Notulen20161114

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Deze notulen zijn vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 19 januari 2017.

Notulen bestuursvergadering 14 november 2016 (Utrecht) Aanwezig: Jan Anton Brouwer, Frans Grijzenhout, Harriet de Man, Bart Nieuwenhuis, Sandra Rientjes, Marike van Roon Afwezig met kennisgeving: Justus de Bruijn

Opening

 • Frans opent de vergadering om 19:30 uur.

Notulen bestuursvergadering 13 oktober 2016

 • Correctie spelling: Iconographia Zoologica. Marike vertelt dat de uploads inmiddels in de bèta omgeving staan.
 • De notulen worden goedgekeurd en kunnen worden overgebracht naar de Verenigingswiki.

Afsprakenlijst

 • Publiek geld Justus - Blijft staan.
 • Notitie fondsenwerving - Het concept ligt bij Justus. Er is een wikizaterdag gepland op 26 november. Dit moet nog worden gecommuniceerd. Jan Anton maakt een aankondiging en het kantoor zorgt voor de verspreiding.
 • Vernieuwing statuten - Geagendeerd.

Mededelingen en ingekomen stukken

 • Uitnodiging Wikimedia Conferentie Berlijn (31/3 - 2/4): WMNL mag hoogstwaarschijnlijk 4 personen afvaardigen. De nadruk ligt dit jaar op de nieuwe WMF strategie. Marike heeft wel belangstelling. Frans en Sandra gaan ook.
 • Update personeelszaken kantoor (Sandra): Elisabeth heeft aangegeven te willen vertrekken. Er zijn in vier jaar drie mensen geweest op deze functie. We discussiëren over mogelijke andere manieren om het werk te verdelen. Op dit ogenblik zijn de onderwerpen verdeeld over de 2 projectleiders. Wellicht kunnen we bij de nieuwe vacature meer nadruk leggen op het aanjagen en ondersteunen van editors zodat onze performance (aantal nieuwe artikelen op WP) verbetert. Sandra overlegt ook nog met de andere medewerkers op kantoor om te bekijken wat de beste manier is om vacature in te vullen.

Activiteiten en community

Ideeën onderzoek Nederlandse Wikipedia

 • Het vergelijken van Wikipedia met andere algemene encyclopedische bronnen lijkt een minder goede manier om omissies in WP te vinden omdat de vraag van de lezers niet wordt meegenomen. Beter is het om te starten met artikelen op anderstalige WPs die veel worden gelezen en niet op NL Wikipedia staan, of met zoekvragen in Google die niet bij WP uitkomen. Thematische thesaurussen kunnen gebruikt worden gebruikt om thematische geclusterde zoektermen te genereren die gebrek aan systematiek in WP compenseren.
 • Idee voor een survey among professors (Lodewijk). Verwacht wordt dat hoogleraren niet de tijd gaan nemen om te reageren en/of onderzoek doen. Misschien kunnen we eerst een aantal artikelen selecteren (bijvoorkeur inleidende onderwerpen) en die voorleggen aan hoogleraren. Wel duidelijk melden dat de artikelen een beperkte omvang hebben. Een idee is om een proef te doen met bepaald vakgebied. Bart neemt contact op met Lodewijk.

Organisatie en financiën

Bespreken kladlijstje Vernieuwen Statuten WMNL

 • Twee punten toevoegen: (1) Rol directeur. (2) De rol van het bestuur als werkgever.
 • Het bestuur is verder akkoord met de inventarisatie. We kunnen nu een werkgroep vormen en tijdens een wikizaterdag bijeenkomen.

Commentaar van WMF op onze financieringsaanvraag 2017

 • Commentaar zoals verwacht. Over het algemeen WMF positief. Kritiekpunten zijn de fondsenwerving en het geringe resultaat met betrekking tot het aantal nieuwe artikelen. Aan beide punten volgend jaar meer aandacht besteden. Een overzicht van alle grant aanvragen in deze ronde wordt ter kennisname gedeeld.

Rondvraag

 • De vergadering van 8 december vervalt. Op 12 december is het kerstdiner in Amsterdam gepland van bestuur en medewerkers.
 • Onze huidige accountant heeft wederom een prijsverhoging voor de controle van de jaarrekening geoffreerd. Jan Anton en Sandra hebben besloten om over te stappen naar een andere accountant.
 • Justus maakt een vergaderschema 2017. In principe weer op donderdagavond, om en om Utrecht / telefonisch.
 • Aanstaande zaterdag is de WCN. Er hebben zich nu 90 mensen ingeschreven.

Sluiting

Frans sluit de vergadering om 21:00 uur.

Actielijst

 • Opzet aanpak informatie publiek geld (Justus)
 • Notitie maken over fondsenwerving afmaken, uitnodiging voor wikizaterdag verspreiden (Jan Anton, Sandra)
 • Contact opnemen met Lodewijk over onderzoek onder hoogleraren (Bart)
 • Notitie vernieuwing statuten aanpassen, wikizaterdag regelen (Frans)
 • Vergaderschema 2017 opstellen (Justus)