dit te financieren, wellicht via een projectvoorstel.


Sluiting

 • Frans sluit de vergadering om 21.35 uur.

Actielijst

 • Frans : Informeren van Marike en Bart over issues in bestuur;
 • Sandra : Planning Jaarplan opstellen;
 • Bart : Bijdrage aan meerjarenstrategie.