Notulen20160811

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Notulen goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van 14 september 2016.

Notulen bestuursvergadering 11 augustus 2016 (telefonisch)

Aanwezig: Frans, Harriet, Bart, Jan Anton, Marike, Sandra

Afwezig met kennisgeving: Justus (vakantie)

1 Opening

Notulen bestuursvergadering 14 juli 2016 + afsprakenlijst

Tekstuele opmerkingen

 • Frisco moet zijn Vlisco
 • Harriet wordt gespeld zonder ‘te’

Actielijst

 • Notulen publiceren - gedaan
 • Opzet aanpak informatie publiek geld - Justus is daar nog mee bezig
 • Onderdeel bestuur in strategisch plan verder uitwerken - gedaan
 • WMF strategie op agenda bestuur - te vroeg er is nog geen document
 • Justus neemt contact op met Arne - afgehandeld
 • Bijdrage aan meerjarenplan (Bart) - afgehandeld
 • Adessium verkennen (Bart) - Wordt meegenomen in gesprekken met fondsenwerver
 • Notitie fondsen aanpassen (Sandra) - gedaan
 • Stuk over stakeholders en draagvlak in strategisch plan aanpassen (Sandra) - gedaan

De notulen worden goedgekeurd en kunnen op de verenigingswiki worden geplaatst.

Mededelingen en ingekomen stukken

 • Dimitar Dimitrov heeft een brief gestuurd over de bijdrage in de kosten van de Free Knowledge Advocay Group EU. Wordt op de agenda van de volgende vergadering geplaatst.
 • Sandra deelt mee dat Jolanda Adelaar ontslag heeft genomen per 1 oktober. De procedure voor haar vervanging wordt opgestart.

2 Activiteiten en community

Kwartaalplanning activiteiten 3e kwartaal

Frans vraagt aandacht voor onderzoek naar kwaliteit en dekking NL-WP. Sandra geeft aan dat dit tot nu toe lage prioriteit heeft en dat de inspanning in 2016 volgens het jaarplan vooral gericht zal zijn op fondsenwerving. Frans vraagt er spoedig aan te beginnen.

Evaluatie samenwerking met openbare bibliotheken

Arne heeft een verslag gemaakt van de samenwerking met de openbare bibliotheken tot nu toe. De bibliotheken zijn erg enthousiast maar het was moeilijk om gezamenlijke activiteiten te vinden die rendement hebben voor Wikipedia. Het bestuur maakt de volgende opmerkingen:

 • Het is belangrijk om duidelijk te maken wat er voor bibliotheken en archieven te winnen is met de samenwerking met Wikipedia. Voor openbare bibliotheken ligt dat mogelijk bij verbeteren van digitale vaardigheden en mediawijsheid (dit is ook financierbaar).
 • Bibliotheken koppelen aan locale wikipedianen (zoals in Amersfoort al gebeurt) is mogelijk ook een optie, evenals het instellen van een Wikipedia spreekuur.
 • Bart stelt voor contact te leggen met De Brede Bibliotheek. (Arne).

WMNL focust zich in de toekomst op het ontwikkelen van de voorgestelde toolkit en zal niet veel investeren in projectbegeleiding.

3 Organisatie en financiën

Strategie 2017 - 2020 versie 5

De opmerkingen van de leden en de gemeenschap zijn verwerkt en het hoofdstuk communicatie is toegevoegd. Het document nu voor 90% klaar maar moet nog een keer zorgvuldig worden doorgelezen. Bart maakt de volgende opmerkingen:

 • SWOT analyse NL-WP. Reputatie is meer een kans dan een sterkte, wordt verplaatst.
 • Strategie met betrekking tot de financiën: voornemen grant terug te brengen. Is dat voornemen of verwachting? Bart vindt het geen goed voornemen. Jan Anton: WMF juicht het toe als chapters meer eigen fondsen genereren. We moeten voorkomen dat we de grant als vanzelfsprekend gaan zien. Eigen fondsenwerving moet dus worden opgevoerd. Besloten wordt om het bedrag van de grant niet te verlagen maar op hetzelfde niveau te houden.
 • Nog in te vullen punt met betrekking tot de investeringen? Wat voor investeringen overwegen we? Dit punt kan vervallen. Jan Anton vult dat aan in de tekst.

De volgende versie wordt weer vrijgegeven voor commentaar.

Eerste inventarisatie activiteiten voor jaarplan 2017

Sandra heeft een inventarisatie gemaakt van de activiteiten uit 2016 die doorgaan in 2017, met een indicatie van de daarbij behorende kosten en inzet personeel. Het kantoor heeft enkele suggesties voor nieuwe activiteiten. Het bestuur maakt de volgende opmerkingen:

 • In 2017 zullen we geen gebruikerssurvey doen. Het is niet te verwachten dat er grote wijzigingen zijn ten opzichte van de survey 2015.
 • De mate waarin Wiki Loves Monuments door het kantoor wordt ondersteund zal afhangen van de te verwachten resultaten en de aanwezigheid van een actieve vrijwilligersgroep.
 • Fondsenwerving voor educatie is een prioriteit.

Via de verenigingswiki zal er om commentaar worden gevraagd van de gemeenschap op de aangepaste inventarisatie.

Van Dooren Advies

Er zijn twee brainstormingssessies geweest over de mogelijkheden van fondsenwerving. Frans, Jan Anton en Sandra hebben die als positief ervaren. De focus ligt zowel op projectfinanciering als op donaties. Mogelijk kunnen we educatie inbrengen als droomproject.

4 Rondvraag

Jan Anton: wanneer zijn de ALV en de WCN? Op 24/9 respectievelijk 19/11.

5 Sluiting

Frans sluit de vergadering om 21:26

Actielijst

 • Opzet aanpak informatie publiek geld (Justus)
 • WMF strategie op agenda bestuur (Frans)
 • Fondsenwerving (Sandra)