Notulen20160924

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Deze notulen werden goedgekeurd tijdens de Algemene ledenvergadering van 22 april 2017.

Notulen 24e Algemene Ledenvergadering Vereniging Wikimedia Nederland, 24 september 2016 te Utrecht

Aanwezige leden: Frans Grijzenhout, Justus de Bruijn, Sandra Rientjes, Kees van Putten, Vera de Kok, Lodewijk Gelauff, Harriet de Man, Trilce Navarrete, Marike van Roon, Denise Jansen, Jan Anton Brouwer, Wilma Verburg, Edo de Roo, Elly Waterman, Peter Daub, Bas van Pelt, Ad Huikeshoven (eerder vertrokken), Jane Darnell, Marc Schram, Marco Swart (later binnengekomen).

Aanwezig niet-leden (geen stemrecht): Denise Jansen, Sandra Rientjes

Afwezig met kennisgeving: André Engels (machtiging Lodewijk Gelauff), Esther Doornbusch (machtiging Ad Huikeshoven), Remko de Keijzer, Hans Koning, Eduard Jacob, Marlon The (machtiging Justus de Bruijn), Kirsten Gartz, Paul Oranje, Erik Zachte (machtigingLodewijk Gelauff), Ciell, Cock Zweegman, Maarten Dammers (machtiging Justus de Bruijn).

Opening

 • De vergadering wordt om 13:30 uur geopend. De presentielijst is getekend. Er zijn 18 stemgerechtigde leden aanwezig. 12 mensen hebben zich afgemeld en er zijn 5 machtigingen afgegeven. Dus in totaal 23 stemgerechtigde leden.
 • Wijzigingen in de agenda: Er zijn geen wijzigingen voor de agenda of ingekomen mededelingen. Gezien de aard van de vergadering is de hoofdmoot de toelichting, discussie en vaststellen van "Elan rond vrije kennis. Strategie 2017 – 2020". Idem voor het Jaarplan en de begroting 2017. Er is geen bestuursverkiezing. Die vindt plaats in het voorjaar van 2017.

Notulen ALV 18 april 2015

 • De notulen worden goedgekeurd.

Strategie 2017-2020

 • "Elan rond vrije kennis". Frans heeft een korte presentatie voorbereid.

Opmerkingen ten aanzien van de prioriteiten:

 • In alle projecten wordt veel aandacht besteed aan bewerkers. De lezers krijgen nog weinig aandacht. Wij willen de aandacht voor de de lezer vergroten. Hetzelfde geldt voor kennishoudende instellingen.
 • Wikimedia zou zich meer op moeten stellen als katalysator van het ontstaan van artikelen. De inhoud van elders wordt geherformuleerd en gepubliceerd, vrij van rechten.
 • Wat is de strategie van onze beweging? Welke bijdrage leveren wij aan Wikipedia. Wij doen dit vooral in de vorm van projecten die Wikipedianen motiveren om bij te dragen. Bijvoorbeeld: Nederland in de Wereld.
 • Wij worden gezien als voorbeeld voor andere verenigingen. We doen ook het nodige om andere chapters in professionaliteit te ondersteunen. Voorbeelden: Governance training, onze man in Brussel (rechten in Europa), voorbeelden van rapportages.
 • Faciliteren van converteren data. Bijvoorbeeld door het schenken van de auteursrechten (honderden dia’s) aan Wikipedia, via het chapter. Hier zit een technische aspect en een juridisch aspect aan. Wellicht een programma : “How to release my pictures before I die”. Zeker een issue om aandacht aan te besteden.
 • Over betaalde bijdragen: als bedoeld wordt een ontwikkelopdracht die rechtstreeks op een Wikipedia project wordt geplaatst: waag je daar niet aan; als bedoeld wordt in de aanloop van het content project, bijvoorbeeld het schrijven een handboek (secundaire proces) dan ligt het anders.
 • Naarmate Wikipedia groter wordt is het aanvullen van de inhoud problematischer. Er zijn onderwerpen waar geduwd moet worden. De algemene trend is heel voorzichtig te zijn, maar een experiment is wel te doen.
 • Er is een traditie ontstaan om eens per twee jaar een onderzoek onder bewerkers te doen. We denken aan een survey over de kwaliteit van Wikipedia. Probleem is dat de onderzoeken erg duur zijn.

Nog aanvullende opmerkingen:

 • Zeer goede nota.
 • Kan er gemeten worden hoeveel bezoekers er per artikel zijn geweest? Ja, daar zijn tools voor.

Middelen

 • WMF vraagt ons steeds om onafhankelijker te worden van de bijdrage van WMF en meer eigen geld te genereren uit legaten, fondsen etc.
 • Lodewijk merkt op dat het wel een goede ontwikkeling is om onafhankelijker te worden van de financiering van het WMF.

Het strategiedocument zelf; zijn er opmerkingen, vragen, onduidelijkheden?

 • WOB-verzoeken: pas op, je maakt er geen vrienden mee. WOB-verzoeken zijn geen doel. Tekst anders formuleren.
 • Ontwikkelopdrachten mogen geen content-ontwikkelopdrachten zijn.
 • Het bestuur zal de tekst van het strategiedocument op deze twee punten aanscherpen. Met bovenstaande twee kanttekeningen wordt het strategiedocument met algemene stemmen aangenomen.

Jaarplan en Begroting

 • Er zijn foto’s gemaakt van de vergadering. Zijn er mensen die bezwaar hebben tegen publicatie ? Neen.

Inleiding

 • Geen opmerkingen.

Prioriteiten 2017

 • Geen opmerkingen.

Activiteiten

 • De relatie met het Belgische chapter. Die is er. NL heeft ondersteuning gegeven met het opzetten van plannen en rapportages. Ten aanzien van het onderwerp van vrije licenties van afbeelding op Flickr zijn er raakvlakken. We gaan niet zomaar dingen doen in BE maar een hulpvraag wordt altijd beantwoord.
 • Wie gaat het handboek schrijven? Er wordt nu een inventarisatie gedaan.Houdt rekening met de regels rond het schrijven en gebruik van Wikipedia. Het meeste succes wordt bereikt door de tooling zo eenvoudig en gemakkelijk te maken. Advies is een kort en krachtig handboek te maken en geen nieuwe “bijbel”. Volgens Ad is er geen behoefte aan technische opmerkingen maar vooral om zaken die “aangeven wat te doen”. Een idee is een voorbeelden reeks te maken met voorbeeld van type pagina’s. Wat wil je bereiken? Een prettige instap voor nieuwe gebruikers. Focus op doel en niet op middel.
 • Foka-verslag: even tellen wie aanvragen heeft gedaan. (Lodewijk).
 • Toolkit bibliotheken. Er is een verzoek voor een toolkit voor Wikipedians in Openbare bibliotheken. Wordt in voorzien.
 • Gendergap. Ooit een aanvraag voor subsidie aan OCW gedaan? Neen. Is een optie, zoek op: Subsidieregeling/ Emancipatie/ OCW. In de tekst zelf: Een LHBT activiteit was onder de Gendergap geplaatst. Dat is niet de bedoeling en zal worden aangepast. Suggestie om LHBT activiteiten op te nemen in de groep “Diversiteit”. Tikfout in jaarplan herstellen: Gender Gao.
 • Lezersonderzoek. Het issue ten aanzien van de lezers zoals genoemd in de Strategienota is niet terug te vinden in het Jaarplan 2017. Er zijn geen concrete activiteiten in 2017 ten aanzien van dit issue opgenomen. Kan worden opgenomen onder Communicatie Stakeholders Draagvlak.

Kosten en inkomsten

 • Pagina 4 bevat de samenvatting van de begroting. Bij uitgaven (goede bedrag =) 278.150 $ Moet aangepast worden in de tekst. Inkomsten externe fondsenwerving loopt achter - er staan aanvragen uit en er loopt een contact met een adviseur externe fondsenwerving.
 • Dit jaar zijn de inkomsten circa 100.000 € en dan blijft er ongeveer 40.000 € over. Belangrijk is dat we zuinig met het geld om gaan en dat er geen tekorten ontstaan. Dat zal goed gaan als deze lijn zo wordt voortgezet.
 • De effort in te zetten op subsidie-aanvragen, eveneens op donateurs: Is daar ook nog een extra activiteit op gezet of laat je dat organisch groeien? Het bestuur heeft hierover contact met het WMF om na te gaan wat hun ervaringen zijn. Dit moet nog worden uitgewerkt maar in de praktijk wordt er al conform die ervaringen gewerkt.

Voorgestelde wijzigingen

 • De formule (omschrijving) van het Handboek verbeteren.
 • LHBT activiteiten verwijderen bij Gendergap en onderbrengen bij Diversiteit;
 • Lezersonderzoek/ gebruikersonderzoek in 2017 uitvoeren.
 • Tekst voor verstrekken van ontwikkelopdrachten aanpassen conform Strategie.
 • ALV geeft het bestuur mandaat om wijzigingen aan te brengen. Het bestuur handelt de wijzigingen af, op basis van de notulen.
 • Stemming: Instemming (met het voorbehoud): 21 stemmen (Ad is al weg, inclusief machtiging). Het Jaarplan is unaniem aangenomen.

Rondvraag

 • Lodewijk heeft enkele keren kritisch naar de statuten gekeken (na 10 jaar). Hij stelt voor om een proces van aanpassing/vernieuwingen van de statuten in gang te zetten. Het gaat bijvoorbeeld om de rol van de directeur, het schorsen van bestuurders, fondsenwerving en communicatie als doelstelling. Bas van Pelt biedt aan mee te kijken. Er komt een discussievoorstel in de volgende ALV.

Sluiting

 • Voorzitter sluit de vergadering om 16.18 uur.